October 2011

advertisement
CHINESE MEDICINAL BIOTECHNOLOGY
Bimonthly
Established in December 2006
Volume 6, Number 5
October 10, 2011
Responsible Institution
Ministry of Health of the People’s
Republic of China
CONTENTS OF SELECTED ARTICLES
Sponsor
China Medicinal Biotech Association
Editorial
Translational research on stem cells in China ……………………………… 321
1011 Guangqujiayuan 2th Building,
Dongcheng District, Beijing 100022, China
Editing
Editorial Board of Chinese
Medicinal Biotechnology
Institute of Medicinal Biotechnology,
Chinese Academy of Medical Sciences
1#, Tian Tan Xi Li, Beijing, 100050, China
Email: cmbj01@126.com
http://www.cmbp.net.cn
Editor-in-Chief
ZHAO Kai(赵铠)
Managing Director
SHENG Feng-nian(盛丰年)
Publishing
Publishing House,
Chinese Medicinal Biotechnology
1011 Guangqujiayuan 2th Building,
Dongcheng District, Beijing 100022, China
Tel: 0086-10-62115986
Fax: 0086-10-62115976
Email: cmbj01@126.com
Printing
Beijing Zhongke Printing Limited
Company
Overseas Distributor
China International Book
Trading Corporation
P. O. Box 399, Beijing, China
Code No. BM4275
Mail-Order
Publishing House,
Chinese Medicinal Biotechnology
1011 Guangqujiayuan 2th Building,
Dongcheng District, Beijing 100022, China
Tel: 0086-10-621159869
Fax: 0086-10-62115976
Email: cmbj01@126.com
CSSN
ISSN 1673-713X
CN 11- 5512 / R
Copyright© 2011 by the Publishing
House, Chinese Medicinal
Biotechnology
All articles published represent the
opinions of the authors, not reflecting
the official policy of the China
Medicinal Biotech Association or the
Editorial Board of Chinese Medicinal
Biotechnology, unless this is clearly
specified.
CHEN Hu
Original Articles
Effect of C-peptide on diabetic nephropathy in GK rats …………………… 323
JIANG Yong-wei, ZHANG Wen-jian, XU Shi-qing, CHENG Lan-yun, LOU Jin-ning
Construction and application of Saccharomyces cerevisiae integration
vector based on rDNA sequence …………………………………………… 330
ZHI Xiao-hui, WANG Li-na, ZHU Ping, WANG Wei, KONG Jian-qiang
Antivirus effects and clinical evaluation of recombinant
human interferon α2b spray ………………………………………………… 336
CAO Lin, ZHANG Lei, TIAN Li, DENG Jie
The effects of secondary structure on solid-liquid interface kinetics
of DNA hybridization analyzed by OWLS ……………………………… 341
ZHONG Lian-sheng, QI Hua-wen, PAN Zhong-cheng, MA Ru-hai,
HE Qun, JIANG Xue, ZHAO Yu-jie
Use of MLPA and gene sequencing technologies to detect
a single exon deletion mutation in DMD gene …………………………… 347
MO Gui-ling, HU Zhao-hui, YU Chang-shun, ZHAN Yi-xin, ZHU Qing-yi
The efficacy and validity of stem cell therapy in children
with autism evaluated by Abrerrant Behavior Checklist ……………… 353
HUAN Ying, QIUWAXI Jia-na-ti, ZHANG Jun, LIU Min, LV Yong-tao, CHEN Xing-wang,
GUO Ming-hui, LUO Zhao-xia, ZHENG Jie-jing, HU Xiang, YE Sheng-qin, JIANG Shu
Reviews
Research progress of the biological function of Clara cell
10-kD (CC10) protein and its role in disease …………………………… 359
WEI Ying, XU Yu-dong, YIN Lei-miao, SHAN Chun-xiao, RAN Jun,
WANG Yu, LIU Xiao-yan, YANG Yong-qing
Research progress of hepatitis C virus (HCV)-related
molecular epidemiology ……………………………………………………… 364
ZHAO Jing, MENG Ling-zhang, TAO Jun, XIAO Yao, XING Wen-ge
The family of leukocyte immunoglobulin-like receptors
and its correlation with immune-related diseases ………………………… 368
ZHAO Yang, SUN Chen-ming, ZHAO Yong
Application of the endothelial progenitor cells in treatment
of diabetic foot ………………………………………………………………… 374
DING Hao, ZHANG Wen-jian, WEN Jian-yan, YE Zhi-dong, ZHUANG Qian-shu,
LI Jian-zhong, LOU Jin-ning, LIU Peng
Research progress of protein staining methods on polyacrylamide gels … 378
ZHOU Xuan, NI Mao-wei, CHEN Mao, ZHU Zhong-xin, CONG Wei-tao, JIN Li-tai
Progress on peripheral blood mononuclear cells infected
with hepatitis B virus (HBV) ………………………………………………… 382
LI Dong, SHEN Yuan-ying
Technology and Method
Rapid method to identify targets for anti-HIV-1 active compounds …… 385
MA Ling, ZHANG Quan, YIN Xiao, LI Xiao-yu, ZHAO Li-xun, CEN Shan
Download