Vaccines in

advertisement
The Expanded Program On Immunization
(EPI)
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫انتظار می رودفراگیرنده پس از گذراندن اين درس‬
‫بتواندبرنامه ايمنسازی همگانی کودکان را با توجه به‬
‫شرايط کشور‪ ،‬توضیح دهد ‪.‬‬
‫نحوه ايمنسازی کودکان زير ‪7‬سال که به موقع‬
‫مراجعه نکرده اند را بیان نمايد‬
‫ايمنسازی زنان باردار بدون سابقه ايمنسازی را شرح‬
‫دهد ‪.‬‬
‫ايمنسازی فعال‪ ،‬انفعالی و پیشگیری دارو يی را با ذ‬
‫كر ‪ 2‬مثال شرح دهد ‪.‬‬
‫اصول و مبانی ايمنسازی را توضیح دهد ‪.‬‬
‫‪History Guides‬‬
‫‪the Future‬‬
‫‪3000 ‬سال قبل از ميالد‬
‫شواهدي دال بر استفاده پودر خشک آبله انساني در داخل بيني بدست آمده است‪.‬‬
‫‪ 2000 ‬سال قبل از ميالد‬
‫بهره گيري از پودر خشک آبله انساني در داخل بيني در چين به ثبت رسيده است‪.‬‬
‫‪ 1500 ‬سال قبل از ميالد‬
‫اهالي (ترکيه امروزي) با واريوالسيون يعني کاشت پودر خشک آبله در زخم پيشگيري از آبله را اشاعه دادند‪.‬‬
‫• آبله كوبي در چین ‪،‬هند‪ ،‬افريقا ‪،‬خاورمیانه‬
‫• در سال ‪ 1721‬همسر سفیر انگلیس اروپايیان را و‬
‫كوتن ماتر امريكا يیان را با ابله كوبي اشنا كردند‪.‬‬
‫‪7th century-Indian Buddists drank snake‬‬
‫‪venom to protect against snake bite.‬‬
‫• در ‪ 19‬سالگي شير دوشي به جنر گفته بود كه هرگز‬
‫به آبله مبتال نخواهد شد ‪ ،‬چون قبالً به آبله گاوي‬
‫مبتال شده است‪.‬‬
‫• وقتي جنر پزشك شد و به بي فايده بودن تالشهايش‬
‫براي درمان اين بيماري پي برد ‪ ،‬جمله آن شير دوش‬
‫را به خاطر آورد ‪.‬‬
‫• اوتحقيق كرد و دريافت شير دوشان تقريبا ً هرگز ‪،‬‬
‫حتي وقتي از مبتاليان به آبله پرستاري مي كنند ‪،‬‬
‫دچار آبله نمي شوند ‪.‬‬
‫‪Beginning of Vaccination‬‬
‫• اولین بار ادوارد ‪ Jenner‬ازواژه واکسیناسیون استفاده‬
‫كرد ‪.‬زيرا ويروس آبله گاو ي در پیشگیری از آبله به كار‬
‫گرفته شد‪.‬‬
Edward Jenner Vaccinating
‫• در سال ‪ 1880‬لويی پاستور برای ايمنسازی‬
‫مرغان علیه وبا‪ ،‬که در يک همهگیری‬
‫‪ %10،‬طیور فرانسه را از بین برده بود‪،‬‬
‫روشی ابداع کرد‪ .‬او باکتری ايجاد کننده اين‬
‫بیماری را جداسازی کرد و با کشت شکل‬
‫ضعیف شده و تلقیح آن به مرغان‪ ،‬آنها را‬
‫نسبت به حمله مرگبار بیماری ايمن ساخت‪.‬‬
‫• پاستور برای ارج نهادن به شايستگی‬
‫و خدمات مهم ‪ JENER‬واژه‬
‫واکسیناسیون را بطور کلی برای‬
‫روش مايهکوبی پیشگیری کننده‪،‬‬
‫وضع کرد‪ .‬چهار سال بعد پاستور‬
‫واکسنی برای هاری ابداع نمود‪.‬‬
History of vaccination - some
important discoveries
1796 - Jenner - first vaccination - smallpox (using
vaccinia virus)
• 1885 - Pasteur - atenuated vaccine - rabies
• 1896 - Wright - inactivated vaccine - Typhus
abdominalis
• 1921 - Calmette-Guérin - tuberculosis
• 1923 - Ramon, Glenny - toxoid - diphtheria
• 1937 - Theiler - viral vaccine prepared from
chicken embryos - yellow fever
• 1954 - Salk - viral vaccine from tissue culture poliomyelitis
• 1957 - Sabin - attenuated peroral viral vaccine -
‫انواع ایمنی‬
‫• پس از ابتال‪ ،‬به بعضی از بيماری های عفونی معموالً‬
‫انتی بادی های محافظت کننده ای عليه عوامل سببی‬
‫ان بيماری ها در بدن توليد می شود و به مدت چندين‬
‫سال و گاهی تا پايان عمر ميزبان باقی می ماند و فرد‬
‫را مصون می نما يد‪.‬‬
‫انواع ایمنی‬
‫• ایمنی غير فعال‬
‫• ایمنی فعال‬
‫• پیشگیری دارو يی‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫ایمنی غير فعال‬
‫ايمنی از فرد ديگری يا حیوان انتقال می يابد‪.‬‬
‫ودر کوتاه مدت می توان از آن استفاده كرد‪.‬‬
‫• در شیرخوارگی منبع مهم ايمنی است‪،‬‬
‫• با گذشت زمان کاهش می يابد‪.‬‬
‫(موثر برای مدت محدود)‬
‫• قدرت مقابله با يک آنتی ژن را دارد‪.‬‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫‪Sources of Passive Immunity‬‬
‫• خون یا محصوالت خونی‬
‫مخلوط آنتی بادیهاي انسانی‬
‫(ايمونوگلوبولين )‬
‫‪Hyper immune globulins.‬‬
‫سرم هترولوگ( ‪ (hyper immune‬انتي توكسين‬
‫‪Passive Immunization‬‬
‫• ضد سم ديفتری ‪ -‬ضد سم ديفتری اسبي‪.‬‬
‫ضد سم بوتولیسم‬
‫‪ -‬ضد سم کزاز اسبي‬
‫ايمونوگلوبولین کزاز انسانی‪،‬‬
‫ايمونوگلوبولین طبیعی انسان‬
‫برای پیشگیری کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد‪،‬‬
‫به عنوان مثال ايمونوگلوبولین هپاتیت‬
‫مشتقات ایمونوگلوبولينها‬
‫• ايمونوگلوبولين بامنبع انساني برای ‪ 6-3‬ماه‬
‫ايمونوگلوبولين حيواني (‪ )Heterologus‬برای‬
‫چند هفته‪ ،‬موثر است‪.‬‬
Passive Immunization
Highly Successful
Saves in Acute Infections
Diphtheria Antitoxin
Tetanus Antitoxin
Rabies Hyper immune Globulins( HRIG )
Varicella Zoster Hyper Immune Globulins
(HZIG)
‫ایمنی فعال‬
‫• توسط سيستم‬
‫ایمنی خود فرد ایجاد‬
‫می شود‪.‬‬
‫• ايمنی توسط واکسن مشابه‬
‫عفونت طبیعی است ولی‬
‫خطرات بیماری طبیعی را‬
‫ندارد‪.‬‬
‫‪Principles of Vaccination‬‬
‫‪Antigen‬‬
‫• عامل بیماری زای زنده و یا مشتقات آن‬
‫(پروتیین‪-‬پلی ساکارید‪).....-‬که قابلیت تحریک و فراهم‬
‫نمودن پاسخ ایمنی را دارند‪.‬‬
‫‪Antibody‬‬
‫• مولکول های پروتيينی (ایمنو گلوبولين) که توسط‬
‫لنفوسيتهای ‪ B‬فراهم می شود تا به حذف‬
‫آنتی ژن کمک کنند‪.‬‬
‫‪4/13/2015‬‬
Classification of Vaccines
‫زنده‬
‫ ویروسی‬Viral
measles, mumps
rubella, varicella, influenza ( yellow fever)
BCG, oral
‫باکتریایی‬Bacterial
typhoid
Vaccines in (parenthesis) are not available in IRAN
‫‪Live Attenuated Vaccines‬‬
‫• امكان واکنش شديد‬
‫تداخل باآنتی بادی‬
‫)درگردش)‬
‫• بی ثبات )درمقابل عوامل‬
‫محیطي (‬
Inactivated Vaccines
Whole cell vaccines
polio, hepatitis A,
rabies ,influenza
Viral •
pertussis, typhoid
cholera
Bacterial •
4/13/2015
‫‪( Fractional vaccines‬واكسنهاي زير‬
‫واحد)‬
‫•‬
‫تركيبات تشكيل دهنده ساختار ويروس را‬
‫مي توان از يكديگر تفكيك نمود ‪ ،‬به طوري‬
‫كه واكسن فقط حاوي آن تركيبات مفيدي‬
‫باشد كه ايجاد پادتن محافظت كننده را‬
‫تحريك نمايد‪.‬‬
•The Type of Hib vaccine inactivated polysaccharide
conjugate vaccine,
It is made by joining a piece of the polysaccharide capsule
that surrounds the Hib bacterium to a protein carrier.
•This joining process is called conjugation.
‫• واكسن هاي پلي ساكاريدي به ايجاد پاسخ هاي ايمني‬
‫غيروابسته به سلّول ‪ T‬تمايل دارندبه اين دلیل در‬
‫تزريقات مكرّر‪ ،‬معموالً پاسخ هاي تجمعي و فزاينده اي به‬
‫بار نمي آورند و در شیرخواران و كودكان خردسال‪،‬‬
‫ايمني زايي ضعیفي دارند‪ .‬در حالیكه اين نقايص در‬
‫واكسن هاي پروتئيني‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬
Inactivated Vaccines
Fractional vaccines
hepatitis B, influenza,
: Subunit •
(Lyme))acellular pertussis(
Vaccines in (parenthesis) are not available in IRAN.
4/13/2015
Bio-Engineering creates Vaccine
Hepatitis B Vaccine
Molecular Biology and Genetic
Engineering contributed for HBV
Vaccine.
‫‪Inactivated Vaccines‬‬
‫ويژگي واكسنهاي غير فعال‬
‫‪‬تكثير نمي شوند‪.‬‬
‫‪ ‬دخالت حداقلي با آنتی بادی در گردش دارند‪.‬‬
‫به اندازه واکسن زنده مؤثرنیستند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬نياز به دوزهای متعدد دارند(‪.) 3-5‬‬
‫‪‬پاسخ ايمنی‬
‫(از نوع هومورال است )‬
‫‪ ‬تیتر آنتی بادی با گذشت زمان کاهش می يابد‬
• The ultimate goal of immunization is
eradication, elimination, or control of
disease; the immediate goal is prevention
of disease in people or groups. To
accomplish these goals, physicians must
make timely immunization, including
active and passive immunoprophylaxis, a
high priority in the care of infants,
children, adolescents, and adults.
4/13/2015
‫• تا پيش از صده نوزدهم يكي از‬
‫بزرگترين باليايي كه دامن گير بشر مي‬
‫شد آبله بود ‪.‬‬
‫• فقط دو بيماري ديگر‪ ،‬يعني طاعون و‬
‫ماالريا به اندازه آبله قرباني داشته اند‬
‫• با وجود در دسترس بودن واکسن در برابر بیماری‬
‫های عمده‪،‬كه باعث مرگ و میر کودکان دردهه‬
‫‪ 1950‬مي شد‪ ،‬کمتر از ‪ 5‬درصد از کودکان جهان‬
‫توسط واكسن محافظت می شدند‪.‬‬
‫تخمین ‪WHO‬‬
‫• ‪ 100‬میلیون مورد سرخک با ‪ 5،7‬میلیون مرگ در سال‬
‫برآورد شده است‪.‬‬
‫• فلج اطفال و کزاز نوزادان شايع بود‪.‬‬
‫‪ 1976-1974‬موفقیت های برنامه ريشه کنی آبله موجب‬
‫تشويق و از جمله حرکت براي زيرساخت اصول ‪EPI‬‬
‫شد‪.‬‬
‫• در سال ‪1958‬از طرف اتحاد جماهیر شوروی به مجمع‬
‫بهداشت جهانی ريشه کنی آبله در سراسر جهان ارائه شده‬
‫است‪.‬‬
‫• ‪ WHO‬تصويب قطعنامه براي انجام اين کار را به سال‬
‫‪ 1959‬موكول كرد‪.‬‬
‫تا سال ‪ (1967‬زمانی که منابع اختصاص داده‬
‫شد)پیشرفت کمی بوجود امد‬
‫در آن زمان ‪ 15-10‬میلیون نفر مورد آبله در ‪ 31‬کشور‬
‫بومی بود (جمعیت جهان ‪ 1.2‬میلیارد نفر تخمین زده شده‬
‫است)‪.‬‬
Eradication of Small Pox
WHO efforts with
various
Governmental
and Social
Organizations
have changed
History of
Medicine
‫* عواملي كه منجر به ريشه كني آبله انساني گرديد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫نبودن مخزن عفونت در جانوران‬
‫عدم وجود حالت حامل در انسان‬
‫عدم وجود موارد بدون نشانه باليني‬
‫پائين بودن ميزان حمله ثانوي‬
‫آساني شناسائي بيماري‬
‫در دسترس بودن واكسن پرتوان و پايدار‬
‫همكاري بين املللي‬
By 1977 smallpox
eradication was
achieved and on May
8, 1980 the world was
certified smallpox-free.
‫‪HERD IMMUNITY‬‬
‫• اصطالح "ايمنی گروهي" برای اولین بار در ‪1920‬‬
‫مطرح شد‪.‬‬
‫‪‬مفهوم ايمنی گروهي حذف بیماری از طريق برنامه‬
‫های واکسیناسیون مي باشد‪.‬‬
‫واکسیناسیون بخشی از جمعیت ممکن است از بخش‬
‫‪ unimmunized‬محافظت کند و منجر به کاهش‬
‫انتقال عفونت ‪ Natural transmission‬در جمعیت‬
‫شود‪.‬‬
‫‪‬بدون واكسیناسیون كل افراد جامعه‪ ،‬باعث جلوگیري‬
‫ازانتقال عفونت از افراد بیمار و ناقل به افراد حساس‬
‫مي شود) تاثير ايمني جامعه(‬
‫• در مناطقی که تحت پوشش واکسیناسیون سرخک يا‬
‫پولیومیلیت قرار گرفته اند به واسطه وقوع ايمنی جامعه‪،‬‬
‫زنجیره انتقال اين ويروس ها قطع شده است‪.‬‬
‫• تجربه همه گیری بزرگ ديفتری در شو روی سابق‪ ،‬در‬
‫مناطقی که پوشس مناسبی از يک واکسن‪ ،‬باعث ايجاد‬
‫ايمني گر ديده است ومصونیت در بین افراد جامعه با قطع‬
‫واکسیناسیون‪ ،‬از بین رفته و مجددا زنجیره انتقال‪ ،‬برقرار‬
‫شده است‬
‫• در مورد واکسیناسیون سیاه سرفه در انگلستان و ژاپن‬
‫مشخص شده است که به علت عدم استقبال بسیاری از‬
‫افراد جامعه از ادامه دريافت اين واکسن‪ ،‬ايمنی جامعه نیز‬
‫درهم شکسته و بار ديگر زنجیره انتقال‪ ،‬برقرار شده‬
‫است‪.‬‬
The Mass oral polio
vaccine creates a
Herd Immunity and
protects the Society.
‫اهداف و ويژگي هاي بيماري هاي‬
‫برنامه گسترش ايمن سازي‬
‫مشخصات بيماري در ‪EPI‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫میزان بروز باال‬
‫مرگ و میر باال‬
‫عوارض زياد و معیوب كننده‬
‫درگیري تعداد زيادي از كشورها‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫ويژگي هاي برنامه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایمنسازي باید در سال اول زندگي كامل شود‪.‬‬
‫هیچ واكسني بدون دلیل حذف نشود‪.‬‬
‫زنان در سنین باروري بر علیه كزاز واكسینه شوند‪.‬‬
‫واكسنها به موقع داده شود و فاصله رعایت گردد‪.‬‬
‫تمام اطفال یك جامعه را در بر بگیرد‪.‬‬
‫تداوم آن توسط مسئولین تامین شود‪.‬‬
‫كار انجام شده متكي به مدرك باشد‪.‬‬
‫زنجیره سرما رعایت گردد‪.‬‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫سير زماني پاسخ ايمني‬
‫در اولین مواجهة با آنتي ژن واكسن‪،‬‬
‫پاسخ اوليه نيازمند يك دوره نهفته چندين روزه مي باشد ‪early .‬‬
‫( ‪ 10)- 7‬روز ظاهر مي شوند ‪IgG .‬‬
‫آنتي بادي هايي كه به صورت ديررس ظاهر مي شوند‪)late) ،‬معموالً رده‬
‫‪IgM‬‬
Different schedules of
Vaccination
May vary from Nation to Nation
Depends on Geographic, Economic and
prevalence of Specific Diseases
Routine Immunization Schedule
The standard routine immunization schedule
for infants is adopted to provide maximum
immunity against the 9 vaccine preventable
diseases before a child’s first birthday.
‫نظام زنجيره سرما‬
‫‪« ‬زنجيره سرما» نامي است كه به نظامي مركب از افراد و تجهيزات‬
‫اطالق مي شود كه اطمينان مي دهد مقدار كافي واكسن مؤثر به‬
‫زنان و كودكان نيازمند مي رسد‪.‬‬
‫‪ ‬عوامل اساس ي ‪:‬‬
‫‪ ‬مسئوالن توزيع واكسن‬
‫‪ ‬امكانات انبار كردن و حمل و نقل‬
‫‪4/13/2015‬‬
The components of the cold chain
The equipment and tools
The procedures
The health staff
The administrative levels of cold chain according to the
duration of the storage and the temperature required to keep
the vaccine potent
The administrative
level
Central & regional
stores
Districts stores&
local immunization
centers
Storage
period
Maximum
three
months
Maximum
one month
Temperature
The vaccines
- 20° to- 30°C
OPV, Measles,
MMR,BCG
+2° to +8°C
0°C to+8°C
+2° to +8°C
DPT, DT, dT,
TT& HB,Hib
OPV, Measles,
MMR, BCG
DPT, DT, dT,
TT& HB,Hib
‫‪Cold box‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫براي حمل مقادیر زیاد واكسن استفاده مي شود‪.‬‬
‫داخل ان باید كیسه هاي یخ گذاشت‪.‬‬
‫در صورتیكه دماي بیرون ‪ 33 ْ C‬باشد تا یك هفته مي توان‬
‫واكسن را در ان نگهداري نمود‪.‬‬
‫مهم‪ :‬فقط وقتي كه الزم است در آن را باز كنید‪.‬‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫‪Vaccine carrier‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫این جعبه ها داراي دیواره ضخیمي هستند كه مانع ورود گرما‬
‫به داخل و صدمه به واكسن مي شود‪.‬‬
‫یك واكسن كاریر بخوبي عایق بندي شده و در محكمي نیزدارد‪.‬‬
‫موارد استفاده ‪:‬براي حمل واكسن در دماي مناسب‬
‫براي نگهداري واكسن زماني كه بدالیلي یخچال دچار اشكال‬
‫مي شود‪.‬‬
‫مهم‪ :‬چون مهمترین هدف‪ ،‬حفظ واكسن از دماي بیرون است ‪،‬‬
‫بنابراین كیسه هاي یخ را بین واكسنها و جدار ان قرار دهید‪.‬‬
‫‪4/13/2015‬‬
Cold box
ice Packs
Vaccine carrier
‫)‪ (2 ْ - ْ 8‬یخچال‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كیسه هاي یخ ‪ Ice packs‬را در قسمت فریزر بگذارید (ایستاده)‬
‫مهم‪ :‬هیچ واكسني را در قسمت فریزر نگهداري نكنید‪.‬‬
‫در را تا حد امكان بسته نگاه دارید‪.‬‬
‫واكسنها را نباید داخل در یخچال و در جاي سبزي نگهداري كرد‪.‬‬
‫بین واكسنها فضاي خالي براي گردش هوا در نظر بگیرید‪.‬‬
‫شیشه هاي آب شور را در یخچال بگذارید‪.‬‬
‫مهم‪ :‬واكسن و بطریها نباید بیش از نیمي از گنجایش یخچال را بگیرد‪.‬‬
‫قدیمي ترین واكسنها در محلي قرار داده شود كه زودتر مصرف شوند ‪.‬‬
‫مهم‪ :‬به تاریخ انقضاء توجه شود‪.‬‬
‫‪ -7‬محل قرار گرفتن هر واكسن را با توجه به نوع آن تعیین نمائید‪.‬‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫‪Cold box‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫براي حمل مقادیر زیاد واكسن استفاده مي شود‪.‬‬
‫داخل ان باید كیسه هاي یخ گذاشت‪.‬‬
‫در صورتیكه دماي بیرون ‪ 32 ْ C‬باشد تا یك هفته مي توان‬
‫واكسن را در ان نگهداري نمود‪.‬‬
‫مهم‪ :‬فقط وقتي كه الزم است در آن را باز كنید‪.‬‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫ابزارهاي نظارت بر زنجیره سرما‬
‫‪ -1‬کارت های پایش زنجیره سرد‬
‫‪-2‬شاخص یخ زدگي‬
‫‪ -3‬نمودار روي یخچال‬
‫‪ -4‬مانیتور ویال واکسن‬
‫‪ -5‬تست تكان دادن ویال‬
2-Cold Chain Monitor
Card: is used to show
cumulative exposure to
Temp. above the safe
range during storage&
transportation . It has
an indicator that
responds to two
different Temps: the
first part marked as
ABC, responds to
Temp above +10ºC; the
2nd part marked as D
responds to Temps.
above +34ºC.
‫‪3-Vaccine vial monitors:‬‬
‫هر ویال داراي برچسب حساس به درجه حرارت است‬
‫که كاركنان بهداشتي در طول جلسات واکسیناسیون‬
‫توسط آن پایش را انجام دهند‬
‫پايش ويال واکسن‬
‫‪ ‬غیرقابل استفاده ‪:‬اگر مربع داخلی‬
‫‪ ‬نسبت به حلقه خارجی تیره ترباشد‪،‬‬
‫‪ ‬واکسن باید دور ریخته میشود‪.‬‬
‫‪ ‬اگر مربع داخلی كم رنگ تر از‬
‫‪ ‬حلقه خارجی و تاریخ انقضا‬
‫هنوز معتبر است‪ ،‬واکسن‬
‫قابل استفاده است‬
‫‪‬‬
‫آزمون تكان دادن ویال‪ ،DPT‬هپاتیت‬
‫‪ B‬و کزاز ‪ ،‬واکسن هاي حاوي‬
‫‪ toxoid‬می توانند بوسیله انجماد‬
‫آسیب ببینند‪ .‬باقرار دادن دو ویال‪ ،‬در‬
‫دوسمت که یکی ممکن است یخ زده‬
‫باشد و دیگري که هرگز منجمد نشده‬
‫است‪.‬‬
‫کاركنان بهداشتی می توانند با تكان‬
‫دادن ویال تعیین مي كنند واکسن قابل‬
‫استفاده است یا خیر؟‬
‫‪‬‬
‫واکسن های سه گانه‪،‬كزاز‪ ،‬دوگانه و هپاتیت ‪B‬در مقابل یخ‬
‫زدگی تعییر ماهیت می دهند و در صورت یخ زدگی‪ ،‬از‬
‫مصرف آ ن ها باید خودداری کرد‬
Multi dose opened vial policy
‫مدت زمان نگهداري واكسنها پس از باز شدن‬
‫ويال آن ها در مراكز ارائه خدمات ايمنسازي‬
‫‪ ‬واكسن هاي فلج اطفال‪ ،‬سه گانه‪ ،‬دوگانه‪ ،‬كزاز و هپاتیت‬
‫‪BCG ‬و ‪MMR‬‬
‫‪ّ ‬‬
‫حالل واكسن ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫واکسن های فلج اطفال‪ ،‬سه گانه‪ ،‬دوگانه‪ ،‬کزاز و هپاتیت ‪،B‬پس از باز شدن ویال‬
‫در مراکز ارائه خدمات ایمنسازی‪ ،‬در صورتی که شرایط زنجیره سرما رعایت‬
‫وحفظ شود‪ ،‬تا پایان تاریخ انقضاء‪ ،‬قابل مصرف هستند‪..‬‬
‫در تیم های واکسیناسیون سیار‪ ،‬ویال واکسن های باز شده باید در پایان کار روزانه‬
‫دور ریخته شود‪ ،‬ولی ویال های باز نشده به شرط رعایت کامل زنجیره سرما باید‬
‫در روز های بعد در اولویت مصرف قرار گیرد‪.‬‬
Multi dose opened vial policy
 Reconstituted
vials of measles,
BCG vaccines must be discarded
at the end of each immunization
session or at the end of six
hours, whichever comes first .
‫عوامل آسیب رسان به واکسن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬هر گونه نقص در زنجیره سرد‪.‬‬
‫‪ -2‬انقضای زمان نگهداري‬
‫‪ -3‬استفاده از ضد عفونی کننده پوست در محل تزریق (به‬
‫عنوان مثال ‪.)BCG‬‬
‫‪ -4‬استفاده از واکسن (‪ ،MMR‬سرخک ‪)BCG ،‬‬
‫پس از مدت توصیه شده (‪ 6‬ساعت)‪.‬‬
‫‪-5‬مواجهه واکسن با دماي غیر قابل قبول‬
‫در طول جلسه ایمن سازی‪.‬‬
‫‪ .6‬قرار گرفتن واکسن در معرض نور مستقیم خورشید‬
‫(‪)BCG‬‬
‫حساسيت واكسنها به فاکتورهای محيطی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حساس به گرما‬
‫‪OPV‬‬
‫‪MMR‬‬
‫‪BCG‬‬
‫‪HBV‬‬
‫‪IPV‬‬
‫‪DPT‬‬
‫‪DPT‬‬
‫‪TT‬‬
‫حساس به نور‬
‫‪MMR‬‬
‫‪BCG‬‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫معيارهاي عامل ايمنسازي‬
‫• سهولت تولید‬
‫• سهولت تجويز‬
‫• عاري بودن از مواد آلوده‬
‫• مطمئن‬
‫• پايدار‪ ،‬ارزان‪،‬‬
‫ارتقا ايمنی موثر‬
‫• حفاظت مادام العمر‬
‫‪‬عدم ايجاد عوارض جانبی‬
‫پذيرش ‪4/13/2015‬‬
‫توسط عموم مردم‪.‬‬
General Principles in Vaccinating
Children
Giving doses of a vaccine at less than
the recommended 4 weeks interval
may lessen the antibody response.
lengthening the interval between doses
of vaccines leads to higher antibody
levels.
General Principles in Vaccinating
Children
The vaccination schedule should not be
restarted from the beginning even if
the interval between doses exceeded
the recommended interval by months
or years.
‫عوامل تعيين كننده ايمني زايي‬
‫• ايمني زايي‪ ،‬نه تنها به واسطه وضعیت هاي شيميايي و‬
‫فيزيكي آنتي ژن بلكه همچنين توسط خصوصيات ژنتيكي‬
‫فرد پاسخ دهنده‪ ،‬مكانيسم هاي سازگاري نسجي‪ ،‬شرايط‬
‫فيزيولوژيكي فرد نظير سن‪ ،‬جنس‪ ،‬وضعيت تغذيه‪،‬‬
‫حاملگي‪ ،‬استرس‪ ،‬عفونت ها ‪ . . .‬تعیین میشود و در‬
‫مجموع‪ ،‬از آنجا كه پاسخ ايمني نسبت به آنتي ژن هاي‬
‫اختصاصي‪ ،‬تحت كنترل ويژگي هاي ژنتیك مي باشد‪،‬‬
‫ممكن است پاسخ كلّیه افراد واكسینه يكسان نباشد‪.‬‬
‫تاثيرات ايمن سازي بر اپيدميولوژي بيماريها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نحوه عمل واكسن‬
‫سطح پوشش ايمن سازي‬
‫خصوصیات عامل عفوني‬
‫میزبان غیر انساني براي میكروارگانیسم‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫پيامد های واکسيناسيون‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫نسبت توزيع سني بیماري را به سمت گروههاي سني باالترتر‬
‫تغییر مي دهد ‪.‬‬
‫پس از چند سال كه موارد بروز بیماري كم بوده است احتمال‬
‫وقوع اپیدمیها وجود دارد‪.‬‬
‫موارد بیماري در افراد واكسینه شده با افزايش پوشش ايمنسازي‬
‫افزايش مي يابد‪.‬‬
‫سطح پادتن در بین افراد واكسینه شده غالبا ً كمتر از افرادي است‬
‫كه ايمني را از طريق عفونت طبیعي به دست آورده اند (تاثیربر‬
‫سن ايمنسازي شیرخواران(‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫• اگر پوشش واکسیناسیون زير آستانه‬
‫مورد نظر باشد ‪( ،‬انتظار) افزايش نسبی‬
‫وقوع بیماری در سن باالتر وجوددارد و‬
‫اگر عواقب بالینی اين بیماری در‬
‫بزرگساالن شديد باشد‪ ،‬بار کلی بیماری‬
‫در جمعیت بیشتر خواهد شد‪.‬‬
‫• معموال سرخجه يک بیماری خفیف است ‪ ،‬اما عفونت در‬
‫طی ‪ 4-3‬ماه اول بارداری می تواند به سقط ‪ ،‬زايمان بچه‬
‫مرده و سندرم سرخجه مادرزادی (‪ )CRS‬منجر شود‪.‬‬
‫سندرم سرخجه مادرزادی ‪CRS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫خطرابتال بر حسب سن حاملگي‬
‫‪%90‬‬
‫‪ 10‬هفته و كمتر‬
‫‪%50‬‬
‫‪ 12-11‬هفته‬
‫‪%33‬‬
‫‪ 16-13‬هفته‬
‫‪#‬عاليِم اصلي ‪:‬اختالالت قلبي مادرزادي‪-‬كري عصبي‪-‬‬
‫ترومبو سیتوپني‪ -‬كاتاراكت ‪-‬عقب ماندگي ذهني‬
‫• آبله مرغان در اکثر موارد يک بیماری خفیف است‪.‬‬
‫• عواقب شديد در بزرگساالن نسبت به کودکان‬
‫• عوارض بسیار نادر‬
‫‪ superinfection -1‬پوست‬
‫‪ -2‬ذات الريه‬
‫‪ -3‬انسفالیت و ديگر تظاهرات سیستم عصبی مرکزی‬
‫عوامل موثر بر زمان بندي تجويز‬
‫واكسن‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اپیدمیولوژي وقوع طبیعي بیماري در جامعه‬
‫خطر عوارض بیماري با توجه به سن و خطر ناشي از ايمنسازي‬
‫فعال‬
‫وضع ايمني میزبان و تداخل اثر آنتي بادي از مادر‬
‫طول دوران ايمني توسط واكسن‬
‫در دسترس بودن افراد جهت ايمنسازي و قابلیت اجراي برنامه‬
‫بطور كلي بهترين زمان تجويز واكسن براي جوانترين سن در‬
‫معرض خطر بیماري طبیعي و توان ايجاد ايمني قابل قبول بعد از‬
‫واكسن‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫سن‬
‫‪ ‬پاسخ ايمني نسبت به يك واكسن ممكن است وابسته به ّ‬
‫سن باشد ‪ .‬اگرچه‬
‫كودكان و بالغین جوان معموالًبه تمام واكسن ها خوب پاسخ مي دهند ‪ .‬با‬
‫اين حال تفاوت هايي در میزان پاسخ در ابتداي شيرخوارگي و سن پيري‬
‫وجود دارد ‪ .‬حضور سطوح باالي آنتي بادي مادري كسب شده به صورت‬
‫انفعالي در چند ماه اول زندگي‪ ،‬پاسخ ايمني به بعضي از واكسن هاي كشته‬
‫شده نظیر واكسن هاي پلي ساكاريدي هموفیلوس آنفلوآنزا ‪ A‬هپاتیت‬
‫‪Hib) (،‬اولیه و توكسوئید ديفتري و بسیاري از واكسن هاي زنده نظیر‬
‫سرخك را كاهش مي دهد ولي بر برخي از واكسن ها تاثیري ندارد ‪.‬‬
‫‪‬در سالمندان به علت افول تدريجي پاسخ آنتي كري نسبت‬
‫به بعضي از واكسن ها ديگر نظیر واكسن هپاتیت ‪ B‬و‬
‫آنفلوآنزا كاهش يابد‪.‬‬
‫فوايد واكسيناسيون‬
‫• آبله ‪ -‬ريشه کن شده است‪.‬‬
‫• هزينه تاثيرآن در در کنترل بيماری های عفونی باال است‪.‬‬
‫• ايمن سازی مانع بسياری از بيماريهامي شود‪.‬‬
‫• واكسيناسيون ايجاد ايمنی گروهي در بيماری هاي شايع مي كند‬
Yet there is
No
Ideal Vaccine
4/13/2015
OPV – administered orally
(child’s tongue)
Vaccination for
Poliomyelitis
A great break through in Vaccine Research
Millions saved from disabling Polio
‫نحوه ورود واكسن به بدن‬
‫• خوراكي‬
‫• تزريقي‬
‫• استنشاقي‬
‫‪4/13/2015‬‬
‫محل تزريق‬
‫• عضالني‬
‫• زير جلدي‬
‫• داخل جلدي‬
‫‪4/13/2015‬‬
DPT – •
Administered
Intramuscula
rly
‫حساسيت شديد نسبت به تركيبات واكسنها‬
‫• آنتي ژن واكسن‪ ،‬بقاياي پروتئین حیواني‪ ،‬عوامل‬
‫ضدمیكروبي‪ ،‬مواد نگهدارنده‪ ،‬مواد تثبیت كننده ژالتين و‬
‫ساير اجزاء واكسن‬
‫آنتي بیوتیك نظیر نئومايسین‪ -‬و ساير مواد محافظت كننده ‪:‬‬
‫تيومرسال‬
‫موارد منع مصرف‬
‫بیماری حاد و تب دار شديد‬
‫نقص سیستم ايمنی‬
‫‪-1‬مادرزادی ‪-2‬اکتسابی‬
‫تجويز خون طی دو هفته