Size : 3313 KB

advertisement
หลักการและมาตรฐานการเข้ าถึง
*
Jasper Rom
Accessibility is a right and a principle, recognized by the UN
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
การเข้ าถึงทีถ่ ูกต้ องและหลักการทีย่ อมรับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยสิทิินนิิการ
Article 9 – Accessibility: To enable persons with disabilities to live
independently and participate fully in all aspects of life, States
Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with
disabilities access, on an equal basis with others, to the physical
environment, to transportation, to information and
communications, including information and communications
technologies and systems, and to other facilities and services open or
provided to the public, both in urban and in rural areas.
ข้อ 9 การเข้าถึง: เพื่อให้คนพิการจะมีชีวิตอยูอ่ ย่างเป็ นอิสระและมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในทุกด้านของชีวิตฝ่ าย
สถิติจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลพิการมีการเข้าถึงบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับคนอื่น ๆ
รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรื อการขนส่ง , ข้อมูลและการสื่ อสารรวมทั้งข้อมูลและเทคโนโลยีการ
สื่ อสารและระบบและระบบและสิ่งอานวยความสะดวกและการบริ การที่เปิ ดหรื อมีให้กบั พื้นที่สาธารณะทั้งใน
เมืองและชนบทรวมถึงที่อื่น ๆ
*RECU PRINCIPLE
หลักการของ RECU
R – REACH เข้าถึง
E – ENTER เข้ าสู่
C – CIRCULATE หมุนเวียน
U – USE
ใช้
*
*
Being able to get to
the building/
service you wish to
use
ความสามารถในการเข้าไป
ยังอาคาร / บริ การที่คุณ
ต้องการใช้
เข้าสู่
*
Being able to enter buildings
สามารถเข้าไปยังอาคารได้
Being able to move
around inside buildings
สามารถเคลื่อนที่ไปมาในอาคารได้
*
Being able to use
the services
provided in the
building
สามารถใช้บริ การในอาคาร
*
1) Ramp ทางลาด
2) Toilet สุขา
3) Non-Skid Floor พื้นไม่ลื่นไถล
4) Signage ป้ าย
5) Parking Space ที่จอดรถ
*
5 มาตรฐานขั้นต่าของการเข้ าถึง
ทางลาด
1
12
ไล่ ระดับทางลาด 1:12
ิืน้ ที่ห้องนา้ สากล
ผิวิืน้
ิืน้ ไม่ ลนื่ ไถล
ป้าย
ที่จอดรถและวิิีเข้ าอานาร
*
1. To determine how accessible a building is in terms of
ease of use to a wide range of users including persons
with disabilities, elderly, pregnant women, etc.
เพื่อกาหนดวิธีการเข้าถึงอาคารในแง่ของความสะดวกในการใช้งานที่
หลากหลายของผูใ้ ช้รวมถึงบุคคลที่มีความพิการ,ผูส้ ูงอายุ,สตรี มีครรภ์
2. To identify areas for improvement.
ระบุพ้นื ที่การปรับปรุ ง
3. To monitor the compliance of accessibility based on
national laws.
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของการเข้าถึงตามกฎหมายแห่งชาติ
*
1.Team composition: Leader, measurer, recorder, reporter, photographer
องน์ ประกอบของทีม: ผู้นา ตรวจสอบ บันทึก โปรแกรมรายงาน และช่ างภาิ
2.Tools: measuring tape, simplified gradient tool, access audit form
เนรื่องมือ:เทปวัด,เนรื่องมือไล่ ระดับสี ทเี่ รียบง่ ายในรู ปแบบการตรวจสอบการเข้ าถึง
3.General sequence: reach the building (R), entering the building (E), circulate the building (C), use facilities
of the building (U), exit the building
ลาดับทัว่ ไป: เข้ าถึงอานาร(R),เข้ าอานารได้ %(E),หมุนเวียในอานารได้ (C ),ใช้ สิ่งอานวยนวามสะดวกในอานาร
ได้ (U), ออกจากอานาร
4.Results and recommendations ผลลัิิ์ และข้ อเสนอแนะ
5. Follow-up and monitoring for actions การติดตามและการตรวจสอบการทางาน
*
การเข้ าตรวจสอบ
1.Simplified ramp gradient finder
ค้นหาไล่ระดับทางลาดได้ง่าย
2.Accessibility audit form
รู ปแบบการตรวจสอบการเข้าถึง
*
ทิศทางในการใช้ เนรื่องมือ
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radiobiology

39 Cards

Nomads

17 Cards

Create flashcards