Läs också Ränterullen

advertisement
April 26, 2013
Trading Strategy
Ränterullen
Många blir glada av våren, men inte alla
Globalt: ännu en vårdepression
Bild 1: USA:s ISM av stor vikt (offentliggörs 1:a maj)
Global statistik fortsätter att indikera en upprepning av den
våravmattning vi vant oss vid de senaste åren. Vi tror att fortsatt
nedsida för räntor finns, framför allt i Sverige. Drivkraften är
fortsatt dålig global data, kombinerat med svagare svensk
statistik i takt med att kronstyrkan gör sig påmind. Den 18:e april
valde vi att gå långa 5-juni (5y), vilket också innebar att vi gick
långa duration. (s. 3-4).
Inflationsomtänk gav Riksbanksskräll
En överraskande omprövning av inflationsramverket orsakade
en rejäl nedrevidering av reporäntebanan i april. Vi tänker oss
ökat räntesänkartryck på Riksbanken under kommande
månader. Direktionen tycks dessutom ha viktat upp inflationens
tyngd vid räntebesluten. Vi har svårt att se detta som något
annat än positivt för den svenska kortänden, där vi ser mer
nedsida i ränta än vad som prisas. (sid 5).
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond
Avgift på utlandsupplåning en klurig fråga
Mullret från Riksbanken och Finansdepartementet om riskerna
med svenska bankers utlandsupplåning har tilltagit. Det finns Rekommendationer i korthet
Köp 5-juni (5y) den 18:e april
gott om alternativ, men också en hel del svårigheter med att
utforma en både hanterlig och rimlig avgift. En mindre avgift För mer information se sid. 3 och 9.
skulle inte ge några dramatiska konsekvenser på vare sig räntor
eller bankernas finansieringsstrukturer, även om Stibor och
swapräntor skulle kunna pressas upp något. (sid 6-7).
Martin Enlund, +46 8 463 4633 [email protected]
Claes Måhlén, +46 8 463 4535 [email protected]
Johan Sahlström, +46 8 463 4537 [email protected]
Vår syn I ett nötskal
Kort
Duration
Kurva
Bostäder
Krediter
Källa: Handelsbanken Capital Markets
For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.
Neutral
Lång
Ränterullen, 26 april, 2013
Marknaden i korthet
Duration
Lång. Vi valde att gå långa duration efter Riksbankens
aprilmöte. Vi tänker oss att fortsatt negativa
dataöverraskningar, både globalt och i Sverige, pressar
ned räntorna ytterligare.
Kurva
Neutral.
Kortändan
Vi valde efter Riksbanken att ta vinst i vår sålda DecRiba-position på grund av att vår målnivå hade uppnåtts.
Vi tänker oss dock fortsatt nedåtpress på räntorna.
Sverige vs Tyskland
Positiv. Vi
Tyskland.
Bostäder
Lång. Lågt utbud, överlikvida marknader och fortsatt jakt
på yield talar för att svenska covered ligger i vinnarhålet
även 2013. Vi är överviktade mot staten och föredrar det
kortare segmentet.
Swapspread
Neutral.
Krediter
Lång. QE-bomben från Japan har potential att exporteras
i större utsträckning än vanligt om japanska investerare
tar inflationsmålet på allvar. Även Fed och ECB fortsätter
att ge stöd till krediter. Försämrad USA-statistik dämpar
sannolikheten för Fed-exit, och riskerar snarare att leda
till spekulationer om utökad QE.
ser
relativvärde
i
5-årssegmentet
mot
2
Ränterullen, 26 april, 2013
Vår syn
Vi har gått från att vara positiva till makro i höstas och
början på det här året, och därmed positionerade för
högre räntor, till en neutral syn efter Riksbankens
februarimöte. Sedan dess har vi gradvis skiftat till en
mer negativ syn på makroutvecklingen.
Räntemarknaden har, till skillnad från börsen, tagit till
sig svagare makro under den senaste tiden. Vi tror
dock att fortsatt nedsida för räntor finns, framför allt i
Sverige. Drivkraften är fortsatt dålig global data,
kombinerat med svagare svensk data. Det senare blir
en effekt av tidigare kronstyrka, precis som var fallet i
höstas. Ovan faktorer, i kombination med fortsatt låg
inflation, är en potent mix för Riksbanken. Lägg till
räntesänkningar från ECB den 2 maj och Norges bank
i maj eller juni och plötsligt har vi en miljö där en
räntesänkning förefaller rimlig, kanske redan i juli.
Vi har valt att uttrycka vår räntesyn i 5-årssegmentet
som vi tycker erbjuder mest värde på kurvan, både
outright och mot Tyskland. Vårt target är 0,90% i
1052, dvs kring 25bp ner från dagens nivåer.
Bild 2: IFO faller kraftigt
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond
Bild 3: USA:s kurva och ISM manufacturing
Vårdepression - igen
Det kan tyckas för enkelt, men data fortsätter att
indikera en upprepning av den våravmattning vi vant
oss vid de senaste åren. Efter en oväntat stark
uppgång i ISM under januari och februari föll nivån
dramatiskt i mars. Medan en observation knappast gör
en trend har dataskörden i princip varit entydig sedan
dess. Samtliga amerikanska industriindikatorer för
april bekräftar ISM-nedgången. Även den faktiska
orderingången för mars föll kraftigt. Dessutom visar
data från både Kina och Tyskland samma bild. I
Tyskland är det inte bara den exportberoende
industrin som viker. Även tjänstesektorn uppvisar
oväntad svaghet (bild 4).
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond
Bild 4: Försämrat stämningsläge i tysk tjänstesektor
Medan återkopplingen från finansiella marknader har
talat för att amerikansk makro skulle fortsätta
förbättras förefaller det som att finanspolitiken haft mer
åtstramande effekter än förväntat, och senare än
förutsett.
Ett ISM-utfall är lätt att avfärda som brus. Två utfall
kan dock leda till rejält omprövade konjunkturprognoser. Nästa ISM publiceras den 1 maj och blir
viktigare än på länge.
Dags för ECB att leverera
Vi räknar med att ECB sänker refiräntan med 25bp i
samband med mötet den 2 maj. Retoriken i samband
med förra mötet i april öppnade tydligt för detta. Sedan
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond
3
Ränterullen, 26 april, 2013
dess har data entydigt överraskat på nedsidan.
Refiräntan har dock mindre betydelse för marknaden
eftersom överskottslikviditeten gör att Eoniaräntor
istället ligger nära depositräntegolvet. Åtgärden är
dock inte helt oviktig med tanke på att den sänker
repokostnaden i LTRO och därmed minskar
incitamenten att återbetala. Sannolikheten att ECB
skulle lämna räntekorridoren oförändrad och därmed
införa negativ depositränta får dock anses låg.
Mer sannolikt är det att räntesänkningen kompletteras
med en åtgärd som syftar att återställa transmissionsmekanismen i problemområden. Högst upp på
agendan är program riktad mot små och medelstora
företag (SME). Det som kommit ut är inte tillräckligt
detaljerat för några stora slutsatser. Vi tänker oss dock
att ju mer krut som läggs på ett SME-program desto
mindre positivt är detta för marknaden eftersom det i
så fall minskar sannolikheten att ECB lanserar
ytterligare breda QE-liknande åtgärder som LTRO1
och LTRO2 framöver. Samtidigt är vi skeptiska till att
en SME-åtgärd dramatiskt förbättrar konjunkturutsikterna.
Bild 5: Överskottslikviditet gör refiräntan mindre viktig
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond
Bild 6: ECB: arbetslöshetsgapet skriker sänk!
Fortsatt gynnsam miljö för krediter
Svag data ökar inte bara sannolikheten för ECBåtgärder utan minskar dessutom oron för en Fed-exit.
”Lite QE hör ju hösten till”, som vi har hörts sägas.
Leker man med tanken att Federal Reserve inspireras
av Bank of Japan, och tänker sig ett lika stort QEprogram (relativt BNP) som Kurodas aprilalster,
översätts det till obligationsköpande om c:a USD 250
miljarder. Per månad.
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond. Notis:
arbetslöshetgap definierat som arbetslöshet minus NAIRU (enl. OECD).
Det må vara för tidigt att spekulera kring utökad QE
från Fed. Den miljö vi tänker oss är dock fortsatt
gynnsam för kreditrisk. Den ekonomiska tillväxten
mattas, men centralbanker kvarstår som räddare i
nöden. Den senaste tidens ihopspreadning i Europas
periferi visar också att marknaden helt har köpt ECB:s
OMT-backstop där fundamenta alltmer frikopplas från
prissättningen.
Svenska bostäder fortsätter att erbjuda värde både
mot swappen och mot staten. En eventuell avgift på
bankernas utlandsfunding (se sid. 6-7) kan innebära
en viss motvind så småningom. Vi tror dock att det är
för tidigt att positionera sig för detta.
4
Ränterullen, 26 april, 2013
Inflationsomtänk gav aprilskräll från Riksbanken
Banskräll hänförbar till inflationsomtänk
Bild 7: Omprövat ramverk gav ändrad räntebana
Riksbanken överraskade rejält i samband med den
penningpolitiska uppdateringen i april. Arbetslöshetsoch BNP-prognoserna såg bara små förändringar – i
linje med de flesta ekonomers syn inför mötet.
Huvudanledningen till den stora nedrevideringen av
reporäntebanan var en plötslig omprövning av
inflationsramverket. I efterhand tycks Ekholms tuffa
ifrågasättande av inflationsbanorna i samband med
februarimötet ha varit en viktig drivkraft. . Det är ”oklart
vad det är som ska få upp inflationen mot 2 procent
givet det svaga arbetsmarknadsläget”. Många är de
som ställt sig samma fråga. Riksbanken svarade inte på
denna fråga, utan tvingades konstatera att företagen
har haft, och bedöms fortsätta ha, mer begränsade
möjligheter
att
överföra
kostnadsökningar
till
konsumenter än förut. Enhetsarbetskostnadsökningar
spiller därför inte över lika tydligt.
Källor: Handelsbanken Capital Markets, Bloomberg och Macrobond
Bild 8: Belåningskvot uppskruvad ännu en gång
Uppskruvad belåningskvot intresserar
En
annan
intressant
prognosförändring
var
uppskruvningen av hushållens belåningskvot, som nu
bedöms stiga till 177 procent istället för tidigare prognos
om 174 procent. Denna högre bana är hänförbar till en
annorlunda prognosmetod, enligt Riksbankschef Ingves.
Icke desto mindre kan den tolkas som att hushållens
belåningstakt tillåts stiga ännu snabbare. En
hushållsbelåningstakt på 5 procent är helt okej under
kommande år (givet normal disponibelinkomsttillväxt om
cirka 4 procent).
Hushållens belåningstakt fortsätter icke desto mindre att
oroa majoriteten. Vi konstaterar dock att reporäntan har
sänkts klart mer än man kunnat vänta sig utifrån den
belåningsfokuserade Riksbankschefens retorik. Till
syvende och sist gör Riksbanken mestadels som
vanligt, dvs. ungefär som arbetslösheten indikerar.
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond
Bild 9: Arbetslösheten av fortsatt stor vikt
Riksbanken mer inflationsintresserad
Blickar vi framåt har vi svårt att se något annat än att
både global och svensk makro kommer att överraska
negativt, vilket översätts till ökat tryck på Riksbanken att
revidera allsköns banor – inklusive arbetslöshetsbanan i duvaktig riktning. Både ECB och Norges Bank kommer
också ha sänkt räntan inför Riksbankens julimöte, vilket
späder på trycket. Den senaste tidens råvaruprisfall
likaså - speciellt i ljus av att direktionen i högre grad har
skiftat fokus till inflationen. Vi har svårt att se detta som
något annat än positivt för den svenska kortänden, där
vi ser mer räntenedsida än vad som i prisas.
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond
5
Ränterullen, 26 april, 2013
Avgift på utlandsupplåning en klurig fråga
Ingen rök utan eld
Bild 10: Riksbankens valutareserv (i utländsk valuta)
Mullret från Riksbanken och Finansdepartementet om
riskerna med svenska bankers utlandsupplåning har
tilltagit under 2013. Senast i mars tog Ingves upp frågan
om en avgift för att finansiera Riksbankens valutareserv.
Med tanke på att frågan om en avgift på svenska
banker rimligen är politiskt okontroversiell ser vi
sannolikheten som stor att någon form av avgift kommer
att införas. Även om avgiftens utformning, storlek och
timing för ett införande alla är oklara parametrar, tycker
vi att det kan vara värdefullt att skissa på möjliga
utformningar.
Bakgrunden
Riksbanken beslutade i november 2012 att öka
valutareserven med 100mdr kronor. Ökningen har till
stor del genomförts under 2013 (se bild 10). I samband
med beslutet uppskattade Riksbanken kostnaden för
ökningen av utlandsupplåningen till c:a 200 miljoner
(eller 20bp). Högre siffror har figurerat. Exempelvis såg
Harry Flams utredning en kostnad på 20-30bp.
Lånefinansierade valutareserver ger upphov till
spreadförluster när man placerar i motsvarande
statspapper utan kredit och ränterisk (dvs. i USA och i
Tyskland). Eftersom spreadarna är dagsnoteringar blir
kostnadsuppskattningen delvis godtycklig.
Källor: Handelsbanken Capital Markets och Macrobond
När det gäller kostnaderna för valutareserven så är det
oklart om Riksbanken vill ha betalt för hela
valutaskulden som är avsedd för bankerna eller bara
den som finansieras via utlandsupplåning. I det förra
fallet hamnar kostnaden för c:a 350 miljarder i
valutareserver på 700 miljoner istället för det senares
200 miljoner.
Hur ska man fördela kostnaden?
Om vi uppskattar den totala kostnaden till 700 miljoner
kan vi konstatera att avgiften per bank inte blir särskilt
hög. En delikat fråga är däremot hur avgiften ska
beräknas. De svenska bankerna är inte bara svenska
utan har även omfattande verksamhet utomlands.
Underlaget till Riksbankens beslut diskuterar både de
svenska
banktillgångarna
och
koncernerna.
I
scenarierna där man uppskattar likviditetsbehovet utgår
man ifrån koncernerna och deras redovisade
likviditetsmått
(LCR).
Alla
antaganden
bakom
beräkningarna framgår inte men det är värt att notera att
beräkningar
på
koncernnivå
innebär
att
marknadsfinansiering i lokal valuta för dotterbanker (t ex
i euro för Nordea Finland) här blir utlandsfinansiering. Vi
noterar också att samma sätt som svenska bankerna
6
Ränterullen, 26 april, 2013
har tillgång till likviditet i Riksbanken så har dotterbanker
tillgång till likviditet via respektive centralbank (t ex ECB
för Nordea Finland). Att basera en avgift på upplåningen
på koncernnivå har med andra ord vissa nackdelar.
En
alternativ
ansats
vore
att
titta
på
utlandsfinansieringen av de specifika svenska
banktillgångarna. Ett uppenbart problem med att bara
avgiftsbelägga utlandsfinansiering av de svenska
banktillgångarna är att man då istället måste hantera
möjligheten för koncernerna att låna via sina utländska
dotterbanker.
En ytterligare fråga är hur Riksbanken ser på
bolåneinstitutens säkerställda upplåning som redan är
säkrad via derivat. I underlaget har denna upplåning
räknats bort vilket verkar rimligt, om inte annat för att
denna upplåning kan refinansieras i kronor.
Bild 11: Banker & bolåneinstitut, bankcertifikat i SEK
(miljoner)
200,000
Outstanding SEK (million) denominated CP
by banks and mortgage institutions
150,000
100,000
50,000
0
Källa: SCB
Summering
Det finns alltså gott om alternativ, men också en hel del
svårigheter med att utforma en avgift så att den blir
både rimlig och hanterlig. Om vi spekulativt antar att en
avgift kommer att fördelas efter de svenska bankernas
utlandsupplåning (alltså lokala tillgångar och inte
koncernerna), och exklusive säkerställda obligationer,
talar vi om en volym på c:a 1500 mdr kronor. En avgift
som ska inbringa 700m kronor skulle då motsvara c:a 5
bps på utlandsupplåningen. Skulle avgiften baseras på
koncernerna i stället blir den förstås lägre även räknat i
baspunkter.
Konsekvenser
En avgift på 5bps kommer sannolikt inte få dramatiska
konsekvenser på vare sig räntor eller bankernas
finansieringsstrukturer. På marginalen kommer det att
emitteras mer bankcertifikat i kronor och Stibor kommer
rimligen att öka med avgiftens storlek. Men med tanke
på att kronmarknaden i bankcertifikat är pytteliten (drygt
40 mdr) jämfört med utlandsfinansieringen i certifikat
(755 mdr kronor per februari 2013) är det svårt att se att
bankerna skulle kunna flytta någon betydande del av sin
korta finansiering till kronmarknaden (om inte
marknaden utvecklas betydligt). En viss effekt borde det
också bli på swapspreadar när Stibor långsiktigt
kommer att innehålla mer spread.
Med tanke på att vi förutspår en relativt liten avgift och
att osäkerheten om utformning och införande är
betydande är det i nuläget knappast meningsfullt att ta
positioner på konsekvenserna av en avgift. Vår gissning
är att vi kommer att få återkomma i ärendet.
7
Ränterullen, 26 april, 2013
Snabbkoll på Riksbanken
Inflation (KPI) och prognoser
Inflation (KPIF) och prognoser
Källor: Macrobond, Riksbanken och Handelsbanken Capital Markets
Källor: Macrobond, Riksbanken och Handelsbanken Capital Markets
Riksbankens reporänteprognos och marknaden
Arbetslöshet (SCB) och prognoser
Möte
jul-13
sep-13
okt-13
dec-13
feb-14
apr-14
jul-14
sep-14
okt-14
dec-14
feb-15
apr-15
jul-15
sep-15
okt-15
dec-15
Marknad
0.86
0.81
0.78
0.78
0.79
0.81
0.83
0.88
0.92
0.96
1.01
1.07
1.13
1.17
1.23
1.30
Marknad Riksbanken Marknad vs.
(16-apr)
(apr)
Riksbanken
0.94
0.93
-0.07
0.93
0.94
-0.12
0.92
0.94
-0.17
0.94
0.94
-0.16
0.96
0.94
-0.15
1.01
0.94
-0.13
1.07
0.96
-0.13
1.11
1.13
-0.25
1.14
1.27
-0.34
1.18
1.41
-0.45
1.23
1.60
-0.59
1.28
1.80
-0.72
1.33
1.98
-0.85
1.38
2.13
-0.96
1.42
2.25
-1.02
1.48
2.41
-1.10
Källor: Riksbanken och Handelsbanken Capital Markets. Notis: härlett
från FRAs & RIBA.
Källor: Riksbanken och Handelsbanken Capital Markets
Sammanfattning
Arbetslösheten var i mars högre än Riksbanken hade tänkt sig. PPI antyder mycket lågt inflationstryck.
Undersökningsdata från konjunkturinstitutet var emellertid bättre än väntat i april. Det sedvanliga mönstret är dock att
inköpschefsindex (PMI) visar vägen för KI-barometern med några månader, så vi ser med spänning fram emot nästa
veckas dataskörd där vi misstänker att kronstyrkan kan börja göra sig påmind. Vi tänker oss både sämre global och
sämre svensk makro framöver, vilket leder till stigande press på Riksbanken att leverera räntesänkningar.
8
Ränterullen, 26 april, 2013
Rekommendationer
Rekommendationer
Position
Pris vid
ingång
Ingångsdatum
18/04/2013
P/L
(bp)
+3bp
Target
S/L
0.90% 1.38%
Status
Kom m entar / m otivering
Öppen
Svag global makro + kronrelaterad svag
svensk makro talar för räntenedgång. Svensk
5y ser bra ut, både outright och vs Tyskland
Kronstyrka o skuldkris potentiella nedåtrisker.
Räntehöjning före Dec osannolik.
Köp 5-jun (5y)
1.2250%
Sälj Riba Dec13
0.98%
06/03/2013 +9,5bp 0.88% 1.10%
Stängd 17/4
Köp FRA Mar12
1.18%
01/02/2013
+6bp
1.287% 1.10%
Stängd 1/3
Riksbanken är klara. Fortfarande för mycket
inprisat av sänkning i februari
Sälj SGB 10 dec
1.48%
12/10/2012
-15bp
1.80% 1.35%
Stängd 9/11
Högre långräntor på förbättrad global tillväxt.
Stängd pga S/L.
Köp Shyp 5 dec vs
SGB 5 dec
137bp
31/08/2012 +29bp
110bp 155bp
Stängd 5/10
Lågt utbud av covered ger fortsatt stöd
Källor: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
9
Research Disclaimers
Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as ‘SHB’) is responsible for the preparation of research reports. All
research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and
does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor
any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith.
This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has
not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication.
In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any
use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such
damages.
Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that
future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice.
Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions.
SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment
banking and non-investment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports.
This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it
form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of
future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not
guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall.
This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this
document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or
US securities laws, or the law of any such other jurisdiction.
No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB.
SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority.
Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request.
From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the
companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or
short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are
contained within our research reports.]
This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act
2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are
professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”).
The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents.
UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected
by that scheme.
SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability.
The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts’ compensation is directly or indirectly related
to specific recommendations or views expressed within research reports.
In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules
of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report.
When Distributed in the United States
Important Third-Party Research Disclosures:
Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA’s research analyst rules which are intended to prevent
conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the
subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to “major U.S. institutional investors,” as defined in Rule 15a-6 under the
Securities Exchange Act of 1934. Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not
distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors
under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual
views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst’s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific
recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets
Securities Inc. (“HMSI”) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the
research reports should call or write HMSI.
HMSI is a FINRA Member, telephone number +1 212 326 5153.
For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: www.handelsbanken.com/research.
Please be advised of the following important research disclosure statements:
SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of
Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority.
SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company.
According to the Bank’s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their
responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research
department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts
of interests, the Bank has introduced restrictions (“Chinese walls”) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the
Bank’s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also
include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their
own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full
information on the Bank’s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank’s website www.handelsbanken.com/About the
bank/Investor relations/Corporate social responsibility/Ethical guidelines or Guidelines for research.
Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank’s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also
includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee’s family, friends, associates or acquaintances.
Contact information
Capital Markets
Michael Green
Head
+46 8 701 43 56
Fixed Income Equity Sales, Foreign Exchange & Commodities
Per Elcar
Head of Securities, Fixed Income,
+46 8 701 19 49
Carl Cederschiöld
Head of Sales
Peter Bolz
Head of Equity Sales
+46 8 463 57 08
Thomas Grandin
Head of Fixed Income Sales
+46 8 701 45 83
Lars Henriksson
Head of FX Sales
+46 8 463 45 18
Magnus Strömer
Head of Commodities Sales
+46 8 463 45 63
Peter Carlberg
Head of Derivative Sales
+46 8 701 14 53
FX and Commodities
Jan Häggström
Head of Economic Research and
+46 8 701 10 97
Peter Karlsson
Head of Equity & Credit Research
+46 8 701 21 51
Björn Linden
Head of Equities UK and US
+44 7909528735
Chief Economist, SHB
Debt Capital Markets
+46 8 701 10 38
Per Sjögemark
Head of Structured Saving Products
+46 8 463 45 19
Martin Nossman
Head of Cross Asset Execution
+46 8 463 25 56
Trading Strategy
Tony Lindlöf
Head of Debt Capital Markets
+46 8 701 25 10
Claes Måhlén
Head
+46 8 463 45 35
Kjell Arvidsson
Head of Loans
+46 8 701 20 04
Martin Enlund
Senior Strategist FI/FX
+46 8 463 46 33
Per Jäderberg
Head of Structured Finance
+46 8 701 33 51
Johan Sahlström
Senior Credit Strategist
+46 8 463 45 37
Måns Niklasson
Head of Acquisition Finance
+46 8 701 52 84
Therese Ruth
Senior Credit Strategist
+46 8 463 48 59
Ulf Stejmar
Head of Corporate Bonds
+46 8 701 24 16
Ronny Berg
Senior Credit Strategist
+47 22 82 30 36
Martin Jansson
Senior Commodity Strategist
+46 8 461 23 43
Nils Kristian Knudsen
Senior Strategist FX/FI
+47 22 82 30 10
Economic Research
Jan Häggström
Head of Economic Research
+46 8 701 10 97
Petter Lundvik
USA, Special Analysis
+46 8 701 33 97
Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy
+45 467 91619
Gunnar Tersman
Eastern Europe, Emerging
+46 8 701 20 53
Thomas Haugaard
+45 467 91229
Markets
Helena Trygg
Japan, United Kingdom
+46 8 701 12 84
Anders Brunstedt
Sweden
+46 8 701 54 32
Eva Dorenius
Denmark
Jes Asmussen
Sweden
Web Editor
+46 8 701 50 54
Head, Economic Research
+45 467 91203
Latin America, Emerging Markets
Finland
Tiina Helenius
Head, Economic Research
+358 10 444 2404
Tuulia Asplund
Finnish economy
+358 10 444 2403
Norway
Knut Anton Mork
Head, Economic Research
+47 22 39 71 81
Nils Kristian Knudsen
Senior Strategist FX/FI
+47 22 82 30 10
Kari Due-Andresen
Norwegian economy
+47 22 39 70 07
Regional Sales
Copenhagen
Kristian Nielsen
Luleå/Umeå
+45 46 79 12 69
Ove Larsson
Gothenburg
Karl-Johan Svensson
Luxembourg
+46 31 743 31 09
Erik Bertram
Gävle
+352 274 868 245
Malmö
Andreas Edvardson
+46 26 172 144
Helsinki
Mika Rämänen
+358 10 444 62 20
Linköping
Fredrik Lundgren
+46 13 28 91 10
London
Ray Spiers
+44 207 578 86 12
Toll-free numbers
+46 90 154 719
Jonas Darte
+46 40 24 54 04
Oslo
Petter Fjellheim
+47 22 82 30 29
Stockholm
From Sweden to
N.Y. & Singapore
020-58 64 46
Malin Nilén
From Norway to
N.Y. & Singapore
800 40 333
From Denmark to
N.Y. & Singapore
8001 72 02
+46 8 701 27 70
From Finland to
N.Y. & Singapore
0800 91 11 00
Within the US
1-800 396-2758
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Stockholm
Copenhagen
Helsinki
Oslo
London
New York
Blasieholmstorg 11
SE-106 70 Stockholm
Tel. +46 8 701 10 00
Fax. +46 8 701 12 40
Havneholmen 29
DK-1561 Copenhagen V
Tel. +45 46 79 12 00
Fax. +45 46 79 15 52
Aleksanterinkatu 11
FI-00100 Helsinki
Tel. +358 10 444 11
Fax. +358 10 444 2578
Tjuvholmen Allé 11,
Postboks 1249 Vika
NO-0110 Oslo
Tel. +47 22 94 0700
Fax. +47 2233 6915
3 Thomas More Square
London GB-E1W 1WY
Tel. +44 207 578 8668
Fax. +44 207 578 8090
Handelsbanken Markets
Securities, Inc.
875 Third Avenue, 4th Floor
New York, NY 10022-7218
Tel. +1 212 326 5153
Fax. +1 212 326 2730
FINRA, SIPC
Download
Related flashcards

Stock market

18 cards

Currencies of Africa

22 cards

Currencies of Europe

37 cards

Currencies of Asia

20 cards

Dollar

12 cards

Create Flashcards