Stockholms läns landsting: Ratingbetyg AA+ och K-1

Research Update:
Stockholms läns landsting:
Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade
baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
Primary Credit Analyst:
Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com
Secondary Contact:
Carl Nyrerod, Stockholm (46) 8-440-5919; carl.nyrerod@standardandpoors.com
Table Of Contents
Översikt
Ratinghändelse
Ratingsammanfattning
Likviditet
Ratingutsikt
Publicerade delomdömen för ratingbetyget
Nyckeltal
Nyckeltal för svenska statens rating
Relaterade kriterier och artiklar
Ratinglista
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 14, 2014 1
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See
Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0102221U | Linx User
Research Update:
Stockholms läns landsting: Ratingbetyg AA+ och
K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta
förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i
informationssyfte.
Översikt
• Vi förväntar oss att Stockholms läns landsting kommer att bibehålla
tillräckliga kassaflöden från den löpande verksamheten (rörelseresultat)
trots förväntade ökande investeringsbehov fram till och med 2016.
• Trots att vi förväntar oss att Stockholms läns landsting kommer att
uppvisa höga investeringsnvåer med en snabbt ökande skuldnivå, förväntar
vi oss att att den skattefinansierade skuldnivån kommer att öka till
endast måttliga nivåer de kommande två åren.
• Vi bekräftar därmed våra kreditbetyg 'AA+' och 'K-1' på Stockholms läns
landsting.
• Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Stockholms läns
landsting kommer att bibehålla goda resultatnivåer de kommande två åren
och att landstingets management kommer att fortsätta hantera lån och
likviditet på ett riskbegränsande sätt för att försäkra sig om att
likviditeten förblir positiv.
Ratinghändelse
Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 9 maj 2014 det
långfristiga kreditbetyget 'AA+' på Stockholms läns landsting. Ratingutsikten
är stabil. Samtidigt bekräftade vi det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt
vår nordiska ratingskala.
Ratingsammanfattning
Stockholms läns landstings rating återspeglar den välmående lokala ekonomin,
den positiva likviditetspositionen, måttliga skuldnivån, samt vår syn på det
svenska institutionella ramverket vilket vi bedömer som förutsägbart och
stöttande. Vi bedömer landstingets kostnadsstruktur som relativt oflexibel,
men att dess management kommer att bibehålla en medelstark finansiell
flexibilitet och goda resultatnivåer för perioden 2014-2016. Vi förväntar oss
även att Stockholms läns landsting kommer att fortsätta hantera sin växande
lånebörda på ett riskbegränsat sätt för att minimera refinansieringsrisker och
försäkra sig om att likviditetspositionen förblir positiv. Då Stockholms läns
landstings bolagssektor är relativt liten bedömer vi att ansvarsförbindelserna
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 14, 2014 2
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0102221U | Linx User
Research Update: Stockholms läns landsting: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
utanför balansräkningen är måttliga.
Stockholms läns landstings dynamiska lokala ekonomi har starka ekonomiska
fundamenta. Inkomsterna är höga och BNP per capita är stark i en nationell
jämförelse. Den lokala ekonomin är välbalanserad och har en diversifierad
industristruktur, vilket signalerar dess betydelse som ett regionalt
tillväxtcenter. Befolkningstillväxten är stark på i genomsnitt 1,7% de senaste
tre åren.
Stockholms läns landstings växande befolkning bidrar till dess
rörelsekostnader. Länet har historiskt sett haft goda resultatnivåer, med en
rörelsemarginal på 7,8% år 2013. Detta var delvis ett resultat av den positiva
intäktsutvecklingen tack vare en stark ökning i skatteintäkter och en
sektorövergripande återbetalning av tidigare betalda
sjukvårdförsäkringspremier. Höga investeringsnivåer ledde emellertid till
negativa kassaflöden efter investeringar för 2013.
För 2014-2015 förväntar vi oss ett tryck på intäktssidan, på grund av en
avmattning i skatteintäktstillväxten samt en övergripande negativ effekt på
kommuner och landstings utjämningssystem. Samtidigt förväntar vi oss att
strukturella underskott vid flera av länets sjukhus kommer att leda till
ökande rörelsekostnader. Detta kommer sannolikt att reducera Stockholms läns
landstings rörelsemarginal till ca 4,9% av rörelseintäkterna under 2014-2015.
Vid slutet av år 2016 förväntar vi oss att Stockholms läns landsting kommer
att åtgärda de nuvarande underskotten vid flera av sjukhusen och hålla
tillbaka ökningen i rörelsekostnaderna genom ökad effektivitet. Vi förväntar
oss att detta, tillsammans med en ökning i skatteintäktstillväxten, kommer att
leda till en stabilisering av rörelseresultatet vid slutet av perioden.
Under 2014-2016 förväntar vi oss att Stockholms läns landstings investeringar
kommer att vara fortsatt höga. De förväntade investeringarna för länet
relaterar till största del till uppdateringar av fastighetsutrustning och nya
byggnader vid flera sjukhus, samt ökade investeringar inom kollektivtrafiken.
Vi förväntar oss att investeringarna i genomsnitt kommer att uppgå till höga
12% av totala kostnader, vilket leder till ett genomsnittligt negativt
kassaflöde efter investeringar på 8,1% av intäkterna.
Trots att landstinget har påverkats negativt av det svenska
utjämningssystemet, bedömer vi det svenska institutionella ramverket som
förutsägbart och stöttande och anser att det är en nyckelkomponent i vår
rating på Stockholms läns landsting. Det svenska institutionella ramverket
uppvisar en hög grad av institutionell stabilitet. Kommun- och
landstingssektorns intäkts- och kostnadshantering baseras på ett långtgående
utjämningssytem samt autonomi i att sätta lokala skatter.
Stockholms läns landsting har därför en stark intäktsflexibilitet att hantera
väsentliga budgetförsämringar, vilket är viktigt i ljuset av vår bedömning av
landstingets relativt rigida kostnadsstruktur. Ytterligare bedömer vi
Stockholm läns landstings finansiella management som mycket positivt för
ratingen och förväntar oss att de använder sin finansiella flexibilitet för
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 14, 2014 3
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0102221U | Linx User
Research Update: Stockholms läns landsting: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
att motverka potentiella budgetfösämringar.
Vi bedömer att Stockholms läns landsting har en stark skuldhantering för att
hantera den växande låneportföljen. Vi bedömer att landstinget kommer att öka
sin investeringsnivå och förväntar oss därför ytterligare ny nettoupplåning
från internbanken. Vi förväntar oss därmed att länets skattefinansierade
skulder kommer att öka till 62% av de konsoliderade intäkterna vid slutet av
2016, från 41% vid utgången av år 2013.
Likviditet
Det kortfristiga betyget är 'A-1+'. Vi bedömer Stockholms läns landstings
likviditet som en positiv faktor för ratingen, på grund av landstingets
omfattande likviditetsreserv i relation till andelen förfallande lån i
kombination med dess starka marknadsaccess.
I termer av likviditet använder internbanken banklånelöften för att hantera
sina likviditetsbehov och reducera refinansieringsrisken. Stockholms läns
landsting tillgängliga banklånelöften uppgick till SEK11,5 miljarder, vilket
ytterligare förstärker likviditetsstödet. I april 2014 uppgick därmed
tillgänglig likviditet och banklånelöften till 257% av förfallande lån och
räntor de kommande 12 månaderna.
Stockholms läns landsting har ett antal olika finansieringsalternativ, vilket
reducerar refinansieringsrisken. Finansieringen kommer till största del från
ett certifikatprogram uppgående till SEK5 miljarder, ett MTN-program på SEK10
miljarder samt ett EMTN-program på SEK3 miljarder. Vi noterar därmed
Stockholms läns landstings starka och stabila åtkomst till
marknadsfinansiering i vår bedömning av den övergripande
likviditetspositionen.
Vi har en mycket positiv syn på Stockholms län
management och förväntar oss att de kommer att
låne- och likviditetshantering för att hantera
kommer att resultera i att likvidteten förblir
medellång sikt.
landstings finansiella
fortsätta sin riskbegränsade
sin stora låneportfölj. Detta
en positiv ratingfaktor på
Ratingutsikt
Den stabila ratingutsikten speglar vår förväntning att Stockholms läns
landstings mycket starka management kommer att bibehålla goda resultatnivåer
trots ökande investeringar och stigande negativa kassaflöden efter
investeringar. För 2014-2016 förväntar vi oss att den skattefinansierade
skuldnivån inte överstiger 65% av konsoliderade rörelseintäkter. Vi förväntar
oss också en fortsatt riskbegränsad låne- och likvidtetshantering till den
grad att likviditeten förblir en positiv ratingfaktor.
Vi skulle kunna höja ratingen om Stockholms läns landstings resultatnivåer
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 14, 2014 4
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0102221U | Linx User
Research Update: Stockholms läns landsting: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
förbättrades till den grad att staden konsekvent uppvisade rörelsemarginaler
på mer än 5% av intäkterna, tack vare en högre än förväntad
skatteintäktstillväxt och lägre negativa kassaflöden efter investeringar.
Detta i kombination med en lägre än förväntad skattefinansierad skuldnivå
skulle kunna leda till en positiv ratingförändring.
Vi skulle kunna överväga en negativ ratingförändring om vi noterade att
landstingets management var ovilliga att använda sin finansiella flexibilitet
för att motverka en försämrad likviditet med en kassa samt banklånelöften
uppgående till mindre än 120% av förfallande lån och räntor. I ett sådant
scenario skulle vi kunna revidera vår syn på Stockholms läns landstings
management, likviditet samt finansiella flexibilitet och därmed sänka
ratingbetyget.
Publicerade delomdömen för ratingbetyget
Tabell 1
Stockholms läns landsting - Sammanfattning av publicerade delomdömen*
Delområde
Delomdöme
Institutionellt ramverk
Förutsägbart och stöttande
Finansiell styrning
Mycket positiv
Likviditet
Positiv
*Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden.
Vi publicerar våra betyg för de tre delområdena ovan.
Nyckeltal
Tabell 2
Stockholms läns landsting - Ekonomiska nyckeltal
--Dec 31-(Mil. SEK)
Befolkning
Befolkningstillväxt
(%)
BNP per capita
(lokal valuta)
Arbetslöshet (%)
2011
2012
2013
2014bc
2015bc
2016bc
2,091,473
2,127,006
2,163,042
2,202,159
2,241,556
2,281,856
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
512,000
517,222
525,514
N/A
N/A
N/A
4.9
5.0
5.4
5.3
N/A
N/A
Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och
återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor
utgörs vanligen av nationella statistikkontor, Eurostat och Experian Limited. SEK--Svenska kronor. N/A--Not applicable.
Tabell 3
Stockholms läns landsting - Finansiella nyckeltal
--Dec 31-(Mil. SEK)
Rörelseintäkter
2011
2012
2013
2014bc
2015bc
2016bc
73,882
77,231
80,913
82,141
84,496
87,389
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 14, 2014 5
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0102221U | Linx User
Research Update: Stockholms läns landsting: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
Tabell 3
Stockholms läns landsting - Finansiella nyckeltal (cont.)
Rörelsekostnader
69,540
70,544
74,617
77,766
80,644
83,537
4,342
6,687
6,296
4,375
3,852
3,852
5.9
8.7
7.8
5.3
4.6
4.4
348.0
216.0
533.0
200.0
200.0
200.0
Kassaflöde efter
investeringar (%
av totala intäkter)
(5.2)
(3.3)
(0.2)
(7.7)
(8.5)
(8.3)
Kassaflöde efter
amorteringar och
vidareutlåning (%
av totala intäkter)
(8.2)
(4.4)
(2.8)
(12.6)
(11.2)
(9.7)
Modifierbara
intäkter (% av
rörelseintäkter)
80.5
81.3
81.1
82.5
83.3
84.2
Investeringar (%
av totala
kostnader)
10.9
11.9
8.6
12.3
12.2
11.9
Direkta
räntebärande lån
(% av
rörelseintäkter)
40.4
42.9
40.3
47.0
54.1
60.6
Skattefinansierade
räntebärande lån
(% av
konsoliderade
rörelseintäkter)
41.6
43.9
41.3
47.9
55.1
61.6
Räntekostnader (%
av rörelseintäkter)
1.6
1.8
1.6
1.7
2.2
2.7
Räntor och
amorteringar (%
av rörelseintäkter)
4.6
2.8
4.2
6.7
4.9
4.1
Kassaflöde från
den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
den löpande
verksamheten (%
av rörelseintäkter)
Intäkter från
avyttring av
tillgångar
Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och
återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor
utgörs vanligen av årsredovisningar och budgetar, vilka tillhandahålls av emittenten. Base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar om det
mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor.
Nyckeltal för svenska statens rating
• Sovereign Risk Indicators, March 24, 2014. (Interactive version available
at http://www.spratings.com/sri)
Relaterade kriterier och artiklar
• International Local And Regional Governments Default And Transition
Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013
• Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments,
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 14, 2014 6
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0102221U | Linx User
Research Update: Stockholms läns landsting: Ratingbetyg AA+ och K-1 bekräftade baserat på goda resultatnivåer;
Ratingutsikt stabil
May 19, 2011
• Methodology For Rating International Local And Regional Governments,
Sept. 20, 2010
• Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local
And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their
Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009
I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod
Ratingkommttén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig
erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad
metodologi (se ovan). Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att
informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt
tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle
kunna fatta ett informerat beslut.
Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen
förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska
problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och
kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera
historik och prognoser.
Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs
möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd
ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra
konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén
summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt.
Ratinglista
Ratingbetyg bekräftat
Stockholms läns landsting
Kreditbetyg
Nordisk regional skala
Senior Unsecured
Certifikatprogram
AA+/Stabil/A-1+
--/--/K-1
AA+
K-1
Additional Contact:
International Public Finance Ratings Europe; PublicFinanceEurope@standardandpoors.com
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 14, 2014 7
Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.
0102221U | Linx User
Copyright © 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved.
No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part
thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval
system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be
used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or
agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not
responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for
the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING
WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no
event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential
damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by
negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages.
Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and
not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase,
hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to
update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment
and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does
not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be
reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives.
To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain
regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P
Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any
damage alleged to have been suffered on account thereof.
S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective
activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established
policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process..
S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P
reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites,
www.standardandpoors.com (free of charge), and www.ratingsdirect.com and www.globalcreditportal.com (subscription), and may be distributed
through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at
www.standardandpoors.com/usratingsfees.
WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT
MAY 14, 2014 8
0102221U | Linx User