Lunds kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade

advertisement
Research Update:
Lunds kommuns ratingbetyg AAA och
K-1 bekräftade baserat på exceptionell
likviditet; Ratingutsikt stabil
Primary Credit Analyst:
Pierre-Brice Hellsing, Stockholm +46 (0)8 440 59 06; [email protected]
Secondary Contact:
Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; [email protected]
Research Contributor:
Carina Johansson, Stockholm +46-8-440-5918; [email protected]
Table Of Contents
Översikt
Ratinghändelse
Ratingsammanfattning
Likviditet
Ratingutsikt
Publicerade delomdömen för ratingbetyget
Nyckeltal
Nyckeltal för svenska statens rating
Relaterade kriterier och artiklar
Ratinglista
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See
Terms of Use/Disclaimer on the last page.
SEPTEMBER 26, 2014 1
0102221U | Linx User
Research Update:
Lunds kommuns ratingbetyg AAA och K-1
bekräftade baserat på exceptionell likviditet;
Ratingutsikt stabil
Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta
förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i
informationssyfte.
Översikt
• Vi förväntar oss att Lunds kommun kommer att bibehålla en exceptionell
likviditet och medelgoda resultatnivåer, trots kostnadstryck från
äldreomsorg och minskande intäkter från det reformerade
utjämningssystemet.
• Vi förväntar oss att Lunds management kommer att använda sin finansiella
flexibilitet för att bibehålla resultatnivåer i linje med våra
förväntningar fram till och med 2016.
• Vi bekräftar Lunds betyg 'AAA/A-1+' och K-1.
• Den stabila ratingutsikten reflekterar våra förväntningar att Lund kommer
att bibehålla medelgoda resultatnivåer och en exceptionell likviditet
fram till och med 2016, vilket understöds av en fortsatt riskbegränsande
management praxis.
Ratinghändelse
Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 19 september 2014 det
långfristiga kreditbetyget 'AAA' på Lunds kommun. Ratingutsikten är stabil.
Samtidigt bekräftade vi det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår
nordiska ratingskala.
Ratingsammanfattning
Lunds kommuns ratingbetyg återspeglar vår syn på det förutsägbara och
stöttande institutionella ramverket för kommuner och landsting, samt Lunds
mycket starka lokala ekonomi och exceptionella likviditet. Ratingbetyget stöds
ytterligare av Lunds starka management, starka finansiella flexibilitet, låga
skuldsättning samt låga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Dessa
positiva ratingfaktorer balanseras av stadens medelgoda resultatnivåer. Lunds
långfristiga kreditbetyg ligger på samma nivå som dess stand-alone credit
profile, vilken vi bedömer som 'aaa'.
Vi bedömer det svenska institutionella ramverket för kommuner och landsting
som extremt stöttande och förutsägbart och bedömer det som en av
huvudkomponenterna i Lunds rating. Ett långtgående utjämningssystem samt en
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
SEPTEMBER 26, 2014 2
0102221U | Linx User
Research Update: Lunds kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionell likviditet;
Ratingutsikt stabil
lagstadgad autonomi i att bestämma den lokala inkomstsskattesatsen är viktiga
inslag i vår bedömning av kommun- och landstingssektorns generella intäktsoch kostnadsflexibilitet. Lunds mycket starka ekonomiska fundamenta och
gynnsamma demografiska sammansättning innebär dock att kommunen historiskt
sett har mottagit endast begränsade intäkter från utjämningssystemet. I och
med den senaste reformen av kostnadsutjämningen har detta belastande
förhållande förstärkts. Reformen påverkar dock inte vår övergripande syn på
det institutionella ramverket för den svenska kommun- och landstingssektorn.
Lunds välmående, snabbväxande lokala ekonomi har en arbetsmarknad präglad av
den akademiska världen genom det välrenomerade Lunds universitet samt en
forskningsintensiv privatsektor. Förekomsten av stora privata arbetsgivare
stimulerar också den lokala ekonomins förmåga att skapa arbetstillfällen.
Eftersom det svenska utjämningssystemet balanserar ekonomiska skillnader
mellan kommuner och landsting använder vi Sveriges nationella BNP per capita
på $56,600 som utgångspunkt för vår bedömning av Lunds lokala ekonomi.
Kommunen har historiskt sett uppvisat goda resultatnivåer med
rörelsemarginaler på i genomsnitt 7.1% av rörelseintäkterna över 2012-2013,
främst till följd av en gynnsam utveckling av skatteintäkterna samt två
återbetalningar av sjukförsäkringspremier under 2012 and 2013 på SEK85
miljoner vardera. För 2014 förväntar vi oss att Lunds rörelsemarginal kommer
att minska till 4.1% av rörelseintäkterna, på grund av ett ökat tryck på
inkomstsidan från det nyligen reformerade utjämningssytemet. Dessutom
förväntas en ny lagstiftning för äldreomsorgstjänster under 2015 att leda till
ett ökat kostnadstryck. Vi förväntar oss att dessa faktorer kommer att ha en
dämpande effekt på Lunds rörelseresultat. Under 2016 och framåt förväntar vi
oss att Lunds rörelseresultat kommer att förstärkas hjälpt av ökande
skatteintäkter.
Lunds starka befolkningstillväxt och växande lokala ekonomi har lett till en
uppgång i kommunala investeringar. Investeringarna avser främst viktiga
infrastrukturssatsningar som behövs för att möta kommunens ökande befolkning
och dess pågående utveckling av forskningsområden, särskilt ESS och MAX IV.
Dessutom pågår underhållsarbete vid flera av Lunds skol- och dagisfastigheter,
vilket bidrar till ökade investeringsnivåer fram till slutet av 2016. Vi
förväntar oss underskott efter investeringar på i genomsnitt 5.2% för perioden
2012-2016.
Vi bedömer att Lund har en stark intäktsflexibilitet att möta potentiella
resultatförsämringar, vilket är viktigt i ljuset av vår bedömning av en rigid
kostnadsstruktur, med begränsade möjligheter att minska kostnaderna. Kommunen
har vidare en stor bolagssektor vilket möjliggör kassaflödesförstärkande
avyttringar. Vi bedömer också Lunds management som starkt och förväntar oss
att de skulle vara villiga att använda sin flexibilitet för att motverka
potentiella resultatförsämringar på liknande vis som exempelvis under 2013 då
kommunen höjde skatten.
Lunds skuldsättning är för nuvarande låg men dess låneportfölj ökar på grund
av att finansieringsbehovet för kommunala investeringar stabiliserar sig på en
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
SEPTEMBER 26, 2014 3
0102221U | Linx User
Research Update: Lunds kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionell likviditet;
Ratingutsikt stabil
högre nivå än historiskt sett. Vi noterar även att Lund expanderar sin
internbanksverksamhet till det helägda allmännyttiga bostadsbolaget LKF och
ersätter delar av deras tidigare garanterade lån med vidareutlåning från
internbanken. Detta bidrar till en ökning av Lunds låneportfölj. Vi förväntar
oss att Lunds skattefinansierade lån kommer att nå 77% av konsoliderade
intäkter vid slutet av 2016. I vår bedömning av Lunds lånebörda bedömer vi det
som positivt att ungefär hälften av dessa lån är vidareutlånade till Lunds
Kommuns Fastighets AB (LKF), vilket vi bedömer som ett självförsörjande bolag.
Vid sidan om LKF har Lund även en 82% ägarandel i Kraftringen Energi AB
(BBB+/Stabil/A-2). Om vi skulle göra en ombedömning av Kraftringens SACP, som
för nuvarande ligger på bbb-, till bb+ eller lägre, skulle vi inte längre
bedöma bolaget som självförsörjande. Vi skulle följaktligen i detta scenario
inkludera företagets externa lån i vår uträkning av andelen skattefinansierade
lån, vilket skulle ha en negativ inverkan på Lunds skuldposition. Vi
inkluderar Kraftringens externa lån tillsammans med låneexponeringar i LKF och
Lunds två delägda vatten- och avloppsbolag i vår bedömning av kommunens
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen, vilka vi bedömer som låga.
Likviditet
Det kortfristiga kreditbetyget är A-1+. I enlighet med våra kriterier bedömer
Lunds likviditetsposition som exceptionell. Likviditetspositionen baserar sig
på vår bedömning av en mycket stark likviditetstäckningkvot (liquidity
coverage ratio), vilken per den 30 juni 2014 uppgick till 152% av förallande
räntor och lån över de kommande 12 månaderna. I vår beräkning av denna kvot
inkluderar vi en proxy på den nyupplåning vi förväntar oss nödvändig för att
finansiera kommunala investeringar.
I vår likviditetsberäkning tar vi hänsyn till SEK1.45 miljarder i
banklånelöften, SEK1.25 miljarder i checkräkningskredit samt SEK300 miljoner i
pensionsplaceringar som vi bedömer skulle kunna tillstå som likviditet i ett
stressat scenario.
I vår bedömning av Lunds likviditet har vi en positiv syn på kommunens åtkomst
till kapitalmarknaden, vilken vi bedömer som stark. Vi tar också med i
beaktande kommunens medlemskap i Kommuninvest. Vi tillskriver Sveriges
banksektor som robust vilket reflekteras i en Bank Industry Country Risk
Assessment(BICRA) på 2, där 1 är lägst risk och 10 är högst.
Under 2013 har Lund eftersträvat en förlängd förfalloprofil på sina lån via
obligationsmarknaden, vilket har lett till förlängd löptid på låneportföljen.
Vi förväntar oss att denna riskbegränsande stategi kommer att fortsätta,
vilket bidrar till vår bedömning av Lunds likviditet som exceptionell.
Fram till slutet av 2016 förväntar vi oss att Lund fortsättningsvis successivt
kommer att förlänga förfalloprofilen på sin låneportfölj. Vi noterar också att
kommunen fortsätter bygga upp sin kapitalmarknadsexpertis samt utnyttjar den
finansiella expertis som finns hos LKF.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
SEPTEMBER 26, 2014 4
0102221U | Linx User
Research Update: Lunds kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionell likviditet;
Ratingutsikt stabil
Ratingutsikt
Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Lund under perioden
2014-2016 kommer att fortsätta hantera sin växande låneportfölj på ett
riskbegränsande sätt och minimera refinansieringsrisker, så att dess
likviditet kommer att förbli en exceptionell ratingfaktor. Vi förväntar oss
vidare att Lund kommer att använda sin finansiella flexibilitet och
framgångsrikt klara sig igenom ansträngda bugetförhållanden under 2014 så att
dess resultatnivåer förblir i linje med våra förväntingar fram till och med
2016.
Vi skulle kunna överväga att sänka ratingen om vi såg en avsevärd försämring i
Lunds likviditetsposition till den grad att den inte längre bedömdes som
exceptionell. Detta skulle sannolikt ha sin grund i ett scenario där Lunds
management avstått från att använda sin finansiella flexibilitet, vilket
skulle kunna leda till att vi reviderade vår bedömning av management till
neutral för ratingen.
Publicerade delomdömen för ratingbetyget
Tabell 1
Lunds kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen*
Delområde
Delomdöme
Institutionellt ramverk
Extremt förutsägbart och stöttande
Ekonomi
Mycket stark
Finansiell styrning
Stark
Budgetflexibilitet
Stark
Budgetresultat
Medelgod
Likviditet
Exceptionell
Lånebörda
Låg
Ansvarsförbindelser utanför balansräkningen
Låg
*Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden,
listade i tabellen ovan. Sektion A av Standard & Poor's kriterier "Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments," publicerad
30 Juni 2014, summerar hur de åtta faktorerna kombineras för att härleda ratingbetyget.
Nyckeltal
Tabell 2
Lunds kommun - Ekonomiska nyckeltal
--Dec 31-(Mil. SEK)
Befolkning
Befolkningstillväxt (%)
2011
2012
2013
2014bc
2015bc
2016bc
111,666
112,950
114,291
115,596
116,910
118,688
1.07
1.15
1.19
1.14
1.14
1.52
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
SEPTEMBER 26, 2014 5
0102221U | Linx User
Research Update: Lunds kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionell likviditet;
Ratingutsikt stabil
Tabell 2
Lunds kommun - Ekonomiska nyckeltal (cont.)
BNP per capita (lokal valuta)
350,095
354,420
360,465
N/A
N/A
N/A
56,927
55,251
58,387
61,168
63,941
67,034
4.00
4.00
4.10
4.10
N/A
N/A
Nationell BNP (nominell) per capita (SEK)
Arbetslöshet (%)
Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och
återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor
utgörs vanligen av nationella statistikkällor, Eurostat och Experian Limited. SEK--Svenska kronor. N/A--Ej tillämpbart.
Tabell 3
Lunds kommun - Finansiella nyckeltal
--Dec 31-(Mil. SEK)
2011
2012
2013
2014bc
2015bc
2016bc
Rörelseintäkter
6,034
6,366
6,588
6,649
6,881
7,106
Rörelsekostnader
5,753
5,978
6,058
6,376
6,622
6,816
Kassaflöde från den löpande verksamheten
281
388
530
273
259
290
Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av
rörelseintäkter)
4.66
6.09
8.05
4.11
3.76
4.08
83
182
32
53
30
30
877
841
722
730
734
820
Intäkter från avyttring av tillgångar
Investeringar
Kassaflöde efter investeringar
(513)
(271)
(160)
(404)
(445)
(500)
Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter)
(8.38)
(4.14)
(2.41)
(6.02)
(6.44)
(7.01)
Amorteringar
0
1,100
1,500
1,600
1,575
1,300
Kassaflöden efter investeringar och vidareutlåning
(1,201)
(1,568)
(2,160)
(2,204)
(2,550)
(2,300)
Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av
totala intäkter)
(19.63)
(23.95)
(32.62)
(32.88)
(36.90)
(32.23)
1,216
1,556
2,161
2,204
2,550
2,300
Bruttoupplåning
Kassaflöde efter lånefinansiering
15
(12)
1
0
0
0
Tillväxt i rörelseintäkter (%)
5.07
5.50
3.49
0.93
3.49
3.27
Tillväxt i rörelsekostnader (%)
7.31
3.92
1.33
5.26
3.86
2.93
Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter)
78.11
76.92
76.17
79.07
79.73
80.80
Investeringar (% av totala kostnader)
13.23
12.33
10.65
10.27
9.98
10.74
Direkta räntebärande lån (vid årets slut)
1,911
2,367
3,027
3,458
4,433
5,433
Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter)
31.66
37.18
45.95
52.01
64.42
76.46
Skattefinansierade lån (% av rörelseintäkter)
28.67
37.93
46.65
52.70
65.09
77.10
Räntekostnader (% av rörelseintäkter)
4.56
2.51
0.54
0.45
0.78
0.96
Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter)
4.56
19.79
23.31
24.51
23.67
19.25
Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och
återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor
utgörs vanligen av årsredovisningar och budgetar, vilka tillhandahålls av den ratade organisationen. Base case reflekterar Standard & Poor's
förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor.
Nyckeltal för svenska statens rating
• Sovereign Risk Indicators, June 9, 2014. (Interactive version available
at http://www.spratings.com/sri)
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
SEPTEMBER 26, 2014 6
0102221U | Linx User
Research Update: Lunds kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionell likviditet;
Ratingutsikt stabil
Relaterade kriterier och artiklar
• Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, June 30,
2014
• Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local
And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their
Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009
• International Local And Regional Governments Default And Transition
Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013
• Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments,
May 19, 2011
I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod
Ratingkommttén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig
erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad
metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att
informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt
tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle
kunna fatta ett informerat beslut.
Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen
förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska
problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och
kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera
historik och prognoser.
Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs
möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd
ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra
konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén
summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt.
Ratinglista
Ratingbetyg bekräftat
Lunds kommun
Kreditbetyg
Nordisk regional skala
AAA/Stabil/A-1+
--/--/K-1
Additional Contact:
International Public Finance Ratings Europe; [email protected]
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
SEPTEMBER 26, 2014 7
0102221U | Linx User
Copyright © 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved.
No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part
thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval
system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be
used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or
agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not
responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for
the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING
WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no
event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential
damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by
negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages.
Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and
not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase,
hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to
update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment
and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does
not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be
reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives.
To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain
regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P
Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any
damage alleged to have been suffered on account thereof.
S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective
activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established
policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process..
S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P
reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites,
www.standardandpoors.com (free of charge), and www.ratingsdirect.com and www.globalcreditportal.com (subscription), and may be distributed
through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
SEPTEMBER 26, 2014 8
0102221U | Linx User
Download
Related flashcards

Liberalism

46 cards

Liberal parties

74 cards

Sports television

32 cards

First French Empire

27 cards

Create Flashcards