Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade

advertisement
Research Update:
Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+
och K-1 bekräftade baserat på goda
resultatnivåer; Ratingutsikt stabil
Primary Credit Analyst:
Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; [email protected]
Secondary Contact:
Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; [email protected]
Table Of Contents
Översikt
Ratinghändelse
Ratingsammanfattning
Likviditet
Ratingutsikt
Publicerade delomdömen för ratingbetyget
Nyckeltal
Nyckeltal för Svenska statens ratings
Relaterade kriterier och artiklar
Ratinglista
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 26, 2014 1
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See
Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0518422U | Linx User
Research Update:
Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1
bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta
förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i
informationssyfte.
Översikt
• I vårt huvudscenario fram till och med 2016, förväntar vi oss att
Huddinge kommun fram till och med 2016 kommer att uppvisa goda
kassaflöden från den löpande verksamheten (rörelseresultat)och måttliga
kommunala investeringar.
• Vi förväntar oss att Huddinges skattefinansierade skuldnivå kommer att
bibehållas på en måttlig nivå under år 2014-2016, även om kommunala bolag
har ett visst lånebehov för att finansiera sina investeringar.
• Vi bekräftar därmed våra kreditbetyg 'AA+/A-1+' and 'K-1' på Huddinge
kommun.
• Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Huddinge kommer
att bibehålla goda resultatnivåer fram till och med 2016 samt att
Huddinges management kommer att fortsätta att bedriva en konservativ
skuld- och likviditetshantering.
Ratinghändelse
Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 23 maj 2014 sin
långfristiga 'AA+' rating och kortfristiga 'A-1+' rating på Huddinge kommun.
Ratingutsikten är stabil. Vid samma tillfälle bekräftade vi Huddinges
kortfristiga kreditbetyg 'K-1' enligt vår nordiska skala.
Ratingsammanfattning
Huddinges rating stöds av dess starka lokala ekonomi, måttliga skuldnivå och
det svenska institutionella ramverket, vilket vi bedömer som förutsägbart och
stöttande. Huddinges goda resultatnivåer, positiva likviditetsposition,
genomsnittliga finansiella flexibilitet och vår bedömning av kommunens
finansiella management som en positiv ratingfaktor är ytterligare
styrkefaktorer för ratingen. Ratingen innefattar även vår bedömning av
Huddinges måttliga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.
Huddinges lokala ekonomi är stark i internationell jämförelse. Avseende
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 26, 2014 2
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0518422U | Linx User
Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
ekonomisk aktivitet uppskattar vi stadens årliga BNP per capita till höga
$70,000. Med mer än 100,000 invånare är Huddinge den näst mest folkrika
kommunen i Stockholms län. Utvecklingspotentialen är god med en genomsnittlig
befolkningsökning på omkring 2% de seaste tre åren. Dessutom är närheten till
Stockholm och kommunens goda integration i huvudstadsregionen viktiga aspekter
för Huddinges näringsliv och tillväxtmöjligheter.
Huddinges stabila makroekonomiska fundamenta stöder stadens goda
resultatnivåer. Under 2011-2013 har kommunen presenterat ett genomsnittligt
rörelseresultat på 5,4% av rörelseintäkterna och positiva kassaflöden efter
investeringar på 3,2%. För år 2014-2016 förväntar vi oss en tillfällig
försämring av rörelseresultaten, på grund av en avmattning i sektorns
skatteintäktstillväxt och en ökning i verksamhetskostnaderna. Tillsammans
bedömer vi att detta kommer att resultera i ett genomsnittligt rörelseresultat
på 4,2% av rörelseintäkterna. Måttliga investeringar leder emellertid till
positiva kassaflöden efter investeringar på 1% av totala intäkter under
2014-2016.
Vi bedömer det svenska utjämningssystemet som förutsägbart och stöttande, och
ser det som en nyckelkomponent i vår rating av Huddinge. Vi anser att det
svenska ramverket för kommuner och landsting karaktäriseras av en hög grad av
institutionell stabilitet. Kommun- och landstingssektorns intäkts- och
kostnadsstabilitet grundas på ett långtgående utjämningssystem. Dessutom har
kommuner och landsting autonomitet att styra över sin lokala skattesats.
Huddinge har en stark intäktsflexibilitet från sin bolagssektor som uppvisar
stora övervärden. Vi bedömer intäktsflexibiliteten som viktig mot bakgrund av
kommunens rigida kostnadsstruktur. Vidare anser vi att Huddinges management är
en positiv faktor för ratingen och förväntar oss att de kommer att använda sin
finansiella flexibilitet för att motverka potentiella budgetförsämringar.
Huddinge har implementerat en stark skuldhantering för att hantera sin ökande
låneportfölj. I vårt huvudscenario för år 2014-2016 förväntar vi oss att
investeringar inom Huddinges bolagssektor kommer att öka, vilket kommer att
leda till ytterliggare nyupplåning från internbanken. Vi förväntar oss därmed
att Huddinges skattefinansierade skuldnivå kommer att öka till 121% av
konsoliderade intäkter vid slutet av 2016, från 105% i 2013. Vi noterar att
merparten av Huddinges låneskuld vidareutlånas till dess starka dotterbolag.
Vi bedömer att den största låntagaren, fastighetsbolaget HUGE, är
självförsörjande, vilket vi anser som positivt i vår bedömning av Huddinges
övergripande skuldposition.
Som medlem i Kommuninvest i Sverige AB(AAA/Stable/A-1+) har Huddinge skrivit
på ett borgensavtal för Kommuninvests förpliktelser. I dagsläget bedömer vi
det som osannolikt att detta borgensåtande skulle behöva infrias och vi anser
totalt sett att Huddinges ansvarsförbindelser utanför balansräkningen som
måttliga.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 26, 2014 3
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0518422U | Linx User
Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
Likviditet
Det kortfristiga betyget är 'A-1+'. Vi bedömer Huddinges likviditet som en
positiv faktor för ratingen, på grund av kommunens goda interna likviditet,
omfattande likviditetsreserver i relation till andelen förfallande lån och
starka tillgång till kapitalmarknaden.
I termer av likviditet använder kommunen banklånelöften för att hantera sina
likviditetsbehov och reducera refinansieringsrisken. Huddinge har vanligtvis
en kassalikviditet på SEK0,3 miljarder. Vidare har kommunen outnyttjade
kreditfaciliteter på SEK1,3 miljader, vilket tillsammans med tillgänglig
checkräkningskredit på SEK0,6 miljarder förstärker likviditetsstödet. I maj
2014 uppgick Huddinges kassa och tillgängliga banklånelöften till 103% av
förfallande lån och räntor de kommande 12 månaderna.
Huddinge har ett antal olika finansieringsalternativ, vilket reducerar
refinansieringsrisken. Finansieringen kommer från ett certifikatprogram
uppgående till SEK2 miljarder, ett MTN-program på SEK4 miljarder occh lån från
Kommuninvest i Sverige AB. Vi noterar Huddinges starka och stabila åtkomst
till marknadsfinansiering i vår bedömning av den övergripande
likviditetspositionen.
Vi bedömer Huddinges management som starkt och förväntar oss att de kommer att
fortsätta sin riskbegräsande låne-och likviditetshantering av sin växande
låneportfölj. Likviditeten bör därmed förbli en positiv ratingfakor på
medellång sikt.
Ratingutsikt
Den stabila ratingutsikten speglar vår förväntan att Huddinges starka
management kommer att bibehålla goda resultatnivåer fram till och med 2016,
trots pågående investeringar. Även om vi förväntar oss att Huddinges
bolagssektor kommer uppvisa höga investeringsnivåer som kommer att kräva
vidareutlåning från internbanken, bedömer vi att kommunens skuldnivå kommer
att öka måttligt och att Huddinges skattefinansierade skulnivå kommer att
uppgå till mindre än 130% av konsoliderade intäkter fram till 2016. Den
stabila ratingutsikten inkluderar våra förväntningar om en fortsatt
riskbegränsad lån- och likviditetshantering till den grad att likviditeten
kommer att förbli en positiv ratingfaktor de kommande 24 månaderna.
Vi skulle kunna höja ratingen om Huddinges resultatnivåer förbättrades till
den grad att kommunen konsekvent uppvisade rörelsemarginaler på mer än 5% av
intäkterna, tack vare en högre än förväntad skatteintäktstillväxt, och
positiva kassaflöden efter investeringar. Detta i kombination med en
förbättrad likviditet – med tillgängliga kreditlånelöften överstigande 120% av
kommande 12 månaders förfallande lån och räntebetalningar – och förstärkt
management praxis i termer av likviditetshantering skulle kunna leda till en
positiv ratingförändring.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 26, 2014 4
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0518422U | Linx User
Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
Omvänt skulle en negativ ratingförändring föranledas om vi noterade att
Huddinges management var ovilliga att använda sin finansiella flexibilitet för
att motverka en försämrad likviditet, med tillgängliga likviditetsfaciliteter
motsvarande mindre än 80% av förfallande lån de kommande 12 månaderna. I detta
fall skulle vi kunna revidera vår bedömning av stadens finansiella management,
samt dess likviditetsposition och därmed sänka ratingbetyget.
Publicerade delomdömen för ratingbetyget
Tabell 1
Huddinge kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen*
Delområde
Delomdöme
Institutionellt ramverk
Förutsägbart och stöttande
Finansiell styrning
Positiv
Likviditet
Positiv
*Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden,
vilket förklaras ytterligare i våra kriterier (se nedan). Vi publicerar våra betyg för de tre delområdena ovan.
Nyckeltal
Tabell 2
Huddinge kommun - Ekonomiska nyckeltal
'--Dec. 31--
Befolkning
2011
2012
2013
2014bc
2015bc
2016bc
99,049
101,010
102,557
104,183
105,863
107,713
Befolkningstillväxt
(%)
1.6
2.0
1.5
1.6
1.6
1.7
BNP per capita
(lokal valuta)
(enskilda enheter)
453,491
458,117
465,461*
N/A
N/A
N/A
5.2
5.2
5.4
5.0
N/A
N/A
Arbetslöshet (%)
Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och
återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information.*BNP
per capita är en S&P proxy.Källor utgörs vanligen av nationella statistikkontor, Eurostat och Experian Limited. bc--Base case reflekterar Standard
& Poor's förväntningar på det mest sannolika scenariot. N.A. -- Not applicable.
Tabell 3
Huddinge kommun - Finansiella nyckeltal
--Dec. 31-(Mil. SEK)
2011
2012
2013
2014bc
2015bc
2016bc
Rörelseintäkter
5,594
5,813
6,127
6,262
6,416
6,629
Rörelsekostnader
5,236
5,554
5,808
5,976
6,171
6,354
358
259
318
286
245
275
Kassaflöde från
den löpande
verksamheten
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 26, 2014 5
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0518422U | Linx User
Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
Tabell 3
Huddinge kommun - Finansiella nyckeltal (cont.)
Kassaflöde från
den löpande
verksamheten
(% av
rörelseintäkter)
6.4
4.5
5.2
4.6
3.8
4.1
Intäkter från
avyttring av
tillgångar
26
97
255
100
100
100
Investeringar
202
396
122
311
315
320
Kassaflöde efter
investeringar (%
av totala
intäkter)
3.2
(0.7)
7.1
1.2
0.5
0.8
Kassaflöde efter
amorteringar
och
vidareutlåning
(% av totala
intäkter)
(105.2)
(47.7)
(20.1)
(40.3)
(60.9)
(43.8)
Kassaflöde efter
lånefinansiering
(22)
7
465
(172)
0
0
Modifierbara
intäkter (% av
rörelseintäkter)
68.1
68.2
67.9
68.4
69.6
70.7
Investeringar (%
av totala
kostnader)
3.7
6.7
2.1
4.9
4.9
4.8
Direkta
räntebärande
lån (% av
rörelseintäkter)
105.3
105.4
100.0
103.5
111.4
119.1
Skattefinansierade
räntebärande
lån (% av
konsoliderade
rörelseintäkter)
111.9
111.0
105.4
108.0
114.5
120.7
Räntekostnader
(% av
rörelseintäkter)
4.0
4.0
3.8
3.8
3.8
3.8
Räntor och
amorteringar (%
av
rörelseintäkter)
26.9
48.6
32.4
36.4
55.3
37.0
Nyckeltal för Svenska statens ratings
• Sweden Ratings Affirmed At 'AAA/A-1+'; Outlook Stable, March 28, 2014
Relaterade kriterier och artiklar
• Methodology For Rating International Local And Regional Governments,
Sept. 20, 2010
• Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 26, 2014 6
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0518422U | Linx User
Research Update: Huddinge kommun: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their
Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009
• International Local And Regional Governments Default And Transition
Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013
• Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments,
May 19, 2011
I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod
Ratingkommittén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig
erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad
metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att
informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt
tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle
kunna fatta ett informerat beslut.
Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen
förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska
problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och
kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera
historik och prognoser. Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande
kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av
denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att
tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från
ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt.
Ratinglista
Ratingbetyg bekräftat
Huddinge kommun
Kreditbetyg
Nordisk regional skala
AA+/Stabil/A-1+
--/--/K-1
Additional Contact:
International Public Finance Ratings Europe; [email protected]
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 26, 2014 7
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0518422U | Linx User
Copyright © 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved.
No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part
thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval
system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be
used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or
agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not
responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for
the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING
WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no
event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential
damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by
negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages.
Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and
not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase,
hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to
update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment
and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does
not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be
reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives.
To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain
regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P
Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any
damage alleged to have been suffered on account thereof.
S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective
activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established
policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process..
S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P
reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites,
www.standardandpoors.com (free of charge), and www.ratingsdirect.com and www.globalcreditportal.com (subscription), and may be distributed
through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 26, 2014 8
0518422U | Linx User
Download
Related flashcards

Finance

14 cards

Banking

21 cards

Payment systems

18 cards

Banking

30 cards

Finance

16 cards

Create Flashcards