โครงการ BRESL - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

advertisement
EU FLEGT (Forest Law
Enforcement Governance & Trade)
โดย
นายภาณุ ชมภูพงศ์
สานักพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการมาตรฐาน
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
1
สาระสาคัญ
 EU FLEGT
คืออะไร
 โปรแกรมเกีย
่ วกับ FLEGT ในเอเชีย
 ผลกระทบจาก EU FLEGT ต่ อประเทศไทย
 สถานะภาพของเพือ
่ นบ้ าน
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
2
EU FLEGT คืออะไร

EU market legislation (no illegal timber and
timber products sold on EU market) proposal
discussed by 27 EU member states (council) in
2009
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
3
EU market legislation
Legality : defined on basis of the legislation of country of
harvest cover to 3 pillars of sustainability (เศรษฐกิจ สั งคม
และสิ่ งแวดล้ อม)
 Due Diligence = set of procedures aimed at avoiding
trading in illegally harvested timber







Tracking the timber flows
Conducting risk assessment
Identifying the country of harvest
Describing the product
Having access to reliable information on legal compliance
Green Lane for FLEGT licensed and certified timber
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
4
EU market legislation (ต่ อ)
 ความเป็ นมาของกฎหมาย
2003 : Potential additional option in EU FLEGT Action Plan
 2006 : Public Consultation on additional options
 2008 : Proposal presented by European Commission
 2009 : European Council presents its partial agreement
 2011 : European Parliament aims at 2011
 2012 : European Commission aims at application in 2012
 2013 : EU council aims at 2013

สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
5
FLEGT voluntary partnership agreements
 Set up control & licensing systems providing
Government-backed guarantee of legality
 Legality definition based on laws & procedures of the
timber producing country
 Legality assurance system covers chain of custody,
verification, licensing & independent monitoring
procedures
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
6
Defining Legality
Partner countries identify a set of laws which together
define legality for the purpose of FLEGT
 Process : definition to be developed through stakeholder
consultations
 Content : definition must be




Consistent
Objectively verifiable
Operationally workable
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
7
Defining Legality (ต่ อ)
 Definition to reflect the three pillars of SFM and
cover:
The granting of legal rights to harvest
 Compliance with forest management regulations including
relevant environmental and labour laws
 Taxes, fees and levies
 Respect for other parties tenure/ use rights
 Trade and export procedures

สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
8
EU importers need to know
 Country of harvest timber products
 Information on compliance with legality
legislation in line with FLEGT requirements
 Chain of Custody
 Preference for third party verification (FSC,
PEFC, FLEGT licensed)
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
9
โปรแกรมเกีย่ วกับ FLEGT ในเอเชีย
 Support the Implementation of EU FLEGT
Action Plan in Asia (end by late 2012, funding 6
million Euro)
 Building on lessons learned from Malaysia and
Indonesia
 Work with EU Delegations and EU MS’s
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
10
โปรแกรมเกีย่ วกับ FLEGT ในเอเชีย (ต่ อ)
 Promote international trade in verified legal timber
within Asia and from Asia to other consumer
markets
 Enhance understanding of emerging demands in key
timber consuming markets
 Assist buyers and sellers of Asia timber to meet these
demands
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
11
โปรแกรมเกีย่ วกับ FLEGT ในเอเชีย (ต่ อ)
 Bilateral Cooperation Mechanism on FLEGT
signed 2009 implementation in 2010 : China
 Negotiation : Malaysia, Indonesia
 Pre- negotiation : Vietnam
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
12
ผลกระทบจาก EU FLEGT ต่ อประเทศไทย
 ข้ อมูลการส่ งออกผลิตภัณฑ์ ไม้ ของไทยไป EU
ประเทศไทยส่ งผลิตภัณฑ์ ไม้ ไป EU ปี ละประมาณ 4.1 พันล้านบาท
 สถานะปัจจุบันมีผ้ ูได้ รับการรั บรอง SFM 5 ราย

 ในปี
2013 ถ้ า EU FLEGT มีผลบังคับใช้ ประเทศไทยจะ
สู ญเสี ยตลาด EU บางส่ วน
 การเตรี ยมความพร้ อมเพือ
่ ให้ ผ้ ูประกอบการสวนป่ าได้ รับ
การรับรอง SFM และการสร้ างหน่ วยรับรอง ต้ องใช้ เวลา
ไม่ น้อยกว่ า 2 ปี ซึ่งมีผลต่ อการสู ญเสี ยตลาด EU บางส่ วน
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
13
สถานะภาพของเพือ่ นบ้ าน
 กัมพูชา และ เวียตนาม : มีการตั้งคณะทางานขึน
้ มาร่ วม
ดาเนินการในการเตรียมการเพือ่ ทาข้ อตกลงในอนาคต
 มาเลเซี ย และ อินโดนีเซี ย : ซึ่ งมีการหารื อตกลงกันใน
ระดับหนึ่งแล้ ว มีระบบในการรับรองป่ าไม้ ภายประเทศ
โดยอิงการรับรองตามมาตรฐานสากล
 ลาว พม่ า และไทย : ยังไม่ มก
ี ารดาเนินการใดๆ
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
14
Download