3 - โรงพยาบาลบ้านฉาง

advertisement
HA UPDATE 2010
นพ.อนุวฒ
ั น์ ศุภชุติกลุ
ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
แนวคิดพืน้ ฐำนของกระบวนกำร HA
Safety & Quality of Patient Care
Self Improvement
Educational
Process
Self Assessment
External
Evaluation
Recognition
Not an inspection
Hospital Accreditation (HA) คือกลไกประเมิน เพื่อกระตุน้
ให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของโรงพยาบาล
โดยมีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ และพัฒนาทั้งองค์กร ทาให้องค์กร
เกิดการเรียนรู ้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
แนวคิดพืน้ ฐำนของ Hospital Accreditation (HA)
คุณภาพและความปลอดภัย
การพัฒนาตนเอง
กระบวนการ การประเมินจากภายนอก
(เยีย่ มสารวจ)
เรียนรู ้
การประเมินตนเอง
ตอบคาถามพื้นฐาน:
-ทาไมต้องมีเรา
-เราทาอะไร
-ทาไปเพื่ออะไร
-ทาได้ดีหรือไม่
-จะทาให้ดีข้ ึนอย่างไร
ค่านิยมและแนวคิดหลัก
-HA เป็ นกระบวนการเรียนรู ้
-มุ่งเน้นผูป้ ่ วยและสุขภาพ
-พัฒนาต่อเนื่อง
การรับรองคุณภาพ
วิธีกำรเรียนรู้และประเมินตนเอง
-กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-กำรอภิปรำยกลุ่ม
-กำรเขียนบันทึกควำมก้ำวหน้ ำ
และแบบประเมินตนเอง
-กำรใช้ตวั ตำมรอยทำงคลินิก
-กำรเยี่ยมสำรวจ/ตรวจสอบภำยใน
-กำรนำเสนอเพื่อรับฟังข้อวิพำกษ์
-กำรทบทวนหลังกิจกรรม
-กำรติดตำมตัวชี้วดั
เข้าใจ HA รอบด้าน : 4 มิติ
1) มิตขิ องลาดับขั้นการพัฒนา : บันไดสามขั้นสู่ HA
2) มิตขิ องพื้นที่การพัฒนา : กลุ่มของระบบย่อยใน
องค์กร
3) มิตขิ องกระบวนการพัฒนา : 3C-PDSA / 3P
4) มิตขิ องการประเมินผล
ขัน้ ที่ 1
ขัน้ ที่ 2
ขัน้ ที่ 3
ภาพรวม
ตัง้ รับแล้วใช้วิกฤติเป็ น
โอกาส
วางระบบในเชิงรุก
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
จุดเริ่ม
นาปัญหามาทบทวนเพื่อ
แก้ไขป้ องกัน
วิเคราะห์เป้ าหมายและ
กระบวนการอย่างเป็ นระบบ
ประเมินระดับการปฏิบตั ิ ตาม
มาตรฐาน HA และการวัดผล
ลัพธ์ของงาน
กระบวนการ
คุณภาพ
การทบทวนคุณภาพ/ปัญหา Plan-Do-Check-Act (QA)
เหตุการณ์สาคัญ
Check-Act-Plan-Do (CQI)
การเรียนรู้ในทุกระดับ
เครื่องชี้วดั
ความสาเร็จ
ปฏิบตั ิ ตามแนวทางป้ องกัน
ปัญหาที่กาหนด
QA/CQI ที่สอดคล้องกับ
เป้ าหมายหลักของหน่ วยงาน
เครื่องชี้วดั คุณภาพที่ดีขึ้น
ยังไม่เน้ นมาตรฐาน HA
มาตรฐาน HA ที่จาเป็ นและ
ปฏิบตั ิ ได้ไม่ยาก
มาตรฐาน HA ครบถ้วน
เพื่อการหาโอกาสพัฒนา
เพื่อสังเคราะห์ความพยายามใน
การพัฒนา และผลที่ได้รบั
มาตรฐาน
HA
ประเมินตนเอง เพื่อป้ องกันความเสี่ยง
(ไม่เน้ นแบบฟอร์ม)
ความ
ครอบคลุม
หลักคิด
สาคัญ
ครอบคลุมปัญหาที่เคย
เกิดขึ้น
ครอบคลุมกระบวนการสาคัญ เชื่อมโยงกระบวนการและ
ทัง้ หมด
ระบบงาน
ทางานประจาให้ดี
มีอะไรให้คยุ กัน
ขยับทบทวน
เป้ าหมายชัด วัดผลได้
ให้คณ
ุ ค่า อย่ายึดติด
Core values ทัง้ 5 กลุ่ม (ทิศทาง
นา ผู้รบั ผล คนทางาน
การพัฒนา พาเรียนรู้)
การใช้มาตรฐานกับการพัฒนาที่เป็ นลาดับขั้น
ตอนที่ I ภำพรวมของกำรบริ หำรองค์กร
กำรวัด วิ เครำะห์ และจัดกำรควำมรู้
ตอนที่ IV ผลกำรดำเนิ นงำน
กำรวำงแผน
กลยุทธ์
กำรมุง่ เน้ น
ทรัพยำกรบุคคล
กำรมุง่ เน้ นผูป้ ่ วย
และสิ ทธิ ผป้ ู ่ วย
กำรจัดกำร
กระบวนกำร
กำรนำ
ด้ำนกำรดูแลผูป้ ่ วย
ด้ำนกำรมุ่งเน้ นผูร้ บั ผลงำน
ผลกำร ด้ำนกำรเงิ น
ดำเนิ นงำน ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนระบบและกระบวนกำรสำคัญ
ด้ำนกำรนำ
ด้ำนกำรสร้ำงเสริ มสุขภำพ
ตอนที่ II ระบบงำนสำคัญของ รพ.
บันไดขัน้ ที่ 2
บันไดขัน้ ที่ 1
ควำมเสี่ ยง ควำมปลอดภัย คุณภำพ
กำรกำกับดูแลวิ ชำชีพ
สิ่ งแวดล้อมในกำรดูแลผูป้ ่ วย
กำรป้ องกันกำรติ ดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดกำรด้ำนยำ
กำรตรวจทดสอบ
กำรเฝ้ ำระวังโรคและภัยสุขภำพ
กำรทำงำนกับชุมชน
กระบวนกำรดูแลผูป้ ่ วย
ตอนที่ III
กระบวนกำรดูแลผูป้ ่ วย
กำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริ กำร
กำรประเมิ นผูป้ ่ วย
กำรวำงแผน
กำรดูแลผูป้ ่ วย
กำรให้ข้อมูลและเสริ มพลัง
กำรดูแลต่อเนื่ อง
กำรพัฒนำในส่วนต่ำงๆ ของโรงพยำบำล
Context
Service Profile
QA/CQI
Achieve Purpose
กลุ่มผูป้ ่ วย
หน่ วยงำน
ER/WARD
องค์กร
Context
Org. Profile
Strategic Man.
Achieve Mission
ระบบงำน
Context
Clinical Tracer
Clinical QA/CQI
Better outcome
Safety
Quality
Holistic
Context
SWOT/Standards
QA/CQI
Effective & Efficient System
มิตกิ ระบวนการประเมินผล: 3C - PDSA
หลั
หลักกคิคิดดสสาคั
าคัญญ
(Core
(CoreValues
Values&
&Concepts)
Concepts)
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั
Study/Learning
เป
เป้ ้าหมาย/
าหมาย/
วัวัตตถถุประสงค์
ุประสงค์
Do
Internal
Survey
Act/Improve
Plan/Design
บริบท
ลักษณะผูป้ ่ วย
ลักษณะงำน
คุณค่ำและควำมท้ำทำย
ประเด็นสาคัญ
ความเสี่ยงสาคัญ
ความต้องการสาคัญ
8
8
3P : Basic Building Block ของคุณภาพ
Purpose
Process
Performance
จะทาให้ดีข้ ึนได้อย่างไร
3P ในงานประจาวัน
3P ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
3P ในระดับหน่วยงาน (service profile)
3P กับการพัฒนาระบบงาน
3P กับการดูแลผูป้ ว่ ย (clinical tracer)
3P กับการบริหารองค์กร (strategic management)
9
แนวคิดสาคัญของกระบวนการ HA
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
มิติของการประเมินผล
> มุมมองทั ่วไป : S (Study) ใน 3C-PDSA
> มุมมอง HA : เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า เกิดความมั ่นใจ และโอกาส
พัฒนา เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องไปข้างหน้า
> การประเมินภายใน : ทาได้ง่าย ทาได้บ่อย หากทาด้วยความเข้าใจว่า
เป็ นการประเมินเพื่อให้กาลังใจและให้เห็นโอกาสพัฒนา จะเป็ นกลไก
สาคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่จาเป็ นว่าจะต้องเป็ น
รูปแบบของการเยีย่ มสารวจเพียงอย่างเดียว
> การประเมินจากภายนอก : สิ่งกระตุน้ ที่ทาให้เกิดการรวมตัว
ตั้งเป้าหมายระยะเวลาที่จะทาให้สาเร็จ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
เรือ่ งยากๆ ได้ในเวลาที่ไม่นานเกินไป
6 QI Tracks & 4 Domains
1. Unit Optimization
2. Patient Safety
3. Clinical Population
4. Standard Implementation
5. Strategic Management
6. Self Assessment
Track 1 : Unit Optimization
้ ฐาน คือการใช ้ 3P
1. แนวคิดพืน
2. ห ัวหน้าพาทาคุณภาพ
้ ฐานต่างๆ ระบบ
3. กิจกรรมคุณภาพพืน
ข ้อเสนอแนะ, 5ส., พฤติกรรมบริการสู่
3P ในงานประจา
ความเป็ นเลิศ, สุนทรียสนทนา, KM
หัวหน้าพาทาคุณภาพ
4. Service Profile เป็ นเครือ
่ งมือสาหรับ
กิจกรรมคุณภาพพืน้ ฐาน
วางแผนและติดตามการพัฒนาคุณภาพ
ค้นหาความหมาย/ความเชือ่ มโยงใน Service Profileและการบรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน
5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เป็ นกระจก
CQI
่ งตัวเอง เป็ นเครือ
สอ
่ งมือในการหา
โอกาสพั
ทบทวนการบรรลุเป้าหมายของหน่
วยงาน ฒนา ควรเลือกสรรให ้
เหมาะสมกั
กาหนดแผนการพัฒนาหน่วยงานเพิ
ม่ เติม บแต่ละหน่วยงาน
6. การพ ัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
ื่ มโยง
7.บระบบงานส
เชอ
เชือ่ มโยงกั
าคัPerformance
ญ
Management System
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
หัวหน้าพาทาคุณภาพ:
หมั ่นถามกันเป็ นประจา
พรุง่ นี้ จะทำอะไรให้ดีขึน้ (continuous improvement)
จะทำให้งำนง่ำยขึน้ อย่ำงไร
จะทำให้เพื่อนของเรำทำงำนง่ำยขึน้ อย่ำงไร (internal customer)
จะเพิ่มคุณค่ำให้ผรู้ บั ผลงำนของเรำอย่ำงไร (external customer)
เรำทำหน้ ำที่ตำมเป้ ำหมำยของหน่ วยงำนสมบูรณ์หรือยัง
14
Service Profile
กรอบที่ใช้กากับการพัฒนาคุณภาพ
ของแต่ละหน่วยในองค์กร
หลักคิดสประเด็
าคัญ นสาคัญ
่ยงสาคัญ
(Core Values ความเสี
& Concepts)
ความต้
ทางานประจาให้ดี มีอะไรให้
ค ุยกันองการ
ขยันทบทวน
ความคาดหวั
เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้
ค ุณค่า อย่างยึดติด
บริบท
ความต้องการ
ของผูร้ บั ผลงาน
ข้อกาหนด
ทางวิชาชีพ
ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
จุดเน้น
ขององค์กร
ตัวชี้ วัด
Performance
Purpose
พันธกิจ/เจตจานง
(หน้าที่ & เป้าหมาย)
วัตถุประสงค์
Do
Process
Plan
ออกแบบระบบ
กระบวนการหลัก
โรค/หัตถการสาคัญ
(เฉพาะบริการดูแลผูป้ ว่ ย)
ทบทวน
ประเมิน
เรียนรู้
Study
ประเด็นย่อยในแต่ละ
กระบวนการ/โรค
Act
ปรับปรุง
หน่วยงาน/บุคคล
ประเด็น
วิธีการได้ขอ้ มูล
Track 2 : Patient Safety
ทบทวนความครอบคลุมของกิจกรรมทบทวน
ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทบทวน
RCA, Standardized Work
ตามรอย PSG: SIMPLE & Improve
ทบทวน / วางระบบบริหารความเสีย่ ง
วิเคราะห์ความเสีย่ ง/ป้องกัน (หน่วยงาน/ระบบงาน)
Trigger Tool
บูรณาการข้อมูล & ระบบบริหารความเสีย่ ง
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
การทบทวนเพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา
กำรทบทวนเวชระเบียน
รับเข้ำ
Entry
ประเมินผู้ป่วย
วำงแผน
Assessment Planning
กำรทบทวนข้ำงเตียง
Care & Risk
Communication
Continuity & D/C plan
Team work
HRD
Environment & Equipment
Holistic
Empowerment
Lifestyle
Prevention
ดูแลตำมแผน
Implementation
ประเมินผล
จำหน่ ำย
Evaluation Discharge
กำรทบทวนอื่นๆ
การทบทวนคาร้องเรียนของผูป้ ่ วย
การทบทวนเหตุการณ์สาคัญ (เสียชีวิต ภาวะแทรกซ้อน)
การค้นหาความเสี่ยง
การทบทวนศักยภาพ (การส่งต่อ การตรวจรักษา)
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
การใช้ยา
การใช้ทรัพยากร
การใช้ความรูว้ ิชาการ – gap analysis
ตัวชี้วัด
18
แปรเรือ่ งร้ายให้กลายเป็ นดี
Review
Report
AE
Turning Point
Cognitive Walkthrough
Human Factor Engineering
Trigger
Prevention
Build-in
Quality
Trace/R2R
KA/SA
Knowledge Asset
Self Assessment
Day 1
6-
Day 2
12-
18-
0-
6-
Day 3
12-
18-
0-
6-
Day 4
12-
18-
0-
6-
…………Day 12
12-
18-
0-
6-
12-
………Day 15/1
18-
0-
6-
12-
18-
0-
6-
12-
Dx: PU (จุกแน่นใต้ลิ้นป 2 วัน)
Observe (ปวดท้อง อำเจียน > 10 ครั้ง)
Consult Med เรื่องอำกำรเหลือง -> R/O cirrhosis ส่ง US ฝำก observe ต่อ
Dx: CBD Stone with gall stone -> consult Surg
Surg: fatty liver with hepatitis (CBD < 8 mm)
Dx: Obstructive jaundice (CBD stone) & thrombocyto
Refer รพศ. for ERCP
Dx CBD stone
Admit
Day 15/1
0-
6-
12-
Day 16/2
18-
0-
6-
12-
Day 17/3
18-
0-
6-
12-
Day 18/4
18-
0-
6-
12-
Day 19/5
18-
0-
6-
12-
18-
0-
6-
12-
18-
0-
Dx CBD stone Admit (marked jaundice)
Dx: GS, R/O GB tumor (จำก UDG upper abdomen), รอนัด USG ERCP, plt 63,000 รอแก้หลังวันนัด
นัดทำ ERCP อีก 5 วัน, CT อีก 8 วัน
ให้ลำกลับบ้ำน 2 วัน
ผป.ไปเข้ำ รพ.เอกชน
20
6-
Day 19/1 (เสำร์)
0-
6-
12-
18-
Day 20/2 (อำทิตย์)
0-
6-
12-
18-
Day 22/3
0-
6-
12-
Day 23/4
18-
0-
6-
12-
Day 24/5
18-
0-
6-
12-
18-
0-
6-
US: gall stone, dilated prox CBD
ERCP: dilated CBD& CHD down to Ampulla of Vater
Scope พบว่ำเปนก้อนโคลนเละๆ คีบไม่ได้
Op: Explore lap, cholecystectomy, explore CBD c T-tube spheterectomy
Postop Dx: CBD stone, gall stone, acute cholecystitis
จำหน่ำย
21
มองทุกมุมอย่างไม่มอ
ี คติ
เมือ
่ มองในมุมมองของผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
ขณะนัน
้ มีข ้อจากัดอะไร
เมือ
่ มองย ้อนหลัง
เราเห็นจุดอ่อนหรือ
โอกาสพัฒนาอะไร
เมือ
่ มองในมุมมองของการพัฒนา จะลดข ้อจากัดทีเ่ กิดขึน
้ กับ
ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน เพือ
่ ให ้เกิดการกระทาทีพ
่ งึ จะเกิดขึน
้ ได ้อย่างไร
วิเคราะห์จุดเปลี่ยน
1) การวินิจฉัยสาเหตุของ jaundice เมื่อ day 4 อายุรแพทย์
สงสัย obstructive jaundice ศัลยแพทย์คิดว่าเป็ น fatty liver
with hepatitis
2) การให้ definite diagnosis ว่าผูป้ ่ วยเป็ น obstructive
jaundice ให้เร็วขึ้น
3) การตัดสินใจว่าจะรักษาเองที่ รพท. หรือจะส่งต่อไป รพศ.
4) การดูแลระหว่าง รพศ. และ รพท. ในลักษณะ seamless
5) การวินิจฉัยสาเหตุ obstructive jaundice ระหว่าง GB tumor
กับ CBD stone
6) การทา ERCP ที่สนองตอบต่อสภาวะของผูป้ ่ วยได้เร็วยิ่งขึ้น
23
Cognitive Walkthrough
• เป็ นการประยุกต์ใช ้ usability inspection method เพือ
่
ประเมินการออกแบบ user interface
้ ยนรู ้ความคิดและความรู ้สก
ึ ของผู ้ปฏิบต
• แต่นามาใชเรี
ั งิ าน
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดูแลผู ้ป่ วยในจุดทีเ่ ราสนใจ
• สร ้างบรรยากาศทีป
่ ลอดภัยและเปิ ดใจ ขอให ้ผู ้เกีย
่ วข ้อง
แต่ละคนบอกเล่าสงิ่ ต่อไปนี้ (บางข ้อหรือทุกข ้อก็ได ้)
ึ
• ความรู ้สก
• ข ้อมูลทีร่ ับรู ้และการแปลความหมายข ้อมูล
• ข ้อจากัด และความห่วงกังวล
• ความต ้องการ
วางแผนว่าจะไปพูดคุยอย่างเปิ ดใจกับใคร ในประเด็นใดบ ้าง
24
Human Factor Engineering
Design of
• labeling
• warning or alarm
• software program
• information display
• paper forms
• process/activity flow
• workplace
• training/education
• cognitive aids
• decision support systems
• policies and protocols
จะใช้ HFE ในกำรปรับปรุงกำรดูแล
ผูป้ ่ วย multiple injury อย่ำงไร
25
กำร
 ระบบไมโครโฟนในห้องประชุมทีก่ าหนดให้กดพูดได้ทลี ะ
ออกแบบ คน
ระบบ
 การใช้แถบสีต่างๆ คูก่ บั ป้ายข้อมือผูป้ ว่ ยเพือ่ บ่งชีส้ ถานะ
สัญญำณ บางอย่าง
เตือน
 การเขียนชือ่ ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยแพ้ไว้ในแผ่นคาสังการรั
่
กษาของ
แพทย์ทุกแผ่น ทาให้ลดโอกาสทีแ่ พทย์จะสังยาที
่ ผ่ ปู้ วยแพ้
กำร
 การใช้ white board ในห้องผูป้ ว่ ยเพือ่ บันทึกเป้าหมายการ
แสดงผล ดูแลประจาวันผูป้ ว่ ยร่วมกันระหว่างทีมผูใ้ ห้บริการกับ
ข้อมูล
ผูป้ ว่ ยและญาติ
 การบันทึกข้อมูลสาคัญในฟอร์มปรอททีท่ าให้แพทย์เวรซึง่
ไม่ใช่เจ้าของไข้สามารถทาความเข้าใจความเป็ นมาของ
ผูป้ ว่ ยในเวลาอันรวดเร็ว
นพ.อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล “Patient Safety is Simple” รพ.จุฬาลงกรณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2552
26
 การออกแบบฟอร์มอย่างกระชับเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารบันทึก
ข้อมูลทีจ่ าเป็ นสาหรับการประเมินผูป้ ว่ ยบางประเภท
 แบบบันทึกทางการเงิน การเจ้าหน้าที่ พัสดุ ทีอ่ อกแบบให้
สวยงามน่าดู เห็นจุดเน้นทีต่ อ้ งบันทึกข้อมูลเป็ นพิเศษ
ขัน้ ตอนกำร  การใช้รหัส CPR
ทำงำน
 การใช้บตั รมอบหมายงานเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุหมู่
สถำนที่ทำงำน  การมี alcohol hand rub ทีป่ ลายเตียงผูป้ ว่ ยทุกเตียง ทาให้
compliance ในการปฏิบตั ติ ามข้อแนะนาให้ลา้ งมือทุกครัง้
ก่อนและหลังสัมผัสผูป้ ว่ ยเป็ นไปได้ดขี น้ึ
 การนาภาพสวยงามติดทีส่ นั แฟ้มเพือ่ ให้ทราบว่าควรจัดวาง
แฟ้มให้ถูกทีอ่ ย่างไร
แบบฟอร์ม
นพ.อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ุล “Patient Safety is Simple” รพ.จุฬาลงกรณ์ 25 กุมภาพันธ์ 2552
27
 การใช้กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม การเรียนรูแ้ บบผูใ้ หญ่
 การจัดสิง่ อานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลความรุท้ างวิชาการ
 การจุดมุมทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ทีผ่ อ่ นคลายไว้ในทีท่ างานเพื่อการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
กำรสื่อสำร  การใช้รปู ภาพให้ผปู้ ว่ ยทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจหรือใส่เครือ่ งช่วยหายใจชีแ้ สดง
ความต้องการ ช่วยลดเวลาในการสือ่ สารและความเข้าใจ
 การใช้แผ่นป้ายสองภาษาเพือ่ สือ่ สารกับชาวต่างประเทศ
เครื่องช่วย  การใช้ Partogram ในการติดตามความก้าวหน้าของการคลอดระยะทีห่ นึ่ง
กำรคิด กำร
ทาให้ตดั สินใจได้รวดเร็วขึน้ หากมีความล่าช้าเกิดขึน้
ตัดสินใจ
 การบันทึก vital sign และผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารในกราฟแผ่น
(cognitive
เดียวกัน ทาให้สามารถพยากรณ์ได้วา่ ผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกกาลังจะเข้า
aids)
ระยะช็อคเมือ่ ใด
 การใช้กราฟบันทึกข้อมูลบางอย่างพร้อมทัง้ แถบสีแสดงพิสยั ว่าปกติหรือ
ผิดปกติหรือเข้าสูร่ ะดับทีต่ อ้ งระวังเป็ นพิเศษ เช่น ระดับน้าตาลในผูป้ ว่ ย
เบาหวาน ระดับ billirubin ทารกแรกเกิด
28
 เครือ่ งช่วยในการคานวนขนาดยาหรือการผสมยา
กำร
ฝึ กอบรม/
กำรเรียนรู้
Patient Safety Goals / Guides : SIMPLE
Safe Surgery
Infection Control
Hand Hygiene
Prevention of CAUTI, VAP, Central line infection
Medication & Blood Safety
Patient Care Process
Line, Tubing, Cathether
Mis-connection
Emergency Response
SSI Prevention
Safe Anesthesia
Correct Procedure at Correct Site
Surgical Safety Checklist
Safe from ADE, conc e’lyte, High-Alert Drug
Safe from medication error, LASA
Medication Reconciliation
Tackling antimicrobial resistance
Blood Safety
Patient Identification
Communication (SBAR, handovers, critical test
results, verbal order, abbreviation)
Proper Diagnosis
Preventing common complications (Pressure
Ulcers, Falls)
Sepsis
Acute Coronary Syndrome
Maternal & Neonatal Morbidity
Response to the Deteriorating Patient / RRT
Gap Analysis : SIMPLE
ข้อแนะนำจำก SIMPLE
หรือข้อมูลวิชำกำรอื่น
มีอิสระที่จะเลือก
ว่ำสำมำรถทำอะไรได้ทนั ที
Current/Actual
Practice
Recommendation
สิ่งที่ปฏิบตั ิ จริง
ในปัจจุบนั
คุยกันเล่น-เห็นของจริง
GAP
Desired Practice
Action Plan
มุง่ เน้ นที่ action
มำกกว่ำกำรทำ guideline
Trigger Tool -> Identify Adverse Events
Select
High Risk
Charts
Readmit, ER revisit
Death / CPR
Complication
ADE & ?ADE
NI & ?NI
Refer
Incident
Unplanned ICU
Anes complication
Surgical risk
Maternal & neonatal
Lab
Blood
Pt Complaint
Nurse supervision
Trigger
Reviewed
วิเคราะห์ให้ได้ว่ามี adverse event หรือไม่
ไม่จาเป็ นต้องให้ผเู ้ กี่ยวข้องกับ case มาร่วม
เชื่อมโยง adverse event กับระบบที่เกี่ยวข้อง
Portion of
Chart Reviewed
AE
Identified
Y
N
Total Hospital Days
End
Review
AE / 1000 Days
Harm Category
Assigned
Track 3 : Clinical Population
วิเคราะห์โรคสาคัญ / เป้าหมาย / ประเด็นสาคัญ (20 โรค)
ตามรอย
กาหนดประเด็นพัฒนาทีช่ ดั เจน
ดาเนินการพัฒนา
สรุป Clinical Tracer Highlight
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
ใช้ตวั ตำมรอยทำงคลินิก (Clinical Tracer)
เพื่อเรียนรู้และพัฒนำทุกองค์ประกอบในระบบงำน
Critical to Quality
บริบท
Treatment
Goals
ประเด็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
Quality Process
1. ตำมรอยกระบวนกำรพัฒนำ
Content
2. ตำมรอยกระบวนกำรดูแลผูป้ ่ วย
Integration
3. ตำมรอยระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วดั
Result
ติดตำมผลลัพธ์
กำรพัฒนำคุณภำพ
กำรดูแลผูป้ ่ วย
กำรปฏิบตั ิ ที่ดี
โอกำสพัฒนำ
Asthma: Treatment Goals
CTQ
Treatment Goals
ลดกำรอักเสบ
ของหลอดลม
Performance
Standards
ใช้ยำเหมำะสมกับ
ระดับควำมรุนแรง
/กำรควบคุมโรค
ควบคุมสิง่ แวดล้อม
Customer need
ทำกิจกรรมต่ำงๆ
ได้ตำมปกติ
เพิม่ สมรรถภำพ
ของปอด
จัดกำรกับกำรกำเริบ/
ภำวะฉุกเฉิน
กำยภำพบำบัด
และกำรฝึกหำยใจ
กรอบความคิดเพื่อให้ เขียน
clinical tracer highlight
ได้ สมบูรณ์ และตรงประเด็น
34
VSM & Integration of All Efforts
Six Sigma / R2R
Health Promotion
Spiritual / Humanized Healthcare
Standards / Clinical Excellence
Safety & Risk Management
Delivery / Waste Reduction
Value Stream Mapping (VSM) for a Clinical Population
ขจัดความสูญเปล่าจากงานประจา
D
O
W
N
T
I
M
E
Defects
Overproduction
Waiting
Not Using Staff Talent
Transportation
Inventory
Motion
Excessive Processing
ข้อบกพร่องทีต่ อ้ งทางานซ้าเพือ่ แก้ไข
สูญเปล่ำ
การผลิตหรือให้บริการมากเกินจาเป็ น
เสียเวลำ
การรอคอย
ความรูค้ วามสามารถไม่ถกู ใช้อย่างเต็มที่ เสียโอกำส
การเดินทางและการเคลื่อนย้าย
สูญหำย
วัสดุคงคลัง
การเคลื่อนทีห่ รือการเดินของเจ้าหน้าที่
ซำ้ ซ้อน
ขัน้ ตอนทีม่ ากเกินจาเป็ น
ซับซ้อน / ยุ่งยำก
36
คืนสูภ่ าวะที่พึงประสงค์โดยเร็วที่สุด
สุขภาพปกติ
สุขภาพปกติ
ความสูญเปล่า
ประสิทธิภาพในการรักษา
ด้านคลินิก, ระบบงาน
เจ็บป่ วย
การเข้าถึง
การวินิจฉัยโรค
ความสูญเปล่าทางคลินิก (Clinical Waste)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Unable to access, waiting
Delayed & wrong diagnosis
Delayed & wrong treatment
Over-use/under-use intervention & technology
Error & adverse event
Communication failure
Co-ordination failure
Inadequate knowledge & skill
Role confusion
Obsolete technique & technology (& malfunction)
ควำมสูญเปล่ำเหล่ำนี้ มีมำกเพียงใด อยู่ที่ไหนบ้ำง
38
Six Sigma, R2R, Reliability Science
Statistic &
Research
Defect
Reliability
Science
R2R
Six Sigma
วัด defect เป็ น 10 –n
ใช ้ human factor เพือ
่ ลด defect
วัด defect เป็ น sigma
้ ต ิ วิธวี จิ ัยและทดลองเพือ
ใชสถิ
่ ลด defect
Clinical Self Enquiry
Access
จากกลุม่ ผูป้ ่ วยสูภ่ าพรวม
ของการดูแลผูป้ ่ วย
Multiple Trauma
HIV
Entry
Assessment
Investigation
Ac. Appendicitis
Ectopic Preg
Ac MI
Head Injury
UGIB
Diagnosis
Drug abuse
CA breast
CRF
Sepsis
Reassess
Plan of Care
Discharge Plan
Care of Patient
Communication
UGIB
DHF
Sepsis
Alc wirhdraw
TB
Spinal Inj
DHF
Stroke
Sepsis
Multiple Trauma
Discharge
Continuity of Care
CVA
Head Injury
COPD
Information &
Empowerment
DM
HT
Asthma
Stroke
Back pain
Track 4 : Standard Deployment
กาหนดโครงสร้างทีมนาระดับกลาง
ทีมทีเ่ กีย่ วข้องศึกษาแนวทางใน SPA
ตามรอยเพือ่ เห็นของจริง & อิงวิจยั
พัฒนาระบบ
เชือ่ มโยงกับหน่วยงานและระบบอื่นๆ
เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
42
มาตรฐาน HA/HPH (2006)
ตอนที่ I ภำพรวมของกำรบริหำรองค์กร
กำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำรควำมรู้
ตอนที่ IV ผลกำรดำเนินงำน
กำรวำงแผน
กลยุทธ์
กำรมุง่ เน้ น
ทรัพยำกรบุคคล
กำรมุง่ เน้ นผูป้ ่ วย
และสิทธิผป้ ู ่ วย
กำรจัดกำร
กระบวนกำร
กำรนำ
ด้ำนกำรดูแลผูป้ ่ วย
ด้ำนกำรมุ่งเน้ นผูร้ บั ผลงำน
ผลกำร ด้ำนกำรเงิ น
ดำเนินงำน ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
ด้ำนระบบและกระบวนกำรสำคัญ
ด้ำนกำรนำ
ด้ำนกำรสร้ำงเสริ มสุขภำพ
ตอนที่ II ระบบงำนสำคัญของ รพ.
HA/HPH
MBNQA
/TQA
ควำมเสี่ ยง ควำมปลอดภัย คุณภำพ
กำรกำกับดูแลวิ ชำชีพ
สิ่ งแวดล้อมในกำรดูแลผูป้ ่ วย
กำรป้ องกันกำรติ ดเชื้อ
ระบบเวชระเบียน
ระบบจัดกำรด้ำนยำ
กำรตรวจทดสอบ
กำรเฝ้ ำระวังโรคและภัยสุขภำพ
กำรทำงำนกับชุมชน
กระบวนกำรดูแลผูป้ ่ วย
ตอนที่ III
กระบวนกำรดูแลผูป้ ่ วย
กำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริ กำร
กำรประเมิ นผูป้ ่ วย
กำรวำงแผน
กำรดูแลผูป้ ่ วย
กำรให้ข้อมูลและเสริ มพลัง
กำรดูแลต่อเนื่ อง
43
มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริรำชสมบัติ ครบ 60 ปี
ถอดรหัสมาตรฐาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมาตรฐานแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้ ง
ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
1. ผูเ้ กี่ยวข้อง ใครเป็ นคนทา ใครเป็ นคนได้
2. เป้าหมายของมาตรฐาน คนได้จะได้รบั คุณค่าอะไร
3. ขั้นตอนที่ควรดาเนิ นการมีอะไรบ้าง
4. บริบทที่เกี่ยวข้อง อะไรคือปั ญหาขององค์กรในเรื่องนี้
5. ค่านิ ยมที่ควรนามาปฏิบตั ิในเรื่องนี้
44
S
P
A
(3) ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออยูบ่ นพื้นฐานของความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ที่ทนั สมัย การปฏิบตั ซิ ึ่งเป็ นที่ยอมรับ เป็ นไปตามข้อกาหนดใน
กฎหมาย และจัดทาแนวทางปฏิบตั ไิ ว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร.
กิจกรรมที่ควรดาเนินการ
• ICN และคณะกรรมการ IC ร่วมกันเลือกสรร scientific evidence (หลักฐาน
วิธีการที่ได้รบั การพิสูจน์ว่าได้ผลจากการศึกษาอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์) ที่
update จากแหล่งที่เหมาะสม เช่น CDC, ชมรมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
• นาข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบตั งิ านที่ใช้อยู่ (ถ้ามี
การจัดทาไว้แล้ว) ทบทวนแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ทนั สมัยกับ evidence
• ทา gap analysis เพื่อหาช่องว่างของการปฏิบตั กิ บั มาตรการที่ได้รบั การพิสูจน์
แล้ว กาหนดเป้าหมายและแผนการปรับปรุง
• จัดทาแนวทางปฏิบตั งิ านเท่าที่จาเป็ น เพื่อเป็ นที่ใช้อา้ งอิง ทาความเข้าใจ
และธางให้การปรับปรุงที่เกิดขึ้นมีความยั ่งยืน
ประเด็นที่ควรตอบในแบบประเมินตนเองโดยสรุป
• ตัวอย่าง scientific evidence ที่นามาใช้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
45
ทาให้มาตรฐานอยูใ่ นงานประจา
ประเมินอย่ำงเป็ นระบบ
What are the strength & weakness?
Can we measure them?
ตำมรอยกำรปฏิบตั ิ
What are we doing?
Are we doing it well?
เอำมำตรฐำนมำคุยกันเล่น
What’s in it for me?
What’s our major risks?
ทำควำมเข้ำใจเป้ ำหมำยของมำตรฐำน
Focus ที่ Safety, HP, Learning
ทาให้มาตรฐานเข้าไปอยูใ่ นชีวิตประจาวัน
1. คุยกันเล่น
WHY (in general)
มำตรฐำนนี้ มีเป้ ำหมำยอะไร
มำตรฐำนนี้ จะช่วยให้ระบบของเรำดีขึ้นได้อย่ำงไร
อะไรที่เรำทำได้ดี อะไรที่ยงั เป็ นจุดอ่อน
WHAT
HOW
2.
เห็
น
ของจริ
ง
จุดอ่อนนัน้ อยู่ตรงไหน กับใคร เมื่อไร ที่ใด
เรำทำงำนกันอย่ำงไร ไปเยี่ยมชมกันอย่ำงสนุกๆ
เล่ำให้ฟัง ทำให้ดู สิว่ำเรำทำกันอย่ำงไร เรำเข้ำใจกันอย่ำงไร
ควำมล่อแหลมหรือควำมเสี่ยงอยู่ตรงไหน เรำป้ องกันอย่ำงไร
ถ้ำเป็ นอย่ำงนัน้ จะทำอย่ำงไร เป็ นอย่ำงนี้ จะทำอย่ำงไร
มีกำรทำจริงหรือไม่ ดูได้จำกตรงไหน ถำมได้จำกใคร
HOW MUCH
3. อิงการวิจยั
จะทำอย่ำงไรให้ทำได้ง่ำยขึ้น (ใช้หลัก Human Factors)
WHY (for us)
ช่วยกันเป็ นคนช่ำงสงสัย ตัง้ ประเด็นข้อสงสัยไว้มำกๆ
เลือกประเด็นสำคัญ ตัง้ คำถำมกำรวิจยั
ทำ mini-research เก็บข้อมูลแต่น้อย ใช้คำถำมน้ อย จำนวนตัวอย่ำงน้ อย
เก็บน้ อยแต่ให้ได้ข้อมูลและควำมรู้ที่ตรงประเด็น เป็ นประโยชน์ ต่อกำรพัฒนำ
แนวทางการตามรอยเพื่อเห็นของจริง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
คิดถึงเป้ ำหมำยของมำตรฐำนเรื่องที่จะตำมรอย
คิดถึง object หรือข้อมูล หรือเนื้ อหำที่สำมำรถใช้เป็ นตัวเชื่อมโยง หรือตำม
รอยได้ (ถ้ำมี) เช่น ผูป้ ่ วย ยำ ข้อมูลข่ำวสำร
คิดถึงหน่ วยงำน/บุคคลที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่ต้นทำงถึงปลำยทำง (ผูว้ ำงแผน ผู้
ปฏิบตั ิ ผูร้ บั ผลงำน)
คิดถึงประเด็นสำคัญที่ควรใส่ใจในแต่ละจุด
• เป้ ำหมำย คุณภำพ ควำมเสี่ยง
• กำรต่อเชื่อมกับขัน้ ตอนหรือจุดบริกำรอื่น
คิดถึงวิธีกำรที่จะรับรู้ข้อมูลในประเด็นสำคัญดังกล่ำว (สัมภำษณ์ สังเกต
ศึกษำข้อมูล)
คิดถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถตำมรอยดูได้
48
ประเด็นในการตามรอย
II-2.1 ระบบบริหารการพยาบาลเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง มีวิธีการ
จัดการกับความท้าทายดังกล่าวอย่างไร ประเมินผลความสาเร็จอย่างไร
II-2.2 องค์กรแพทย์เผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง มีวิธีการจัดการกับ
ความท้าทายดังกล่าวอย่างไร ประเมินผลความสาเร็จอย่างไร
II-3.1 รพ.มีความพร้อมในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเพียงใด (รพ.เสี่ยงต่อ
ภาวะฉุกเฉินอะไรบ้าง วางแผนรองรับอย่างไร ฝึ กอบรมอย่างไร คนมีความ
ตระหนัก รับรู ้ และมีทกั ษะพอหรือไม่ รพ.ทดสอบระบบของตนเองอย่างไร)
II-3.2ก ระบบบารุงรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ มีประสิทธิภาพเพียงใด
II-3.3 การจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ เอื้อต่อการเยียวยาและการเรียนรูเ้ พียงใด
49
ประเด็นในการตามรอย
II-4.2ก(1) ตามรอยการใช้ standard precautions และ isolation
precautions
II-4.2ก(3) พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ มีระบบการป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อที่เหมาะสมตามหลักวิชาการเพียงใด
II-4.3 ตามรอยกระบวนการเฝ้ าระวังการติดเชื้อ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ใช้ประโยชน์เพื่อการป้องกันการติดเชื้ออย่างไร
II-5 บันทึกเวชระเบียนสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้อง
ได้เพียงใด มีการใช้ประโยชน์รว่ มกันอย่างไร มีการรักษาความลับของ
ข้อมูลรัดกุมเพียงใด
50
ประเด็นในการตามรอย
II-6.2 ตามรอยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ยา
II-6.2ก(5) การทา med reconcile ครอบคลุมจุดที่มีความเสี่ยงสาคัญ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล และลด med error ได้ดีเพียงใด
II-7ก บริการ lab สามารถตอบสนองความต้องการของแพทย์และผูป้ ่ วยได้
อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพียงใด
II-7ข การใช้เลือดใน รพ. มีความปลอดภัยเพียงใด มีระบบบันทึกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอะไร และใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างไรบ้าง
II-7ค มีการจัดการเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมีอนั ตรายจาก
รังสีนอ้ ยที่สุดอย่างไร
II-8 รพ.วิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพอย่างไร สามารถใช้
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อควบคุมการระบาดของโรคได้ดีเพียงใด
51
Patient Care Plan & Discharge Plan
Patient Care Plan
วันที่พบ/
ปัญหำ/
วิชำชีพ ควำมต้องกำร/
ปัจจัยเสี่ยง
Acute MI
Smoking
Hypertension
Discharge Plan
ควำมต้องกำร
หลังจำหน่ ำย
เป้ ำหมำยกำรดูแล
Stop smoking
BP control
เป้ ำหมำยกำรดูแล
Cardiac fitness
แผนกำรดูแล
Acute MI bundles
Anti-smoking counseling
Antihypertensive
แผนกำรเตรียมตัวผูป้ ่ วย/
ครอบครัว
Cardiac rehabilitation
วันที่
สิ้นสุด
Track 5 : Strategic Management
ทบทวนความท้าทายขององค์กร
ทบทวนแผนกลยุทธ์ / ตัวชีว้ ดั
เก็บข้อมูลตัวชีว้ ดั baseline
ถ่ายทอดแผนและตัวชีว้ ดั สูร่ ะดับต่างๆ
ทบทวน/ปรับแผนกลยุทธ์
ประมวลผลข้อมูลตัวชีว้ ดั
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
53
“3P”“3P”
กับ &5Strategic
คาถาม เพื
Management
่อมองระบบงาน
Strategic Challenges
Strategic Objectives
[I-2.1b]
Purpose
Key Projects,
Processes, Activities
[I-6.1 / I-6.2a]
Process
KPI Monitoring
[I-4.1a / IV]
Performance
Performance Analysis,
Review, & Improvement
[I-4.1b / I-6,2b]
Strategic Plan &
KPI Monitoring Interview
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรูว้ ิธีการในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
โรงพยาบาลที่จะทาให้สอดคล้องกับบริบท รวมทั้งข้อมูล
ต่างๆ ที่นามาใช้วิเคราะห์เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ และการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
2. เพื่อเรียนรูป้ ั ญหาอุปสรรคในการนาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ ารไปสู่การปฏิบตั ิ
3. เพื่อเรียนรูว้ ิธีการติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการนาข้อมูลต่างๆ มา
วิเคราะห์
ประเด็นที่ควรทบทวน
1. มีการระบุความท้าทายขององค์กรชัดเจนหรือไม่
2. แผนกลยุทธ์มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย มี
ลาดับชั้นของวัตถุประสงค์ และกาหนดความคาดหวัง
ของวัตถุประสงค์ชดั เจนหรือไม่
3. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับความท้าทาย
หรือไม่ ครอบคลุมความท้าทายสาคัญหรือไม่
4. มีตวั ชี้วัดที่วดั การบรรลุวตั ถุประสงค์แต่ละระดับหรือไม่
5. มีการกาหนดวิธีการประเมินการบรรลุวตั ถุประสงค์อื่นๆ
ในกรณีที่ไม่เหมาะที่จะใช้ตวั ชี้วัดหรือไม่
Track 6 : Self Assessment
Overall Scoring
Hospital Profile
วางแผนวิจยั และทาวิจยั
กาหนด KPI Alignment
วิธกี ารเขียน SA
Detailed Scoring
เขียน SA ตามมาตรฐานตอนที่ I-IV
01
02
03
04
05
06
07
08
09 10
11 12
57
Hospital Profile 2008
(Context, Direction, Result)
1. ข้อมูลพืน้ ฐำน
3. ทิศทำงขององค์กร
พันธกิจ วิสยั ทัศน์ ค่านิยม
แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ จุดเน้น/เข็มมุง่
4. ผลกำรดำเนินกำร
(1) โรคทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญในพืน้ ที่
(2) โรคทีเ่ ป็ นโอกาสพัฒนา หรือมีขอ้ จากัดในการให้บริการ
(3) เหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อการพัฒนา / การเปลีย่ นแปลงนโยบาย
(4) ปญั หาสาคัญทีโ่ รงพยาบาลกาลังพยายามแก้ไข
(5) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์อ่นื ๆ ขององค์กร
2. บริบทขององค์กร
ก.สภำพแวดล้อมขององค์กร
2.1 ขอบเขตการให้บริการ
2.2 ประชากรในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
2.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
2.4 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์
ข. ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กร
2.5 โครงสร้างองค์กร
2.6 ผูป้ ว่ ยและผูร้ บั ผลงานสาคัญ
2.7 ความสัมพันธ์กบั องค์กรภายนอก
ค. ควำมท้ำทำยขององค์กร
2.8 การแข่งขัน ความเติบโต ความสาเร็จ
2.9 ความท้าทายทีส่ าคัญ
2.10 การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้
58
มาตรฐานกับ maturity ของการพัฒนา
1.5
1
2
2.5
3
3.5
4
5
โดดเด่นพร้อมเล่า
ผลลัพธ์ดีเลิศ
พอใจกับผลงาน
เพิ่งเริ่มต้น
ยังต้องปรับปรุง
ในประเด็นสาคัญ
ผลลัพธ์อยูใ่ น
ระดับเฉลีย่
ผลลัพธ์ดีกว่า
ระดับเฉลีย่
ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ
กิจกรรม
คุณภาพพื้ นฐาน
5 ส., ข้อเสนอแนะ
ตัง้ ทีม
วางกรอบการทางาน
ปรับปรุงโครงสร้าง
แก้ไขเมื่อเกิดปั ญหา
เริ่มต้น
นาไปปฏิบตั ิ
บรรลุเป้าหมาย
พื้ นฐาน
สื่อสาร
มีความเข้าใจ
นาไปปฏิบตั ิ
ครอบคลุม
ถูกต้อง
ออกแบบ
กระบวนการ
เหมาะสม
สอดคล้องกับ
บริบท
ปรับปรุงระบบ
บูรณาการ
นวตกรรม
ประเมินผล
อย่างเป็ นระบบ
เป็ นแบบอย่างที่ดี
ของการปฏิบตั ิ
มีวฒ
ั นธรรม
คุณภาพ
วัฒนธรรม
เรียนรู ้
0-5%
10-25%
30-45%
70-85%
90-100%
Refinement
& innovation
Refinement
& innovation
Some OL
Org sharing
& analysis
Org sharing
& analysis
50-65%
MBNQA/TQA Scoring Guideline
Begin evaluate
& improve
key process
Systematic
evaluate
& improve
key process
Systematic
evaluate
& improve
key process
Systematic
evaluate
& improve
key process
L
React to
problem
General
improvement
orientation
D
Little deploy
Early deploy
Deploy
Well deploy,
some gaps
Well deploy,
No gaps
Fully deploy
A
No
systematic
approach
to basic Req.
Begin
systematic
approach
to basic Req.
Systematic
approach
to basic Req.
Systematic
approach to
overall Req.
Systematic
approach to
multiple Req.
Systematic
approach to
multiple Req.
Individual
areas/units
operate
independently
Alignment
through joint
problem
solving.
Early
alignment
with other
categories
Alignment
with other
categories
Integrate
with other
items
Well integrate
with other
items
I
ประเภทของ HA Scoring
Detailed Scoring
ประเมินในรายละเอียดของแต่ละข้อย่อย
(multiple requirement)
ใช้สาหรับการเตรียมตัวและการเยีย่ มสารวจ
เพื่อการรับรอง HA (บันไดขั้นที่ 3)
Overall Scoring
ประเมินตามข้อกาหนดโดยรวม
(overall requirement)
ใช้เวลาน้อยลงในการเข้าถึงหัวใจของข้อกาหนด
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณารับรองขั้นที่ 1 & 2
เป็ นคะแนน 5 ระดับทั้งคู่ แต่คะแนนที่ได้จาก Overall Scoring จะสูงกว่า
(การประเมินในรายละเอียด จะทาให้เห็นโอกาสพัฒนามากขึ้น)
61
Overall Scoring
1
2
(เริ่มต้น) (กำลังพัฒนำ)
I-1. กำรนำ มีการทบทวน ให้นโยบาย
องค์กร ภารกิจและ
สนับสนุนการ
เป้าหมายของ พัฒนา, Top
รพ., ผูน้ าใช้ down, QA
เวลากับการตาม
แก้ปญั หาต่างๆ
เป็ นส่วนใหญ่
1
1.5
2
3
(เห็นผล)
สร้างความ
ร่วมมือและ
สิง่ แวดล้อมเพือ่
การพัฒนา ชีน้ า
สือ่ สารและ
ติดตามการ
พัฒนา สร้าง
แรงจูงใจ
2.5
3
4
(ก้ำวหน้ ำ)
เน้นการเรียนรู้
เสริมพลัง, มี
การประเมิน
ประสิทธิผลของ
ระบบการนา
3.5
5
(ยังยื
่ น)
ใช้วสิ ยั ทัศน์
และค่านิยม นา
องค์กรให้ม ี
ผลงานทีด่ ี (high
performing) เป็ น
องค์กรทีย่ งยื
ั่ น
(sustainable)
4
4.5
5
62
HA Overall Scoring กับบันได 3 ขั้น
Overall Score
Score รายหมวด
บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA
>= 1.5
หมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ >= 3
รับรอง 1 ปี
>= 2.2
รับรอง 2 ปี
>= 3.0
หมวด II-1.2 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ >= 3
หมวดคุณภาพอื่นๆ
>= 2.5
(I-6, II-1.1, II-1.2ก, II-1.2ข)
รับรอง 1 ปี
บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
Detailed Scoring for Accreditation
• ประเมินข้อย่อยด้วย
คะแนน 1-3
• ประเมินภาพรวมของบท
เพื่อให้คะแนนเพิ่มใน
ด้าน
• การประเมินและ
พัฒนา
• บูรณาการ
• นวตกรรม
• และผลลัพธ์
• ให้คะแนน EI3 เมือ่ average
score ตัง้ แต่ 2.5 ขึน้ ไป
• ให้คะแนน Outcome ต่อเมือ่
average score ตัง้ แต่ 2.8 ขึน้ ไป
64
ระดับของเอกสารการประเมินตนเอง
Option: Detailed Scorebook
ระดับโรงพยำบำล
Hospital Profile 2008 & ผลลัพธ์ (IV)
มาตรฐานโรงพยาบาลตอนที่ I-III
มาตรฐานส่วนที่เกี่ยวข้อง
CLT Profile
Clinical Tracer /
Highlight
ิ นิินกิ ก
ทีทีมมนนำทำงคล
ำทำงคล
ทีมนำทำงคลินิก
ทีทีมมนนำในระบบงำนส
ำคัำคัญญ
ำในระบบงำนส
ทีมนำในระบบงำนสำคัญ
Service Profile
หอผู
ป้ ่ ป้ วย
หอผู
่ ป้ วย
หอผู
หอผู่ ป้ วย
่ วย
หน่หน่วยงำนอื
่น่นๆๆ
ว
ยงำนอื
หน่หน่วยงำนอื
วยงำนอื่น่นๆๆ
Service Profile
S P A
3 บรรทัด
กระบวนกำรดูแล
เฉพำะโรค
Clinical Tracer
Highlight
(1 หน้ ำ)
กระบวนกำร
ดูแลทัวไป
่
Bedside Review
Incident Report, Trigger Tool
PSG: SIMPLE, Med Rec Review
Proxy Disease, Story Telling
ประเมินตนเอง 3 ประเด็น 3 บรรทัด
ทาอะไร
• รพ.ได้ปรับปรุงการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตายใน รพ. ด้วยการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วยที่มีอาการทางจิต
เช่น ประสาทหลอน เพิ่มจากที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะผูป้ ่ วย
ที่มีอาการซึมเศร้า ทาให้จานวนผูป้ ่ วยที่ลงมือฆ่าตัว
ตายลดลงจากปี ละ 10 รายเหลือ 0-1 ราย
ทาอย่างไร
ผลเป็ นอย่างไร
67
Dream
Content
Method
Humanized Healthcare
Sustainable
HPH (Health Promoting Hospital)
Appreciation
HA (Hospital Accreditation)
Accreditation
SHA
Sufficiency Economy
Spirituality
Standards
Safety
Sustainable Health Promotion & Healthcare Accreditation
Sustainable Healthcare Organization
Quality/Safety, Efficiency, Morale
Spirituality
Health Promotion
Humanized HC
Living Organization
Narrative Medicine
Contemplation
Appreciative
Aesthetics
System
3C - PDSA
Wisdom
Lean-R2R
Review
Monitoring
Scoring
SPA
Gap Analysis
Tracing
Evidence-based
KM
Data analysis
R2R
ความคาดหวัง
รพ.สืบค้นคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย และระบบงาน
จนเห็นประเด็นที่เป็ นโอกาสพัฒนา
และทาให้ระบบของ รพ.มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูป้ ่ วย
มากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะสามารถทาได้
70
Download
Related flashcards

Management

– Cards

Management

– Cards

Corporate governance

– Cards

Canadian Hockey League

– Cards

Create flashcards