รับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทาง

advertisement
รับฟังความคิดเห็น
ราง
่
พระราชบัญญัต ิ
การรับขนทางอากาศระหวาง
่
ประเทศ
พ.ศ. ....
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ กรมการบินพลเรือน
ผู้ดาเนินการ
นายสมชาย
พิพุธวัฒน์
ทีป
่ รึกษาดานเศรษฐกิ
จการ
้
ขนส่งทางอากาศ
สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
ลาดับการรับฟังความคิดเห็น
๑. ชีแ
้ จงหลักการและเหตุผลของราง
่
พระราชบัญญัตฯิ
๒. ชีแ
้ จงสาระสาคัญของราง
่
พระราชบัญญัตฯิ
๓. ผลกระทบกับทางปฏิบต
ั ใิ นปัจจุบน
ั
๔. รับฟังความคิดเห็ นและขอเสนอแนะ
๑. หลักการและเหตุผลของราง
่
พระราชบัญญัตฯิ
หลักการ
เป็ นรางกฎหมายเพื
อ
่ การเขา้
่
เป็ นภาคี
อนุ สัญญามอนตริออล ค.ศ.
๑๙๙๙
เหตุผลของรางพระราชบั
ญญัตฯิ
่
ผลดีของการเขาเป็
้ นภาคี
อนุ สัญญามอนตริออล ค.ศ.
๑๙๙๙
ลงนามเมือ
่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม
ค.ศ. ๑๙๙๙
มีผลใช้บังคับเมือ
่ วันที่ ๔
รางพระราชบั
ญญัตฯิ
่
ทาไม จึงลาช
่ ้า
จะดาเนินการอยางไรต
อไป
่
่
ความลาช
ญญัตฯิ
่ ้าของรางพระราชบั
่
ขัน
้ ตอน
- การจัดเตรียมราง
(ส่วน
่
ราชการเจ้าของเรือ
่ ง)
- การอนุ มต
ั ห
ิ ลักการของราง
่
(ครม.)
- การตรวจราง
(สคก.)
่
- การพิจารณาราง (สภา)
Time line
• ๑๒ เมษายน ๒๕๔๓ : บพ. มีคาสั่ งที่ ๑๗๓/
๒๕๔๓ เรือ
่ ง แตงตั
่ ง้ คณะอนุ กรรมการยกราง
่
พระราชบัญญัตก
ิ ารรับขนทางอากาศ พ.ศ. ....
• ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ กระทรวงคมนาคม
(โดย บพ.) เสนอรางพระราชบั
ญญัตก
ิ ารรับขน
่
ทางอากาศ พ.ศ. .... ตอ
่ ครม.
• ๒๙ มกราคม ๒๕๔๕ ครม. มีมติอนุ มต
ั ิ
หลักการรางพระราชบั
ญญัต ิ
่
การรับขนทางอากาศ พ.ศ. .... ตามที่ คค.
เสนอ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกา
(สคก.) ตรวจพิจารณา (คณะที่ ๖)
Time line
• ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ สั มมนาเพือ
่ รับฟัง
ความคิดเห็ นเกีย
่ วกับรางพระราชบั
ญญัตฉ
ิ บับนี้
่
(ครัง้ ที่ ๖)
• ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๒
บพ. แจ้งขอแกไข
้
รางพระราชบั
ญญัตฯิ ในส่วนของเกณฑจ์ ากัด
่
ความรับผิด (limits of liability) ตามที่
ICAO แจ้งการทบทวนตามขอ
้ ๒๔ ของ
อนุ สัญญาฯ
• ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ให้หน่วยงานที่
เกีย
่ วของ
(คค. และ บพ.) แจ้งยืนยันราง
้
่
Time line
• ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ บพ. มีหนังสื อยืนยันราง
่
ตอ
่ สคก.
• ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คค. มีหนังสื อ
อ
ยืนยันรางต
่ สคก.
่
• ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีพระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผูแทนราษฎร
้
ญญัตฯิ ยังคงอยู่
พ.ศ. ๒๕๕๔ (รางพระราชบั
่
ในการดาเนินการของสคก.)
• ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
สคก. มีหนังสื อแจ้งวา่
ญญัต ิ
ไปยัง
ไดส
่
้ ่ งรางพระราชบั
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพือ
่
Time line
• ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ คค. แจ้งยืนยันราง
่
พระราชบัญญัตฯิ ไปยัง สลค.
• ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ครม ลงมติเห็ นชอบ
ญญัตฯิ และ
ส่งให้
รางพระราชบั
่
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
้
พิจารณาตอไป
่
• ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระราชกฤษฎีกายุบ
สภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับ
้
เป็ นผลให้รางพระราชบั
ญญัตก
ิ ารรับขนทาง
่
อากาศระหวางประเทศ
พ.ศ. .... เป็ นราง
่
่
พระราชบัญญัตท
ิ รี่ ฐั สภา
ยังมิได้
จะดาเนินการอยางไรต
อไป
่
่
- ประชาธิปไตยถูกสั่ งให้ลา
พักผอน
่
- พลิกวิกฤติให้เป็ นโอกาส
- ส่วนราชการเจ้าของเรือ
่ งตองเร
ง่
้
ผลักดัน
๒. สาระสาคัญของอนุ สัญญามอนตริ
ออล
ค.ศ.
๑๙๙๙
 the principle of the air carrier's unlimited civil
liability in the event of bodily injury;
 the principle of making advance payments to
meet immediate needs;
 the possibility for the victim or the persons
entitled to compensation to bring suits before the
courts in the passenger's principal place of
residence (5th jurisdiction);
 an increase in the air carrier's liability limits in
the event of delay;
 modernisation of transport documents
(electronic airway bills and tickets);
 clarification of the rules on the respective
liability of the contractual carrier and the actual
carrier;
แบบการยกราง
่
๑. ยกรางตามแบบของอนุ
สัญญา
่
มอนทริออล
ค.ศ. ๑๙๙๙
๒. ยกรางตามแบบของ
ป.พ.พ.
่
ลักษณะ ๖ รับขน
ขอบเขตการใช้บังคับ
๑. การรับขนทางอากาศระหวาง
่
ประเทศตามอนุ สัญญา
๒. การรับขนทางอากาศระหวาง
่
ประเทศทัง้ หมด
๓. การรับขนทางอากาศทัง้
ภายในประเทศ และ
ง้ หมด
ระหวางประเทศทั
่
- เพือ
่ สิ นจ้างรางวัล
ลักษณะการรับขนทางอากาศ
facto)
๑. ตามความเป็ นจริง (de
๒. ตามกฎหมาย (de jure)
สมุย
- กรุงเทพ – โตเกียว –
โตรอนโต - มอนตริออล
ไมใช
่ ้บังคับกับ
๑. การรับขนไปรษณียภัณฑของ
์
หน่วยงานการไปรษณีย ์
๒. การรับขนทางอากาศทีก
่ ระทาและ
ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐตาม
ภาระหน้าทีซ
่ งึ่ ไมมี
ั ถุประสงค ์
่ วต
ทางการคา้
๓. การรับขนทางอากาศใน
ราชการทหาร โดยอากาศยาน
ทีจ
่ ดทะเบียนตามกฎหมายวาด
่ วยการ
้
สาระสาคัญ
๑. เอกสารการรับขน
๒. ทฤษฎีความรับผิดของผู้ขนส่ง(theory of liability)
๓. เกณฑจ์ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่ง (limits of
liability) และ
การทบทวนเกณฑจ์ ากัดความรับผิด
๔. การหลุดพนจากความรั
บผิด
้
๕. ผู้ขนส่งตามความเป็ นจริงและผู้ขนส่งตามสั ญญา
๖. ระยะเวลาการทักทวง
้
๗. การจายเงิ
นลวงหน
่
่
้า
๘. เขตศาล
๙. การอนุ ญาโตตุลาการ
๑๐. ระยะเวลาการใช้สิ ทธิเรียกรอง
้
๑๑. การคงไวซึ
่ ความรับผิด
้ ง่ ประกันเพือ
๑๒. ความเป็ นโมฆะ
เอกสารการรับขน
- ตัว๋ โดยสาร
- ป้ายกากับสั มภาระลงทะเบียน
- ใบตราส่งทางอากาศ
- ใบรับสั มภาระ/ของ
ขอมู
่ องมี
้ ลทีต
้
วิธอ
ี น
ื่ ซึง่ มีขอมู
่ องมี
้ ลทีต
้
(electronic airway bills and
ทฤษฎีความรับผิดของผูขนส
้
่ง
(theory of liability)
strict liability : ความเสี ยหายส่วนแรกของ
คนโดยสาร
(113,100 SDRs
แรก)
ความเสี ยหายแกสั
่ มภาระลงทะเบียน/ของ
ความเสี ยหายจากการลาช
่ ้า
เกณฑจ์ ากัดความรับผิด (limits of
liability)
• คนโดยสารตาย/บาดเจ็บ
ไมจ
่ ากัดจานวน
• ความลาช
่ ้าในการรับขนคนโดยสาร
จากัดเพียงคนละ
๔,๖๙๔
SDRs
• สั มภาระเสี ยหาย สูญหาย หรือลาช
่ ้า
การทบทวนเกณฑจ์ ากัดความรับผิด
เพือ
่ ให้สอดคลองกั
บการเปลีย
่ นแปลง
้
จานวนจากัดความรับผิดของอนุ สัญญา
เกณฑจ์ ากัดความรับผิดทีก
่ าหนดไวใน
้
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔
และมาตรา ๓๗ อาจแกไขเปลี
ย
่ นแปลง
้
ได้ โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
การหลุดพนจากความรั
บผิดของผู้
้
ขนส่ง
าสิ
ผู้เรียกรองค
่ นไหมทดแทน หรือบุคคลซึง่
้
ผู้เรียกรองค
าสิ
้
่ นไหมทดแทนไดรั
้ บสิ ทธิมา
เป็ นผูก
้ อให
่
้เกิดหรือมีส่วนในความเสี ยหาย
จากความประมาทเลินเลอ
่ หรือการกระทา
หรือละเว้นการกระทาโดยมิชอบ
คาสิ
อ
่ นไหมทดแทนเพราะเหตุแหงการตายหรื
่
การบาดเจ็บ
ของคน
โดยสาร เกิดขึน
้ หรือมีส่วนจากความ
ประมาทเลินเลอ
่ หรือการกระทาหรือละ
การจายเงิ
นลวงหน
่
่
้า
ในกรณีทอ
ี่ ากาศยานเกิดอุบต
ั เิ หตุอน
ั
เป็ นผลให้คนโดยสารถึงแกความตายหรื
อ
่
ไดรั
นลวงหน
้ บบาดเจ็บ ให้ผู้ขนส่งจายเงิ
่
่
้า
ตามจานวน หลักเกณฑและวิ
ธก
ี ารที่
์
กาหนดในกฎกระทรวง
แกผู
่ ้ซึง่ มี
สิ ทธิเรียกรองค
าสิ
่ ใช้
้
่ นไหมทดแทนเพือ
้
ตามความจาเป็ นเฉพาะหน้าของบุคคลนัน
โดยไมชั
่ กช้า
การจายเงิ
นลวงหน
่
่
้ าไมถื
่ อเป็ นการ
Advance Payment
Regulation (EC) No 889/2002
with 15 days from the identification
of the person entitled to
compensation. In the event of death,
this advance payment must not be
less than 16 000 SDRs
การคงไวซึ
้ ง่ ประกัน
ให้อธิบดีกรมการบินพล
เรือนมีอานาจเรียกให้ผูขนส
่ าเนินการรับขน
้
่ งทีด
ทางอากาศใน หรือเขามาใน
หรือออกนอก
้
ราชอาณาจักรส่งพยานหลักฐานทีแ
่ สดงวาผู
่ ้
ขนส่งนั้นคงไวซึ
่ ะ
้ ง่ ประกันอันเพียงพอทีจ
ครอบคลุมถึงความรับผิดของผูขนส
้
่ งตาม
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
ในกรณีทผ
ี่ ขนส
ู้
่ งไม่
ดาเนินการจัดให้มีประกันหรือไมส
่ ่ง
พยานหลักฐานให้เจ้าหน้าทีผ
่ มี
ู้ อานาจอนุ ญาต
เจ้าหน้าทีผ
่ มี
ู้ อานาจอนุ ญาตให้ทา
การบิน
พระราชบัญญัตก
ิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๒๘
ห้ามมิให้อากาศยาน
ตางประเทศบิ
นผานหรื
อขึน
้ ลง
่
่
ในราชอาณาจักร เว้นแตจะมี
สิทธิตาม
่
อนุ สัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศ
่
หรือไดรั
้ บอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจากรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ ทวิ
ห้ามมิให้ผูใดใช
้
้
อากาศยานส่วนบุคคล
ในการเดินอากาศ
เว้นแตจะได
รั
่
้ บใบอนุ ญาต
ใช้อากาศยานส่วนบุคคลจากรัฐมนตรี
เจ้าหน้าทีผ
่ มี
ู้ อานาจอนุ ญาตให้ทา
การบิน
ปว. ๕๘
ข้อ ๓ กิจการดังตอไปนี
้ให้ถือวาเป็
่
่ น
กิจการค้าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค
(๔) การเดินอากาศ
ข้อ ๔ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการ
ค้าขายอันเป็ นสาธารณูปโภค เว้นแตจะได
รั
่
้ บ
อนุ ญาต หรือไดรั
้ บสั มปทานจากรัฐมนตรี
ข้อ ๗ ในการอนุ ญาตหรือให้สั มปทาน
ตามขอ
้ ๔ และขอ
้ ๕ รัฐมนตรีจะกาหนด
เงือ
่ นไขใด ๆ ตามทีเ่ ห็ นวาจ
่ ความ
่ าเป็ นเพือ
Regulation (EC) No 785/2004
as amended by No 285/2010
Establish minimum insurance
requirements for air carriers and
aircraft operators in respect of
passengers, baggage, cargo and
third parties, for both commercial
and private flights (including acts
of war, terrorism, hijacking, acts
of sabotage, unlawful seizure of
For liability in respect of passengers, the
minimum insurance cover must be
250 000 SDRs per passenger. However, in
respect of non-commercial operations by
aircraft with a MTOM of 2 700 kg or less,
EU countries may set a lower level of
minimum insurance cover, provided that
such cover is at least 100 000 SDRs per
passenger.
For liability in respect of baggage, the
minimum insurance cover must be
1 131 SDRs per passenger in commercial
For liability in respect of third parties, the
minimum insurance cover per accident and
per aircraft must be:
Category MTO(kg)
Minimum
insurance(million SDRs)
1
2
3
4
5
6
7
8
‹ 500
‹ 1 000
‹ 2 700
‹ 6 000
‹ 12 000
‹ 25 000
‹ 50 000
‹ 200 000
0,75
1,5
3
7
18
80
150
300
เขตศาล
การฟ้องเรียกรองค
าเสี
้
่ ยหายในการรับขน
ทางอากาศระหวางประเทศ
ทีอ
่ ยูภายใต
่
่
้
อนุ สัญญา โจทกมี
่ ะเสนอคาฟ้อง
์ สิทธิเลือกทีจ
ในอาณาเขตของรัฐภาคีหนึ่ง ตอศาลซึ
ง่ มีเขต
่
อานาจ ดังตอไปนี
้
่
(๑) ศาลทีผ
่ ขนส
ู้
ิ าเนา
่ งมีภูมล
(๒) ศาลทีผ
่ ขนส
ู้
ี่ ง้ั สานักงานแหงใหญ
่ งมีทต
่
่
(๓) ศาลทีผ
่ ขนส
ู้
่ ระกอบธุรกิจซึง่ ได้
่ งมีสถานทีป
มีการทาสั ญญารับขน
(๔) ศาล ณ ถิน
่ ปลายทาง
ในกรณีความเสี ยหายทีเ่ กิดขึน
้ จากการที่
เขตศาล
พระราชบัญญัต ิ
จัดตัง้ ศาลทรัพยสิ์ นทางปัญญาและการคา้
ระหวางประเทศ
่
และวิธพ
ี จ
ิ ารณาคดีทรัพยสิ์ นทางปัญญาและ
การคาระหว
างประเทศ
้
่
พ.ศ. ๒๕๓๙
-------------------มาตรา ๗ ศาลทรัพยสิ์ นทางปัญญาและ
างประเทศ
มีอานาจพิจารณา
การคาระหว
่
้
พิพากษาคดี ดังตอไปนี
้
่
เขตศาล
คดีทเี่ กีย
่ วกับการรับขนทางอากาศระหวาง
่
ประเทศ และ
การรับขนระหวางประเทศที
อ
่ ยูภายใต
่
่
้
อนุ สัญญา
ตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ถ้าโจทกมี
์ สิทธิ
เสนอคาฟ้อง
ในราชอาณาจักร ให้อยูในอ
านาจ
่
พิจารณาพิพากษา
ของศาลทรัพยสิ์ นทางปัญญาและการค้า
ระหวางประเทศ
่
อนุ ญาโตตุลาการ
พระราชบัญญัตอ
ิ นุ ญาโตตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๑๑ สั ญญา
อนุ ญาโตตุลาการ หมายถึง สั ญญาที่
คูสั
่ ญญาตกลงให้ระงับขอพิ
้ พาททัง้ หมด
หรือบางส่วนทีเ่ กิดขึน
้
แลวหรื
อทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคตไมว่ าจะ
้
่
เกิดจากนิตส
ิ ั มพันธ ์
มาตรา ๒๔ คณะอนุ ญาโตตุลาการ
มีอานาจวินิจฉัย
ขอบเขตอานาจของตนรวมถึงความมีอยู่
หรือความสมบูรณของ
์
สั ญญาอนุ ญาโตตุลาการ ความสมบูรณ์
ของการตัง้ คณะ
อนุ ญาโตตุลาการ และประเด็นขอพิ
้ พาท
อันอยูภายในขอบเขต
่
อานาจของคณะอนุ ญาโตตุลาการได้ และ
เพือ
่ วัตถุประสงคนี
์ ้ให้
มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาของคณะ
อนุ ญาโตตุลาการ ให้คูพิ
่ พาท
ไดรั
ั อ
ิ ยางเท
าเที
้ บการปฏิบต
่
่ ยมกัน และให้มีโอกาส
นาสื บพยานหลักฐานและ
เสนอขออ
การณแห
้ ้างข้อตอสู
่ ้ ของตนไดตามพฤติ
้
์ ง่
ข้อพิพาทนั้น
ในกรณีทค
ี่ พิ
ู่ พาทมิไดตกลงกั
นหรือกฎหมาย
้
นี้มไิ ดบั
้ ญญัตไิ ว้
เป็ นอยางอื
น
่ ให้คณะอนุ ญาโตตุลาการมีอานาจ
่
ดาเนินกระบวนพิจารณาใดๆ
ไดตามที
เ่ ห็ นสมควร อานาจของคณะ
้
ความเป็ นโมฆะของขอก
้ าหนด
ขอก
้ าหนดใด ๆ ในการรับขนคน
โดยสารและสั มภาระ และการรับขนของ
ทีม
่ งจะปลดเปลื
ุ่
อ
้ งผู้ขนส่งให้หลุดพน
้
จากความรับผิด หรือทีม
่ งก
ุ่ าหนดเกณฑ ์
จากัดความรับผิดให้ตา่ กวาที
่ ญ
ั ญัตไิ ว้
่ บ
ในพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ขอก
้ าหนดนั้นเป็ นโมฆะ
แตความเป็
นโมฆะของขอก
่
้ าหนดเช่น
วานั
่ ้น ไมท
่ าให้สั ญญาทัง้ ฉบับเป็ นโมฆะ
๓. ผลกระทบกับทางปฏิบต
ั ใิ น
ปัจจุบน
ั
• ขอบเขตการใช้บังคับ
• การจากัดความรับผิด
• ความหมายของถอยค
าทีใ่ ช้
้
ขอบเขตการใช้บังคับ
ปัจจุบน
ั นา ป.พ.พ. รับขน มาใช้กับ
การรับขนทางอากาศ
ทัง้ ภายในและระหวางประเทศ
(ตาม
่
ความเป็ นจริง)
ไมใช
่ ้กับการรับขนไปรษณียภัณฑทาง
์
อากาศ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่
๔๖๗๑/๒๕๕๓
สั ญญารับขนส่งทางอากาศ.... ซึง่ สั ญญาขนส่ง
ป.พ.พ.
ลักษณะ ๘
รับขน
มาตรา ๖๐๘ อันวาผู
่ ขนส
้
่ งภายใน
ความหมายแหงกฎหมายลั
กษณะนี้ คือบุคคล
่
ผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพือ
่ บาเหน็ จเป็ น
ทางค้าปกติของตน
มาตรา ๖๐๙ การรับขนของหรือคน
โดยสารในหน้าทีข
่ องกรมรถไฟหลวงแหงกรุ
ง
่
สยาม และการขนไปรษณียภัณฑในหน
้ าที่
์
กรมไปรษณียโทรเลขนั
้น ทานให
์
่
้บังคับตาม
กฎหมายและกฎขอบั
้ งคับสาหรับทบวงการนั้น ๆ
คาพิพากษาศาลฎีกาที่
๒๓๙๓ – ๒๓๙๔/
๒๕๒๙
การสื่ อสารแหงประเทศไทยมี
วต
ั ถุประสงคในการ
่
์
ดาเนินกิจการไปรษณียเพื
่ ประโยชนแห
์ อ
์ งรั
่ ฐและ
ประชาชน จึงมิใช่ผูขนส
้
่ งตาม ป.พ.พ.
ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๐๙ การขน
ไปรษณียภัณฑในหน
่ อง
์
้ าทีข
การสื่ อสารแหงประเทศไทยต
องบั
งคับตาม
่
้
พ.ร.บ. ไปรษณียพุ
์ ทธศั กราช๒๔๗๗ พ.ร.บ.
การสื่ อสารแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๙ และ
่
ไปรษณียนิเทศพุทธศักราช ๒๕๒๐ ตาม
ข้อบังคับของไปรษณียนิเทศพุทธศั กราช ๒๕๒๐
ของทีฝ
่ ากสงทางไปรษณียรับประกันมีไดเฉพาะ
การจากัดความรับผิด
มาตรา ๓๗๓ ความตกลงทาไวล
้ วงหน
่
้ าเป็ น
ข้อความยกเวนมิ
บผิดเพือ
่ กลฉ้อฉล
้ ให้ลูกหนี้ตองรั
้
หรือความประมาทเลินเลออย
างร
่
่ ายแรงของตน
้
นั้น ทานว
าเป็
่
่ นโมฆะ
มาตรา ๖๒๕ ใบรับ ใบตราส่ง หรือ
เอกสารอืน
่ ๆ ทานองนั้นก็ด ี
ซึง่ ผู้ขนส่งออกให้แกผู
่ ส
้ ่ งนั้น ถ้ามีขอความ
้
ยกเวนหรื
อจากัดความรับผิด
้
าความนั
้นเป็ น
ของผูขนส
่
่
่ งประการใด ทานว
้
โมฆะ เว้นแตผู
วยชั
ด
่ ส
้ ่ งจะไดแสดงความตกลงด
้
้
แจ้งในการยกเวนหรื
อจากัดความรับผิดเช่นวานั
้
่ ้น
พระราชบัญญัตวิ าด
อสั
่ วยข
้
้ ญญาทีไ่ ม่
เป็ นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
“ขอสั
ความ
้ ญญา” หมายความวา่ ขอตกลง
้
ตกลง และ
ความยินยอม รวมทัง้ ประกาศและคาแจ้ง
ความ เพือ
่ ยกเวนหรื
อ
้
จากัดความรับผิดดวย
้
“สั ญญาสาเร็จรูป” หมายความวา่ สั ญญาที่
ทาเป็ นลายลักษณอั
์ กษรโดยมีการกาหนด
พระราชบัญญัตวิ าด
อสั
่ วยข
้
้ ญญาทีไ่ มเป็
่ นธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๔ ข้อตกลงในสั ญญาระหวางผู
่
้บริโภค
กับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือใน
สั ญญาสาเร็จรูป หรือในสั ญญาขายฝากทีท
่ าให้ผู้
ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพหรือผูก
้ าหนด
สั ญญาสาเร็จรูป หรือผู้ซือ
้ ฝากไดเปรี
้ ยบคูสั่ ญญา
อีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็ นข้อสั ญญาทีไ่ มเป็
่ น
ธรรม
และให้มีผล
บังคับไดเพี
้ ยงเทาที
่ เ่ ป็ นธรรมและพอสมควรแกกรณี
่
เทานั
่ ้น
ในกรณีทม
ี่ ข
ี ้อสงสั ย ให้ตีความสั ญญาสาเร็จรูป
ไปในทางทีเ่ ป็ นคุณแกฝ
่ ่ ายซึง่ มิไดเป็
้ นผูก
้ าหนด
การคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมาย
คุ้มครองผูบริ
้ โภค
มาตรา ๔ ผู้บริโภคมีสิทธิไดรั
้ บความคุมครอง
้
ดังตอไปนี
้
่
(๑) สิ ทธิทจ
ี่ ะไดรั
ง้ คาพรรณา
้ บขาวสารรวมทั
่
คุณภาพทีถ
่ ูกตองและเพี
ยงพอเกีย
่ วกับสิ นค้า
้
หรือบริการ
(๒) สิ ทธิทจ
ี่ ะมีอส
ิ ระในการเลือกหาสิ นค้าหรือ
บริการ
(๓) สิ ทธิทจ
ี่ ะไดรั
้ บความปลอดภัยจากการใช้
สิ นค้าหรือบริการ
(๓ ทวิ) สิ ทธิทจ
ี่ ะไดรับความเป็ นธรรมในการทา
คาพิพากษาศาลฎีกาที่
๔๖๗๑/๒๕๕๓
มาตรา ๖๑๖ แห่ง ป.พ.พ. บัญญัตใิ ห้ผูขนส
้
่ง
จะต้องรับผิดในการทีข
่ องอันเขาไดมอบหมายแก
้
่
ตนสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบชักช้า เว้น
แต่
จะพิสจ
ู นได
ญหาย
์ ว
้ าการสู
่
หรือบุบสลายหรือชักช้านั้นเกิดแตเหตุ
สุดวิสัย
่
หรือเกิดแตสภาพแห
งของนั
้นเอง หรือเกิดเพราะ
่
่
ความผิดของผูส
้ ่ งหรือ ผู้รับตราส่ง
ในการทาสั ญญารับขนส่งระหวางโจทก
กั
่
์ บจาเลย
ไดมี
ากัด
ความ
้ ขอตกลงจ
้
รับผิดของจาเลยไว้ ซึง่ จาเลยอาจอางข
อจ
้
้ ากัด
ความรับผิดดังกลาวขึ
น
้ ไดเพี
่
้ ยงเทาที
่ ไ่ มขั
่ ดตอ
่
คาพิพากษาศาลฎีกาที่
๔๖๗๔/๒๕๕๓
พฤติการณแห
มน
ี ้าหนักน่าเชือ
่ วา่ สิ นค้าสูญ
์ งคดี
่
หายไปเพราะจาเลยทัง้ สองปลอยให
่
้ลูกจ้าง
ตัวแทนหรือผูที
่ วของทุ
จริตลักขโมยสิ นค้าไป
้ เ่ กีย
้
ดังนั้น
แม้จาเลยทัง้ สองจะมี
ากัดความรับผิดในความสูญ
ข้อตกลงยกเวนและจ
้
หายของสิ นคาจากการขนส
้
่ งทางอากาศ ก็ไมอาจ
่
นาข้อตกลงยกเวนและจ
ากัดความรับผิดในการ
้
ขนส่งทางอากาศดังกลาวมาใช
้
่
้บังคับได้ มิฉะนัน
จะเป็ นการขัดตอ
่ ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๓ ทีว่ า่
“ความตกลงทาไวล
นมิ
้ วงหน
่
้ าเป็ นขอความยกเว
้
้ ให้
ลูกหนี้ตองรั
บผิดเพือ
่ กลฉ้อฉลหรือความประมาท
้
เลินเลออยางรายแรงของตนนั้น ทานวาเป็ นโมฆะ”
คาพิพากษาศาลฎีกาที่
๘๑๙๕/๒๕๕๔ ผู้ส่งเป็ น
ลูกค้าประจาของจาเลยทีท
่ าธุรกรรมรวมกั
นมา
่
โดยตลอดแมกระทั
ง่ หลังเกิดเหตุคดีนี้จงึ มีเหตุให้
้
น่าเชือ
่ วาผู
่ นไขการรับขนสิ นค้า
่ ส
้ ่ งทราบถึงเงือ
ของจาเลย ทัง้ เมือ
่ พิจารณาใบรับขนทางอากาศ
ดานหน
่ ใตตั
่ ี
้
้ า มีผู้ลงลายมือชือ
้ วพิมพที
์ ม
ข้อความชัดเจนวา่ ผู้ส่งตกลงตามเงือ
่ นไข
ข้อจากัดความรับผิดทีร่ ะบุไวในใบรั
บขนทาง
้
อากาศดานหลั
ง ช่องให้สาแดงสิ นคาเพื
่ การ
้
้ อ
ศุลกากร (TOTAL VALUE FOR CUSTOMS)
ซึง่ ใช้ในการคานวณภาษีศล
ุ กากรระบุวา่
๗,๑๖๘.๑๗ ดอลลารสหรั
ฐ ส่วนช่องสาแดง
์
มูลคาสิ
่ การขนส่ง (TOTAL
่ นค้าเพือ
ความหมายของถอยค
าทีใ่ ช้
้
ความหมายธรรมดา
ความหมายทางเทคนิค
ความหมายทีเ่ กิดจากการตีความ
อนุ สัญญาฯ
ของศาลตางประเทศ
คาสาคัญใน Warsaw 1929
A17 The carrier is liable for damage
sustained in the event of the death or
wounding of a passenger or any other
bodily injury suffered by a passenger, if
the accident which caused the damage so
sustained
เหตุการณการตาย...
อุบต
ั เิ หตุทก
ี่ อให
์
่
้เกิด
ความเสี ยหาย
A18 The carrier is liable for damage
sustained in the event of the destruction or
loss of, or of damage to, any registered
คาสาคัญใน Montreal 1999
A17 The carrier is liable for damage
sustained in case of death or bodily injury
of a passenger upon condition only that
the accident which caused the death or
injury
กรณีการตาย... อุบต
ั เิ หตุทก
ี่ อให
่
้เกิดความ
เสี ยหาย (แกร่ างกาย
– ตาย/บาดเจ็บ)
่
A18 The carrier is liable for damage
sustained in the event of the destruction or
loss of or damage to, cargo upon condition
only that the event which caused the
คาทีใ่ ช้ใน Warsaw
1929
ข้อ 17
คนโดยสาร
in the event of the death or
wounding of a passenger or
any other bodily injury
suffered by a passenger
คาทีใ่ ช้ใน Montreal
1999
ข้อ 17
คนโดยสาร
in case of death or bodily
injury of a passenger
if the accident which caused upon condition only that the
the damage so sustained
accident which caused the
death
คาทีใ่ ช้ใน Warsaw 1929 คาทีใ่ ช้ใน Montreal 1999
ข้อ 18
สั มภาระลงทะเบียน/ของ
in the event of the destruction or
loss of, or of damage to, any
registered luggage or any good,
ข้อ 17.2 สั มภาระลงทะเบียน
in the event of the destruction or
loss of or damage to, checked
baggage (มีขอยกเว
นความรั
บผิด)
้
้
if the occurrence which caused the upon condition only that the event
damage
which caused the destruction …..
ข้อ 18 ของ
in the event of the destruction or
loss of or damage to, cargo
upon condition only that the event
which caused the damage
ความหมายธรรมดา
• A standard dictionary definition of
"accident" is an "event occurring
by chance or arising from
unknown causes."
Webster's New Collegiate Dictionary
(6th ed. 1979).
ความหมายทางเทคนิค
• Annex 13 to the Convention on
International Aviation, definition is:
an occurrence associated with the
operation of an aircraft which
takes place between the time any
person boards the aircraft with the
intention of flight and all such
persons have disembarked, and
in which any person suffers death
ความหมายทีเ่ กิดจากการตีความ
อนุ สัญญาฯ
ของศาลต
• In normal
usageางประเทศ
่ an "accident" is
viewed from the perspective of
the person experiencing the
injury. One who is injured in a fall
down the steps of an aircraft has
surely had an "accident" even
though the aircraft and the steps
themselves functioned normally.
See Chutter v. KLM Royal Dutch
ความหมายทีเ่ กิดจากการตีความ
อนุ สัญญาฯ
างประเทศ
• Koehringของศาลต
Co. v. American
่
Automobile Insurance Co., 353 F.2d
993 (7th Cir. 1965)
accident defined as "an
undesigned, sudden and
unexpected event".
• Ketona Chemical Corp. v. Globe
Indemnity Co., 404 F.2d 181 (5th
ความหมายทีเ่ กิดจากการตีความ
อนุ สัญญาฯ
ของศาลตางประเทศ
่ World Airlines,
• Warshaw v. Trans
Inc., 442 F.Supp. 400
(E.D.Pa.1977), in which the trial
judge ruled that an injury arising
from ordinary, anticipated and
required programmed changes in
the aircraft's operation, all of which
were performed purposefully under
United States Court of
Appeals,Third Circuit.
DeMARINES v. KLM ROYAL
• the district
court
delivered1978
the
DUTCH
AIRLINES,
following charge:
An accident is an event, a physical
circumstance, which unexpectedly
takes place not according to the
usual course of things. If the event on
board an airplane is an ordinary,
expected, and usual occurrence,
then it cannot be termed an accident.
U.S. Supreme Court
Air France v. Saks, 470 U.S.
392 (1985)
• Liability under Article 17 arises only
if a passenger's injury is caused by
an unexpected or unusual event or
happening that is external to the
passenger, and not where the injury
results from the passenger's own
internal reaction to the usual,
normal, and expected operation of
ขอสั
้ งเกตบางประการ
- การประกันภัย
- การคงไวซึ
ง
่
หลั
ก
ประกั
น
้
- การจายเงิ
นลวงหน
่
่
้า
- การคุ้มครองสิ ทธิของ
ผู้โดยสาร
การประกันภัย/การคงไวซึ
้ ง่ ประกันภัย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒
(พ.ศ.
๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ
การเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
ขอ
ผู้ขออนุ ญาต
้ ๓
จะไดรั
้ บใบอนุ ญาตใช้อากาศยาน
ส่วนบุคคล เมือ
่
(๓) จัดให้มีการประกันภัยอากาศ
ยาน สาหรับ
ความ
เสี ยหายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ แกชี
ิ รางกาย
่ วต
่
การประกันภัย/การคงไวซึ
้ ง่ ประกันภัย
เงือ
่ นไขประกอบใบอนุ ญาตให้ประกอบ
กิจการคาขาย
ในการ
้
เดินอากาศ
ดให้มี
ผู้รับอนุ ญาตตองจั
้
การประกันภัย สาหรับความเสี ยหายทีจ
่ ะ
เกิดขึน
้ แกอากาศยาน
ชีวต
ิ รางกาย
่
่
ตลอดจนทรัพยสิ์ นของบุคคลในอากาศ
ยาน รวมทัง้ บุคคลทีส
่ ามดวย
้
รายละเอียดกรมธรรม ์ เงือ
่ นไขกรมธรรม ์
ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรือ
่ ง คุณสมบัตแ
ิ ละ
หลักเกณฑการพิ
จารณาคาขออนุ ญาตประกอบกิจการ
์
ค้าขายในการเดินอากาศ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๑ กาหนดหลักเกณฑเกี
่ วกับการประกันภัย
์ ย
สาหรับผูโดยสาร
และบุคคลทีส
่ าม ไว้ดังนี้
้
๑. อากาศยานปี กแข็ง
(ก) แบบประจา
อากาศยานทัว่ ไป
สาหรับความเสี ยหายอันเกิด แก่
รางกาย
ชีวต
ิ ตลอดจนทรัพยสิ์ น
่
ของบุคคลทีส
่ าม วงเงินประกันไม่
๑. อากาศยานปี กแข็ง
(ก) แบบประจา
อากาศยานทีม
่ น
ี ้าหนักสูงสุดเมือ
่ บินขึน
้ ไม่
เกิน ๕๗๐๐ กิโลกรัม สาหรับความ
เสี ยหายอันเกิด แกร่ างกาย
ชีวต
ิ
่
ตลอดจน ทรัพยสิ์ น
ของบุคคลทีส
่ าม วงเงิน ประกัน
ไมต
อครั
ง้
่ า่ กวา่ ๕๐๐ ลานบาทต
้
่
และ สาหรับผู้โดยสารไมต
่ า่ กวา่ ๒ ลาน
้
๑. อากาศยานปี กแข็ง
(ข) แบบไมประจ
า
่
อากาศยานเครือ
่ งยนตเดี
์ ยวสาหรับความ
เสี ยหายอัน เกิดแกร่ างกาย
ชีวต
ิ
่
ตลอดจนทรัพยสิ์ น
ของบุคคลทีส
่ าม วงเงิน
ประกันไมต
อครั
ง้
่ า่ กวา่ ๑๕ ลานบาทต
้
่
และ
สาหรับผู้โดยสารไมต
่ า่ กวา่ ๑
ลานบาทต
อคนต
อครั
ง้
้
่
่
๑. อากาศยานปี กแข็ง
(ข) แบบไมประจ
า
่
อากาศยานตัง้ แตสองเครื
อ
่ งยนต ์ สาหรับ
่
ความเสี ยหายอันเกิดแกร่ างกาย
ชีวต
ิ
่
ตลอดจนทรัพยสิ์ น
ของบุคคลทีส
่ าม วงเงิน
ประกันไมต
อครั
ง้
่ า่ กวา่ ๒๐ ลานบาทต
้
่
และ สาหรับผู้โดยสารไมต
่ า่ กวา่ ๑
ลานบาทต
อคนต
อครั
ง้
้
่
่
และ ตองต
ออายุ
กรมธรรมก
น
้
่
่
์ อนวั
๒. เฮลิคอปเตอร ์
สาหรับความเสี ยหายอันเกิดแก่
ชีวต
ิ ตลอดจนทรัพยสิ์ น
รางกาย
่
ของบุคคลทีส
่ าม วงเงิน
ประกันไมต
อครั
ง้
่ า่ กวา่ ๕๐ ลานบาทต
้
่
ผู้โดยสารไมต
่ า่ กวา่ ๑
ลานบาทต
อคนต
อครั
ง้
้
่
่
นสิ้ นสุด
ออายุ
กรมธรรมก
และ
ตองต
่
่
้
์ อนวั
ไมน
่ ้ อยกวา่ ๓๐ วัน
๓. บอลลูน
(ก) เพือ
่ การโฆษณาประชาสั มพันธ ์
วงเงินประกันไมต
่ า่ กวา่
๕ ลานบาท/ครั
ง้
้
และ ตองต
ออายุ
กรมธรรมก
น
้
่
่
์ อนวั
สิ้ นสุดไมน
่ ้ อยกวา่ ๓๐ วัน
(ข) เพือ
่ การรับขนผู้โดยสาร
วงเงินประกันไมต
่ า่ กวา่
๑๐ ลานบาท/ครั
ง้
้
การจายเงิ
นลวงหน
่
่
้ า ตาม ปว.
๕๘
• ในกรณีทอ
ี่ ากาศยานประสบอุบต
ั เิ หตุและมี
ความเสี ยหายเกิดขึน
้ แกบุ
่ คคลในอากาศ
ยานหรือบุคคลทีส
่ าม ผู้รับอนุ ญาตจะตอง
้
รีบบรรเทาความเสี ยหายในเบือ
้ งตน
้ ดังนี้
(๑) คารั
ายให
่ กษาพยาบาล ตองจ
้
่
้แก่
ผู้เสี ยหายหรือทายาท ภายในสิ บวันนับ
แตวั
่ นไดรั
้ บแจ้งจากผูเสี
้ ยหายหรือทายาท
ตามจานวนทีจ
่ ายไปจริ
ง ทัง้ นี้ ไมตั
่
่ ด
สิ ทธิผ้เสี
ู ยหายหรือทายาท ทีจ
่ ะเรียกรอง
้
การจายเงิ
นลวงหน
่
่
้ า ตาม ปว.
๕๘
• ในกรณีทอ
ี่ ากาศยานประสบอุบต
ั เิ หตุและมี
ความเสี ยหายเกิดขึน
้ แกบุ
่ คคลในอากาศ
ยานหรือบุคคลทีส
่ าม ผู้รับอนุ ญาตจะตอง
้
รีบบรรเทาความเสี ยหายในเบือ
้ งตน
้ ดังนี้
(๒) คาปลงศพ
ตองจ
ายค
าปลงศพ
่
้
่
่
รวมทัง้ คาใช
นจาเป็ นอยางอื
่
่
้จายอั
่
่ น
ภายในสิ บวันนับแตวั
่ นไดรั
้ บแจ้งจาก
ทายาท
รายละไมน
่งแสน
่ ้ อยกวาหนึ
่
บาท ทัง้ นี้ ไมตั
่ ะ
่ ดสิ ทธิทายาททีจ
การคุ้มครองสิ ทธิของผูโดยสาร
้
ของตางประเทศ
่
REGULATION 261/2004 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL OF 11 FEBRUARY
2004
ESTABLISHING COMMON RULES ON
COMPENSATION
AND ASSISTANCE TO PASSENGERS IN
THE EVENT OF
DENIED BOARDING AND OF
CANCELLATION OR
Article 1: Subject
1. This Regulation establishes, under
the conditions specified herein,
minimum rights for passengers when:
(a) they are denied boarding
against their will;
(b) their flight is cancelled;
(c) their flight is delayed.
Article 3: Scope
1. This Regulation shall apply:
(a) to passengers departing from an
airport located in the territory of a
Member State to which the Treaty
applies;
(b) to passengers departing from an
airport located in a third country to an
airport situated in the territory of a
Member State to which the Treaty
applies, unless they received benefits
Article 3: Scope
2. Paragraph 1 shall apply on the
condition that passengers:
(a) have a confirmed reservation on the
flight concerned and, except in the case
of cancellation referred to in Article 5,
present themselves for check-in,
- as stipulated and at the time indicated
in advance and in writing (including by
electronic means) by the air carrier, the
tour operator or an authorised travel
Article 7: Right to compensation
1. Where reference is made to this
Article, passengers shall receive
compensation amounting to:
(a) EUR 250 for all flights of 1500
kilometres or less;
(b) EUR 400 for all intra-Community
flights of more than 1500 kilometres,
and for all other flights between 1500
and 3500 kilometres;
(c) EUR 600 for all flights not falling under
Article 12: Further compensation
1. This Regulation shall apply without
prejudice to a passenger's rights to
further compensation. The
compensation granted under this
Regulation may be deducted from such
compensation.
2. Without prejudice to relevant principles
and rules of national law, including
case-law, paragraph 1 shall not apply to
passengers who have voluntarily
การคุ้มครองสิ ทธิของผูโดยสาร
้
ของไทย
• เงือ
่ นไขประกอบใบอนุ ญาตให้ประกอบ
กิจการคาขายในการเดิ
นอากาศ
้
ผู้รับอนุ ญาตตองให
้
้ความคุมครอง
้
ผู้โดยสารทีใ่ ช้บริการในเส้นทางประจา
ภายในประเทศตามประกาศกระทรวง
คมนาคม
• ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ
่ ง การ
คุ้มครองสิ ทธิของผู้โดยสารทีใ่ ช้บริการสาย
การบินของไทย ในเส้นทางบินประจา
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• การบินไทย
http://www.thaiairways.co.th
วงเงินความรับผิดชอบสาหรับสั มภาระ
ทีผ
่ านการตรวจสอบแล
ว
่ ระมาณ
่
้ จะอยูที
่ ป
9.07 ดอลลารสหรั
ฐตอปอนด
่
์
์
(20.00 ดอลลารสหรั
ฐตอกิ
่ โลกรัม) และ
์
สาหรับสั มภาระทีไ่ มได
่ ผ
้ านการตรวจสอบ
่
จะอยูที
ฐตอคน
่ ่ 400.00 ดอลลารสหรั
่
์
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• ไทยแอรเอเชี
ย
์
http://www.airasia.com/th
ขอบั
่ นไขเหลานี
ู จัดทาขึน
้
้ งคับและเงือ
่ ้ ถก
เป็ นภาษาอังกฤษ
หากแมจะถู
กแปลไป
้
เป็ นภาษาอืน
่ การตีความขอบั
้ งคับและ
เงือ
่ นไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็ น
สาคัญ
9.3 ขอจ
้ ากัดความรับผิดกรณียกเลิก,
เปลีย
่ นแปลงตารางบิน
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• ไทยแอรเอเชี
ย
์
http://www.airasia.com/th
11.2 ขอก
้ าหนดการจากัดความรับผิดตอ
่
สั มภาระ: ความรับผิด ในความสูญหาย,
ลาช
่ ้า, ความเสี ยหายตอสั
่ มภาระไดถู
้ ก
จากัดไว้ หากมิไดแจ
่ งู กวาให
้ ้งมูลคาที
่ ส
่
้
ทราบและชาระคาธรรมเนี
ยมลวงหน
่
่
้า
อนึ่งความรับผิดของการเดินทาง
ภายในประเทศ
และนอกประเทศ
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• ไทย ไลอ้อน แอร ์
http://www.lionairthai.com
2.3 ขอบั
่ นไขเหลานี
ู จัดทา
้ งคับและเงือ
่ ้ ถก
ขึน
้ เป็ นภาษาอังกฤษ การตีความและ
เงือ
่ นไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็ น
สาคัญ
11.1 ตาม ขอ
้ 17 และ 18 ของ
อนุ สัญญาวอรซอ
ทางบริษท
ั
์
มีส่วนรับผิดชอบตอความเสี
ยหายทีเ่ กิด
่
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• ไทย ไลอ้อน แอร ์
http://www.lionairthai.com
11.2 ขอจ
้ ากัดความรับผิดชอบตอสั
่ มภาระ:
หมายถึง
ความรับผิดชอบตอการสู
ญเสี ย, ความ
่
ลาช
่ ้าหรือความเสี ยหาย
ทีเ่ กิดขึน
้ ตอสั
้ ส่วนตางๆ
่ มภาระรวมไปถึงชิน
่
ของสั มภาระ เช่น ลอ...สิ
่ งอืน
่ ใดทีต
่ ด
ิ มา
้
กับกระเป๋านั้นมีขอจ
้ ากัด ยกเวนว
้ าจะมี
่
แจ้งรายละเอียดมูลคาของสั
มภาระที่
่
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• โอเรียนทไทย
์
http://www.flyorientthai.com/th/terms/
2.1 บททัว่ ไป : ขอก
่ นไข
้ าหนดและเงือ
เหลานี
่
่ ้ให้บังคับใช้เพือ
การเดินทางทางอากาศหรือโดยการ
เดินทางอยางอื
น
่ รวมทัง้
การ
่
เดินทางของผูโดยสารและสั
มภาระภาคพืน
้ ดิน
้
ทีก
่ ระทาโดยสายการบินโอเรียนทไทย
หรือ
์
ในนามของสายการบินโอเรียนทไทย
และ
์
เพือ
่ ความรับผิดทีเ่ กิดขึน
้ อันเกีย
่ วเนื่องกับ
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• โอเรียนทไทย
์
http://www.flyorientthai.com/th/terms/
12.2 ข้อกาหนดการจากัดความรับผิดตอสั
่ มภาระ
: ความรับผิด
ใน
ความสูญหาย, ลาช
่ ้า, ความเสี ยหายตอสั
่ มภาระ
ไดถู
หากมิได้
้ กจากัดไว้
แจ้งมูลคาที
่ งู กวาให
่ ส
่
้ทราบและชาระ
คาธรรมเนี
ยมลวงหน
อนึ่ง ความรับผิดของ
่
่
้า
การเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศ
จะแตกตางกั
นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วของ
่
้
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• บางกอกแอรเวยส
์
์
http://www.bangkokair.com
Where the Montreal Convention applies,
the limits of liability are as follows:
1.There are no financial limits in respect
of death or bodily injury.
2.In respect of destruction, loss of, or
damage or delay to baggage, 1,131
Special Drawing Rights (approximately
ขอก
่ นไขการรับขน
้ าหนดในเงือ
• บางกอกแอรเวยส
์
์
http://www.bangkokair.com
3.For damage occasioned by delay to
your journey, 4,694 Special Drawing
Rights (approximately EUR 5,000; US
$7,500) per passenger in most cases.
DENIED BOARDING: …carrier for the
complete rules on payment of denied
boarding compensation (DBC) and for
พระราชบัญญัตก
ิ ารเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๒๐
การขนส่งทาง
อากาศเพือ
่ การพาณิชยเป็
์ นบริการสาธารณะ
การกาหนดคาโดยสารและค
าระวาง
่
่
ของอากาศยานขนส่งตองเหมาะสมและเป็
น
้
ธรรมแกผู
่ ให
้ ้บริการและผูใช
้ ้บริการ
การเก็บคาโดยสารและค
าระวาง
่
่
สาหรับอากาศยานขนส่ง ให้คณะกรรมการ
การบินพลเรือนกาหนดหลักเกณฑและวิ
ธก
ี าร
์
คานวณคาโดยสารและค
าระวางของ
่
่
ผู้ประกอบการอากาศยานขนส่งซึง่ ตองไม
เกิ
้
่ น
ICAO Doc. 9626 Manual on the
Regulation of International Air
Transport
A tariff is: 1) the price to be charged
for the carriage of passengers, baggage
or cargo (excluding mail) in air
transportation, including any other
mode of transportation in connection
therewith, if applicable, charged by
airlines, and the conditions governing its
availability and use; and, in some
States, 2) the document (also known as
a tariff filing) containing such prices and
ICAO Doc. 9626 Manual on the
Regulation of International Air
Transport
“พิกด
ั อัตราคาขนส
่
่ ง (tariff) คือ
ราคาทีจ
่ ะเรียกเก็บสาหรับการรับขนคน
โดยสาร สั มภาระหรือสิ นคา้ แตไม
่ รวม
่
ไปรษณียภัณฑ ์ ในการขนส่งทางอากาศ
รวมถึงรูปแบบ
การขนส่งอืน
่ ๆ ทีต
่ อเนื
่ ่องกับการขนส่ง
ทางอากาศเรียกเก็บโดยสายการบิน
และเงือ
่ นไขทีใ่ ห้บริการและการใช้
และในบางรัฐ หมายถึง เอกสาร (ทีใ่ ช้
ของเรา
างกั
บอนุ สัญญา
ความครบถวนของร
่
้
• Conversion of Monetary Units (A
23)
• Stipulation on Limits (A 25)
• Freedom to contract (A 27)
• Right of Recourse against Third
Parties (A 37)
Conversion of Monetary Units
(A 23)
พระราชบัญญัตเิ งินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑
แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชกาหนด ๒๕๒๑
มาตรา ๘ คาเสมอภาคของบาทได
แก
่
้ ค
่ า่
ของบาททีก
่ าหนดโดยเทียบกับหน่วยสิ ทธิพเิ ศษ
ถอนเงิน หรือเทียบกับเงินตราสกุลอืน
่ หรือ
เทียบกับคาที
่ านวณไดจากเงิ
นตราสกุลอืน
่
่ ค
้
่
หลายสกุลรวมกัน หรือเทียบกับหน่วยเทียบอืน
ทีก
่ องทุนการเงินกาหนดขึน
้ การกาหนด
คาเสมอภาคของบาทดั
งกลาวให
่
่
้กระทาโดย
พระราชกฤษฎีกา
Conversion of Monetary Units
(A 23)
ป.พ.พ.
มาตรา ๑๙๖ ถาหนี
้เงินไดแสดงไว
้
้
้
เป็ นเงินตางประเทศ
ทานว
าจะส
่
่
่
่ งใช้
เป็ นเงินไทยก็ได้
การเปลีย
่ นเงินนี้ ให้
คิดตามอัตราแลกเปลีย
่ นเงิน ณ
สถานทีแ
่ ละในเวลาทีใ่ ช้เงิน
Stipulation on Limits (A 25)
A carrier may stipulate that the
contract
of carriage shall be
subject to higher limits of liability
than those provided for in this
Convention or to no limits of liability
whatsoever.
การกาหนดจานวนจากัดความรับผิด
มาตรา .. ผู้ขนส่งอาจกาหนดให้
สั ญญารับขน
อยูใต
่ บั
้ งคับจานวนจากัดความรับผิดที่
สูงกวาที
่ าหนดในพระราชบัญญัตน
ิ ี้
่ ก
หรือไมจ
่ ากัดจานวนความรับผิดเลยก็ได้
Article 27 - Freedom to contract
Nothing contained in this
Convention shall prevent the carrier
from refusing to enter into any
contract of carriage, from waiving
any defences available under the
Convention,
or from laying down conditions
which do not conflict with the
เสรีภาพในการทาสั ญญา
มาตรา .. ไมมี
่ บทบัญญัตใิ ดใน
พระราชบัญญัตน
ิ ี้ ยับยัง้ ผู้ขนส่งในการ
ปฏิเสธไมเข
่ ้าทาสั ญญารับขนใด ๆ
หรือการสละข้อตอสู
่ อ
ี ยูตาม
่ ้ ใด ๆ ทีม
่
พระราชบัญญัตน
ิ ี้ หรือการกาหนด
เงือ
่ นไขตางๆ
ซึง่ ไมขั
่
่ ดกับบทบัญญัต ิ
แห่งพระราชบัญญัตน
ิ ี้
Article 37 - Right of recourse
against third parties
Nothing in this Convention shall
prejudice the question whether a
person liable for
damage in accordance with its
provisions has a right of recourse
against any other person.
สิ ทธิไลเบี
้ ตอฝ
่ าม
่ ย
่ ่ ายทีส
มาตรา .. ไมมี
่ บทบัญญัตใิ ดใน
พระราชบัญญัตน
ิ ี้ทาให้เสื่ อมเสี ยตอ
่
ประเด็นปัญหาทีว่ า่ บุคคลทีต
่ องรั
บผิด
้
สาหรับความเสี ยหายตามบทบัญญัตแ
ิ หง่
พระราชบัญญัตน
ิ ี้ มีสิทธิไลเบี
้ ตอ
่ ย
่
บุคคลอืน
่ หรือไม่
Article 49 - Mandatory
application
Any clause contained in the
contract of carriage
and all special agreements entered
into before
the damage occurred by which the
parties purport
to infringe the rules laid down by this
Convention,
การบังคับใช้กฎเกณฑอั
์ นพึงบังคับ
มาตรา .. ข้อกาหนดใดๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
ในสั ญญารับขนและข้อตกลงพิเศษทัง้
ปวงซึง่ มีผลใช้บังคับกอนความเสี
ยหาย
่
เกิดขึน
้ โดยคูสั
จ
่ ะ
่ ญญามุงหมายที
่
ละเมิดตอกฎเกณฑ
ที
่ าหนดโดย
่
์ ก
พระราชบัญญัตน
ิ ี้
ไมว่ าโดยการ
่
กาหนดกฎหมายทีจ
่ ะใช้บังคับ หรือ
๔. ซักถาม รับฟังขอคิ
้ ดเห็ น
และขอเสนอแนะ
้
Download