Urban Mental Health Samutprakarn Model

advertisement
Urban Mental Health
Child and Adolescence
พญ วิรัลพัชร กิตติธะระพันธุ์
สำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต
โรงพยำบำลยุวประสำทไวทโยปถัมภ์
Mental Health in Youth
Rural
Migration
•Peaceful environment:
Protective factor
•Depression
•Anxiety
•Stress-related condition
Adjustment
Reaction
Urban
•High risk of mental health
problems
•Drug and alcohol use
•Behavioral problems
•Personality disorder
งานวิจยั ของAsst.Prof.Douglas Gentile, Director of
research at the Nonprofit National Institute
on Media and the Family จาก Iowa State
University ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า
มีเยาวชนอเมริกาอายุระหว่าง 8-18 ปี ถึงร้ อยละ 8.5 (ประมาณ 3 ล้ าน
คน)อยู่ในภาวะติดเกม
Urban Mental Health
Samutprakarn Model
Policy
Research
School
Mental
Health
Best practice
Model
Enhance
Capacity of
CMH system
Best Practice Model
One Stop Service
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ
ปัญหาด้ านการเรียนรู้
Research
Creating referral system: From School to Child Psychiatric
Hospital, Thailand
Patients, aged 6-15 years with learning or behavioral problems,
treated at Yuwaprasart Hospital, 2008-2010
1.4 1.2
Behavioural in class
ครู
19.4
11.94
บุคลากร
สาธารณสุข
ผู้ปกครอง
47.73
Academic
underachievement
27.36
อื่นๆ
54.23
Both problem
Most Common diagnosis: ADHD
46.91% IQ less than 70
35.82% treated by medication, family therapy and special
education
Enhance Capacity of
CMH system
โครงการค่ายสมองใสวัยซน
• โครงการคายสมอง
่
ใสวัยซน
• เพือ
่ การคนหา
้
ศั กยภาพ ความถนัด
โดยชุมชนมีส่วนรวม
่
• โครงการ “ชมรมคนรัก
เด็กพิเศษ”
ผู้ป่วย
วัยเด็ก
• โครงการทดลองจาง
้
งาน
• เพิม
่ ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและ
พึง่ พาตนเอง
โดย
ใช้หลัก Choose Get
Keep
บุคคล
พิเศษ
ผู้ปกครอง
ครู
บุคลำกร
• เน้นทักษะการดูแลช่วยเหลือ
เด็ก ผานกระบวนการ
self่
help group, sharing and
supporting
•
โครงการ
“คายกล
่
ช่วยคนเรียนออน”
่
• หาวิธท
ี จ
ี่ ะทาให้ครูตกอยูใน
่
สถานการณกั
มอง
์ บเด็ก
เด็กดวยความเจ็
บป่วย ให้
้
การรักษาเยียวยาและการ
สรางแรงจู
งใจ
้
Policy
Samutprakarn Model
แผนบูรณำกำรดูแลเด็ก
อำยุ 0-18 ปี ทุกด้ ำนอย่ ำงครบวงจร
สถานการณ์ เด็ก 6-18 ปี ปี 2555 จังหวัดสมุทรปราการ
เด็ก 6-18 ปี มีภำวะอ้ วน 20-23 %
เกณฑ์ ไม่ เกิน 10 %

(ที่มำข้ อมูล : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด สมุทรปรำกำร)
เด็กพิเศษเรี ยนร่ วม 732 คน / 54 โรงเรี ยน
ผู้ป่วยออทิสติก ศึกษำอยู่ในโรงเรี ยน 101 คน ใน 83 โรงเรี ยน
สถิตกิ ารตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ.2555
(6 เดือน)
ร้อยละของ
แม่ทค
ี่ ลอด
บุตรอายุตา
่
กว่า 20 ปี
13.8
16.2
16.62
ที่มำข้ อมูล : สำนักสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร
ส่ งเสริมพัฒนำเด็กและวัยรุ่ น สร้ ำงควำมเข้ มแข็งภำคีเครื อข่ ำย พัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวัง
ชีเ้ ป้า
Teenage/Old-age pregnancy
Low Birth Weight
18 Mo-ไม่ พดู ไม่ เดิน
นักเรียนที่มีปัญหาการเรียน/พฤติกรรม
เข้ ำหำ
อสม. เยี่ยมบ้ ำนทุกเดือน
กระตุ้นพัฒนำกำรเบือ้ งต้ นที่สถำนีอนำมัย/
รพ ชุมชน
ระบบส่ งต่ อ
ติดตำม
รักษำ
โครงสร้ ำงระบบทะเบียน
และรำยงำนผล
กำรติดตำมโดย อสม.
คลินิกพัฒนำกำร รพ ชุมชน
กำรจัดทำชุดสิทธิประโยชน์ ทำงสังคม
กำรเตรี ยมพร้ อมเด็กเข้ ำสู่ระบบกำรศึกษำ
กำรส่ งเสริมอำชีพและกำรจ้ ำงงำนผู้พกิ ำร
โภชนำกำรสมวัย
โครงกำรบูรณกำร
กำรดูแลเด็ก 0-18 ปี
พัฒนำกำรสมวัย
Stakeholder mapping
ควำมปลอดภัยในชีวติ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
อัตรำกำรตัง้ ครรภ์ ไม่
พร้ อม/กำรติดสำรเสพ
ติดลดลง
กำรบริหำรจัดกำรระดับองค์ กรกำรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
บริบท
ปั จจัยนำเข้ ำ
กระบวนกำร
ผลผลิต
กำรบริหำรจัดกำรระดับหน่ วยงำนส่ วนกลำง
(ทบทวนทฤษฎีและหลักกำรวิเครำะห์ โครงกำร
21/5/2012
โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาการดูแลเด็ก 0-18 ปี
16
Roadmap to Promote Quality of life of
Person with ability
ระบบกำรส่ งเสริมวิจัยและพัฒนำและกำรจัดกำรควำมรู้
และเทคโนโลยี
ระบบสวัสดิกำรสังคมและกำรดำเนินชีวิต
ระบบกำรส่ งเสริมอำชีพและกำรมีงำนทำ
ระบบกำรศึกษำ
ระบบสำธำรณสุข
18
Related documents
Download