ITEE Workshop 2010 - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

advertisement
ITPE - Information Technology
Professional Examination
แนะนำ การสอบมาตรฐานวิชาชีพด้ าน IT
จัดสอบโดย NSTDA Academy (ชื่อเดิม Nectec Academy)
ด้วยควำมร่ วมมือจำก IPA (Information-Technology
Promotion Agency) Japan
1
IT Professional Examination Council

Founded in 2005, ITPEC coordinates all the efforts of member
countries in the implementation of IT Engineers Skill
Standards(ITSS) and IT Engineers Examinations(ITEE) in Asia

In Thailand, exams are
organised by NECTEC

The goal of ITPEC is to promote mutual recognition of the
skill standards among member countries, and to ensure the
cross boarder utilization of human resources
2
Examination System
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1
3
เป้ ำหมำยของภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ให้นกั ศึกษำ CoE ชั้นปี ที่ 3 ขึ้นไป เน้ นปี 4 สมัครสอบ FE หรื อ IP
และเตรี ยมตัวสอบ
 จัดเป็ นศูนย์สอบในภำคใต้ ที่ ม.อ. หำดใหญ่ และ ม.อ. ภูเก็ต (ต้อง
มีจำนวนผูส้ มัครสอบพอสมควร)
 แนะนำกำรเตรี ยมตัวก่อนสอบ, ให้ยม
ื หนังสื อ/เอกสำรเตรี ยมสอบ
เพื่อให้นกั ศึกษำได้สอบผ่ำนให้ได้มำกที่สุด

4
ประโยชน์ของกำรสอบ FE สำหรับผูส้ อบ (นศ.หรื อผูจ้ บ
ใหม่
)
 ได้
ทดสอบควำมรู
้ ควำมสำมำรถด้ำน IT ด้วยข้อสอบที่เป็ นมำตรฐำน
ได้ประมวลควำมรู ้ท้ งั หมดในหลำย ๆ ด้ำนก่อนจบกำรศึกษำ (หรื อหลังจบ)
 ผูท
้ ี่สอบผ่ำนจะได้ประกำศนียบัตร(certificate) ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในกลุ่ม
ประเทศ ITPEC และสำมำรถใช้อำ้ งอิงเพื่อรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถได้
 ในกำรสมัครและเลือกคนเข้ำทำงำน กำรมี Cert. เป็ นข้อเด่นข้อหนึ่ งที่ทำให้
ได้รับกำรพิจำรณำเป็ นพิเศษจำกบริ ษทั ชั้นนำ เช่น PTT, True Corps., และ
บริ ษทั ร่ วมทุนของญี่ปุ่นในไทย
 สำหรับบุคลำกรด้ำน IT กำรสอบผ่ำน ได้ certificate เป็ นกำรพัฒนำตัวเอง
และยกระดับควำมรู้และทักษะ สำมำรถใช้เป็ นเกณฑ์ประกอบกำรปรับ
ตำแหน่งหรื อเพิ่มค่ำตอบแทน (แล้ วแต่ นโยบายและวิสัยทัศน์ ของแต่ ละบริ ษัท
บางบริ ษัทอาจมีรางวัลให้ หรื อค่ าตอบแทน)

5
กำรสอบ
FEง้ (Fundamental Exam) และ IP
 จัดสอบปี ละ 2 ครั
◦ Spring ช่วงเดือนเมษายน (อาทิตย์ 27 มี.ค. 54)
◦ Autumn ช่ วงเดือนตุลาคม (อาทิตย์ 23 ต.ค. 54)
 การสมัครสอบผ่ านระบบออนไลน์
◦ Online application www.nstdaacademy.com/itpe
◦
◦
◦
◦
◦
เลือกสถานที่สอบ(กรุ งเทพฯหรื อส่ วนภูมภิ าค– ม.อ. หาดใหญ่ /ภูเก็ต)
ค่ าสมัครสอบ 1,000 บาท
นศ.ป.ตรี ม.อ. 300 บาท / นร.-นศ. ป.ตรี ทั่วไป 500 บาท
นศ. ป.โท-เอก ม.อ. และ บุคลากร ม.อ. 800 บาท
สมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 7ต.ค. 54
◦ ยื่นใบสมัครพร้ อมจ่ ายเงินที่ภาคฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 54
6
ผลสอบ FE 1/2554 (จำกผูเ้ ข้ำสอบ 76 คน)
ผูส้ อบผ่ำน IP 1/2554 มี 49 คน (จำกผูเ้ ข้ำสอบ 365 คน)
Some Statistics
Thailand
Some Statistics
17%
11%
8%
(Thailand & ASEAN countries)
ITEE Statistics ( Japan )
รู
ป
แบบกำรสอบ
FE
 สอบข้ อเขียน มี 2 ส่ วน (มีทงั ้ version ไทยและอังกฤษ )
 ข้ อสอบช่ วงเช้ า (Morning exam/ AM exam)
◦ Multiple-choice 80 ข้ อ เวลา 150 นาที
 ข้ อสอบช่ วงบ่ าย (Afternoon exam/ PM exam)
◦ เติมคาตอบ + Multiple-choice 6-8 ข้ อใหญ่
◦ เวลา 150 นาที
 สอบผ่าน (ได้ รับ Certificate) ก็ตอ่ เมื่อ
◦ ได้ คะแนนของข้ อสอบเช้ า 60% ขึ ้นไป
◦ และ ได้ คะแนนของข้ อสอบบ่าย 60% ขึ ้นไป
11
FE เนื้อหำครอบคลุมทุกแขนงวิชำที่เกี่ยวกับ IT
 A.
Computer Fundamentals and Database
◦ Theory of information, Logic, Algo., Programming, DB, …
 B.
Computer Systems
◦ Hardware, Computer Architecture, Software, OS, Performance
and reliability, …
 C.
◦
 D.
◦
System Development
System development methodology, SW Eng, Managemt..
Network Technology, Security and Standardization
Networks, Communication, Transmission Techno., Securtiy…
12
IT Passport Exam หรื อ IP
 165
minutes
 100 multiple-choice questions
◦ Strategy about 35 questions
◦ IT Management about 25 questions
◦ Technology about 40 questions
 Passing
score:
◦ not less than 55% in total
◦ with over 30% in each of the 3 domains
13

Exam Scope
Strategy (35%)
◦ Fundamental knowledge, terminology and necessary
concepts to analyze computerization and corporate
activities e.g. business strategy, management
methodology, management strategy, etc.

Management (25%)
◦ Basic knowledge and features about IT management such
as system development, project management, etc.

Technology (40%)
◦ Basic technical knowledge about IT such as computer
system, software, database, multimedia, internet,
network, security, etc.
14
เวลำในกำรสอบ
เว็
บ
ไซต์
ก
ำรสอบและข้
อ
สอบ
ITPE
 ศูนย์ สอบ ม.อ. หาดใหญ่
www.coe.psu.ac.th/itpe

เว็บไซต์ หลัก สวทช.
www.nstdaacademy.com/itpe
◦ สมัครสอบออนไลน์
◦ กาหนดการต่ างๆ
◦ เนือ้ หาการสอบ E-Learning ข้ อสอบเก่ า ฯลฯ
16
Download