prof of europ. ELT

advertisement
เป้าหมาย
หล ักสูตรและการเรียนรู ้
จากทศวรรษทีแ
่ ล้ว
่ ศวรรษหน้า
สูท
ก ับบทบาทของเรา
เป้าหมายทีค
่ าดหว ัง
สาหร ับผูเ้ รียน
ความรู ้ - Knowledge
ท ักษะ - Skills
คุณล ักษณะ - Attributes
Knowledge
Content standards
(Subject matter)
What should know &
be able to do
Skills
1. Academic skills
developed from
knowledge
......
......
2. Applied skills
- Thinking
- Problem solving
- Communication
- ICT
- Collaboration
- life skill
- career skill
flexibility &
adaptability /
initiatives /
self-direction /
social skill
Attributes
Good habit &
behaviour
Ethics
Discipline
Self-esteem
Accountability
Social responsibility
Service mind
Etc.
13/04/58
จุดเน้ นคุณภาพผู้เรียนฯ :ผอ.สวก. (นางสาววีณา อัครธรรม) สพฐ.
4
จุดเน้นสพฐ. 2555
- Student achievement
- EQ (K to 12)
- Literacy & Numeracy
- Sufficiency & Public minds
- Excel to excellence
- Alternative assessment
- Southern border provinces
- ASEAN community
- Quality schools
- Effective Education Service Areas
แรงกระตุน
้ จากปัจจ ัยภายนอก
- โลกาภิว ัตน์
ี น
- ประชาคมอาเซย
- PISA / NT / O-Net, A-Net
คุณภาพคนทีโ่ ลกต้องการ
- ท ักษะสาหร ับศตวรรษที่ 21
21th Century Learning
CONNECT
CREATE
● Digital Literacy skill
● Communication skill
● Analytical skill
● Problem solving skill
● Creativity & innovation skill
COLLABORATE ● Interpersonal skill
● Teamwork
● Social responsibility
● Accountability
Reference: Partnership for 21st Century Skills
ท ักษะของคนในศตวรรษที่ 21
ื่ สารอย่างสร้างสรรค์/สร้าง
1. สอ
ั ันธภาพ
สมพ
2. คิดเชงิ วิเคราะห์ /แก้ปญ
ั หาอย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
้ ักษะชวี ต
3. ใชท
ิ ในการดาเนินชวี ต
ิ /
เรียนรูต
้ ลอดชวี ต
ิ
ิ ธิภาพ
5. ใชเ้ ทคโนโลยีอย่างมีประสท
6. สร้างสรรค์และยืดหยุน
่
ื่ สารด้วยภาษาสากล
6. สอ
Skills Map
ประเภทโรงเรียนของ สพฐ.
- Premium School
- จุฬาภรณ์ราชวิทยาล ัย (12)
- มาตรฐานสากล (500)
- ในฝัน (2,500)
- ดีศรีตาบล (7,000)
- ดีในชุมชน
Life and Career Skills
Financial Literacy
Career Awareness
Career exploration
Career Preparation
ี และตาแหน่งงาน
อาชพ
ี น
ทีเ่ ลือ
่ นไหลในอาเซย
1. สถาปนิก
2. วิศวกร
3. น ักสารวจ
4. แพทย์
5. ท ันตแพทย์
6. พยาบาล
7. น ักบ ัญช ี
8. สาขาการท่องเทีย
่ ว
สาขาการเดินทาง (Travel Services)
มี 9 ตาแหน่งงาน
ย
่ ว
ตัวแทนทองเที
่
(Travel Agency)
บริษท
ั ทัวร ์ (Tour
Operation)
1.ผู้จัดการทัว่ ไป
1.ผู้จัดการธุรกิจ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
ทัว่ ไป
2. ผู้จัดการฝ่ายขาย
และการตลาด
(General Manager)
(Assistant General
Manager)
3. หัวหน้าผู้แนะนาการ
เดินทาง
(Senior Travel
(Product Manager)
(Sales & Marketing
Manager)
3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
(Credit Manager)
4. ผู้จัดการฝ่ายตัว๋
(Ticketing Manager)
สาขาทีพ
่ ัก (Hotel Services) มี 23 ตาแหน่งงาน
แผนกต้อนร ับ (Front Office)
1. ผูจ
้ ัดการฝ่ายต้อนร ับ(Front Office Manager)
2. ผูค
้ วบคุมดูแลฝ่ายต้อนร ับ (Front Office
Supervisor)
แผนกแม่บา้ น (Executive Keeping)
1. ผูจ
้ ัดการแผนกแม่บา้ น (Executive
Housekeeper)
ั ด (Laundry Manager)
2. ผูจ
้ ัดการฝ่ายซกรี
3. พน ักงานต้อนร ับ (Receptionist)
3. ผูค
้ วบคุมดูแลห้องพ ัก (Floor Supervisor)
ั
4. พน ักงานร ับโทรศพท์
(Telephone Operator)
ั ด (Laundry Attendant)
4. พน ักงานซกรี
5. พน ักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
5. พน ักงานดูแลห้องพ ัก (Room Attendant)
6. พน ักงานทาความสะอาด (Public Area Cleaner)
แผนกอาหาร (Food Production)
แผนกอาหารและเครือ
่ งดืม
่
1. ห ัวหน้าพ่อคร ัว (Executive Chef)
2. พ่อคร ัวแต่ละงาน (Demi Chef)
่ ยพ่อคร ัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
3. ผูช
้ ว
1. ผูอ
้ านวยการแผนกอาหารและเครือ
่ งดืม
่
4. พ่อคร ัวงานขนมหวาน (Chef de Pastry)
2. ผูจ
้ ัดการ Outlet อาหารและเครือ
่ งดืม
่ (F&B
่ ยพ่อคร ัวขนมหวาน (Commis Pastry)
5. ผูช
้ ว
(Food and Braverage Service)
(F&B Director)
Outlet Director)
6. งานขนมปัง (Baker)
3. ห ัวหน้าพน ักงานบริการ (Head Waiter)
้ (Butcher)
7. งานเนือ
4. พน ักงานผสมเครือ
่ งดืม
่ (Bartender)
5. พน ักงานบริการ (Waiter)
ึ ษา
บทบาทน ักการศก
อย่างเราคือ...
ี โี อ
โดยซม
● จ ัดทาแผนการสอนทีใ่ ห้สอดคล้องก ับ
ั ัศน์และพ ันธกิจของโรงเรียน
วิสยท
่ เสริมการเรียนรู ้
● สร้างสภาพแวดล้อมทีส
่ ง
้ หล่งการเรียนการสอน
● พ ัฒนาและใชแ
● พ ัฒนาท ักษะการคิดขนสู
ั้ ง
่ เสริมการเรียนรู ้
● สง
● ยกระด ับค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม
ี ของผูเ้ รียน
● พ ัฒนาท ักษะชวี ต
ิ และวิชาชพ
● ว ัดและประเมินสรรถภาพของผูเ้ รียน
่ นร่วมในการพ ัฒนาวิชาชพ
ี
● มีสว
่ นร่วมต่างๆ
● สร้างเครือข่ายก ับผูม
้ ส
ี ว
ปร ับต ัวได้งา่ ย
Adapter
ี
กล้าได้กล้าเสย
Risk Taker
ื่ สารอย่างสร้างสรรค์
สอ
Communicator
ร่วมแรงร่วมใจ
Collaborator
เป็นแม่แบบ
Model
เรียนรูต
้ ลอดชวี ต
ิ
Learner
ั ัศน์
มีวส
ิ ยท
Visionary
ผูน
้ า
Leader
Source: Andrew Churches
บทบาทการนิเทศ...
COACHING
AND
MENTORING
ชี้แนะและช่ วยเหลือ
BUILDING
LEARNING
COMMUNITIES
สร้ างชุมชนการเรียนรู้
ENSURING
EFFECTIVE
TEACHING
ดาเนินการให้ การสอน
มีประสิทธิภาพ
Quality Teaching = Quality Learning = Student
Achievement
Building Learning Communities
สร้ างชุมชนแห่ งการเรียนรู้
 principals and teachers working together
ผู้อานวยการสถานศึกษากับครู ผลึกกาลังกันทางาน
 focusing on teaching and learning
ให้ ความสาคัญต่ อการสอนและการเรียน
 building support and trust
ให้ การสนับสนุนและความไว้ วางใจ
20
Coaching and Mentoring
ชี้แนะและช่ วยเหลือ
 teachers helping teachers
ครู ช่วยครู
 principals helping teachers
ผู้อานวยการสถานศึกษาช่ วยครู ผ้ สู อน
 practicing new skills
ฝึ กทักษะใหม่ ๆ
21
Ensuring Effective Teaching
ดาเนินการให้ การสอนมีประสิ ทธิภาพ
 clear expectations
สร้ างความคาดหวังให้ ชัดเจน
 recognizing a problem
ตระหนักถึงปัญหาที่อาจมี
 providing pressure and support
สร้ างทั้งแรงกดดันและแรงสนับสนุน
Supervising Learning in Action…
การนิเทศการเรียนรู้สู่ การปฏิบัติ
Building Learning Communities
สร้ างชุ มชนแห่ งการเรียนรู้
Ensuring Effective
Teaching
ดาเนินการให้ การสอน
มีประสิ ทธิภาพ
Supervising
Learning
นิเทศการเรียนรู้
Coaching & Mentoring
ชี้แนะและช่ วยเหลือ
Expectations of Principals
สิ่งผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำควรมี...
 knowledge of teaching and learning
ควำมรู้เรื่องกำรเรียนและกำรสอน
 knowledge of leadership for learning
ควำมรู้ในเรื่องภำวะผูน้ ำกำรเรียนรู้
 vision and the ability to make it happen
วิสยั ทัศน์ และควำมสำมำรถในกำรทำให้เป็ นจริง
Leaders Matter…
เรื่องของผูน้ ำ....
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในองค์กรเริ่มด้วยกำรเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผนู้ ำ…
 think – depth of understanding and beliefs
คิด – มีควำมเข้ำใจและควำมเชื่อที่ลึกซึ้ง
 say – the speech forms we use and the content of our
speech
พูด – รูปแบบและเนื้ อหำที่พดู
 do – a continuous flow of powerful actions within a
culture of personal responsibility.
ทำ – กำรกระทำที่มีพลังที่ดำเนินอย่ำงต่อเนื่ อง
ภำยในวัฒนธรรมควำมรับผิดชอบของตน
Practices of Effective Principals
ข้อพึงปฏิบตั ิ สำหรับผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
 are the lead learners
เป็ นผูน้ ำกำรเรียนรู้
 establish a culture of continuous improvement
สร้ำงวัฒนธรรมกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง
 supervise learning
นิเทศกำรเรียนรู้
 supervise teachers
นิเทศครู
 are inquiry based
ใช้หลักกำรสืบสอบในกำรบริหำรงำน
Practices of Effective Principals
ข้อพึงปฏิบตั ิ สำหรับผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่มปี ระสิทธิภำพ
 share leadership but remain engaged
แบ่งปันภำวะผูน้ ำกับผูอ้ ื่น แต่คงกำรทำงำนร่วมกันไว้
 are assessment literate
รู้เรื่องกำรประเมิน
 engage parents
ดึงผูป้ กครองเข้ำมีส่วนร่วม
 model organizational leadership
เป็ นตัวอย่ำงของกำรเป็ นผูน้ ำองค์กร
แรงกระตุน
้ จากปัจจ ัยภายนอก
- โลกาภิว ัตน์
ี น
- ประชาคมอาเซย
- PISA / NT / O-Net, A-Net
คุณภาพคนทีโ่ ลกต้องการ
- ท ักษะสาหร ับศตวรรษที่ 21
การลงทุนระหว่างประเทศ
 Seeking for newer cheaper labor outsourcing
 Move manufacturing bases from Japan to South Korea
and Taiwan then to China and Indonesia
เป็นมาอย่างไร?
การผลิตระหว่างประเทศ
เครือ
่ งมือสร้างการเรียนรูใ้ นโลกยุคดิจท
ิ ัล
ื่
- Wiki (wikipaces.com) – สาหร ับผลิต/จ ัดเก็บ/นาไปใช ้ เพือ
่ เป็นสอ
การเรียนการสอน การประเมิน การบ้าน ฯลฯ
ื่ สาร
- Blogs – เว็บสอ
- Prezi (prezi.com) – มี template มากมายสาหร ับงานนาเสนอ
- WebEx – สาหร ับอบรมครูออนไลน์
ั้ ยน ระบบเก็บ
- Edmodo (edmodo.com) – สาหร ับการจ ัดการชนเรี
และรายงานข้อมูลผูเ้ รียน
่ เสริมการอ่าน
- MoodleReader (moodlereader.org) – สาหร ับสง
และชมเทคนิคการสอนต่างๆ
- Top Notch Videos / YouTube – วิดโี อเหตุการณ์ตา่ งๆ
- Voxopop – Voice-based e-learning
- Subtitle-horse (subtitle-horse.com) / overstream.net – ผลิต
คาอธิบายภาพ
ี งประกอบ
- Voice Thread (voicethread.com) – ผลิตเสย
Related documents
Download