ห้องสมุดส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

advertisement
ห้องสมุดส่วนภูมิภาคกับการรวบรวม จัดเก็บและให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะทางด้านอาเซียนศึกษา
สมพร พุทธาพิทกั ษ์ผล
สานักบรรณสารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
การสัมมนา PULINET วิ ชาการ ครัง้ ที่ 3
มหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์
23 มกราคม 2556
ระดมความคิด
กลยุทธ์การจัดบริการห้องสมุดและ
สารสนเทศ
ด้านอาเซี ยนศึกษา
1. รูเ้ รา รูเ้ ขา
1.1 เริม่ จาก 1 ห้องสมุด
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยรอบ SWOT analysis
Strength
Weakness
Opportunities
Threats
The Changed Library
Information Environment
information
information




Traditional
Library



 
users
Networked
Library
Library

 
users
users
5
information
www.arl.org “ARL New Measures Initiative: The E-Metrics
Project”
6
MacKenzie Owen, John. (2002) “The new dissemination of knowledge:
Digital libraries and international roles in publication.”11
ห้องสมุด (บรรณารักษ์) และคณาจารย์
คณาจารย์
การเปลีย่ นแปลงและก้าวหน้ าของ
ศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ , สั งคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
 การเปลีย่ นแปลงในการสื่ อสารและ
เผยแพร่ ความรู้ในศาสตร์ (scholarly
publications and comm.)
 พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ

12
บรรณารั กษ์
ผู้ให้ บริการ เฉพาะ ใน
ห้ องสมุด???
 การให้ บริการที่เน้ น “ทรัพยากร
สารสนเทศ” ของห้ องสมุด???
 สารสนเทศทางเว็บกับบทบาทผู้
ให้ บริการของบรรณารักษ์ (และ
ห้ องสมุด) >> การแข่ งขัน???

สภาพแวดล้อมภายใน
 ภารกิจสาคัญ คือ การ
สนับสนุนการเรี ยนการ
สอน การวิจัยและ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย

Information
resources and
services are
determined by the
nature of the
institution’s
educational
programs and the
locations where
programs are offered
สภาพแวดล้อมภายใน
 เพิ่มบริ การด้ าน
“อาเซียนศึกษา”
 เพิ่มที่หลักสูตร
เรี ยนการสอน?
 หลักสูตรอะไร
 ระดับไหน
 คณาจารย์
การ
สภาพแวดล้อมภายใน
 เพิ่มบริ การด้ าน
“อาเซียนศึกษา”
 หลักสูตร
 คณาจารย์
 วิธีเรี ยนและสอน
 เริ่ มต้ นจากหลักสูตรที่
เปิ ดสอน – ใช้ หลักการ
วิชาชีพ
บรรณารั กษศาสตร์
 ทรั พยากรสารสนเทศ
 บริ การทีเ่ กี่ยวข้ อง
สภาพแวดล้อมภายใน
 เพิ่มบริ การด้ าน
“อาเซียนศึกษา”
 ไม่ มีหลักสูตรรองรั บ
แต่
มีการวิจัยหรื อไม่

area studies
 ความร่ วมมือในการ
ทาวิจัย
• ผู้ใช้
• เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัตงิ าน
• คณาจารย์
• ผู้บริหาร
(มหาวิทยาลัยและห้ องสมุด)
ลองเปรียบเทียบ
20th Century


Goods and Services
Focus on Technology in
IT
21st Century


Customer Experience
Focus on Information in
IT
ข้อมูลสาคัญ
ASEAN study
collection ของมหาวิทยาลัย ก. คือ
 นิยามเชิงปฏิบัตก
ิ ารว่ า
 ขอบเขต
 กลุ่มเป้าหมายหลัก
 ประเภทบริ การ
(หลักสูตร)
ASEAN studies:
เป็ น อยู่ คือ
Area studies -- the multidisciplinary or
interdisciplinary study of specific geographical
areas of the world
 Understanding an area through disciplinary or
interdisciplinary approaches
 Language skills where appropriate to
communicate ideas, select and apply
appropriate methodologies and theories.

การจัดบริการเพื่อ ASEAN studies as an area
study
กาหนด
กรอบ
• ขอบเขต
• กลุ่มเป้าหมาย
วางแผน
ดาเนินการ
• แผนรายปี
• แผนต่ อเนื่อง
• เตรียมการ
• ดาเนินตาม
แผน
• ประเมิน
1. รูเ้ รา รูเ้ ขา
1.2 สูข่ า่ ยงาน Pulinet
ข่ายงาน Pulinet เพื่อรองรับ ASEAN studies
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ างสถาบัน
 ประสบการณ์
ความรู้ใน
การจัดบริการห้ องสมุด
 ความรู้ หรื อแนวคิดใหม่
เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
 อื่น ๆ
ร่ วมกันผลักดัน
 ร่ วมกันจัดทาชิน
้ งาน เช่ น



Links to e-resources
Links to etc.
Subject-specific
databases or
information sources
Web
Library Discovery Model
A
Library Web Site / Catalog
Library as search Destination
Scholar Portal และ Open Search
Library Discovery Model
B
26
27
ALA’s COA 2008 standards
recordable information
A
their
management
and use
and knowledge
B
services
C
technologies
2008 Standards for Accreditation of Master's Programs in
Library and Information Studies
28
29
30
31
Related documents
Download