Research Update:

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet;

Ratingutsikt stabil

Primary Credit Analyst:

Gabriel Forss, Stockholm (46) 8-440-5933; gabriel.forss@standardandpoors.com

Secondary Contact:

Andrea Croner, Stockholm (46) 8-440-5921; andrea.croner@standardandpoors.com

Table Of Contents

Översikt

Ratinghändelse

Ratingsammanfattning

Likviditet

Ratingutsikt

Publicerade delomdömen för ratingbetyget

Nyckeltal

Nyckeltal för svenska statens rating

Relaterade kriterier och artiklar

Ratinglista

WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT

Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See

Terms of Use/Disclaimer on the last page.

AUGUST 28, 2014 1

0102221U | Linx User

Research Update:

Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet;

Ratingutsikt stabil

Översättning för information - Denna översättning syftar till att underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges endast i informationssyfte.

Översikt

Vi förväntar oss att Vellinge kommuns skattefinansierade lån kommer att

öka under 2014-2016 till följd av ökande investeringsnivåer i bolagssektorn.

Vi bedömer dock att Vellinge kommer att bibehålla goda likviditetsreserver fram till och med 2016.

Vi bekräftar därmed Vellinges betyg AAA/A-1+ och K-1.

Den stabila ratingutsikten reflekterar våra förväntningar att Vellinge kommer att bibehålla starka resultatnivåer och en exceptionell likviditet fram till och med 2016, vilket understöds av fortsatt riskbegränsande management praxis.

Ratinghändelse

Standard and Poor's Ratings Services bekräftade den 22 augusti 2014 det långfristiga kreditbetyget 'AAA' på Vellinge kommun. Ratingutsikten är stabil.

Samtidigt bekräftade vi det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår nordiska ratingskala.

Ratingsammanfattning

Vellinge kommuns ratingbetyg återspeglar vår syn på det förutsägbara och stöttande institutionella ramverket för kommuner och landsting, samt Vellinges mycket starka lokala ekonomi, exceptionella likviditet och mycket låga ansvarsförbindelser utanför balansräkningen. Ratingbetygen stöds ytterligare av Vellinges starka management, starka budgetflexibilitet samt goda resultat.

Dessa positiva ratingfaktorer balanseras av stadens ökande lånebörda, vilken vi bedömer som måttlig. Vellinges långfristiga kreditbetyg ligger på samma nivå som dess stand-alone rating, vilken vi bedömer som 'aaa'.

Vellinge är en pendlarkommun i södra Sverige, väl integrerad i den dynamiska

Malmö-Köpenhamn regionen. Vi bedömer Vellinges lokala ekonomiska fundamenta som mycket starka, med stöd i höga inkomstnivåer, låg arbetslöshet och stabila tillväxtutsikter. De höga inkomstnivåerna betyder att Vellinge är en nettobidragsgivare i det svenska utjämningssystemet. Vi bedömer det svenska

WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT

Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

AUGUST 28, 2014 2

0102221U | Linx User

Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet;

Ratingutsikt stabil institutionella ramverket för kommuner och landsting som extremt förutsägbart och stöttande och ser det som en grundläggande komponent för Vellinges rating.

Det svenska kommunsystemet åtnjuter en hög grad av institutionell stabilitet.

Kommun- och landstingsektorns intäkts- och kostnadsflexibilitet baseras på ett långtgående utjämningssytem och autonomi i att besluta om nivån på kommunalskatten.

Trots att Vellinge är en nettobidragsgivare till utjämningssystemet så har

Vellinge historiskt varit lyckosam i att effektivt tillhandahålla offentliga tjänster med bibehållna goda resultatnivåer till en jämförelsevis mycket låg kommunalskatt. Kommunen har uppvisat goda rörelseresultat uppgående till i genomsnitt 5.5% av rörelseintäkterna under 2011-2013. Rörelseresultatet 2013 ligger på höga 6.7% av rörelseintäkterna, delvis beroende på en stark intäktstillväxt med exempelvis en extraordinär intäkt på SEK16 miljoner via den sektorgemensam återbetalningen av tidigare betalda sjukvårdspremier från

AFA. Trots de starka rörelseresultaten har Vellinges höga investeringsnivåer

(främst under 2011) resulterat i genomsnittliga underskott efter investeringar på 2.1% under perioden 2011-2013.

I vårt huvudscenario förväntar vi oss en marginell försämring av Vellinges rörelseresultat. För 2014-2016 förväntar vi oss att rörelseresultatet kommer att ligga på i genomsnitt 5% av rörelseintäkterna. Vi förväntar oss att kommunens investeringar kommer att förbli måttliga under 2014-2016, vilket leder till ett lägre genomsnittligt överskott i kassaflödet efter investeringar. För 2016 förväntar vi oss att investeringarna återigen kommer att öka till följd av planerade investeringar i skolor, centrumutvecklingsprojekt och en ny brandstation. Vi förväntar oss år 2016 ett tillfälligt underskott men att kommunen därefter kommer att återgå till balanserade resultatnivåer.

I det fall Vellinge skulle drabbas av en avsevärd resultatförsämring, anser vi att kommunen har en stark intäktsflexibilitet att hantera denna situation.

Kommuens andel modifierbara intäkter ligger på höga 90% av rörelseintäkterna, och den totala kommunala skattesatsen ligger på SEK29.19

per SEK100, vilket är lägst i Sverige. Detta ger Vellinge en avsevärd flexibilitet att öka sina intäkter genom skatteökningar, vilket balanserar vad vi bedömer som en förhållandevis rigid kostnadsstruktur. Vi förväntar oss att

Vellinges management vid behov skulle använda sin intäktsflexibilitet, vilket de vid tidigare tillfällen har visat prov på. Vår bedömning är därmed att

Vellinges management har en positiv inverkan på ratingen.

Vi bedömer Vellinges lånebörda som måttlig. Sedan 2011 har Vellinge omstrukturerat sin bolagssektors lån från att tidigare haft lån med kommunal borgen till att nu låna via kommunens internbank. Inrättandet av en internbank har ökat volymen skattefinansierade lån, vilka vi uppskattar till 69% av konsoliderade intäkter vid utgången av 2013, jämfört med 49% år

2010. I vårt huvudscenario fram till 2016 förväntar vi oss att Vellinges bolagssektor kommer att ha ett visst finansieringsbehov, vilket kommer att leda till en ökning i kommunens skattefinansierade lån. Vellinge kommer även att medfinansiera ett regionalt infrastruktursprojekt, Trelleborgsbanan, med

WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT

Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

AUGUST 28, 2014 3

0102221U | Linx User

Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet;

Ratingutsikt stabil

SEK135 miljoner, vilket ytterligare kommer att öka finansieringsbehovet de kommande två åren. Vid utgången av 2016 förväntar vi oss därför att Vellinges skattefinansierade lån kommer att ha ökat till 91% av konsoliderade intäkter.

Vi bedömer Vellinges ansvarsförbindelser utanför balansräkningen som mycket låga. Vellinges bolagssektor är liten och vi inkluderar samtliga bolagssektorns lån i vår analys av kommunens skuldsättning.

Likviditet

Vi bedömer Vellinges likviditet som exceptionell. Vellinge har mycket begränsade låneförfall på kort sikt, en stor likviditetsreserv och en stark

åtkomst till marknadsfinansiering.

Vellinge har expanderat sin internbanksfunktion sedan 2011 och har centraliserat finansieringen av sin bolagssektor. Under 2013, i linje med våra förväntningar, ersatte Vellinge sin finansiering från ett banklånelöfte på

SEK250 miljoner med utgivandet av en obligation. Vellinge har nu minskat sina banklånelöften till SEK30 miljoner och täcker istället sina likviditetsbehov med en ackumulerad likviditetsreserv.

De kommande 12 månaderna förväntar vi oss att Vellinges interna likviditet kommer att bestå av kassareserver på omkring SEK200 miljoner och placeringar på SEK500 miljoner i en pensionsfond (46% investerat i aktier, 25% i obligationer och 29% deponerade som inlåning). Vi betraktar dessa placeringar som åtkomlig likviditet och inkluderar dem i våra likviditetsberäkningar, med

"haircuts" specificerade i våra kriterier.

Vellinges utestående räntebärande lån består av obligationer, vilka har en jämn förfalloprofil, där SEK300 miljoner förfaller i juni 2015. Vi bedömer att

Vellinges kassareserver uppgår till 1.5x låneförfallen över de kommande 12 månaderna, inkluderat våra förväntningar om finansieringsbehov för kommunala investeringar. Vi anser att Vellinge har en stark maknadsåtkomst, vilket ytterligare stärker vår syn på kommunens likvidtetsposition.

På ett övergripande plan bedömer vi kommunens lånehantering som konservativ. I vårt huvudscenario antar vi att Vellinge kommer att bibehålla den långsiktiga förfalloprofilen på sin låneportfölj och att likviditetspositionen kommer att förbli exceptionell under perioden 2014-2016.

Ratingutsikt

Den stabila ratingutsikten speglar våra förväntningar att Vellinges management kommer att uprätthålla goda resultatnivåer med i genomsnitt balanserade kassaflöden efter investeringar fram till och med 2016. Vi förväntar oss också att Vellinges management kommer att fortsätta att hantera låneförfallen på ett konservativt sätt och bibehålla en låg refinansieringsrisk, vilket resulterar i en exceptionell likviditetsposition över de kommande två åren.

WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT

Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

AUGUST 28, 2014 4

0102221U | Linx User

Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet;

Ratingutsikt stabil

Vi skulle överväga att sänka ratingen om vi såg en nedgång i Vellinges resultatnivåer som ledde till en försämring i kommunens likviditet. Detta skulle kunna leda till en nedjustering av likviditetsbedömningen, exempelvis om kommunens kassareserver skulle sina eller om volymen kortfristiga lån skulle öka. Under dessa förhållanden skulle vi troligen överväga att justera ner vår värdering av Vellinges management och sänka Vellinges rating. Vi bedömer dock detta nedsidesscenario som osannolikt.

Publicerade delomdömen för ratingbetyget

Tabell 1

Vellinge kommun - Sammanfattning av publicerade delomdömen*

Delområde

Institutionellt ramverk

Ekonomi

Finansiell styrning

Budgetflexibilitet

Budgetresultat

Likviditet

Lånebörda

Ansvarsförbindelser utanför balansräkningen

Delomdöme

Extremt förutsägbart och stöttande

Mycket stark

Stark

Stark

Stark

Exceptionell

Måttlig

Mycket låg

*Standard & Poor's kreditbetyg på kommuner och landsting baseras på bland annat ett betygssytem som täcker huvudsakligen åtta delområden, listade i tabellen ovan. Sektion A av Standard & Poor's kriterier "Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments," publicerad

30 Juni 2014, summerar hur de åtta faktorerna kombineras för att härleda ratingbetyget.

Nyckeltal

Tabell 2

Vellinge kommun - Ekonomiska nyckeltal

--Dec 31--

(Mil. SEK)

Befolkning

Befolkningstillväxt (%)

BNP per capita (lokal valuta)

Nationell BNP (nominell) per capita (SEK)

Arbetslöshet (%)

2011

33,510

N.M.

409,172

56,927

3.50

2012

33,615

0.31

414,227

55,251

3.80

2013

33,807

0.57

421,292

58,387

4.10

2014bc

33,953

0.43

N/A

61,168

4.00

2015bc

34,271

0.94

N/A

63,941

N/A

Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och

återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information.

Källor utgörs vanligen av nationella statistikkällor, Eurostat och Experian Limited. Lokal BNP per capita är en S&P proxy. SEK--Svenska kronor.

bc--Base case, reflekterar Standard & Poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. N/A--Ej tillämpbart. N.M.--Ej meningsfullt.

2016bc

34,779

1.48

N/A

67,034

N/A

WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT

Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

AUGUST 28, 2014 5

0102221U | Linx User

Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet;

Ratingutsikt stabil

Tabell 3

Vellinge kommun - Finansiella nyckeltal

--Dec 31--

(Mil. SEK)

Rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten (% av rörelseintäkter)

Intäkter från avyttring av tillgångar

Investeringar

Kassaflöde efter investeringar

Kassaflöde efter investeringar (% av totala intäkter)

Amorteringar

Kassaflöden efter investeringar och vidareutlåning

Kassaflöde efter amorteringar och vidareutlåning (% av totala intäkter)

Bruttoupplåning

Kassaflöde efter lånefinansiering

Tillväxt i rörelseintäkter (%)

Tillväxt i rörelsekostnader (%)

Modifierbara intäkter (% av rörelseintäkter)

Investeringar (% av totala kostnader)

Direkta räntebärande lån (vid årets slut)

Direkta räntebärande lån (% av rörelseintäkter)

Räntekostnader (% av rörelseintäkter)

Räntor och amorteringar (% av rörelseintäkter)

2011

1,588

1,505

84

5.26

4.0

167.0

(80.0)

(5.02)

7

(388)

(24.35)

506

118

N.M.

N.M.

91.99

9.99

873

54.98

1.01

1.42

2012

1,676

1,602

75

4.45

9.0

99.0

(15.0)

(0.91)

673

(936)

(55.54)

800

(136)

5.53

6.43

90.74

5.82

1,000

59.66

1.47

41.64

2013

1,799

1,678

121

6.72

10.0

139.0

(9.0)

(0.47)

200

(235)

(12.98)

350

115

7.31

4.76

87.93

7.67

1,150

63.93

1.55

12.66

2014bc

1,793

1,702

91

5.08

5.0

92.0

4.0

0.23

300

(439)

(24.40)

473

34

(0.32)

1.44

89.91

5.12

1,323

73.79

2.01

18.75

2015bc

1,847

1,755

92

4.98

5.0

94.0

3.0

0.18

300

(503)

(27.15)

503

0

3.01

3.11

90.14

5.07

1,526

82.62

2.06

18.30

2016bc

1,914

1,824

90

4.70

5.0

165.0

(70.0)

(3.63)

150

(317)

(16.51)

Data och nyckeltal ovan är delvis ett resutat av Standard & Poor's egna beräkningar, baserade på nationella och internationella källor, och

återspeglar Standard & Poor's oberoende syn på aktualitet, täckning, noggranhet, trovärdighet och användbarhet av tillgänglig information. Källor utgörs vanligen av årsredovisningar och budgetar, vilka tillhandahålls av den ratade organisationen. Base case reflekterar Standard & Poor's förväntningar om det mest sannolika scenariot. SEK--Svenska kronor.

317

0

3.63

3.93

90.88

8.28

1,693

88.45

2.01

9.84

Nyckeltal för svenska statens rating

Sovereign Risk Indicators, June 9, 2014. (Interactive version available at http://www.spratings.com/sri)

Relaterade kriterier och artiklar

Methodology For Rating Non-U.S. Local And Regional Governments, June 30,

2014

Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local

And Regional Governments And Related Entities And For Rating Their

Commercial Paper Programs, Oct. 15, 2009

International Local And Regional Governments Default And Transition

Study: 2012 Saw Defaults Spike, March 28, 2013

WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT

Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

AUGUST 28, 2014 6

0102221U | Linx User

Research Update: Vellinge kommuns ratingbetyg AAA och K-1 bekräftade baserat på exceptionellt god likviditet;

Ratingutsikt stabil

Public Finance System Overview: Swedish Local And Regional Governments,

May 19, 2011

I överensstämmelse med våra relevanta policys och procedurer bestod

Ratingkommttén av röstberättigade analytiker besittandes tillräcklig erfarenhet för att förmedla lämplig kunskapsnivå och förståelse av tillämpad metodologi (se ovan).

Vid kommitténs öppnande lät ordföranden bekräfta att informationen som huvudanalytikern skickat till kommittén skickats på utsatt tid och att informationen var tillräcklig för att kommittémedlemmarna skulle kunna fatta ett informerat beslut.

Efter huvudanalytikerns inledande presentation där ratingrekommendationen förklarades diskuterade kommittén huvudsakliga ratingfaktorer och kritiska problemställningar i enlighet med relevanta kriterier. Kvalitativa och kvantitativa riskfaktorer övervägdes och diskuterades genom att studera historik och prognoser.

Kommittéordföranden tillförsäkrade att varje röstande kommittémedlem gavs möjlighet att formulera sin åsikt. Ordföranden eller en av denne utsedd ställföreträdare granskade utkastet till ratingrapport för att tillförsäkra konsistens med kommittébeslutet. Åsikter och beslut från ratingkommittén summeras i ovanstående ratinganalys och ratingutsikt.

Ratinglista

Ratingbetyg bekräftat

Vellinge kommun

Kreditbetyg

Nordisk regional skala

AAA/Stabil/A-1+

--/--/K-1

Additional Contact:

International Public Finance Ratings Europe; PublicFinanceEurope@standardandpoors.com

WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT

Standard & Poor's. All rights reserved. No reprint or dissemination without S&P’s permission. See Terms of Use/Disclaimer on the last page.

AUGUST 28, 2014 7

0102221U | Linx User

Copyright © 2014 by Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P), a part of McGraw Hill Financial, Inc. All rights reserved.

No content (including ratings, credit-related analyses and data, valuations, model, software or other application or output therefrom) or any part thereof (Content) may be modified, reverse engineered, reproduced or distributed in any form by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC or its affiliates (collectively, S&P). The Content shall not be used for any unlawful or unauthorized purposes. S&P and any third-party providers, as well as their directors, officers, shareholders, employees or agents (collectively S&P Parties) do not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of the Content. S&P Parties are not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, for the results obtained from the use of the Content, or for the security or maintenance of any data input by the user. The Content is provided on an "as is" basis. S&P PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE OR USE, FREEDOM FROM BUGS, SOFTWARE ERRORS OR DEFECTS, THAT THE CONTENT'S FUNCTIONING

WILL BE UNINTERRUPTED OR THAT THE CONTENT WILL OPERATE WITH ANY SOFTWARE OR HARDWARE CONFIGURATION. In no event shall S&P Parties be liable to any party for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of the Content even if advised of the possibility of such damages.

Credit-related and other analyses, including ratings, and statements in the Content are statements of opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. S&Ps opinions, analyses, and rating acknowledgment decisions (described below) are not recommendations to purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, and do not address the suitability of any security. S&P assumes no obligation to update the Content following publication in any form or format. The Content should not be relied on and is not a substitute for the skill, judgment and experience of the user, its management, employees, advisors and/or clients when making investment and other business decisions. S&P does not act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such. While S&P has obtained information from sources it believes to be reliable, S&P does not perform an audit and undertakes no duty of due diligence or independent verification of any information it receives.

To the extent that regulatory authorities allow a rating agency to acknowledge in one jurisdiction a rating issued in another jurisdiction for certain regulatory purposes, S&P reserves the right to assign, withdraw, or suspend such acknowledgement at any time and in its sole discretion. S&P

Parties disclaim any duty whatsoever arising out of the assignment, withdrawal, or suspension of an acknowledgment as well as any liability for any damage alleged to have been suffered on account thereof.

S&P keeps certain activities of its business units separate from each other in order to preserve the independence and objectivity of their respective activities. As a result, certain business units of S&P may have information that is not available to other S&P business units. S&P has established policies and procedures to maintain the confidentiality of certain nonpublic information received in connection with each analytical process..

S&P may receive compensation for its ratings and certain analyses, normally from issuers or underwriters of securities or from obligors. S&P reserves the right to disseminate its opinions and analyses. S&P's public ratings and analyses are made available on its Web sites, www.standardandpoors.com (free of charge), and www.ratingsdirect.com and www.globalcreditportal.com (subscription), and may be distributed through other means, including via S&P publications and third-party redistributors. Additional information about our ratings fees is available at www.standardandpoors.com/usratingsfees.

WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT AUGUST 28, 2014 8

0102221U | Linx User