ประเด็นที่พบ

advertisement
สรุปผลการทา QIS 1 ของการทดสอบภาวะวิกฤต
สาหรับบริษัทประกันชวี ต
ิ
5 กุมภาพ ันธ์ 2557
1
หัวข ้อการนาเสนอ
วัตถุประสงค์ ของการทดสอบภาวะวิกฤต
รูปแบบการทดสอบที่ใช้ ใน QIS 1
สรุ ปผลการทดสอบ QIS 1
บทบาทหน้ าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ประเด็นที่ควรได้ รับการปรับปรุ ง
แผนการดาเนินการในปี 2557
2
ว ัตถุประสงค์
1)
ยกระดับและเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของการกากับความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจ
ประกันชวี ต
ิ ไทย (Prudential Supervisory) ให ้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล กากับ
ี่ งทีด
บริษัทประกันภัยให ้มีการบริหารความเสย
่ ี มีกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจทีค
่ ล่องตัว
ี่ งทีบ
สามารถบริหารสมดุลระหว่างผลตอบแทนทีค
่ าดหวังและระดับความเสย
่ ริษัท
สามารถยอมรับได ้อย่างเป็ นระบบ
2)
สร ้างความเข ้าใจและสง่ เสริมให ้ผู ้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตระหนั กถึง
ี่ งและสามารถจัดทาแผนการบริหารเงินกองทุน
ความสาคัญของการบริหารความเสย
ได ้อย่างเหมาะสมเพือ
่ รองรับสถานการณ์วก
ิ ฤตทีอ
่ าจสง่ ผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท
3)
เตรียมความพร ้อมและสร ้างความเข ้าใจในขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารจัดทาการทดสอบภาวะ
วิกฤต ตลอดจนแนวทางการแปลผลและการจัดทารายงานการทดสอบให ้บริษัท
้ ง
ประกันชวี ต
ิ ทุกแห่ง ก่อนการมีผลบังคับใชจริ
3
International Standard : ORSA
4
สรุปสาระสาคัญของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัท
้
ประกันชวี ต
ิ - รูปแบบสถานการณ์ทใี่ ชทดสอบ
QIS 1
สถานการณ์ที่กาหนดให้ทาการทดสอบ
Top Down/ Prescribed
Macro
economic
Financial crisis
Pandemic
Bottom Up
Selfselect
Stress to
failure
5
สรุปสาระสาคัญของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤต
้
สาหรับบริษัทประกันชวี ต
ิ - ปั จจัยทีใ่ ชในการทดสอบ
Credit
Downgrading
Foreign Exchange
Rate
Prescribed
scenarios
Property Price
Mortality
Non
Investment
Factors
Pandemic Scenario
Investment
Factors
Interest Rate
Macroeconomic Financial Crisis
Scenario
Scenario
Equity Price
Hospitalization
Reduction in
Reinsurance
Recoverable
6
สรุปสาระสาค ัญของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤต
สาหร ับบริษ ัทประก ันชวี ต
ิ - การกาหนดค่าพารามิเตอร์
2) ค่าพารามิเตอร์สาหรับการทดสอบในแต่ละสถานการณ์ทส
ี่ านักงาน คปภ. กาหนด
Risk factors
Macroeconomic
(1)
Financial crisis
(2)
Pandemic
(3)
Investment Shocks
- 10%
- 60%
Same as (1)
Flattening
(Table C)
Parallel Shift Down
(Table D)
Same as (1)
Credit
downgrading
- 2 notch
- 3 notch
Same as (1)
FX
Property price
Table A
- 2%
Table B
Same as (1)
- 30%
Same as (1)
n.a.
n.a.
+2.5 / 1000
n.a.
n.a.
+33 / 1000
n.a.
n.a.
-20%
Equity price
Interest rate
Non-Investment Shocks
Mortality
Hospitalisation
Reinsurance
Recoverable
7
สรุปสาระสาค ัญของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤต
สาหร ับบริษ ัทประก ันชวี ต
ิ - การกาหนดค่าพารามิเตอร์
2) ค่าพารามิเตอร์สาหรับการทดสอบในแต่ละสถานการณ์ทส
ี่ านั กงาน คปภ. กาหนด (ต่อ)
Table A
Table B
Macroeconomics Scenario
Currency
OIC
Appreciation
Depreciation
Financial Crisis Scenario
Currency
OIC
Appreciation
Depreciation
USD
3%
-3%
USD
33%
-111%
SGD
3%
-2%
SGD
30%
-69%
EUR
7%
-6%
EUR
12%
-26%
GBP
6%
-4%
GBP
32%
-110%
JPY
6%
-4%
JPY
24%
-95%
HKD
3%
-3%
HKD
33%
-112%
MYR
3%
-3%
MYR
23%
-23%
8
สรุปสาระสาค ัญของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤต
สาหร ับบริษ ัทประก ันชวี ต
ิ - การกาหนดค่าพารามิเตอร์
2) ค่าพารามิเตอร์สาหรับการทดสอบในแต่ละสถานการณ์ทส
ี่ านั กงาน คปภ. กาหนด (ต่อ)
Interest rate (Macroeconomic scenario) Table C
TTM (years)
TTM
1M
3M
Change in Yield
(bps)
193
183
7
8
Change in Yield
(bps)
103
93
6M
173
9
83
1
163
10
73
2
153
11
63
3
143
12
53
4
133
13
43
5
123
14
33
6
113
15 ++
23
9
สรุปสาระสาค ัญของกรอบการทดสอบภาวะวิกฤต
สาหร ับบริษ ัทประก ันชวี ต
ิ - การกาหนดค่าพารามิเตอร์
2) ค่าพารามิเตอร์สาหรับการทดสอบในแต่ละสถานการณ์ทส
ี่ านั กงาน คปภ. กาหนด (ต่อ)
Interest rate (Financial crisis scenario) Table D
TTM (years)
TTM
1M
Change in Yield
(bps)
-100
7
Change in Yield
(bps)
-100
3M
-100
8
-100
6M
-100
9
-100
1
-100
10
-100
2
-100
11
-100
3
-100
12
-100
4
-100
13
-100
5
-100
14
-100
6
-100
15 ++
-100
10
สรุปผลการทดสอบ QIS1
การเปลี่ยนแปลงของ CAR
ผลกระทบของแต่ละ Prescribed Scenario ต่ออุตสาหกรรม
Macro
Financial Crisis
Pandemic
200%
44%
44%
98%
100%
0%
-31%
-58%
-132%
-100%
-200%
-300%
-400%
-244%
-283%
-500%
-495%
-600%
High
Average
Low
 CAR = Shocked CAR – Base 1 CAR
11
สรุปผลการทดสอบ QIS1 (ต่อ)
(Grouping Number of companies by CAR Level)
Financial
Pandemic
Crisis
Selfselect
Reverse
2
2
7
1
2
1
10
2
10
4
7
8
7
7
6
7
9
0
9
10
12
4
10
6
0
25
25
25
25
25
25
25
CAR
Year 2555
Base 1
Base 2
Base 3
Macro
CAR<= 100%
1
2
1
2
1
4
100%<CAR<=140%
2
0
1
0
3
140%<CAR<=200%
2
3
3
6
200%<CAR<=300%
7
7
11
CAR>300%
13
13
Total
25
25
ข้อสังเกต: - ในสถานการณ์ปกติ มีบางบริ ษทั ที่ CAR ต่ากว่า 100%
- Financial Crisis บริ ษทั ที่มี CAR > 140% มีจานวนใกล้เคียงกับกรณี Macro
- Self Select มีจานวนบริ ษทั เกินกว่าครึ่ งที่ CAR > 200%
12
สรุปผลการทดสอบ QIS1 (ต่อ)
(Statistics of CAR of the industry)
CAR
Year
2555
Base 1 Base 2 Base 3
Macro
SelfFinancial
Pandemic
Reverse
Crisis
select
Max
936.21
851.44
833.44
913.82
791.27
764.27
Min
-112.89
0
0
0
-99.35
-349
Median
329
308.02
276
279.84
283
197.78
712.34
786.01
156
-102.07 -164.62 -245.54
278
218.3
134
13
สรุปผลการทดสอบ QIS1 (ต่อ)
ปัจจ ัยทีเ่ ลือกใชใ้ นการทดสอบ Self-Select Scenario
FX
7%
Credit
downgrading
16%
Property
7%
Mortality
7%
Lapse
5%
Hospitalisation
3%
Others
9%
Equity price
19%
Interest rate
27%
14
สรุปผลการทดสอบ QIS1 (ต่อ)
ปัจจ ัยทีเ่ ลือกใชใ้ นการทดสอบ Stress to Failure
FX
6%
Credit downgrading
14%
Property
8%
Mortality
9%
Lapse
6%
Hospitalisation
2%
Others
9%
Interest rate
30%
Equity price
16%
15
สรุปผลการทดสอบ QIS1 (ต่อ)
Management action ทีบ
่ ริษ ัทประก ันชวี ต
ิ เลือกใช ้
ั สว่ นการลงทุน
เพิม
่ สด
ในพันธบัตร
20%
เพิม
่ เงินกองทุน
7%
ปรับ duration asset
20%
ทาประกันภัยต่อ
13%
ขายอสงั หาริมทรัพย์
6%
ปรับเบีย
้ ประกันภัย
7%
ปรับปรุงการรับ
ประกันภัย
13%
ติดตามอันดับ
ื่ ถือ
ความน่าเชอ
7%
ปรับผลประโยชน์ฝ่าย
ขาย
7%
16
่ นเกีย
บทบาทหน้าทีข
่ องผูม
้ ส
ี ว
่ วข้อง
Actuary
(หัวหน้ าแผนก
คณิตศาสตร์ )
Board of
Directors
Senior
Management
17
หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบของ Actuary
1
2
3
• Prepare the stress test report, especially projecting
the capital adequacy position
• Identify the key areas of concern from the results
• Recommend measures to mitigate the risks and the
timeframe for implementing such measures
18
หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบของ Senior Management
• Review the stress test result produced by an actuary
1
• Respond to the actuary’s recommendation on measures to mitigate risks
• If agree: propose specific action to implement the recommendations and specify timeline of completion
2
3
4
• If disagree: provide the reasons why disagree
• Report the stress test result together with the proposed management actions to Board of Directors
(BOD)
• Documentary evidence for the review on actuary’s recommendation and the
report to BOD is required
19
หน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบของ
Board of Directors
1
2
• Deliberate (ทาความเข้ าใจ) on the results of the stress test results
and the recommendations of the actuary and senior
management
• Comment on the recommendations of the actuary
• Comment on the feasibility of the management actions made by senior
management
3
• If capital injection is proposed in any scenarios, BOD must confirm whether
there are capital resources available and ascertain the source of capital
resources.
20
ประเด็นทีค
่ วรได ้รับการปรับปรุง
(การนาสง่ รายงานตามข ้อกาหนด)
ประเด็นทีพ
่ บ
้ า
 นาสง่ รายงานล่าชากว่
กาหนด (4 บริษัท)
 นาสง่ เฉพาะ template ของ
การทดสอบทีไ่ ม่มภ
ี าคบรรยาย
สงิ่ ทีค
่ าดหว ัง
 ทุกบริษัทนาสง่ รายงานภายใน
กาหนดเวลา
 ทุกบริษัทนาสง่ สรุปรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ภายในกาหนด
 ทุกบริษัทนาสง่ รายงาน
ครบถ ้วนทัง้ ในสว่ นของ
template และภาคบรรยาย
21
ประเด็นทีค
่ วรได ้รับการปรับปรุง
(การทา base projection)
ประเด็นทีพ
่ บ
สงิ่ ทีค
่ าดหว ัง
 ไม่มก
ี ารอธิบายถึงแผนธุรกิจหรือ
ั เจน
แผนธุรกิจไม่มค
ี วามชด
ั เจนว่า new
เพียงพอ ควรระบุให ้ชด
business ทีเ่ ติบโตนัน
้ เป็ นประเภท
ใด และเติบโตเท่าใด
 การกาหนดสมมติฐานในการทา
projection จะต ้องสอดคล ้องกับ
แผนธุรกิจ
 บริษัทไม่รวมผลของการเพิม
่ ทุนไว ้
ในสมมติฐาน ทาให ้ผลทีไ่ ด ้
แตกต่างกับสถานะจริงของบริษัท
 เพิม
่ เติม section แผนธุรกิจ และ
ั เจนยิง่ ขึน
ให ้อธิบายแผนให ้ชด
้ มี
ื่ มโยงกับงบกาไรขาดทุน
ความเชอ
ั เจนว่าการเติบโตของ
 อธิบายให ้ชด
บริษัทมาจากผลิตภัณฑ์ประเภทใด
และมีอต
ั ราการเติบโตร ้อยละ
เท่าใด สง่ ผลให ้เกิดการ
เปลีย
่ นแปลงในรายได ้ รายจ่าย
และกาไรขาดทุนอย่างไร
 หากต ้องมีการเพิม
่ ทุน ต ้องระบุถงึ
จานวนทุนทีจ
่ ะเพิม
่ และระยะเวลา
โดยประมาณ
22
ประเด็นทีค
่ วรได ้รับการปรับปรุง
(Prescribed Scenarios)
ประเด็นทีพ
่ บ
สงิ่ ทีค
่ าดหว ัง
 ความเข ้าใจผิดในการจัดทา
่ สาหรับ
Prescribed Scenario เชน
FX บางบริษัทจัดทาทัง้
appreciation และ depreciation
 ในการ shock FX บริษัทควรเลือก
สถานการณ์ทส
ี่ ง่ ผลลบมากกว่าใน
การจัดทาการทดสอบ
 Immediate Impact สาหรับ
Macro และ pandemic scenario
มีคา่ ไม่เท่ากัน
 เนือ
่ งจาก Immediate Impact
สาหรับ Macro และ Pandemic
scenario มีแต่ investment
factors ทีเ่ หมือนกันทัง้ factors
และ magnitude ดังนัน
้ ผลทีไ่ ด ้
ควรมีคา่ เท่ากัน
23
ประเด็นทีค
่ วรได ้รับการปรับปรุง
(Self-Select & Reverse Scenarios)
ประเด็นทีพ
่ บ
สงิ่ ทีค
่ าดหว ัง
 ไม่ได ้อธิบายหรือให ้เหตุผลที่
ั เจนถึงเหตุผลในการเลือก
ชด
สถานการณ์และ shock
magnitude
 สถานการณ์มค
ี วามคล ้ายคลึง
Macroeconomic หรือ Financial
Crisis Scenarios มากเกินไป ผลที่
ได ้จึงไม่แตกต่าง
 กาหนดสถานการณ์ทใี่ ห ้ผลในเชงิ
บวกกับบริษัท
 ควรอธิบายและให ้ข ้อมูลประกอบ
ว่าเหตุใดจึงเลือกปั จจัยหรือ
สถานการณ์นัน
้ ๆ รวมทัง้ ทีม
่ าของ
shock magnitude
 ไม่ควรเลือกสถานการณ์ทใี่ กล ้เคียง
prescribed scenarios ทีก
่ าหนด
ในปี นัน
้ มากจนเกินไป
 การกาหนดสถานการณ์ทโี่ ดยรวม
แล ้วเป็ นผลดีกบ
ั บริษัท ควรมี
ั เจนว่าทาไมถึงเลือก
เหตุผลทีช
่ ด
สถานการณ์นัน
้
24
ประเด็นทีค
่ วรได ้รับการปรับปรุง
(Management Action)
ประเด็นทีพ
่ บ
สงิ่ ทีค
่ าดหว ัง
 ไม่ระบุ management action
 Management action ควรมีความ
ั เจนมากขึน
่ จะเพิม
ชด
้ เชน
่
duration ของ asset เป็ น 10 ปี
มากกว่าการกล่าวว่า “จะเพิม
่
duration ของ asset”
 ในกรณีทก
ี่ าหนดมาตรการเพิม
่
เงินกองทุน ควรระบุวา่ เป็ นจานวน
เท่าใด และมีทม
ี่ าจากแหล่งใด
หรือมีแนวโน ้มว่าจะมาจากแหล่งใด
 ควรระบุ management action
เสมอหาก CAR ตา่ กว่า 140%
และไม่ควรจงใจกาหนดให ้ผลของ
shock อยูท
่ ี่ 140% พอดีเพือ
่
หลีกเลีย
่ งการกาหนด
Management Action
25
ประเด็นทีค
่ วรได ้รับการปรับปรุง
(Management Action-ต่อ)
ประเด็นทีพ
่ บ
สงิ่ ทีค
่ าดหว ัง
 มีการระบุประเด็นปั ญหาและสาเหตุ
ี่ งอย่างชด
ั เจนแต่
ของความเสย
กลับไม่ม ี mgt. action ทีจ
่ ะชว่ ยลด
ี่ งดังกล่าว เชน
่ เมือ
ความเสย
่ บริษัท
ขนาดเล็กพบว่ามีปัญหาในเชงิ กล
ยุทธ์โดยมีคา่ ใชจ่้ ายในการขยาย
งานสูง แต่บริษัทมิได ้ให ้ความเห็น
ใดๆในการแก ้ปั ญหาหรือการ
ปรับปรุงทิศทางการขยายงานที่
ั เจนในรายงาน
ชด
ั เจน
 ควรระบุ mgt. action ให ้ชด
และสอดคล ้องกับประเด็นปั ญหาที่
พบ
26
ประเด็นทีค
่ วรได ้รับการปรับปรุง
(Management Action-ต่อ)
ประเด็นทีพ
่ บ
 Management action ทีก
่ าหนดไม่
ั เจน มีลก
ชด
ั ษณะเป็ น ongoing
plan หรือเป็ นสงิ่ ทีบ
่ ริษัทควร
จะต ้องดาเนินการเป็ นการทั่วไปอยู่
่ ติดตาม CAR อย่าง
แล ้ว เชน
ต่อเนือ
่ ง หรือ มีการเพิม
่
ิ ธิภาพของกระบวนการ
ประสท
ี่ ง
บริหารความเสย
สงิ่ ทีค
่ าดหว ัง
ั เจน
 ควรระบุ mgt. action ให ้ชด
โดยระบุวา่ ทาอะไร อย่างไร
เมือ
่ ไหร่ และมากน ้อยเพียงใด
27
ประเด็นทีค
่ วรได ้รับการปรับปรุง
(Valuation และ อืน
่ ๆ)
ประเด็นทีพ
่ บ
สงิ่ ทีค
่ าดหว ัง
้
 พบว่ามีบางบริษัทใชราคาบั
ญชใี น
้
การทดสอบแทนการใชราคาเมิ
น
ตามประกาศประเมินฯ
 ไม่ได ้ทา asset revaluation เมือ
่ มี
การ shock อัตราดอกเบีย
้
 ในบางสถานการณ์ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบ
ต่อ CAR ของบริษัทในเชงิ บวก
บริษัทจะต ้องทาความเข ้าใจว่าเกิด
ได ้อย่างไรและอธิบายไว ้ใน
รายงานด ้วย
้
 ควรใชราคาประเมิ
นในการทดสอบ
 การเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้
สง่ ผลต่อทัง้ asset และ liability
 ควรอธิบายสาเหตุท ี่ CAR ปรับตัวดี
่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ น
ขึน
้ เชน
lapse support เป็ นต ้น
28
ประเด็นทีค
่ วรได้ร ับการปร ับปรุง
(สงิ่ ทีต
่ อ
้ งปรากฏในรายงานเป็นอย่างน้อย)
 Description and construction of scenarios
 Methodology in conducting stress testing
 Summary of results under each scenario
 Analysis of experience VS previous year
 Actuary’s assessment and recommendation
29
แผนการดาเนินการในปี 2557
กรอบการทดสอบ
จานวน Scenarios
QIS 1
At least 5
QIS 2
At least 3
Self-Select
- Macroeconomics - Macroeconomics
- Financial Crisis
- Pandemic
At least 1
At least 1
Stress to Failure
At least 1
At least 1
Based Projection
3 years
3 years
Test Duration
6 mths (Feb – Jul)
4 mths (Jun – Sep)
Prescribed
Scenarios
30
แผนการดาเนินการในปี 2557
กรอบการทดสอบ
Board Meeting
minutes
Expectation on BoD
Investment factors
QIS 1
QIS 2
Submit recognition Submit relevant part
letter within August of minutes within
October
Recognition only
Feedback on
management
actions
-
Equity
Interest
Credit
FX
Property Price
Same as QIS 1 +
additional factors if
life & non-life
working group agree
31
แผนการดาเนินการในปี 2557
กรอบการทดสอบ
Insurance related
factors
QIS 1
QIS 2
Based Data
- Mortality
- No prescribed
- Morbidity
factors
- Reduction in
- Only Self-select
claim recoverable
or stress to
failure factors
End of 2012
End of 2013
Projection Horizon
1 year
1 year
Impact Reporting
- Immediate
- End of year
- Immediate
- End of year
32
แผนการดาเนินการในปี 2557
กรอบการทดสอบ
Internal Target CAR
QIS 1
Not required
Management action When CAR is below
trigger point
140% except for
stress to failure
Parameter
calibration
99.5 %ile TVaR
QIS 2
Required to be set
for each scenario
When CAR is below
internal target
99.5 %ile TVaR
33
แผนการดาเนินการในปี 2557

ประชุมคณะทางาน มีนาคม – พฤษภาคม

ประชุมร่วมระหว่างคณะทางานสาหรับประกันชวี ต
ิ และประกันวินาศภัย

เน ้นทีก
่ ารปรับปรุงคูม
่ อ
ื และอาจมีการตัง้ คณะทางานย่อยเพือ
่ ปรับปรุงคูม
่ อ
ื ให ้มีความ
ั เจน รวมถึงเพิม
ชด
่ เติมตัวอย่าง

ั และชด
ั เจนมากขึน
ปรับปรุง Template ให ้กระชบ
้ ลดแบบฟอร์มทีไ่ ม่จาเป็ น
ั เจนในสว่ นของแผนธุรกิจ
• เพิม
่ ความชด
ั เจนในสว่ นทีก
• เพิม
่ ความชด
่ าหนดให ้ต ้องมีภาคบรรยาย
• มีการ lock และผูกสูตรใน template บางสว่ น สาหรับ validation check

้
ประกาศสถานการณ์ทใี่ ชในการทดสอบ
ปลายเดือนพฤษภาคม

นาสง่ ทัง้ Hard copy และ Excel file ตาม format ทีก
่ าหนดไว ้
34
THANK YOU
35
Download
Related flashcards

Neonatology

– Cards

Pediatricians

– Cards

Breastfeeding

– Cards

French pediatricians

– Cards

Create flashcards