สื่อการเรียนเรื่อง family

advertisement
Tell me about your
family
การศึ กษาเกีย
่ วกับศัพท ์
ครอบครัว ความสั มพันธใน
์
ครอบครัว บอกรายละเอียด
เกีย
่ วกับอาชีพหรือลักษณะคน
ในครอบครัวตลอดจนเขียน
Family Tree
1
Exam
ple:
Peter
Jane
Husband
Wife
Robert
Ann
Tom
Son
Brother
Daughter
Sister
Son
Brother
VOCABULARY







1. husband and wife
สามี และ
ภรรยา
2. father and mother
พอ
่
และ แม่
3. daughter and son
ลูกสาว
และ ลูกชาย
4. daughter-in-law and son-in-law ลูกสะใภ้
และ ลูกเขย
5. father-in-law and mother-in-law พอตา
และ
่
แมยาย
่
6. brother and sister
พีช
่ าย
และพีส
่ าว
7. brother-in-law and sister-in-law
พี/่ น้อง
เขย และ พี/่ น้องสะใภ้
Vocabulary
8. grand father and grand mother
และยาย
9. grand son and grand daughter
หลานชาย และ หลานสาว
(ลูกของลูก)
10. uncle and aunt
และ ป้า
11. niece and nephew
หลานสาว
และ หลานสาว
12. cousins
ลูกพีล
่ ก
ู น้อง
13. parents
แม่
14. relatives
ตา
ลุง
พอ
่
2
การถาม
และตอบเกีย
่ วกับครอบครัว
Question
Have you got any
Answer
Yes, I have. / No, I haven’t
brothers?
sisters?
sons?
daughters?
children?
etc?
คาถามและตอบ
A : Have you got any brothers?
B : No, I
haven’t.
A : Have you got any sisters?
B : Yes, I
have.
A : Have you got any children?
B : Yes,
I’ve got 2 children.
A : How many brothers have you got? B : I’ve got
a brother.
A : How old is your brother?
B : He is
twenty – four.
A : What does your sister do?
B : She is a
คาถามและคาตอบ
A : How old is your father?
B : He is forty –
five years old.
A : What color is his hair?
B : His hair is
black.
A : What color are his eyes? B : His eyes
are brown.
A : How tall is he?
B : He is 175
centimeters tall.
A : What does he do?
B : He is a
farmer.
A : Is he fat?
B : No, he
isn’t.
Example:
A: What does your mother do?
B: She is a housewife.
A: Where do you live?
B: I live in Loei.
A: How old is your grandmother?
B: She is 80 years old.
A: How tall is your brother?
B: He is 180 centimeters tall.
A:
How many brothers and
sisters have you got?
B: I have got 2 brothers and 3
sisters.
Put the word in the right order to ask questions and
then write your own answer.
่ 1 sisters got
Example 1. Youใบงานที
have any
Question
Have you got any sisters?
Answer
Yes, I have.
2. What do father your does.
Question
=……………………………………………………?
Answer =
……………………………………………………?
3. old is brother how your
Question
=……………………………………………………?
Answer
=……………………………………………………?
4. do who with you live
Question
=……………………………………………………?
Answer
=……………………………………………………?
5. tall is mother how you
Question=
การประเมินผลตนเองหลังเรียน
Answer the following questions.
(10 point)
1. How many people are there in
your family?
………………………………………
……………………………
2. How old is your father?
………………………………………
…………………………….
3. What is your mother’s job?
………………………………………
…………………………….
4. How many sisters have you
got?
การประเมินผลตนเองหลังเรียน
Answer the following questions.
6. How old is your grandmother?
………………………………………………
…………………….
7. Is your brother single?
………………………………………………
…………………….
8. How tall is your mother?
………………………………………………
……………………
9. Do you have any children?
………………………………………………
…………………….
10. What does your father do?
………………………………………………
…………………….
2. Write what, where, when, why,
which, who, whom, How, How much,
How many,
2.1……………………. is your father’s
name?
2.2……………………..is your
mother?
2.3……………………..do you live?
2.4……………………...people in your
family?
2.5………………………’s that?
2. Write what, where, when, why,
which, who, whom, How, How much,
How many,
2.6………………………does it
take you to Hua Hin ?
2.7……………………….are you
happy?
2.8……………………….is your
car?
2.9………………………. do you
go to school with?
2.10……………………….do you
go to school?
เฉลย
แบบฝึ กหัด
ANSWER
เฉลย ใบงานที่ 1
KEY
1. Put the word in the right order to ask
questions and then write your own answer.
2. What does your father do?
He is a doctor.
3. How old is your brother?
He is 17 years old.
4. Who do you live with?
I lives with Nadet. Or …………. …….
5. How tall is your mother?
She is 170 centimeters tall .
1. How many people are there in your
เฉลยแบบทดสอบการประเมิ
นผล
family?
ตนเองหลั
งเรียน people in my
There are……….
family.………………………
2. How old is your father?
He is…………… years
old.…………………………………………
3. What is your mother’s job?
She is a
……………………….…………………………
………
4. How many sisters have you got?
I have got………………….
sisters………………………………………
5. Have you got any brothers?
Yes, I have or No, I haven’
t………………………………
เฉลยแบบทดสอบ
การประเมินผลตนเองหลังเรียน
6. How old is your grandmother?
she is………… years
old……………………………………….
7. Is your brother single?
Yes, she is or No, she
isn’t…………………………….
8. How tall is your mother?
She is……………….centimeters tall
………………………………
9. Do you have any children?
Yes, I do or No, I don’
t………………………………………….
10. What does your father do?
He is a………………………(ใส่อาชีพของบิดา
2.2…HOW………..IS YOUR
2.MOTHER
Write what,
where, when, why,
?
2.3…W
HERE
……..DO
YOUHow
LIVE?
which,
who,
whom,
How,
2.4…H
OWmany,
MANY…...PEOPLE IN
much,
How
YOUR FAMILY?
2.5…WHO………’S THAT?
2.6…HOW LONG………DOES IT
TAKE YOU TO HUA HIN ?
2.7. WHY……….ARE YOU HAPPY?
2.8. HOW MUCH…….IS YOUR CAR?
2.9. WHAM……. DO YOU GO TO
SCHOOL WITH?
2.10 HOW…….DO YOU GO TO
SCHOOL?
Thank you for
attention.
later.
See you
Download