Chubb`s Presentation

advertisement
Transportation Specialist
Legal Liability Insurance
ประกันภัยความรับผิด
ของผูช้ านาญการขนส่ งสิ นค้า
สมาชิก TAFA
สมาชิก TLCB
V.C.SHIPPING & SERVICE CO.,LTD.
ท่านเคยถูกบุคคลเหล่านี้เรี ยกร้องความเสี ยหายหรื อมม่ ?
• ผูน้ าเข้า – ส่ งออก Importer – Exporter
• บริ ษทั ประกันภัย Insurance Company
• กรมศุลกากร Customs Department
• Forwarding Agent
• บุคคลภายนอกอื่นๆ Third Persons
โครงสร้างของสัญญาประกันภัย
Section A : Cargo Liability
ความรับผิดในความสูญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้า
สูงสุ ด 20 ล้านบาท
โครงสร้างของสัญญาประกันภัย
ต้องมีงานหลัก คือ
i) Air/Sea Freight Forwarding Agent
ii) Customs Broking Agent
งานที่เกี่ยวเนื่อง > Packing Warehousing Trucking
จึงจะมด้รับความคุม้ ครอง
โครงสร้างของสัญญาประกันภัย
Section B : Error & Omission or Financial Loss
ความรับผิดในความเสี ยหายทางการเงินต่อ
ลูกค้าซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อ
ของผูเ้ อาประกันภัย
สูงสุ ด 4 ล้านบาท
โครงสร้างของสัญญาประกันภัย
Section C: Customs Liability
ความรับผิดด้านค่าปรับทางภาษีต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวกับการนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้า
สูงสุ ด 2 ล้านบาท
โครงสร้างของสัญญาประกันภัย
Section D: Third Party Liability
ความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
สูงสุ ด 20 ล้านบาท
หลักความคุม้ ครองของสัญญาประกันภัย
Principles of Liability Insurance
• เป็ นความรับผิดตามกฎหมาย
Legal Obligations / Liability
• เป็ นผลมาจากการกระทาหรื อการงดเว้นกระทาการ
โดยความประมาทเลินเล่อ
Damage resulting from Insured’s Negligence
• อยูภ่ ายใต้เงื่อนมขคุม้ ครองของสัญญาประกันภัย
Legal Liability falls within the Scope of
Insurance Coverage
หลักความคุม้ ครองของสัญญาประกันภัย
Principles of Liability Insurance
• ชดใช้ แก่ ผ้ เู รี ยกร้ องแทนผู้เอาประกันภัย
To pay the covered claim on your behalf
• ต่ อสู้ คดี ในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่ งค่ าใช้ จ่ายและหนีต้ ามคา
พิพากษาต้ องไม่ เกินจานวนเงินจากัดความรั บผิดตามสัญญา
To defense in court of justice if you are sued
เงื่อนมขสาคัญของสัญญา
General Provisions of the Insurance Policy
มูลเหตุของความรับผิดมด้เกิดขึ้นและมด้แจ้งถึงบริ ษทั
ประกันภัยในระหว่างเวลาที่สญ
ั ญามีผลบังคับ
Cause of damage occurred
and
claim reported during the insurance period
( i.e. Entry Document dated within
insuring period)
เงื่อนมขสาคัญของสัญญา
General Provisions of the Insurance Policy
แจ้งการถูกเรี ยกร้องมายังบริ ษทั ประกันภัยโดยเร็ วที่สุด
การแจ้งล่าช้าอาจมีผลต่อความคุม้ ครองมด้
เช่น การใช้สิทธิ มล่เบี้ยสายการบิน หรื อผูข้ นส่ งอื่น
Claim must be reported to the Insurer without
delay and within the period of insurance
เงื่อนมขสาคัญของสัญญา
General Provisions of the Insurance Policy
มูลเหตุแห่งการเรี ยกร้องมิมด้ตกอยูภ่ ายใต้
ข้อยกเว้นของสัญญา
The incident falls outside
the Exclusions of the policy
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
ความรับผิดเป็ นผลจากการกระทาโดยเจตนา หรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ อาประกัน เช่น
Liability resulting from willful misconduct or
deliberate act or gross negligence of Insured
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
ความผิดฐานลักลอบหนีภาษี
ความรับผิดเกี่ยวกับสิ นค้าต้องห้าม
Liability resulting from illegal trade
smuggling goods
import – export of prohibited goods
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
ความมม่ซื่อสัตย์ของพนักงานของผูเ้ อาประกัน
เช่น นาเงินค่าภาษีอากรของลูกค้าที่ตอ้ งชาระต่อ
กรมศุลกากรมปใช้ส่วนตัว หรื อพนักงานขโมยสิ นค้า
มปเสี ยเอง
Dishonesty of Employee
or Thief by Employee
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
ผูเ้ อาประกันภัยมิมด้ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อสัญญา
ประกันภัย เช่น แถลงข้อความอันเป็ นเท็จใน
ใบคาขอเอาประกันภัย หรื อเจตนาแจ้งจานวนเที่ยวการขนส่ ง
มม่ตรงกับความเป็ นจริ งเพื่อจะมด้เสี ยเบี้ยประกันภัยแต่นอ้ ย
Provided false information in the Proposal Form
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
มม่ชาระเบี้ยประกันภัยตามที่มด้ตกลงกันมว้
ในสัญญาประกันภัย
Fail to pay the premium as agreed
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
Physical Loss of Gold, Silver, Platinum or
other precious metals or alloys
Bona Fide Works Of Art
Negotiable Instruments or Securities
Furs or Garments Trimmed with Fur
Semen
Currency, Coins, Bank Notes or Bullion
Accounts, Bills, Deeds, Bonds or
other Evidence of Debt
Money, Prepaid Electronic Card
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
Pollution
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
Violation or
Alleged Violation of
Government Act, Law,
Ordinance
(Restrictive Trade Practice)
ข้อยกเว้นมม่คุม้ ครอง
Exclusions
ลูกค้าติดหนี้มม่ยอมจ่ายค่าบริ การ
หรื อ สายการบินเก็บค่าระวางขนส่ ง
ทั้งๆ ที่มม่มีสิทธิ์และมม่ยอมจ่ายคืน
CLAIMS
เหตุการณ์ที่มีการเรี ยกร้อง
Physical Loss
ความสูญหาย เสี ยหายต่อสิ นค้า
Financial Loss
ความเสี ยหายทางการเงิน
Physical Loss
ความสูญหาย เสี ยหายต่อสิ นค้า
ระหว่างการบรรจุสินค้า ยกขน และขนส่ งโดยรถ
บรรทุกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการนาเข้า-ส่ งออก ที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของผูเ้ อาประกันภัย
Physical Loss
Taking delivery against clean receipt from Port
W/H, Loss/Damage was discovered thereafter.
พนักงานมด้ลงนามในเอกสารรับมอบสิ นค้าขาเข้า
จากคลังสิ นค้าท่าเรื อ โดยมิมด้มีการโต้แย้งในเรื่ อง
สภาพและจานวน ต่อมาภายหลังจึงพบว่าหี บห่อชารุ ด
สิ นค้าเสี ยหายหรื อขาดจานวน
ต้องถือว่า พนักงานมม่ใช้ความระมัดระวัง
เป็ นการปฏิบตั ิงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
Physical Loss
Taking delivery against clean receipt from Port
W/H, Loss or Damage was occurred thereafter.
พนักงานรับมอบสิ นค้าขาเข้าจากคลังสิ นค้าการบินมทย
ครบถ้วนถูกต้องทั้งสภาพและจานวนแล้ว ในขณะที่ลาก
สิ นค้าออกมาขึ้นรถบรรทุกหน้าคลังสิ นค้า ปรากฏว่า
สิ นค้าตกหล่นมด้รับความเสี ยหาย หรื อมีสินค้าสู ญหายมป
ถือว่า พนักงานมม่ใช้ความระมัดระวังดูแลสิ นค้า
เป็ นการปฏิบตั ิงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
Physical Loss
By your staff’s negligence, Accident was occurred
during the operation at Port resulting to bodily
injury or property of third persons.
พนักงานยกขนสิ นค้าที่ท่า ทาสิ นค้าตกใส่ สินค้าของผูอ้ ื่น
หรื อตกใส่ เจ้าหน้าที่ศุลกากร หรื อพนักงานของบริ ษทั อื่น
มด้รับบาดเจ็บ หรื อเสี ยชีวติ
ถือว่า พนักงานปฏิบตั ิงานด้วยความประมาทเลินเล่อ
ทาให้บุคคลภายนอกมด้รับความเสี ยหาย
ถาม Question
Cargo under care/custody of Insured got
damaged due to Third Persons’ negligence,
Q – Should you be liable for the damage to the
Customer ?
สิ นค้าอยูใ่ นความดูแลของเราโดยวางกองอยูใ่ นบริ เวณที่รอ
รถมารับสิ นค้าที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ปรากฏว่าพนักงาน
ของบริ ษทั อื่นเข็นสิ นค้าของตนมาชนสิ นค้าที่เราดูแล
อยูเ่ สี ยหาย ถามว่าเราต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่
ลูกค้าของเราหรื อมม่
Physical Loss
Counter-Check on delivery between port staff and
truck driver on the outer condition and quantity of
goods must be set as routine and evidenced
by a written statement.
การส่ งมอบสิ นค้าระหว่างฝ่ ายปฏิบตั ิงานที่ท่ากับ
รถขนส่ งสิ นค้า(รถของบริ ษทั เองหรื อรถบรรทุกรับจ้าง)
ต้องมีการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน โดยการจัดทาเอกสาร
การรับมอบ-ส่ งมอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสิ นค้าเกิดขึ้นระหว่าง
ที่อยูใ่ นความดูแลของใคร
Without evidence of delivery, it would be
uneasy to evaluate work efficiency for
year-end remuneration.
จะมีขอ้ โต้เถียงระหว่างฝ่ ายรถบรรทุก
กับ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการที่ท่าว่าฝ่ ายใดต้องรับผิด
หากมม่มีการทาเอกสารระหว่างกัน
การเลือกใช้รถบรรทุกรับจ้าง
Due Diligence
On the Choice of Sub-Contractor
Financial Loss
• การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต
Line Production Haul
• การสูญเสี ยสิ ทธิประโยชน์ดา้ นภาษี
Impact on Tax & Duty Privileges
• การชาระค่าภาษีที่สูงเกินจริ ง Overpaid Tax & Duty
• ค่าปรับทางภาษี เพราะชาระค่าภาษีขาดหรื อมิมด้
ปฏิบตั ิพิธีการฯ ให้ครบถ้วน (อาจมีการยึดสิ นค้า
ด้วย)
Financial Loss
ด้วยความประมาทเลินเล่อ
มด้ส่งมอบสิ นค้าโดยมิมด้เวนคืนต้นฉบับใบตราส่ ง
เป็ นความผิดพลาดที่กระทาเอง หรื อ
ตัวแทนในต่างประเทศเป็ นผูก้ ระทา
Delivery of cargo contrary to your
contractual obligations under B/L
OR customer’s instruction
ตัวอย่างสาเหตุที่ชาระภาษีเกิน หรื อมม่สามารถขอคืนมด้
Overpaid Tax or Disqualified for Tax Refund
พิกดั ฯ ผิดพลาด
Misrepresentation of HS Code
ตัวอย่างสาเหตุที่ชาระภาษีเกิน หรื อมม่สามารถขอคืนมด้
Overpaid Tax or Disqualified for Tax Refund
มิมด้ใช้สิทธิประโยชน์ที่กฎหมายรับรองให้
เช่น WTO AFTA BOI เป็ นต้น
(การที่ผนู ้ าเข้ามม่ทราบว่ามีสิทธิ์ ในเวลาทีน่ าเข้า
และตัวแทนมม่ให้คาแนะนาเพื่อขอ C/O
ต่อมาผูน้ าเข้าทราบ ตัวแทนต้องรับผิด)
Privilege granted by law has not been utilized
ตัวอย่างสาเหตุที่ชาระภาษีเกิน หรื อมม่สามารถขอคืนมด้
Overpaid Tax or Disqualified for Tax Refund
ใบขนฯ สิ นค้าผิดประเภท ทาให้มม่สามารถขอคืนภาษี
หลังการส่ งออกมด้ หรื อมม่สามารถล้างทัณฑ์บนมด้
Misuse of Entry Form
ตัวอย่างกรณี ค่าปรับ เพราะสาแดงเท็จ
หรื อมม่มีการทาพิธีการฯ
Fine & Penalty resulting from breach of
import/export rules or regulations or law
i.e. False Declaration
พิกดั ฯ ผิดพลาด
Misrepresentation of HS Code
ตัวอย่างกรณี ค่าปรับ เพราะสาแดงเท็จ
หรื อมม่มีการทาพิธีการฯ
Fine & Penalty as a result of breach of
import/export rules or regulations i.e.
False Declaration
แสดงจานวนและราคาสิ นค้าในใบขนฯ น้อยกว่าราคา
สิ นค้าที่นาเข้าจริ ง เนื่องจากทาใบกากับสิ นค้าตกหล่น
Quantity and/or Value of goods imported is
greater than the numbers declared in the Entry
Document due to improper collection or
preparation of invoices/packing list
ตัวอย่างกรณี ค่าปรับ เพราะสาแดงเท็จ
หรื อมม่มีการทาพิธีการฯ
Fine & Penalty as a result of breach of
import/export rules or regulations i.e.
False Declaration
ใบขนฯ BOI มีรายการวัตถุดิบนอกบัญชี
Unlisted goods wrongly declared in BOI Form
of Entry Document
ตัวอย่างกรณี ค่าปรับ เพราะสาแดงเท็จ
หรื อมม่มีการทาพิธีการฯ
Fine & Penalty as a result of breach of
import/export rules or regulations i.e.
False Declaration
ขนสิ นค้าออกจาก EPZ โดยมม่มีการจัดทาใบขนฯ
Entry Document had not been proceeded
before moving the goods out of EPZ
Siam Kargo Logistics Co., Ltd.
AIR FREIGHT
Month
OCEAN FREIGHT
Import
Export
Import
Export
No. of HAWB
No. of HAWB
No. of
HB/L
No. of
HB/L
No. of Entry
Documents
(unrelated to
HAWB/AWB/B/L
)
Premium
September
14
24
0
0
1,330.00
October
1
18
0
0
665.00
November
3
14
0
0
595.00
December
3
17
0
0
700.00
January
2
13
0
0
525.00
1. นับจานวน HAWB
2. นับ MAWB
3. นับใบขนฯ
เมื่อนับรายการในลาดับต้นเป็ นจานวน Shipment แล้ว ก็มม่ตอ้ งนาลาดับรองมานับ
เมื่อมีการเรี ยกร้อง หรื อรู้วา่ จะมีการเรี ยกร้อง
•
•
•
•
แจ้งเหตุถึง Thai Star โดยทันที
เล่ารายละเอียดของเรื่ องที่เกิดขึ้น หรื อเชื่อว่าจะเกิด
ส่ งเอกสารตามที่ Thai Star แจ้ง
ดาเนินการตามที่ Thai Star /CHUBB แจ้ง
ขนส่ งทางทะเล (Thai COGSA)
หน้าที่ของผูร้ ับตราส่ งต้องแจ้งแก่ผขู้ นส่ ง
ของสูญหายหรื อเสี ยหาย
ส่ งมอบชักช้า
เมื่อมีการตรวจสอบ
ความเสี ยหายร่ วมกัน
เมื่อไม่ มีการ
ตรวจสอ
บร่ วมกัน
มม่ตอ้ งแจ้ง
เห็นมด้แต่
สภาพ
ภายนอก
ก่อนรับมอบของหรื อ
ภายใน 1 วันทาการ
ถัดจากวันรับมอบของ
เห็นมม่มด้แต่
สภาพ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั
60 วันนับแตวั
่ นที่
ไดรั
้ บมอบของ
(ม.48) และหาก
เลยกาหนดส่ง
มอบหรือ
กาหนดเวลาอัน
ควรส่งมอบไม่
น้อยกวา่ 60
วัน จะรับมอบ
ของแลวเรี
้ ยก
คาเสี
่ ยหาย หรือ
จะเรียกคา่
ขนส่ งทางอากาศ
หน้าที่ของผูร้ ับตราส่ งต้องแจ้งแก่ผขู้ นส่ ง
ของสูญหายหรื อเสี ยหาย
ส่ งมอบชักช้า
Res.600b : 10.1.1
กรณีเสี ยหาย - ทันทีหรื ออย่าช้าไม่เกิน
14 วัน และเมื่อออก DMC แล้วก็
ยังต้องแจ้งเป็ นหนังสื ออีกภายใน 14
วัน (ปพพ.ม.623 - 8 วันนับแต่ส่ง
มอบ หากความเสี ยหายเห็นไม่ได้แต่
สภาพภายนอกในเวลาส่ งมอบ)
Res.600b : 10.1.3
กรณี สูญหาย - 120 วันนับแต่วนั ที่
ออกใบตราส่ ง
Res.600b : 10.1.2
21 วันนับแตวั
่ นวันที่
ของนั้นอยูในเงื
อ
้ มมือของ
่
ผู้มีสิทธิรบ
ั ของ
ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งเหตุและส่ งหลักฐาน
เข้ าเงือ่ นไข
ผู้เอาประกันภัยไม่ มคี วามรับผิด
ผู้เอาประกันภัยมีความรับผิด
ต่ อสู้ คดีในศาลภายใต้
การดูแลรับผิดชอบ
ของบริษัทประกันภัย
เสนอจ่ ายค่ าสิ นไหม
ตามเงือ่ นไขของ
สั ญญา และตาม
กฎหมายแก่ ผู้
เรียกร้ อง
จ่ ายค่ าสิ นไหมและปิ ดเคลม
ข้ อเสนอถูกปฏิเสธ
ไม่ เข้ าเงือ่ นไข
ชนะ - ปิ ดคดี
แพ้ – ประกันภัยชาระหนี้
ตามคาพิพากษา และตาม
เงือ่ นไขของสั ญญาประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยจ่ ายค่ าความเสี ยหาย
ส่ วนแรก Deductible
47
FOR ALL TRANSPORTATION SPECIALIST LIABILITY CLAIMS, CONTACT
CHUBB INSURANCE COMPANY (THAILAND) LIMITED
AT THE FOLLOWING ADDRESS AND PHONE NUMBER:
Chubb Insurance Company (Thailand) Limited
Attn: Claims Department
52 Thaniya Plaza Building – 16th Floor, Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel: 66 2 231 2640 Fax: 66 2 231 2653-4
Thai Star Surety Co., Ltd.
Khun Niphan Semsantad
Khun Surachai Karnchanavanit
31 Phyathai Bldg., 7th Floor Room 711, Phyathai Road,
Bangkok 10400
Tel: 66 2 245 4082-3, 66 2 246 7579, 66 2 245 212
Fax:66 2 246 5552
Download