February 2013

advertisement
CHINESE MEDICINAL BIOTECHNOLOGY
Bimonthly
Established in December 2006
Responsible Institution
Ministry of Health of the People’s
Republic of China
Sponsor
China Medicinal Biotech Association
1011 Guangqujiayuan 2th Building,
Dongcheng District, Beijing 100022, China
Editing
Editorial Board of Chinese
Medicinal Biotechnology
Institute of Medicinal Biotechnology,
Chinese Academy of Medical Sciences
1#, Tian Tan Xi Li, Beijing, 100050, China
Email: cmbj01@126.com
http://www.cmbp.net.cn
Editor-in-Chief
JIANG Jian-dong(蒋建东)
Managing Director
SHENG Feng-nian(盛丰年)
Publishing
Publishing House,
Chinese Medicinal Biotechnology
1011 Guangqujiayuan 2th Building,
Dongcheng District, Beijing 100022, China
Tel: 0086-10-62115986
Fax: 0086-10-62115976
Email: cmbj01@126.com
Printing
Beijing Zhongke Printing Limited
Company
Overseas Distributor
China International Book
Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing, China
Code No. BM4275
Mail-Order
Publishing House,
Chinese Medicinal Biotechnology
1011 Guangqujiayuan 2th Building,
Dongcheng District, Beijing 100022, China
Tel: 0086-10-62115986
Fax: 0086-10-62115976
Email: cmbj01@126.com
CSSN
ISSN 1673-713X
CN 11- 5512 / R
Copyright© 2013 by the Publishing
House, Chinese Medicinal
Biotechnology
All articles published represent the
opinions of the authors, not reflecting
the official policy of the China
Medicinal Biotech Association or the
Editorial Board of Chinese Medicinal
Biotechnology, unless this is clearly
specified.
Volume 8, Number 1
February 10, 2013
CONTENTS OF SELECTED ARTICLES
Editorial
Cell reprogramming and its application prospects
in regenerative medicine
—— at the announcement of the 2012 Nobel Prize
in physiology or medicine ……………………………………………………… 2
ZHOU Jun-nian, PEI Xue-tao
Original Articles
Construction shRNA expression vector against MR-1
and its inhibitory effect on the proliferation of K562 leukemic cells …… 6
ZHAO Wu-li, REN Kai-huan, LI Bao-wei, SHAO Rong-guang
Inhibitory effect of genistein on foam cell formation
and its underlying molecular mechanisms ………………………………… 13
SONG Jing-lan, LIU Chen, ZHAO Ying, MENG Ya-juan, LU Xin-hua,
ZHAO Bao-hua, ZHENG Zhi-hui, DUAN Bao-ling
Structure identification and biological potency analysis
of recombinant insulin analog DesB30 ……………………………………… 19
JIANG Li-min, CHEN Yong, LI Hong-liang, WAN Ying, CAO Yu, HE Yue, FAN Kai
Impact of recombinant main B-cell epitope in CYP2D26
on a mouse model establishment of type II autoimmune hepatitis …… 24
LIU Xin, WANG Hui-hui, HE Qiu-ling, MA Yan-bing
Effect of 3'UTR of scavenger receptor class B type I gene
on its mRNA stability ………………………………………………………… 29
WANG Li, JIA Xiao-jian, JIANG Hua-jun, DU Yu, YANG Fan, SI Shu-yi, HONG Bin
HIV-1 integrase inhibitory activity of endophytic fungi
from five species of medicinal Dendrobium ……………………………… 36
QI Jing, ZHANG Da-wei, CHEN Juan, KANG Yong, GUO Shun-xing
Preparation of Burnet tannins and preliminary study of its influence
on Leukopenia in mice induced by cyclophosphamide ………………… 41
YANG Jin-hui, YANG Ming, HUANG Jing, ZHANG Ru-yun
Reviews
Research progresses in antitumor activities of cinnamamides …………… 46
XU Chang-liang, WANG Ju-xian, BAI Xiao-guang, WANG Yu-cheng
Preparation of molecular systems for induced pluripotent stem cells …… 53
LIU Liu, MA Qing-wen
Applications of proteomics in the study of lung cancer …………………… 58
ZHANG Lei, ZHANG Fu-ying, ZHAO Ting, LING Ren, CONG Wei-tao, JIN Li-tai
Gene mutations of SCN1A, SCN2A, SCN1B and epilepsy ………………… 62
ZHANG Li-min, KANG Xi-xiong, ZHANG Guo-jun
Physicochemical properties and immunological activities
of lycium barbarum polysaccharide ………………………………………… 66
DONG Shu-nan, ZHU Ke-hui, YIN Hong, SUN Gui-ju
Quality Control and Management
The factors and evaluation of the impact of biological sample quality …… 69
HU Ying, ZHANG Lian-hai, SONG Li-jie, WANG Yi-xue, JI Jia-fu
Download