“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำเป็นไหม นำพาไทยสู่ AEC

advertisement
ี นก ับข้อตกลงความร่วมมือ
ประชาคมอาเซย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ญาดา มุกดาพิท ักษ์
รองเลขาธิการ ร ักษาการแทน
เลขาธิการสาน ักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนว ัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ั มนาเรือ
การสม
่ ง
่ าเซย
ี นได ้อย่างไร”
“จะใชวิ้ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาพาไทยสูอ
จัดโดย
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู ้แทนราษฎร
22 กุมภาพันธ์ 2556
เค ้าโครงการบรรยาย
1. บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน.
ในการขับเคลือ
่ นความร่วมมือด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ี น
นวัตกรรม (วทน.) ระดับอาเซย
ี น
2. ข ้อริเริม
่ กระบีก
่ รอบความร่วมมือด ้าน วทน. ของอาเซย
3. ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
่ ระชาคมอาเซย
ี น
เทคโนโลยีเพือ
่ เข ้าสูป
2
ี น
กรอบความร่วมมือด้าน วทน. ของอาเซย
ี น (www.aseansec.org)
ทีม
่ า: สานักงานเลขาธิการอาเซย
3
ี น
โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซย
ASEAN Committee on Science and Technology (COST)
AMMST
ASEAN Ministerial Meeting
on Science and Technology
COST
Advisory Bodies
ASEAN Committee on
Science and Technology
SCB
SCFST
SCIRD
SCMG
SCMIT
SCMSAT
SCMST
SCNCER
SCOSA
Cooperation with
Dialogue Partners
ABASF
Advisory Body on t
he ASEAN Science Fund
ABAPAST
Advisory Body on the ASEAN Plan of
Action on Science and Technology
TTF-TW
Technical Task Force
on Tsunami Warning
TWG-NPP
Technical Working Group
on Nuclear Power Plant
สวทน.
ได ้รับ
มอบหมาย
ให ้เป็ น
ผู ้แทน วท.
ใน
ABAPAST
SCB: Sub-Committee on
Biotechnology
SCFST: Sub-Committee on Food
Science and Technology
SCIRD: Sub-Committee on
Infrastructure and Resources
Development
SCMG: Sub-Committee on
Meteorology and Geophysics
SCMIT: Sub-Committee on
Microelectronics and
Information Technology
SCMSAT: Sub-Committee on
Marine Science and Technology
SCMST: Sub-Committee on
Material Science and Technology
SCNCER: Sub-Committee on
Non-Conventional Energy
Research
SCOSA: Sub-Committee on
Space Technology and
Applications
4
การขับเคลือ
่ นความร่วมมือด ้านวิทยาศาสตร์
ี น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในระดับอาเซย
โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ี นไม่มท
• ทีผ
่ า่ นมาอาเซย
ี ศ
ิ ทางและแผนงานทางด ้าน วทน. ทีม
่ เี อกภาพ
• กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. ได ้ผลักดันให ้ประเทศไทย
ี น โดยการริเริม
มีความริเริม
่ และเป็ นผู ้นาทางด ้าน วทน. ของอาเซย
่ ให ้มีการ
จัดทา “ข ้อริเริม
่ กระบี่ (Krabi Initiative)” เมือ
่ เดือนธันวาคม 2553
• ข ้อริเริม
่ กระบีด
่ งั กล่าวได ้รับฉั นทามติเห็นชอบจากรัฐมนตรีวท
ิ ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของทัง้ 10 ประเทศ และปั จจุบน
ั ถือเป็ น blueprint ทีส
่ าคัญทีท
่ ก
ุ
ิ ยึดถือเป็ นแนวทางในการสร ้างความร่วมมือ เพือ
ประเทศสมาชก
่ พัฒนาขีด
ี นด ้วย
ความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชวี ต
ิ ของชาวอาเซย
วทน.
• การมีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารข ้อริเริม
่ กระบีเ่ ป็นประโยชน์ตอ
่ การ
ี น และเป็ นครัง้ แรก
วางนโยบาย วทน. ของไทยทีจ
่ ะมีตอ
่ ประชาคมอาเซย
ั เจนในกาหนดท่าที (positioning) ในการผลักดัน
ทีป
่ ระเทศไทยมีความชด
วทน. ในภูมภ
ิ าค
5
The Krabi Retreat in December 2010 initiated by Thailand
Participants are STI policy makers, national economic planners and industry
representatives from ASEAN countries and the ASEAN Secretariat.
6
ี น
ข้อริเริม
่ กระบี่ (Krabi Initiative) กรอบความร่วมมือด้าน วทน. ของอาเซย
ี นเมือ
ได้ร ับความเห็นชอบจากร ัฐมนตรีวท
ิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซย
่ ธ ันวาคม 2553
เป้าหมาย: พ ัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งข ัน และยกระด ับคุณภาพชวี ต
ิ ของ
ี นด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนว ัตกรรม เพือ
ชาวอาเซย
่ การพ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน
ข้อเสนอแนะ
ความร่วมมือ
รายสาขา
(Thematic
Tracks)
การปร ับ
กระบวนท ัศน์
การทางาน
(Paradigm
Shifts)
ี น
นวัตกรรมอาเซย
่ ลาดโลก
สูต
ความมัน
่ คง
ทางพลังงาน
การปลูกฝั ง
วัฒนธรรม วทน.
ื่ ใหม่
สงั คมดิจท
ิ ัล สอ
และเครือข่ายสงั คม
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้ า
ให ้ความสาคัญกับ
ประชาชนรากหญ ้า
เทคโนโลยีส ี
เขียว
ความหลากหลายทางชวี ภาพ
เพือ
่ พัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ และ
เศรษฐกิจ
สง่ เสริม
นวัตกรรมระดับ
เยาวชน
ความมัน
่ คง
ทางอาหาร
วทน. เพือ
่ การ
เรียนรู ้ตลอดชวี ต
ิ
พัฒนา วทน.
เพือ
่ สงั คมน่า
อยู่
สร ้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐเอกชน
ี นเพือ
การเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างหน่วยงานด ้าน วทน. ทีเ่ กีย
่ วข ้องในอาเซย
่ ความสาเร็จตามเป้ าหมาย
สงิ่ ทีต
่ อ
้ งทา
(Courses of
Action)
ี ในการพัฒนาและสง่ เสริม วทน.
พัฒนากลไกเพือ
่ สร ้างความร่วมมือกับผู ้มีสว่ นได ้เสย
ี นด ้าน วทน. 2555-2558 และพัฒนา
นาข ้อเสนอแนะข ้อริเริม
่ กระบีไ่ ปปรับปรุงแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารอาเซย
แผนฉบับต่อไป
ี นด ้าน
สร ้างกลไกติดตามและประเมินผลการปฏิบต
ั ริ ายสาขา การดาเนินการตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารอาเซย
ี น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการดาเนินการแผนการจัดตัง้ ประชาคมสงั คม-วัฒนธรรมอาเซย
7
แนวคิดใหม่ในการปร ับกระบวนท ัศน์การทางาน
(Paradigm Shifts) ของข้อริเริม
่ กระบี่
เจรจาเชงิ รุกและการ
สร้างฐานความร่วม
มือใหม่
การสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
ภาคร ัฐและ
เอกชน
่ เสริมพ ัฒนาเทคโนโลยี
สง
และนว ัตกรรมเขียว
(Green Innovation)
ั
ี น เพือ
่ งคม
อาเซย
่ ก้าวสูส
คาร์บอนตา่
การปลูกฝัง
ว ัฒนธรรมด้าน
วทน.
การให้
ความสาค ัญ
ก ับประชาชน
ในระด ับราก
หญ้า
การพ ัฒนา
วทน. เพือ
่
ั
สงคมน่
าอยู่
่ เสริม
การสง
นว ัตกรรม
ระด ับเยาวชน
ร่วมพ ัฒนาระบบนิเวศนว ัตกรรม
่ เสริม
ทุกระด ับ สน ับสนุนสง
พลเมืองทีป
่ ระสบความสาเร็จ
ด้าน วทน. ให้โดดเด่น เป็น
แบบอย่างของคนรุน
่ หล ัง
พ ัฒนามนุษย์และคุณภาพ
ชวี ต
ิ โดยเฉพาะระด ับราก
หญ้า ซงึ่ เป็นประชากรสว่ น
ี น เน้น
ใหญ่ของอาเซย
โจทย์ความต้องการ
่ อาหาร ทีอ
้ ฐาน เชน
พืน
่ ยู่
ั สุขภาพ
อาศย
่ เสริมนว ัตกรรมระด ับเยาวชน อาทิ
จ ัดให้มม
ี าตรการสง
การมอบรางว ัล Young ASEAN STI Awards การ
ึ ษาระหว่างประเทศ และการให้ทน
แลกเปลีย
่ นน ักศก
ุ
สน ับสนุนการสร้างสรรค์นว ัตกรรมของเยาวชน
8
สวทน. ได ้รับมอบหมายจาก COST ให ้
ร่วมกับประธาน ABAPAST และ
ี น จัดทา
สานักงานเลขาธิการอาเซย
ข ้อเสนอแนะเชงิ นโยบายแนวทางการ
ขับเคลือ
่ นข ้อริเริม
่ กระบีแ
่ ละการจัดทา
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารความร่วมมือด ้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ี นฉบับต่อไป
ของอาเซย
9
Agreed Decisions of COST-64
30 November 2012
Jerudong, Brunei Darussalam
Reorganisation and Re-Structuring of COST
Clusters shall be established to act as “business centres” to
support the implementation of the Krabi Initiative thematic
tracks. The following clusters, for example, could be created according to the
thematic tracks of the Krabi Initiative:
Cluster 1: Green Technology, Water Technology, and Food Security
Cluster 2: STI for Life and the Global Market
Cluster 3: Digital Economy
Cluster 4: Energy and Biodiversity
Establishment of an ASEAN Innovation Fund (AIF)
An ASEAN Innovation Fund (AIF) shall be established to support the
implementation of science-, technology- and innovation-driven projects that will be
consistent with the new APAST 2016-2020.
10
การขับเคลือ
่ นข ้อริเริม
่ กระบีท
่ ผ
ี่ า่ นมา
โดยประเทศไทย
11
BANDAR SERI BEGAWAN PLAN OF ACTION
TO STRENGTHEN THE ASEAN-EU
ENHANCED PARTNERSHIP (2013-2017)
Promoting Cooperation in Science and Technology (S&T)
1. Continue dialogue between Committee of Science and Technology (COST)
and the EU to promote cooperation in research and technology and
innovation under the Framework Programme 7 (FP7) and its successor
programme “HORIZON 2020”. Strengthen ASEAN-EU dialogue in the field of
R&D including in applied S&T, as well as to reinforce the policy dialogue;
2. Support ASEAN to establish a network of S&T centres of excellence to
promote closer cooperation, sharing of research facilities, technology
transfer and commercialisation, and technology development, including
joint programmes to promote science technology and innovation in
vocational education through work-integrated learning;
3. Facilitate the exchange and mobility of scientists and researchers in
accordance to the respective laws, rules, regulation, and national policies;
and
4. Promote the implementation of the eight Thematic Tracks of the
Krabi Initiative as a strategic platform for ASEAN-EU Science,
Technology and Innovation (STI) cooperation.
12
13
Thailand-Lao PDR STI Cooperation
on ASEAN Krabi Initiative
1. STI Policy Cooperation
•
•
Development/Monitoring/Evaluation of STI Policy
HRD Exchange Programme
•
•
Community Water Management
Telemetry and Satellite Imagery for Flood Monitoring
•
Technology Need Assessment for Climate Change
Adaptation and Mitigation
Breeding and Genetic Engineering Training
Programme
2. Water Resource Management
3. Agriculture and Agro-Based Industry
•
4. STI Education and Enculturation
•
•
Science Awareness and Science Communication
Programme
Science Village Programme
5. Public-Private Partnership (PPP) Programme
•
•
•
http://sti.or.th/thai-laoPDR-STIWorkshop
STI Consultation Service for SMEs
R&D Cooperation in Renewable Energy
Pilot STI Community - Electricity Production from
Small Hydro Power
14
Integrated Foresight for Sustainable Economic
Development and Eco-Resilience in ASEAN Countries
APEC Center
for Technology Foresight
•
•
Use the Krabi Initiative as a platform to
develop foresight scenarios of ASEAN by
2015 and
Demonstrate how foresight coupled with
sustainable economic and ecological
choices can create:
•
•
•
•
Food
Security
Inclusive innovation that addresses bottom-ofthe-pyramid issues;
Societal resilience for coping with systemic
stress associated with management of scarce
resources (e.g. food, water, land);
Knowledge-intensive services for local
economic development in economically
Water
disadvantaged communities;
Resource
Agendas of new economic and technical
Manageopportunities.
ment
ASEAN Innovation
Green Technology
Energy
Security
15
Workshop on Krabi Initiative
Policy Dialogue on Science, Technology and Innovation (STI)
Strengthening the ASEAN Community
through STI Collaboration
9-10 November 2012
United Nations Conference Centre and Royal Princess Larn Luang Hotel
Bangkok, Thailand
www.sti.or.th/kiworkshop
16
รู ้เรารู ้เขารู ้โลก (Work-in Progress)
Chiang Mai
University
Mahidol University
Prince of Songkla
University
Chulalongkorn University
Khon Kaen
University
Kasetsart University
Source: A. Degelsegger, STI Office, 2013
KMUTT
รู ้เรารู ้เขารู ้โลก (Work-in Progress)
Bibliometric Analyses วิเคราะห์ใครเก่งอะไร และโอกาสสาหรับไทย
Source: A. Degelsegger, STI Office, 2013
18
รู ้เรารู ้เขารู ้โลก (Work-in Progress)
Bibliometric Analyses วิเคราะห์ใครเก่งอะไร และโอกาสสาหรับไทย
Source: A. Degelsegger, STI Office, 2013
19
ยุทธศาสตร์ประเทศและแผนงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
่ ระชาคมอาเซย
ี น
เพือ
่ เข ้าสูป
20
ความเป็ นมา
21
Country Strategy
New Growth Model สร ้างฐานเศรษฐกิจทีม
่ น
ั่ คงและยั่งยืน
หลุดพ ้นจาก
ประเทศ
รายได ้ปาน
กลาง
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน/ผลิตภาพ/
วิจัยและพัฒนา
คน/คุณภาพชวี ต
ิ /ความรู ้/ยุตธิ รรม
ปรับ
Internal
Process
Inclusive Growth
Growth &
Competitiveness
ระบบงาน/กาลังคนภาครัฐ/งบประมาณ
เป็ นมิตร
ต่อสงิ่ แวด
ล ้อม
ลดความ
เหลือ
่ มล้า
กฎระเบียบ
Green Growth
22
New Growth Model : Goals in 10-15 years
หลุดพ ้นจาก
ประเทศ
รายได ้ปาน
กลาง
ลดความ
เหลือ
่ มล้า
เป็ นมิตร
ต่อสงิ่ แวด
ล ้อม
รายได ้ต่อหัว/ปี GNI
จาก 4,420 USD
เป็ น 12,400 USD
การขยายตัวของ GDP
จาก 4.2
เป็ น 5.0-6.0
การลงทุนด ้าน R&D/GDP
จาก 0.24 %
เป็ น 1 %
GNI coefficient or GINI index
จาก 0.476
เป็ น ≤ 0.40
SMEs contribution to GDP
จาก 36.6%
เป็ น > 40%
ึ ษาเฉลีย
ปี การศก
่ / อ่านเขียนได ้
จาก 8.2 ปี / 93.1%
เป็ น 15 ปี /100 %
ลดการปลดปล่อย GHG
ในภาคพลังงาน
จาก 3.3 ตัน/คน/ปี (2553)
เป็ น 4 ตัน/คน/ปี
จะเป็ น 5 ตัน/คน/ปี (ใน10 ปี )
เพิม
่ พืน
้ ทีป
่ ่ าไม ้ (% ของ
พืน
้ ที)่
จาก 33.6%
GNI=Gross National Income per capita
GNI coefficient or GINI index
เป็ น 40%
23
NEW GROWTH MODEL
แนวยุทธศาสตร์และนโยบายทีต
่ อ
้ งบูรณาการ รวม 28 ประเด็น
GROWTH &
COMPETITIVEN
ESS
1.ด ้านเกษตร
2.ภาคอุตสาหกรรม
3.การท่องเทีย
่ วและ
บริการ
4.โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
5.พลังงาน
ื่ มโยง
6.การเชอ
เศรษฐกิจใน
ภูมภ
ิ าค
7.การปร ับขีด
ความ สามารถใน
การแข่งข ัน
8. การวิจ ัยและ
พ ัฒนา
วท.
INCLUSIVE GROWTH
GREEN
GROWTH
INTERNAL
PROCESS
1.กรอบแนวทางและการ
1.การพัฒนาคุณภาพด ้าน
1. การพัฒนาเมือง
ปฏิรป
ู กฎหมาย
ึ ษา
การศก
อุตสาหกรรมเชงิ
2.การปรับโครงสร ้างระบบ
2.การยกระดับคุณภาพและ
นิเวศ
ราชการ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
2. การลดการปล่อย
3.การพัฒนากาลังคน
3.การดูแลผู ้สูงอายุ เด็ก สตรี
GHG
ภาครัฐ
และผู ้ด ้อยโอกาส
3. นโยบายการคลัง
4.การปรับโครงสร ้างภาษี
4.การสร ้างโอกาสและรายได ้
เพือ
่ สงิ่ แวดล ้อม
5.การจัดสรรงบประมาณ
ิ ทรัพย์
6.การพัฒนาสน
แก่ SMEs และเศรษฐกิจ
4. การฟื้ นฟู
้
ราชการทีไ่ ม่ได ้ใชงาน
ชุมชน
ทรัพยากรธรรมชา
ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด
5.แรงงาน
ติและบริหาร
7.ความมัน
่ คงใน 3 จังหวัด
6.ระบบยุตธิ รรมเพือ
่ ลดความ
จัดการน้ า
ชายแดนภาคใต ้
เหลือ
่ มล้า
5. การเปลีย
่ นแปลง
8.การปฏิรป
ู การเมือง
่
ั
7.การต่อต ้านการคอร์รัปชน
สภาวะภูมอ
ิ ากาศ
สร ้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใส
8.1) เพิม
่ การลงทุน R&D/GDP เป็ น 1%
้
8.2) Talent Mobility การใชประโยชน์
จากกาลังคนด ้าน ว. และ ท.
24
้
เป็ นเจ ้าภาพ
8.3) การใชประโยชน์
จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภม
ู ภ
ิ าค
การประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
การบูรณาการแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารยุทธศาสตร ์
ประเทศ และ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารยุทธศาสตรการเข
าสู
้ ่
์
ประชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 3
วันจันทรที
์ ่ 7 มกราคม 2556
เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ตึกสั นติไมตรีหลังนอก ทาเนียบรัฐบาล
25
่ ระชาคมอาเซย
ี น
ยุทธศาสตร์ประเทศ และ ยุทธศาสตร์การเข้าสูป
Growth &
Competitive
ness
การเสริมสร ้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันของ สินค ้า บริการ
และการลงทุน
การเสริมสร ้าง
ความมั่นคง
คน/คุณภาพชวี ต
ิ /
ความรู ้/ยุตธิ รรม
การพัฒนา
กฎหมาย กฎ
ระเบียบ
ปรับ
Internal
Process
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์
Inclusive
Growth
ระบบงาน/
กาล ังคน/
งบประมาณ
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวต
ิ และการ
คุ ้มครอง
ทางสังคม
การสร ้างความรู ้
ความเข ้าใจ
และความ
ตระหนักถึงการ
เป็ น ประชาคม
อาเซียน
กฎระเบียบ
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน/ผลิต
ภาพ/วิจัยและพัฒนา
การพัฒนาโครงสร ้าง
พืน
้ ฐานและโลจิสติกส์
การเพิม
่ ศักยภาพของ
่ มโยง
เมืองเพือ
่ เชือ
โอกาสจากอาเซียน
Green
Growth
26
การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ
่ ระชาคมอาเซย
ี น
ก ับยุทธศาสตร์การเข้าสูป
ก่อนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy)
4 ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
Growth & Competitiveness
Inclusive Growth
Green Growth
Internal process
→ 28 ประเด็นหลัก
→ 56 แนวทางการ
ดาเนินการ
หลังบูรณาการ
่ ระชาคม
ยุทธศาสตร์การเข ้าสูป
ี น
อาเซย
(ASEAN Strategy)
8 ยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร ้างความสามารถใน
ิ ค ้า บริการและ
การแข่งขันของ สน
การลงทุน
2. การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ และการ
คุ ้มครองทางสงั คม
3. การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
และโลจิสติกส ์
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ
6. การสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจ และ
ความตระหนักถึงการเป็ น
ี น
ประชาคมอาเซย
7. การเสริมสร ้างความมั่นคง
8. การเพิม
่ ศักยภาพของเมืองเพือ
่
ื่ มโยงโอกาสจากอาเซย
ี น
เชอ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
(Country Strategy)
4 ยุทธศาสตร์
(ผนวกรวมประเด็น
ี นแล ้ว)
อาเซย
1. Growth &
Competitiveness
2. Inclusive Growth
3. Green Growth
4. Internal process
→ 30 ประเด็นหลัก
→ 79 แนวทางการ
ดาเนินการ วท. เป็นเจ้าภาพ
8.4 การขับเคลือ
่ น
ข ้อริเริม
่ กระบีต
่ าม
กรอบความร่วมมือ
27 27
ี น
อาเซย
ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ สร ้างงาน
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ สร ้างรายได ้
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ สร ้างอนาคต
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ เพือ
่ ชวี ต
ิ
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ สร ้างฐานความรู ้
ประกอบด ้วย
แผนงาน 47 value chains
http://valuechain.most.go.th/
28 28
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีเพือ
่
สร้างงาน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ข ้าว
ข ้าวโพด
ปาล์ม
พืชผัก (พริก
มะเขือเทศ และ
กลุม
่ แตง)
มันสาปะหลัง
ั
ไม ้สก
ยาง
อ ้อย
ลาไย
กุ ้ง
ไก่
โคนม
หมู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ สร้าง
รายได้
่ รัวโลก
• นวัตกรรมครัวไทยสูค
• เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ด ้วยเทคโนโลยี
ซอฟแวร์ และสารสนเทศดิจท
ิ อล
• ยกระดับ SMEs ไทยในการสร ้างและทดสอบเครือ
่ งจักรอัตโนมัตเิ พือ
่
อุตสาหกรรมผลิต Hard Disk Drive
้
• การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ
่ สร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับอุตสาหกรรม
ท่องเทีย
่ ว
• การขยายผลการผลิตพลังงานและผลิตภัณฑ์จากชวี มวล
้ ตกรรมและเทคโนโลยีชน
ั ้ สูง
• โรงงานผลิตปุ๋ ยโดยใชนวั
• โครงการสร ้างธุรกิจนวัตกรรมแก่ SMEs เพือ
่ การแข่งขันในระดับ
ี น
อาเซย
ิ้ สว่ นยานยนต์ไทย เพือ
• การยกระดับความสามารถผลิตชน
่ รักษาฐาน
การผลิตรถยนต์
ิ้ สว่ นรถไฟและ
• การยกระดับอุตสาหกรรมไทยเพือ
่ รองรับการผลิตชน
ระบบราง
• การจัดตัง้ เขตพืน
้ ทีพ
่ ัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพแนวใหม่ใน
ประเทศไทย (Medicopolis)
้
ั ้ สูง
• การเพิม
่ มูลค่าผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอโดยใชเทคโนโลยี
ชน
ิ ค ้า
• ห ้องปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสน
• การเพิม
่ มูลค่าและความปลอดภัยของอาหารแปรรูปไทยสูร่ ะดับสากล
้
• อิเล็กทรอนิกส ์ คอมพิวเตอร์ และเครือ
่ งใชไฟฟ้
า
29
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่ สร้างอนาคต
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
้
การควบคุมการใชสารรั
งสเี พือ
่ ไม่ให ้เกิดอันตรายต่อประชาชน
้
ความหลากหลายทางชวี ภาพ: การใชประโยชน์
จากจุลน
ิ ทรียแ
์ ละผลิตภัณฑ์
ิ ค ้าเกษตรด ้วยเทคโนโลยีนวิ เคลียร์
การเพิม
่ ผลผลิตและความปลอดภัยของสน
ั ยภาพการแข่งขันของประเทศไทย
การวิจัยรังสเี พือ
่ เพิม
่ ศก
ึ ษานิวเคลียร์ชน
ั ้ สูงเพือ
การจัดตัง้ สถาบันศก
่ แก ้ไขการขาดแคลนบุคลากรนิวเคลียร์
้
ี หาย
การใชเทคโนโลยี
ชวี ภาพและอิเล็กทรอนิกสเ์ พือ
่ เร่งฟื้ นฟูระบบนิเวศทีเ่ สย
การพัฒนาระดับโครงสร ้างของผลิตภัณฑ์ด ้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และการเกษตร
ิ โครตอน
ในระดับนาโนด ้วยเทคโนโลยีแสงซน
ิ ค ้าอุตสาหกรรมในระดับอาเซย
ี นโดยใชเทคโนโลยี
้
โครงการกาหนดมาตรฐานสน
ด ้าน
มาตรวิทยา
ิ ค ้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์
ศูนย์ปฏิบต
ั ก
ิ ารถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโนเพือ
่ พัฒนาสน
ชุมชน
โครงการแปรรูปมันสาปะหลังด ้วยนวัตกรรมพลาสติกชวี ภาพเพือ
่ ทดแทนพลาสติก
สงั เคราะห์
้
ศูนย์เครือข่ายเตือนภัยพิบต
ั โิ ดยใชเทคโนโลยี
อวกาศ
้
้
ภูมส
ิ ารสนเทศกลางของประเทศเพือ
่ ลดความซ้าซอนในการน
าไปใชประโยชน์
ด ้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม ความมั่นคง และการจัดเก็บภาษี ท ้องถิน
่
ขยายการผลิตสาหร่ายเป็ นอุตสาหกรรมพลังงานและอาหาร
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ
่ ความมั่นคงของประเทศ
30
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ
่
สร้างชวี ต
ิ
• พัฒนาเทคโนโลยีหน
ุ่ ยนต์ทาง
ั ้ สูง
การแพทย์ชน
• นวัตกรรมการผลิตเครือ
่ งมือ
แพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
จากงานวิจัยของประเทศไทย
• นวัตกรรมเพือ
่ ชว่ ยเหลือคนพิการ
และผู ้สูงอายุทเี่ หมาะสมกับคน
ไทย
ี สาร
• นวัตกรรมการผลิตยา วัคซน
ชวี ภัณฑ์ทางการแพทย์
สมุนไพร และอาหารเสริมจาก
งานวิจัยของประเทศไทย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพือ
่ สร้าง
ฐานความรู ้
• การเพิม
่ มูลค่าและ
ความปลอดภัยของ
อาหารแปรรูปไทยสู่
ระดับสากล
• การรวบรวมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ั ้ สูง
นวัตกรรมชน
31
ื่ มโยงยุทธศาสตร์ประเทศสูก
่ ารปฏิบ ัติในระด ับพืน
้ ที่
การเชอ
เป้ าหมาย/ตัวชวี้ ด
ั
เชงิ บูรณาการ
เป้ าหมาย/ตัวชวี้ ด
ั
ระดับพืน
้ ที่
Area based
Function based
ยุทธศาสตร์
ประเทศและ
การก ้าวสู่
ประชาคม
ี น
อาเซย
NESDB
แผนพัฒนา
จังหวัด/
กลุม
่ จังหวัด
การนา
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
ยุทธศาสตร์
่ าร
ประเทศสูก
ปฏิบต
ั ใิ นระดับ
พืน
้ ทีอ
่ ย่างมี
ิ ธิภาพ
ประสท
การติดตามประเมินผลตามตัวชวี้ ด
ั
32
ต ัวอย่างแนวทางการพ ัฒนากลุม
่ จ ังหว ัด
ี งใหม่
ภาคเหนือตอนบน1: เชย
่ งสอน ลาพูน ลาปาง
แม่ฮอ
ท่องเทีย
่ วทางธรรมชาติ บริการ
ึ
ิ้ สว่ น
การศกษา ผักผลไม ้ ชน
อิเล็กทรอนิกส ์ เซรามิก
ภาคเหนือตอนบน 2: น่าน พะเยา
ี งราย แพร่
เชย
ท่องเทีย
่ วเชงิ วัฒนธรรม ข ้าวหอม
มะลิ ข ้าวโพด ชา กาแฟ การค ้า ภาคตะว ันออกเฉียงเหนือตอนบน
1: อุดรธานี หนองคาย เลย
ชายแดน และประตูส ู่ GMS
หนองบ ัวลาภู บึงกาฬ
ท่องเทีย
่ วเชงิ นิเวศน์ ท่องเทีย
่ วเชงิ
วัฒนธรรมและประวัตศ
ิ าสตร์ ข ้าวอ ้อย
และการค ้าชายแดน
33
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ
ภายใต้แผนงบประมาณปี 57
ยุทธศาสตร์ตามแผน
Country strategy
ลาดับความสาคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
วิทยาศาสตร์เพือ
่ สร้างงาน
วิทยาศาสตร์เพือ
่ สร้างรายได้
วิทยาศาสตร์เพือ
่ อนาคต
วิทยาศาสตร์เพือ
่ ชวี ต
ิ
วิทยาศาสตร์เพือ
่ สร้างฐานความรู ้
 1% R&D/GDP
 Talent Mobility
้ ระโยชน์จาก
การใชป
กาล ังคนด้าน ว. และ ท.
้ ระโยชน์จาก
 การใชป
อุทยานวิทยาศาสตร์
ภูมภ
ิ าค
Project Based
Management
่ ล
• การจัดการห่วงโซม
ู ค่า
•เพิม
่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
• ผลตอบแทนจากการลงทุนเมือ
่ เทียบกับ
งบประมาณ
• ภาคธุรกิจ ก่อให ้เกิด งานวิจัย&พัฒนา
• ประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหลายเรือ
่ ง
เป้ าหมาย
 การเพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แข่งข ันของประเทศ เพือ
่ หลุดพ้น
จากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness)
 การลดความเหลือ
่ มลา้
(Inclusive Growth)
 การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สงิ่ แวดล้อม (Green Growth)
 การบริหารราชการแผ่นดิน
(Internal process)
ยุทธศาสตร์เพือ
่ เข ้าสู่
ี น
ประชาคมอาเซย
ลาดับความสาคัญ
ข้อริเริม
่ กระบี่
เป้ าหมาย
การสน ับสนุนยุทธศาสตร์
ี น
อาเซย
34
่ ระชาคมอาเซย
ี น เสนอต่อ
แผนงาน/โครงการของ วท. ในการเข ้าสูป
่ ระชาคม
สศช. เพือ
่ จัดทายุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์การสูป
ี นของประเทศ (ณ 7 มกราคม 2556)
อาเซย
ยุทธศาสตร์
จานวนแผนงาน
จานวนโครงการ
4
37
3
9
1
1
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
7
การเสริมสร ้างความมั่นคง
3
7
ื่ มโยงโอกาสจาก
การเพิม
่ ศักยภาพของเมืองเพือ
่ เชอ
ี น
อาเซย
1
1
13
62
ิ ค ้า
การเสริมสร ้างความสามารถในการแข่งขันของสน
บริการ และการลงทุน
การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ และการคุ ้มครองทางสังคม
การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและโลจิสติกส ์
รวม
35
ิ ค ้า บริการ และ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร ้างความสามารถในการแข่งขันของสน
การลงทุน
แนวทางการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
จานวน
โครงการ
หน่วยงาน
เจ้าภาพ
หน่วย งาน
ทีเ่ กีย
่ ว ข้อง
1. การเร่งใช ้
โอกาสจาก
ี นก ้าวสู่
อาเซย
เวทีโลก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ
่
สง่ เสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน
1
สป.
พว., วว.,
สอท.
วว.
มว., วศ.,
กต., พณ.,
กนอ.,
จังหวัด
ชายแดน
วศ., วว.,
พว., สซ.,
สทน., สว
ทน.
อก., สธ.,
กษ., สนง.
อิสลาม
จังหวัด,
วศ., มว.,
วว., พว.,
ศลช.
อก., สมอ.,
สสว., วพ.,
สธ., กพร.
2. การ
เสริมสร ้าง
ั ยภาพภาค
ศก
การผลิตและ
บริการ
ั ยภาพด ้าน
การพัฒนาศก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ผู ้ประกอบการ SME ไทย เพือ
่
เพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รองรับโอกาสและความ
่ ระชาคม
ท ้าทายจากการเข ้าสูป
ี น
อาเซย
ิ ธิภาพการผลิต
การเพิม
่ ประสท
ด ้วยการวิจัยและพัฒนา และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน
ิ ค ้า ด ้วยการตรวจวัด ทดสอบ
สน
สอบเทียบ ทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
2
16
18
36
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ และการคุ ้มครองทางสงั คม
แนวทางการ
ดาเนินงาน
1. การพัฒนา
สภาพแวดล ้อมและ
ความเป็ นอยู่
แผนงาน
การดาเนินงานตามพันธกิจในพิมพ์
ี น (ASEAN Blueprint)
เขียวอาเซย
และขับเคลือ
่ นข ้อริเริม
่ กระบีต
่ าม
ี น เพือ
กรอบความร่วมมืออาเซย
่
พัฒนาขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและยกระดับคุณภาพชวี ต
ิ
ี นด ้วยวิทยาศาสตร์
ของชาวอาเซย
และเทคโนโลยี
การสร ้างความตระหนักทาง
วิทยาศาสตร์ และความหลากหลาย
ทางชวี ภาพ
2. ความร่วมมือเพือ
่
พัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ
พัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ของผู ้สูงอายุ ผู ้
พิการ และผู ้ด ้อยโอกาส
จานวน
โครงการ
หน่วย
งาน
เจ้าภาพ
หน่วย
งานที่
เกีย
่ ว
ข้อง
สวทน.,
สป.
กต.,
ทส.,
สอท.,
สภา
หอการค ้
าฯ,
ASEAN
Sec,
UNDP,
ESCAP,
FAO, EU
อพ.
ทส.
ศลช.
สป.
2
2
5
37
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐานและโลจิสติกส ์
แนวทางการ
ดาเนินงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนงาน
การพัฒนาเครือข่ายการประเมิน
พืน
้ ทีเ่ พาะปลูกและคาดการณ์
ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ
จานวน
โครงการ
หน่วย
งาน
เจ้าภาพ
หน่วย
งานที่
เกีย
่ ว
ข้อง
1
สทอภ.
กษ.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการ
ดาเนินงาน
แผนงาน
ึ ษา
การศก
การพัฒนาบุคลากรและสร ้าง
เครือข่ายวิชาการด ้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับ
ี น
อาเซย
จานวน
โครงการ
6
หน่วย
งาน
เจ้าภาพ
หน่วย
งานที่
เกีย
่ ว
ข้อง
สทอภ.,
อพ., สซ.,
สดร., ปส.
ศธ.
38
ยุทธศาสตร์การเสริมสร ้างความมั่นคง
แนวทางการ
ดาเนินงาน
การเสริมสร ้าง
ั พันธ์และ
ความสม
ความร่วมมือ
ปั จจัยสนั บสนุน
แผนงาน
การจัดให ้มีการตกลงในกลุม
่
ี นให ้ดาวเทียม
ประเทศอาเซย
สารวจโลกของประเทศใน
ี นมีวงโคจรทีส
ภูมภ
ิ าคอาเซย
่ อด
ประสานกัน (constellation)
จานวน
โครงการ
หน่วย
งาน
เจ้าภาพ
1
สทอภ.
การสร ้างเครือข่ายความร่วมมือ
ี น
ด ้านมาตรวิทยาในระดับอาเซย
1
การเตรียมความพร ้อมและการ
่ ระชาคม
รองรับการเข ้าสูป
ี นด ้านนิวเคลียร์และรังส ี
อาเซย
5
หน่วย
งานที่
เกีย
่ ว
ข้อง
มว.
ปส.
สทน.,
มว.
39
ั ยภาพของเมืองเพือ
ื่ มโยง
ยุทธศาสตร์การเพิม
่ ศก
่ เชอ
ี น
โอกาสจากอาเซย
แนวทางการ
ดาเนินงาน
เมืองอุตสาหกรรม
แผนงาน
พืน
้ ทีเ่ ศรษฐกิจนวัตกรรมด ้าน
อาหาร (Food Valley)
จานวน
โครงการ
1
หน่วย
งาน
เจ้าภาพ
สนช.
หน่วย
งานที่
เกีย
่ ว
ข้อง
สอท.,
BOI,
อก.,
พว.
40
สานั กงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
National Science Technology and Innovation
Policy Office
ั ้ 14 ถนนพญาไท
319 อาคารจัตรุ ัสจามจุรช
ี น
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ั ท์: 02-160-5432
โทรศพ
โทรสาร: 02-160-5438
Email: [email protected]
http://www.sti.or.th
Download