KM Tools

advertisement
KM Tools
น.อ.หญิง ธนพร
แย้มสุดา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
Royal Thai Navy College of Nursing
Body of
Knowledge
สอดคลองกั
บยุทธศาส
้
เป็ นรูปธรรม
โอกาสสาเร็จสูง
คนส่วนใหญต
่ ้องการ
ผู้บริหารสนับสนุ น
มีความเรงด
่ วน
่
“BA”
Learning
Community
เปิ ดใจ
จริงใจตอกั
่ น
Process of
่ ทีใ่ จ
Knowing เริม
คิดเชิงบวก
ทัศนคติทด
ี่ ี
* KM Model
ระดับปัจเจก
รู้
1
รู้
วา่
อะไร
Known Area
“Explicit
Knowledge”
“Implicit
Knowledge”
ไมรู่ ้
2 Unknown Area
Learn
Action
3
ไมรู่ ้
วา่
Hidden Area
We know more than
we can tell (Polanyi)
“Tacit Knowledge”
อะไร
4
Blind Area
Ignorance (อวิชชา)
Open-up
* นำเสนอแนวคิดโดย ดร.ประพนธ์ ผำสุ ขยืด สถำบันส่ งเสริ มกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสังคม (สคส.)
เกลียวแห่ งการเรียนรู้ (Knowledge Spiral)
EK : Explicit Knowledge
TK : Tacit Knowledge
องคความรู
ขององค
กรอยู
ที
้
่ ไ่ หน?
์
์
Paper
Documents
Employee
Brains
26 %
42 %
20 %
12 %
42 %
26 %
12 % 20 %
Sharable
Electronic
Knowledge
Base
Electronic
documents
Source: Survey of 400 Executives by
Delphi
เราแบงปั
ธี
โดยวิ
่ น-ถายโอนความรู
่
้
อะไรเป็ นหลัก ?
Personal
Experience
52
% 5
2%
41 %
%
Other Structured
Knowledge
Base for
Sharing
Training
COP: Community of Practice
อขายของคนที
ม
่ ค
ี วามสนใจ มีปญ
ั หารวมกั
นมาแลกเปลีย
่
่
่
มรูและประสบการณ
่ แกไขปั
ญหาการทางาน พัฒนา
้
์ เพือ
้
ติทเี่ ป็ นเลิศ
สร้างนวัตกรรม สร้างมาตรฐานการปฏิบต
ั งิ
1) Domain หัวข้อความรูที
่ ุมชนต้องการแลกเปลีย
่ น
้ ช
2) Community การรวมตัวของสมาชิกยางสนิ
ทสนม ไว้วางใ
่
3) Practice หรือ แนวปฏิบต
ั ิ เป็ นผลลัพธที
์ เ่ กิดจากการรว
ในรูปของความรู้
ในรูปแบบตาง
ๆ สมาชิกจะนา
่
และนาสิ่ งทีต
่ นเรียนรูป
้ ้ อนกลับเขาสู
้ ่ ชุมชน จนกลายเ
Community of
Practice ,Cop
องค์กรแห่ง
การเรียนรู ้
CoP7
CoP4
CoP5
CoP3
CoP2
CoP6
บ่งชี้
ยกระดับ
สร้าง
CoP8
CoP10
CoP1
CoP9
CoP
แลกเปลี่ยน
ใช้
Copyright 2004 WeLEARN co,Ltd.
Pla
n
Ac
t
Do
Chec
k
• มีการวางแผนกันอยางไร
่
•
•
•
•
•
ดาเนินการแลวเป็
้ นไปตามแผ
มีอะไรบางที
ไ่ มตรงกั
บแผน
้
่
มีปญ
ั หาอะไรเกิดขึน
้
ควรทาอยางไรให
่
้ดีกวาเดิ
่ ม
ถ้าทาใหมท
งจะเหม
่ าอยางไรจึ
่
CoE: Center of Excellence
สรางกลุ
มคน
หน่วยงาน ทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญ
้
่
เฉพาะทาง (Distinctive K.) ทีส
่ ามารถชีน
้ าให
เพือ
่ ผลักดันให้หน่วยงานยอย
ๆ บรรลุวส
ิ ั ยท
่
Build Experience
Build team from
Adhoc practioners
Share & apply
Case...
Be learning experts
Be Center
of Excellence
EKSS Explicit Knowledge
Sharing System
ารสรางฐานระบบความรู
ที
น เป็ นการจัดเก
้
้ ใ่ ช้รวมกั
่
ประมวลแนวปฏิบต
ั ท
ิ ส
ี่ ามารถนามาใช้ซา้ ไดร้ วมกั
นได
่
ในหน่วยงานตาง
ๆ ขององคกร
่
์
ประโยชน์
1. เป็ นการรวบรวมความรูและแนวปฏิ
บต
ั ท
ิ ก
ี่ ร
้
กงานในแตละหน
2. ยกระดับความรูของพนั
่ว
่
้
แลกเปลีย
่ นและใช้ความรูร้ วมกั
น
่
3. เป็ นพืน
้ ฐานพัฒนาไปสู่ CoP และ CoE
Knowled
ge
Mapping
ตาราง
ความสั มพั
นธระหว
าง
์
่
คน-ความรู-้
กลยุทธ
องคกร
์
ต้องการ
ความรู้
อะไรบางที
่
้
สนับสนุ น
ยุทธศาสตร ์
ความรูที
้ ่
องคกร
์
ต้องการมี
อยูที
่ ใ่ คร
บ้าง
บุคลากรแต่
ละคนมี
ความรู้
อะไรบางที
่
้
องคกร
์
ต้องการ
องคกรยั
ง
์
ขาด
ความรู้
อะไรบาง
้
จะต้อง
พัฒนา
บุคลากร
แตละคน
่
อยางไร
่
จะต้องรับ
บุคลากร
ใหมที
่ ี
่ ม
ความรู้
อะไร
แลกเปลี่ยนความรู ท้ ่ แี นบแน่นอยูก่ บั งาน
คน
คน
รุ่ นเดอะ
คน
คน
คน
คน
คน
สอนงาน / พีเ่ ลีย
้ ง
รุ่ นเด็ก
จดบันทึก
แนวปฏิบตั ิ
ควำมรู ้ใหม่
Story telling
ทดลองใช้
Morning Talk
Coffee Corner
เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
เวที
Show @ Share
การพูดคุย
การเลาเรื
่ ง
่ อ
งานประชุม
ประจาปี
เว็บไซต,์ Blog
Web Board ,Chat
วิจย
ั R2R
นวัตกรรม
จดหมายขาว
่
ขาวสาร
่
บอรดความรู
้
์
แผนพั
่ บ คูมื
่ อ
สร้างเครือขาย
่
กับภายนอก
เยีย
่ มชม,
ศึ กษาดูงาน
พีเ่ ลีย
้ ง สอนงาน
การ
ปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรม
การ
สื่ อสาร
กระบวนการ
และเครือ
่ งมือ
การบริหารการเปลีย
่ นแปลง
การเรียนรู้
การ
วัดผล
การยกยอง
่
ชมเชยให้
รางวัล
Learning Organization
Micheal J. Marquardt
การปรับเปลีย
่ น
องคกร
์
(Organization
Transformation
)
การจัดการความรู้
(Knowledge
Management)
การประยุกตใช
์ ้
เทคโนโลยี
(Technology
Application)
การเพิม
่ พลังอานาจ
ให้แกบุ
่ คคลใน
องคกร
(People
์
Empowerment
พลวัตการเรียนรู้
(Learning
Dynamics)
Peter M. Senge
“The Fifth Discipline: the Art and Practice of the LO.”
Shared
Vision
ลักษณะ
บุคคลทีเ่ อือ้
ต่ อการเป็ น
LO
Team
Learning
Systems
Thinking
Personal
Mastery
Mental
Models
Dialogue
ขอบคุณค่ะ
“A quitter never wins, A winner never quits”
Related documents
Download