การวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

advertisement
การพัฒนาโจทย์วิจยั
และการวิจยั ด้านพัฒนาการเรี ยนการสอน
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
Indicators
•
•
•
•
•
•
•
•
Res. Investment
Number of noble prize
Number of res.
Number of researcher
Number of journal publication
Patent numbers and patent productivity
Times cited
IST citation factors
Res. Cycle
โจทย์วิจยั
Proposal
4Ms
Applications
ผูใ้ ช้ผลวิจยั
หน่วยงานภายนอก
นักวิจยั
Publication
s
ผลงานวิจยั
Res. Direct Output
•
•
•
•
Capacity building
Knowledge building
Org. /social/ country development by res.
Continuously search for new res. problem
แนวคิดนักวิจยั มืออาชีพ
การค้นหาสิ่ งที่ยงั ไม่คน้ พบ คือ (ความรู ้)
การเปลี่ยนปัญหาเป็ นปัญญา (ความเข้าใจ)
การสร้างองค์ความรู ้จากความรู ้ (ความลึกซึ้ง)
การนาความความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (ความมีคุณค่า)
การฝึ กฝนให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ ความลึกซึ้ง และความมีคณ
ุ ค่าของ
งานอย่างต่อเนื่อง (การวิจยั )
• องค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั เป็ น “ทรัพย์”
• การเป็ นนักวิจยั ที่มีจรรยาบรรณเป็ นเลิศ
•
•
•
•
•
ลักษณะงานวิจยั
•
•
•
•
•
•
คิดค้น - การออกแบบและจัดสร้าง
ค้นพบ - สร้างความรู ้ใหม่
ลึ้กซึ้ง - สร้างองค์ความรู ้ใหม่
ต่อยอด -ขยายผลการศึกษาที่มีอยู่
จัดการและกระชับ - รวบรวมหลักฐานที่คน้ พบแล้ว
หาข้อยกเว้นและข้อจากัดจากผลงานวิจยั เดิม
Ref. source
http//Smurman.best.vwh.net/soga/misc/rese
arch.html
Database
‘sci’
Impact factor
• จานวนที่รับการอ้าง / จานวนpaperของ journal
• Reference ควรใช้ยอ้ นหลัง 2 ปี ของpaperที่ลงใน JN นั้น (ผล
ต่อ IF ของJN นั้น)
• ใช้ ref ตัวเองบ้าง
• ควรส่ งที่ JN อย่างต่อเนื่อง มี 1 แล่วจะมี 2
• ควรดู number of referees
• Evaluation form ที่JN จะดู
กระบวนท ัศน์การพ ัฒนาการเรียนการสอน
สอน Teaching
ประเมิน Assessment
What ?
วิจัย Research
How ?
นว ัตกรรมการเรียนรู ้
• แนวคิดใหม่
• วิธก
ี ารใหม่
• กระบวนการใหม่
• สงิ่ ประดิษฐ ์ใหม่
แก้ปญ
ั หาหรือพ ัฒนา
การเรียนรู/
้ การสอน
การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้
รู้จัก
(Investigation)
รู้แจ้ง
(Transformation)
รู้จริง
(Conceptualization)
การออกแบบนวัตกรรม
• ขนรู
ั้ จ
้ ัก จ ัดกิจกรรมให้ผเู ้ รียน ค้นคว้าและ
ร ับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ั ันธ์
• ขนรู
ั้ จ
้ ริง วิเคราะห์หาความสมพ
ื่ มโยงของข้อมูล และ
เชอ
ั
สงเคราะห์
เป็นความรูใ้ หม่
้ วามรูใ้ นสถานการณ์ใหม่
• ขนรู
ั้ แ
้ จ้ง ประยุกต์ใชค
• เปลีย
่ นระบบคุณค่า (Value)
• เปลีย
่ นพฤติกรรม (Behavior)
• เปลีย
่ นวิธค
ี ด
ิ (Conceptualization)
Levels of Research
ควรอยู่ในระดับ 2 ขึน้ ไป
Theory :
เป็นหล ักการทีย
่ อมร ับ
ร่วมก ันหรือไม่?
Generalization :
ในสถานการณ์/บริบทอืน
่ ๆ
้ แบบนีห
้ รือไม่?
จะเกิดขึน
Explanation :
้ เพราะอะไร?
เกิดขึน
เกิดได้อย่างไร ?
Description :
้ ?
เกิดอะไรขึน
สงิ่ นนคื
ั้ ออะไร ?
Purpose of Empirical Research
•
•
•
•
Discovery (ค้ นพบใหม่)
Demonstration (เผยหรื อแสดงให้ เห็น)
Refutation (พิสจู น์หรื อลบล้ างสิ่งเดิม)
Replication (ยืนยันคาตอบ)
Cycle of scientific methodology
Generalizations,
Abstraction, Theory
Inductive
Reasoning
Observations,
facts, Evidence
Prediction, Expectation,
Hypothesis
Deductive
Reasoning
Observations,
facts, Evidence
Quantitative VS Qualitative
Quantitative Research
– พิสจ
ู น์/ยืนยันทฤษฎี
– อธิบาย ทานาย ควบคุม
ปรากฏการณ์
Experiment
Survey /
Causal Analysis
Qualitative Research
– พัฒนาทฤษฎีฐานราก
(grounded Theory)
– ทาความเข ้าใจปรากฏการณ์
Action
Research
Case Study /
Field Study
Conceptual Framework
Research
Issue
Research Questions
Relevant
Theory
Existing
Knowledge
Hypothesis
Variables
Selection
Measurement
Control
Source of Research Problem
•
•
•
•
Review literature
Theory
Experience
Trends and Situations
Naïve Hypotheses and Theory of Social
Behavior
• Most aphorisms about social behavior
are naïve hypotheses
Sources of Support for Naïve Hypotheses
• Logical analysis
unemployed
•
•
•
•
Authority
Consensus
Observation
Past experience
depression
divorce
Criteria for Evaluating Social Science Research
• Construct Validity
• Internal Validity
• External Validity
Maximizing Construct Validity
CONSTRUCT OF INTEREST:
Achievement
VARIABLE:
Achievement
Test
CONSTRUCTS OF
DISINTEREST:
Motivation
Test anxiety
English Proficiency etc.
RANDOM ERRORS:
Grading Mistakes
Recording Mistake
Maximizing Internal Validity
X
Y การดูสื่อรุนแรงของเด็ก (X) ส่งผลต่อพฤติกรรมก้ าวร้ าว (Y)
X
Y พฤติกรรมก้ าวร้ าว (Y) ส่งผลให้ เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ ้น (X)
Y การดูสื่อรุนแรงของเด็ก (X) ส่งผลต่อพฤติกรรมก้ าวร้ าว (Y)
และพฤติกรรมก้ าวร้ าว ส่งผลให้ เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ ้น
X
Y ครอบครัวเอาใจใส่เด็กน้ อย (Z) ส่งผลให้ เด็กดูสื่อรุนแรงมากขึ ้น
Z
(X) และมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว (Y)
X
Maximizing External Validity
The only way we can be confident about
generalizing from sampling to population of
interest is to draw a random sampling.
การพิจารณาหัวข้ อวิจัย
• ความใหม่
• ความน่าสนใจ
• ความสาคัญ (ผลกระทบ
ผลลัพธ์ ประโยชน์)
• ความเป็ นไปได้
• ความเพียงพอข้ อมูล
• ความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้ อง
• ความรู้นาทาง
• สิง่ อานวยความสะดวก
• เป้าหมายเหมาะสมกับ
สภาพปั จจุบนั
• ความมุง่ มัน่ ของผู้วิจยั
Research Strategies
• Experimental Research
– Randomized Experiments
– Nonrandomized
• Applied Research
– Laboratory Simulation
– Survey
– Evaluation
• Observational Research
• Archival Research (Documentary)
• Qualitative Research
Q&A
Download