Västra Götaland:Rating `AAA` och `K

Research Update:
Västra Götaland:Rating 'AAA' och 'K-1'
Bekräftade på goda resultatnivåer,
exceptionell likviditet; Ratingutsikt
stabil
Primary Credit Analyst:
Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; Pierre-Brice.Hellsing@standardandpoors.com
Secondary Contact:
Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com
Table Of Contents
Översikt
Ratinghändelse
Ratingsammanfattning
Likviditet
Ratingutsikt
Nyckeltal
Publicerade delomdömen för ratingbetyget
Nyckeltal för svenska statens rating
Relaterade kriterier
Relaterade artiklar
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See
Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 1
0518422U | Linx User
Table Of Contents (cont.)
Ratinglista
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See
Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 2
0518422U | Linx User
Research Update:
Västra Götaland:Rating 'AAA' och 'K-1' Bekräftade
på goda resultatnivåer, exceptionell likviditet;
Ratingutsikt stabil
Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta
förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i
informationssyfte.
Översikt
• Västra Götaland gagnas av regionens mycket starka ekonomi, exceptionella
likviditet, låga lånebörda och det extremt förutsägbara och stöttande
institutionella ramverket för svenska kommuner och landsting.
• Vi bekräftar Västra Götalands betyg 'AAA/A-1+' och K-1.
• Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Västra
Götaland, fram till och med 2016 kommer att, bibehålla goda
resultatnivåer och omfattande likviditetsreserver, samt inte uppta några
externa lån.
Ratinghändelse
Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 10 oktober 2014 det
långfristiga kreditbetyget 'AAA' på Västra Götalandsregionen. Ratingutsikten
är stabil. Samtidigt bekräftade vi det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt
vår nordiska ratingskala.
Ratingsammanfattning
Västra Götalandsregionens ratingbetyg återspeglar vår syn på det extremt
förutsägbara och stöttande institutionella ramverket för kommuner och
landsting, samt regionens mycket starka lokala ekonomi, exceptionella
likviditet och mycket låga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.
Ratingbetyget stöds ytterligare av Västra Götalands starka management, goda
finansiella resultat och låga lånebörda. Dessa positiva ratingfaktorer
balanseras av regionens medelgoda finansiella flexibilitet. Västra Götalands
långfristiga kreditbetyg ligger på samma nivå som dess stand-alone credit
profile, vilken vi bedömer som 'aaa'.
Västra Götaland har omkring 1.6 miljoner invånare, motsvarande 17% av rikets
befolkning. Eftersom det svenska utjämningssystemet balanserar ekonomiska
skillnader mellan kommuner och landsting använder vi Sveriges nationella BNP
per capita på $56,600 som utgångspunkt för vår bedömning av Västra Götalands
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 3
0518422U | Linx User
Research Update: Västra Götaland:Rating 'AAA' och 'K-1' Bekräftade på goda resultatnivåer, exceptionell
likviditet; Ratingutsikt stabil
lokala ekonomi.
Regionen har historiskt sett uppvisat goda resultatnivåer och stabila
kassaflöden från verksamheten. Rörelsemarginalen i 2013 var 6.3% av
rörelsesintäkterna, främst till följd av en gynnsam utveckling av
skatteintäkterna samt återbetalning av sjukförsäkringspremier till
kommunsektorn. Trots att investeringarna uppgick till SEK 2.8 miljarder under
2013, så preseterade regionen ett överskott efter investeringar på 1 % av
rörelseintäkterna.
På grund av en dämpad skatteintäktsutveckling under 2014 och det nyligen
reformerade utjämningssytemet förväntar vi oss en något mer ansträngd
situation på inkomstsidan för 2014-2016. Samtidigt förväntar vi oss att
underskott vid flera medelstora sjukhus i regionens regi kommer att sätta
press på verksamhetens kostnader. Vi förväntar oss att dessa faktorer kommer
att resultera i en genomsnittlig rörelsemarginal på 4.4% av rörelseintäkterna
under perioden 2014-2016.
I vårt huvudscenario, fram till och med 2016, bedömer vi att Västra Götalands
investeringar kommer att bibehållas på en hög nivå. Regionens investeringar är
främst relaterade till underhåll av fastigheter, renovering av
sjukhusbyggnader, uppgradering av sjukhusutrustning och stora
infrastrukturprojekt utförda av Västtrafik. Sammantaget bedömer vi att
regionen kommer att nå en investeringsnivå omking SEK 3.2 miljarder per år
under perioden 2014-2016 vilket vi förväntar oss kommer att resultera i ett
genomsnittligt underskott efter investeringar på omkring 1.3% av
rörelseintäkterna under samma period.
Vi bedömer att Västra Götalandsregionen har en medelgod finansiell
flexibilitet, med en god intäktsflexibilitet exemplifierad av en hög andel
justerbara intäkter vilket dock motverkas av en rigid kostnadsstruktur. Vi
noterar, att regionen implementerade en skatteökning om SEK0.25 per SEK100 vid
starten av 2013, samt att det finns indikationer på att höja skattesatsen
ytterligare inför 2015. Vi förväntar oss att Västra Götalands management, som
vi bedömer som starkt, skulle vara villiga att använda sin flexibilitet för
att motverka potentiella resultatförsämringar och därmed också bibehålla
underskott efter investeringar på en måttlig nivå.
Under planeringsperioden, fram till och med 2016, kommer Västra Götaland,
enligt vår bedömning, att finansiera regionens investeringar genom kassaflöden
från verksamheten och genom att använda delar av sina omfattande
likviditetsreserver. I vårt huduvdscenario, fram till och med 2016, förväntar
vi oss att regionen trots detta kommer att bibehålla höga likviditetsreserver
och avstå från att uppta extern finansiering.
Västra Götaland har en låg lånebörda enligt vår bedömning. Vi förväntar oss
att Västra Götaland vid utgången av 2016 inte kommer att ha några externa lån
samt en obefintlig skattefinansierad låneskuld. Pensionsförpliktelser som
uppgår till 73% av rörelseintäkterna begränsar emellertid vår övergripande
bedömning av regionens skuldposition.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 4
0518422U | Linx User
Research Update: Västra Götaland:Rating 'AAA' och 'K-1' Bekräftade på goda resultatnivåer, exceptionell
likviditet; Ratingutsikt stabil
Trots att Västra Götaland påverkats negativt av den senaste revideringen av
det svenska utjämningsystemet, bedömer vi systemet som extremt förutsägbart
och stöttande och anser det vara en av huvudkomponenterna i Västra Götalands
ratingbetyg. Det svenska systemet för kommun och landstingssektorn
representerar en hög grad av institutionell stabilitet. Sektorns
budgetstabilitet grundar sig på en god efterlevnad av det lagstadgade
balanskravet samt kommunernas och landstingens autonomi gällande
kommunalskatten.
Västra Götaland blev ensam ägare av Västtrafik i 2012 och sedan dess
analyserar vi regionen på koncernnivå, inklusive Västtrafik. Alla finansiella
nyckeltal representerar därmed förvaltningarna samt regionens bolagssektor. Vi
analyserar Västra Götlandsregionens delägande av bolaget Transitio AB och
tillhörande garantiarrangemang i vår bedömning av regionens
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Transitio AB är ett leasingbolag
för spårfordon, som delägs av flera landsting. Vi bedömer en eventuell
rekaptialiseringsrisk relaterad till detta bolag som begränsad för Västra
Götaland. Som ett resultat bedömer vi att regionen har små ansvarsförbindelser
utanför balansräkningen.
Likviditet
Det kortfristiga kreditbetyget är A-1+. I enlighet med våra kriterier bedömer
vi Västra Götalands likviditetsposition som exceptionell. Regionen har inga
förfallande lån inom de närmsta 12 månaderna, samtidigt som de har omfattande
likviditetsreserver. Denna kombination leder till en exceptionell
likviditetstäckningskvot (liquidity coverage ratio). Per den 31 juli 2014,
uppick Västra Götalands likvida placeringsportfölj till SEK 8.8 miljarder.
Dessa investeringar utgörs av lågriskplaceringar och vi har inte funnit några
överhängande riskexponeringar i portföljen.
I vår bedömning av Västra Götalands likviditet har vi en positiv syn på
regionens åtkomst till kapitalmarknaden, vilken vi bedömer som stark.
Regionen har även tillgång till en checkräkningskredit på SEK750 miljoner och
ett syndikerat banklånelöfte på SEK2 miljarder. Denna kreditfacilitet utgör
den huvudsakliga likviditetsbackupen för certifikatprogrammet på SEK3
miljarder som regionen startade upp under 2013. Dessutom finns ett
kontrakterat låneavtal med Europeiska investeringsbanken som uppgår till EUR70
miljoner för investeringar i tåg och infrastruktur för det helägda regionala
transportföretaget Västtrafik.
Vi förväntar oss att Västra Götaland kommer att finansiera sitt planerade
investeringsprogram fram till och med 2016, delvis genom att använda sina
likviditetsreserver. Då inga externa lån förväntas upptas bedömmer vi att
regionens likviditetsposition kommer att bibehållas på en exceptionell nivå
under åren 2014-2016.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 5
0518422U | Linx User
Research Update: Västra Götaland:Rating 'AAA' och 'K-1' Bekräftade på goda resultatnivåer, exceptionell
likviditet; Ratingutsikt stabil
Ratingutsikt
Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntingar att Västra Götalands
ansträngningar att stävja rörelsekostnader, tillsammans med en återhämtning i
skatteintäkter under 2015, kommer att hjälpa regionen att upprätthålla en god
resultatnivå i genomsnitt under de kommande 24 månaderna. Vi förväntar oss
därmed att regionen kommer att bibehålla minimala skattefinansierade lån och
en exceptionell likviditetsposition över samma period.
En negativ ratingförändring skulle kunna ske inom de kommande 24 månaderna om
vi noterade en strukturell försämring i regionens resultatnivåer, som ledde
till växande underskott efter investeringar på närmare 5% av
rörelseintäkterna. Vidare, antar vi att dessa underskott leder till en
försämrad likviditet och en ökning av externa lån. I detta negativa scenario,
om vi noterade att Västra Götalands management avstod från att använda sin
finansiella flexibilitet för att motverka ett försämrat resultat, försämrad
likviditet samt en stigande låneskuld, skulle vi omvärdera vår bedömning av
Västra Götalands management till en neutral ratingfaktor och sänka det
långfristiga kreditbetyget.
Nyckeltal
Tabell 1
Västra Götalandsregionen - Finansiella nyckeltal
--Dec. 31-(Mil. SEK)
2011
2012
2013
2014bc
2015bc
2016bc
Rörelseintäkter
46,768
51,018
52,961
54,509
56,552
58,838
Rörelsekostnader
45,429
47,818
49,639
51,701
54,323
56,395
1,339
3,200
3,322
2,808
2,229
2,443
2.86
6.27
6.27
5.15
3.94
4.15
24
30
6
10
10
10
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av
rörelseintäkter)
Intäkter från avyttring av tillgångar
Investeringar
Kassaflöde efter investeringar
Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter)
Amorteringar
Kassaflöden efter amorteringar och vidareutlåning
Kassaflöden efter amorteringar och vidareutlåning (% av
totala intäkter)
Bruttoupplåning
Kassaflöde efter lånefinansiering
Tillväxt i rörelseintäkter (%)
Tillväxt i rörelsekostnader (%)
Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter)
Investeringar (% av totala kostnader)
2,550
2,827
2,819
2,955
3,422
3,371
(1,187)
403
509
(137)
(1,183)
(918)
(2.54)
0.79
0.96
(0.25)
(2.09)
(1.56)
0
0
44
0
0
0
(1,816)
243
1,880
(137)
(2,393)
(918)
(3.88)
0.48
3.55
(0.25)
(4.23)
(1.56)
0
227
0
0
0
0
(1,816)
470
1,880
(137)
(2,393)
(918)
2.76
9.09
3.81
2.92
3.75
4.04
6.35
5.26
3.81
4.15
5.07
3.81
68.82
70.31
71.78
71.89
72.11
72.39
5.31
5.58
5.37
5.41
5.93
5.64
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 6
0518422U | Linx User
Research Update: Västra Götaland:Rating 'AAA' och 'K-1' Bekräftade på goda resultatnivåer, exceptionell
likviditet; Ratingutsikt stabil
Tabell 1
Västra Götalandsregionen - Finansiella nyckeltal (cont.)
Direkta räntebärande lån (vid årets slut)
32
259
215
215
215
215
Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter)
0.07
0.51
0.41
0.39
0.38
0.37
Skattefinansierade lån (% av rörelseintäkter)
0.50
0.85
0.75
0.72
0.70
0.67
Räntekostnader (% av rörelseintäkter)
0.07
0.07
0.05
0.03
0.03
0.03
Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter)
0.07
0.07
0.13
0.03
0.03
0.03
Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och
återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information.
Källor utgörs vanligen av årsredovisningar och budgetar, vilka tillhandahålls av den ratade organisationen. Base case reflekterar Standard &
Poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor.
Tabell 2
Västra Götalandsregionen - Ekonomiska nyckeltal
'--Dec. 31--
Befolkning
Befolkningstillväxt (%)
BNP per capita (SEK)
Nationell BNP (nominell) per capita
(US$)
Arbetslöshet (%)
2011
2012
2013
2014bc
2015bc
2016bc
1,590,604
1,600,447
1,615,084
1,630,318
1,646,963
1,661,546
0.65
0.62
0.91
0.94
1.02
0.89
354,000
357,611
363,344
N/A
N/A
N/A
59,807
57,354
60,662
59,520
58,716
61,496
6.10
6.30
6.40
5.90
N/A
N/A
Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och
återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor
utgörs vanligen av nationella statistikkällor, Eurostat och Experian Limited. SEK--Svenska kronor. N/A--Ej tillämpbart.
Publicerade delomdömen för ratingbetyget
Tabell 3
Västra Götalandsregionen - Sammanfattning av publicerade delomdömen*
Delområde
Delomdöme
Institutionellt ramverk
Extremt förutsägbart och stöttande
Ekonomi
Mycket stark
Finansiella management
Stark
Finansiell flexibilitet
Medelgod
Finansiellt resultat
Stark
Likviditet
Exceptionell
Lånebörda
Låg
Ansvarsförbindelser utanför balansräkningen
Mycket låg
*Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden,
listade i tabellen ovan. Sektion A av Standard & Poor's kriterier "Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments," publicerad
30 Juni 2014, summerar hur de åtta faktorerna kombineras för att härleda ratingbetyget.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 7
0518422U | Linx User
Research Update: Västra Götaland:Rating 'AAA' och 'K-1' Bekräftade på goda resultatnivåer, exceptionell
likviditet; Ratingutsikt stabil
Nyckeltal för svenska statens rating
• Sovereign Risk Indicators, Sept. 22, 2014. An interactive
available at http://www.spratings.com/sri
version is
Relaterade kriterier
• Standard & Poor's National And Regional Scale Mapping Tables, Sept. 30,
2014
• Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, June 30,
2014
• Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local
And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their
Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009
Relaterade artiklar
• Swedish Local And Regional Governments' Performance May Falter In 2014,
But Stay Sound, March 13, 2014
• International Local And Regional Governments Default And Transition
Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013
• Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments,
May 19, 2011
I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod
Ratingkommittén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig
erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad
metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att
informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt
tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle
kunna fatta ett informerat beslut.
Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen
förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska
problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och
kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera
historik och prognoser.
Kommitténs bedömning av de viktigaste ratingfaktorerna återspeglas i
sammanfattningen av publicerade delomdömen ovan.
Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs
möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd
ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra
konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén
summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 8
0518422U | Linx User
Research Update: Västra Götaland:Rating 'AAA' och 'K-1' Bekräftade på goda resultatnivåer, exceptionell
likviditet; Ratingutsikt stabil
Ratinglista
Ratingbetyg bekräftat
Västra Götalandsregionen
Kreditbetyg
Nordisk regional skala
Certifikatprogram
AAA/Stabil/A-1+
--/--/K-1
K-1
Additional Contact:
International Public Finance Ratings Europe; PublicFinanceEurope@standardandpoors.com
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
OCTOBER 16, 2014 9
0518422U | Linx User
Copyright © 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved.
No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part
thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval
system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be
used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or
agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not
responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for
the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING
WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no
event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential
damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by
negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages.
Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and
not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase,
hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to
update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment
and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does
not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be
reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives.
To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain
regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P
Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any
damage alleged to have been suffered on account thereof.
S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective
activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established
policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process..
S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P
reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites,
www.standardandpoors.com (free of charge), and www.ratingsdirect.com and www.globalcreditportal.com (subscription), and may be distributed
through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
OCTOBER 16, 2014 10
0518422U | Linx User