Stabilitet og endring

STABILITET OG
ENDRING
STABILITET
ENDRING
KOHERENS
Cato Grønnerød
PSYC4200
STABILITET OG
ENDRING
STABILITET
ENDRING
KOHERENS
Cato Grønnerød
PSYC1204/PSY1101
STABILITET OG
ENDRING
STABILITET
ENDRING
KOHERENS
Cato Grønnerød
PSY1006/PSY1101
STABILITY AND
CHANGE
STABILITY
CHANGE
COHERENCE
Cato Grønnerød
PSY2600
BEGREPER
 Personlighetsutvikling
• Jevnhet, konsistens, stabilitet over tid, og måten folk
endres på over tid
 Endring er
• Indre: Endringer er interne, ikke endringer i ytre
omgivelser
• Vedvarende: Endringer varer over tid, ikke
midlertidige
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
CONCEPTUAL ISSUES
 Personality Development
• Continuities, consistencies, stabilities in people over
time, and the way in which people change over time
 Change
• Internal: Changes are internal to a person, not
changes in the external surrounding
• Enduring: Changes are enduring over time, not
temporary
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TRE VIKTIGE TYPER
STABILITET
 Rangordenstabilitet
• Et individ opprettholder sin relative posisjon innen en
gruppe
 Gjennomsnittsstabilitet
• Nivåkonstans i en populasjon
 Personlighetskoherens
• Opprettholder rangorden innen gruppen men
framtoningen av trekket endres
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
THREE KEY FORMS OF
STABILITY
 Rank order stability
• Maintenance of an individual position’s within group
 Mean level stability
• Constancy of level in population
 Personality coherence
• Maintaining rank order relative to others but changing
in the manifestations of trait
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TRE ANALYSENIVÅER
 Populasjonsnivå
• Endring eller stabilitet som gjelder for de aller fleste
 Gruppeforskjellsnivå
• Endring eller stabilitet som påvirker forskjellige
grupper på forskjellig vis
 Individuelt forskjellsnivå
• Kan vi for eksempel predikere risiko for psykisk
lidelse senere i livet basert på tidligere
personlighetsvurderinger?
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
THREE LEVELS OF ANALYSIS
 Population level
• Changes or constancies that apply more or less to
everyone
 Group differences level
• Changes or constancies that affect different groups
differently
 Individual difference level
• e.g., Can we predict who is at risk for psychological
disturbance later in life based on earlier measures of
personality?
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
STABILITET
 Slutter trekk å endre seg ved en viss alder?
• Freud: etter ødipalkomplekset (3-4 år)
• Bloom (1964): stabilt etter 20-årsalder
• Costa & McCrae: stabilt etter 30-årsalder
 Hvis ja
• Vanskelig å etablere begrepsvalidtet
• Kanskje lite nyttig å forsøke å endre trekk
• Implikasjoner for klinisk virksomhet
STABILITET
 Empiri som viser endring
• Executive Personality: Økt selvbevissthet, selektivitet,
manipulering og kontroll med alder
• Mer modne forsvarsmekanismer med alder
 Flere studier viser endring mot mer moden
fungering fra ungdom til midtlivsalder
STABILITET
 Individfokus
• Intraindividuelle forskjeller i konsistens
• Hvordan individer endrer seg over tid
• Ipsativ stabilitet
• Den relative balansen mellom enkelte trekk
 Gruppefokus
• Gjennomsnittsstabilitet
• Hvordan en gruppe endres
• Rangordenstabilitet
• Hvordan forholdet mellom individer endres
STABILISERENDE FAKTORER
 Stabilt miljø
• Mindre endringer seinere i livet
 Gener
• Opp til 80% forklart varians
 Psykologiske faktorer
• Visse trekk og strukturer bidrar til stabilitet
• Tilpasning og resiliens
• Kliniske utvalg mindre stabile enn ikke-kliniske utvalg
STABILIZING FACTORS
 Stabile environment
• Less changes later in life
 Genes
• Up to 80% explained variance
 Psychological factors
• Certain traits and structures contribute to stability
• Adaption and resilience
• Clinical samples less stable than non-clinical samples
STABILISERENDE FAKTORER
 Interaksjonsfaktorer
• Goodness of fit: avpasning mellom krav og evne til
oppfyllelse av krav
• Reaktiv, evokativ, proaktiv (selektiv), manipulativ
 Konsolidert identitet
• Følelse av et helt og konsistent selv
• Tilpasning, velvære
• Selektiv interaksjon
UTVIKLING
 Overgang fra temperament til personlighet:
økende grad av stabilisering
• Utvikling av selvoppfatninger gir stabiliserende
skjemaer
• Øket evne til å integrere opplevelser inn i allerede
eksisterende skjemaer
UTVIKLING
 Temperament: stabilitet gjennom
småbarnsalder
• Individuelle forskjeller som vises tidlig i livet er
arvelige og involverer atferd knyttet til emosjonalitet
• Aktivitetsdimensjon
• Emosjonalitetsdimensjon
• Sosiabilitetsdimensjon
• Impulsivitetsdimensjon
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
DEVELOPMENT
 Stability of Temperaments During Infancy
• Individual differences that emerge very early in life,
are heritable, and involved behaviors are linked with
emotionality
• Activity level
• Smiling and laughter
• Fear
• Distress to limitations
• Soothability
• Duration of orienting
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
UTVIKLING
 Temperament: Forskning viser at…
• Stabile individuelle forskjeller vises tidlig i livet og kan
vurderes av observatører
• De fleste temperamentsvariablene viser moderate
stabilitetsnivåer over tid gjennom det første leveåret
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
DEVELOPMENT
 Temperaments: Research points to the
following conclusions
• Stable individual differences emerge early in life,
where they can be assessed by observers
• For most temperament variables, there are moderate
levels of stability over time during the first year of life
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
UTVIKLING
 Temperament: Forskning viser at…
• Stabiliteten er høyere over korte intervaller enn lange
intervaller
• Stabilitetsnivået øker med barnets modning
• Aktivitetsnivå og Smiling og latter mest stabile
variabler
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
DEVELOPMENT
 Stability of Temperaments During Infancy:
Research
• Stability of temperament is higher over short intervals
of time than over long intervals of time
• Level of stability of temperament increases as infants
mature
• Activity Level and Smiling and Laughter most stable
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
UTVIKLING
 Stabilitet gjennom barndommen
• Longitudinelt studie: Undersøkelse av samme gruppe
over tid
• Block og Block longitudinelle studie
• 100 barn vurdert ved 3, 4, 5, 7 og 11 år
• Stabilitet i aktivitetsnivåer (aktometer og observatør)
• Olweus (1979)
• Individer beholder rangordensstabilitet i aggresjon over
mange år
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
DEVELOPMENT
 Stability During Childhood
• Longitudinal study: Investigation of same group of
individuals over time
• Block and Block Longitudinal Study
• 100 children assessed at three, four, five, seven, and 11
years
• Stability in activity levels (actometer and observer)
• Olweus (1979)
• Individuals retain rank order stability on aggression over
many years
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GJENNOMSNITTSSTABILITET
HOS VOKSNE
 “Big five” personlighetsfaktorer viser
konsistent gjennomsnittlig stabilitetsnivå over
tid
 Spesielt etter 50 er det få endringer i
gjennomsnittsnivå
 Små men konsistente endringer, spesielt rundt
20-årene
• Åpenhet, ekstroversjon og nevrotisisme synker med alder
opp til 50
• Kontroll og medmenneskelig het viser gradvis økning med
tid
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
MEAN LEVEL STABILITY IN
ADULTHOOD
 “Big five” personality factors show a
consistent mean level stability over time
 Especially after 50, very little change in the
average level
 Small but consistent changes, especially
the during 20s
• Openness, extraversion, neuroticism decline with age
until 50
• Conscientiousness and agreeableness show gradual
increase with time
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GJENNOMSNITTSSTABILITET
HOS VOKSNE
MEAN LEVEL STABILITY IN
ADULTHOOD
RANGORDENSSTABILITET HOS
VOKSNE
 Costa & McCrae (1994)
• Brede personlighetstrekk viser moderat til høy
stabilitet på tvers av forskjellige
selvrapportinventorier, forskjellige forskere og
forskjellige tidsspenn (3 til 30 år)
• Gjennomsnittlig korrelasjon på tvers av trekk, skalaer
og tid er rundt 0,65
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
RANK ORDER STABILITY IN
ADULTHOOD
 Costa & McCrae (1994)
• Across different self-report measures of personality,
conducted by different investigators, over differing
time intervals (3 to 30 years), broad personality traits
show moderate to high levels of stability
• Average correlations across traits, scales, and time
intervals is about +.65
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
RANGORDENSSTABILITET HOS
VOKSNE
 Costa & McCrae (1994): 6 år
Selvrapport
Observatørrapport
Nevrotisisme
.83
.83
Ekstroversjon
.82
.77
Åpenhet
.83
.80
Medmenneskelighet
.63
Kontroll
.79
Trekk
RANK ORDER STABILITY IN
ADULTHOOD
 Costa & McCrae (1994): 6 years
Self-Report
Observer
Report
Neuroticism
.83
.83
Extraversion
.82
.77
Openness
.83
.80
Agreeableness
.63
Conscientiousness
.79
Trait
RANGORDENSSTABILITET HOS
VOKSNE
 Roberts & DelVecchio (2000)
0,75
RANK ORDER STABILITY IN
ADULTHOOD
 Roberts & DelVecchio (2000)
0,75
PERSONLIGHETSENDRINGER
 Endringer i selvaktelse (Self-Esteem) fra
ungdom til voksen alder
• Kvinner går ned i selvaktelse, menn går opp
• Personlighetsvariabler knyttet til økning i selvaktelse
over tid for hvert kjønn:
• Kvinner: Humørfylte, beskyttende, snakkesalige
• Menn: sosialt trygge, rolige, avslappede
• Nedgang over tid:
• “Nevrotiske” typer
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY CHANGE
 Changes in Self-Esteem from Adolescence
to Adulthood
• Females tend to decrease in self-esteem, males tend
to increase in self-esteem
• Personality variables linked with increase in selfesteem over time for each sex
• Females: Humorous, protective, talkative
• Males: Socially at ease, calm, relaxed
• Decrease over time:
• “Neurotic” types
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSENDRINGER
 Autonomi, ledersskap og ambisjoner
• Longitudinell studie av mannlige lederkandidater i 20årene og så periodisk de neste 20 år til 40-årene
• Bratt senking i ambisjon
• Brattest i løpet av de første åtte årene, fortsatte å fall de
neste 12 årene
• Mer realistiske angående begrensede muligheter
• Økning i autonomi, lederskapsmotivasjon og
dominans
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY CHANGE
 Autonomy, Leadership, and Ambition
• Longitudinal study of male managerial candidates in
their 20s and then periodically over a 20-year span up
to their 40s
• Steep decline in ambition
• Steepest during first eight years, but continued to drop over
next 12 years
• More realistic about limited possibilities
• Increase in autonomy, leadership motivation,
achievement and dominance
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSENDRINGER
 Sensation Seeking
• Økning med alder fra barndom til ungdom
• Topper seg i sen ungdomstid rundt 18–20
• Faller mer eller mindre kontinuerlig med alder etter
20-års alder
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY CHANGE
 Sensation Seeking
• Increases with age from childhood to adolescence
• Peaks in late adolescence, around ages 18–20
• Falls more or less continuously with age after the 20s
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSENDRINGER
 Femininitet
• Mills College Study: Longitudinelt studie av kvinner
fra et elite-college
• Konsistent fall i femininitet fra tidlig 40-årene til tidlig
50-årende
• Fallet ikke relatert til overgangsalder per se
• Kan være knyttet til senkning i østrogennivåer
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY CHANGE
 Femininity
• Mills College Study: Longitudinal study of women
from an elite college
• Consistent drop in femininity from the early 40s to
early 50s
• Drop was not related to menopause per se
• Perhaps attributable to decreases in the levels of
estrogen
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSENDRINGER
 Følelse av kompetanse (competence)
• Mills College Study
• Selvrapport fra kvinner og deres menn når kvinnene
var 27 og 52 år
• Kvinner viser skarp økning I selvvurdert kompetanse
• Mennen viste stabilt nivå
• Kvinnenes økning ikke knyttet til hvorvidt de hadde
barn
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY CHANGE
 Competence
• Mills College Study
• Self-reports of competence for women and their
husbands when women were 27 and again at 52
• Women showed a sharp increase in self-assessed
competence
• Husbands showed a constant scores across two time
periods
• Women’s increased competence did not depend on
whether they had children
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSENDRINGER
 Uavhengighet og tradisjonelle roller
• Mills College Study
• Kvinner vurdert ift uavhengighet ved 21 og 43 år
• Skilte mødre, ikke-mødre og arbeidende mødre:
• Uavhengighet økte over tid
• Bare tradisjonelle husmødre viste stabile nivåer over
tid
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY CHANGE
 Independence and Traditional Roles
• Mills College Study
• Women were assessed for independence at 21 and
again at 43
• For divorced mothers, nonmothers, and working
mothers, independence increased over time
• Only traditional homemakers show no increase in
independence over time
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSENDRINGER
 Kohorteffekter
• Endringer over tid som kan knyttes til det å leve i
forskjellige tidsperioder
 Jean Twenge
• Kvinners påståelighet (assertiveness) ift endringer i
sosial status og roller
• Påståelighet og dominans avhengig at kohort
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY CHANGE
 Cohort effects
• Changes over time that are attributable to living in
different time periods rather than to “true” change
 Jean Twenge: Women’s Assertiveness in
Response to Changes in Social Status and
Roles
• Assertiveness and dominance dependent on cohort
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSKOHERENS
OVER TID
 Personlighetskoherens
• Forutsigbare endringer i manifestasjon eller resultat
av personlighetsfaktorer over tid, selv om
underliggende karakteristiker forblir stabile
 Prediksjon av sosialt relevante resultater
• Ekteskap, jobber, psykiske lidelser
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY COHERENCE
OVER TIME
 Personality coherence
• Predictable changes in manifestations or outcomes of
personality factors over time, even if underlying
characteristics remain stable
 Predictions of Socially Relevant Outcomes
• Marriage, jobs, psychological disorders
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSKOHERENS
OVER TID
 Ekteskap: stabilitet, tilfredshet og
skilsmisse (Kelly and Conley, 1987)
• Longitudinell studie av 300 par fra forlovelse på 30tallet til 80-tallet
• Tre personlighetsaspekter sterke prediktorer for
utilfredshet og skillsmisse (nærmere 50%)
• Mannens nevrotisisme
• Mannens impulsivitet: Utroskap
• Kvinnens nevrotisisme
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY COHERENCE
OVER TIME
 Marital Stability, Marital Satisfaction, and
Divorce (Kelly and Conley, 1987)
• Longitudinal study of 300 couples from engagements
in 1930s to 1980s
• Three aspects of personality strongly predicted
marital dissatisfaction and divorce (nearly 50%)
• Husband’s neuroticism
• Husband’s impulsivity: Infidelity
• Wife’s Neuroticism
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSKOHERENS
OVER TID
 Alkoholisme og emosjonelle forstyrrelser
• Longitudinell studie av menn
• Høy nevrotisisme predikerer senere utvikling av
alkoholisme og emosjonelle forstyrrelser
• Mannlige alkoholiker hadde lavere skårer på impulskontroll
enn menn med emosjonelle forstyrrelser
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY COHERENCE
OVER TIME
 Alcoholism and Emotional Disturbance
• Longitudinal study of men
• High neuroticism predicted the later development of
alcoholism and emotional disturbance
• Alcoholic men had lower impulse control scores than men
with emotional disturbance
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSKOHERENS
OVER TID
 Longitudinell studie over 40 år (Caspi, 1987)
• Som barn
• Hyppige og alvorlige temperamentsutbrudd
• Som voksne menn
• Lavere utdanning, lavere jobbstatus i sine første jobber,
byttet arbeid ofte og hadde mer uregelmessige
arbeidsmønstre
• Hvis de var i militæret
• Oppnådde lavere rang enn sine likemenn
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY COHERENCE
OVER TIME
 Longitudinal study spanning 40 years
(Caspi, 1987)
• As children
• Frequent and severe temper tantrums
• As men
• Lower levels of education, lower occupational status at their
first job, changed jobs frequently, and had erratic work
patterns
• If in the military
• Achieved lower military rank than peers
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSKOHERENS
OVER TID
 Prediksjon av personlighetsendringer
• Er valg av ektefelle årsak til stabilitet eller endring?
• De som giftet seg med en ektefelle som var minst lik
dem selv endret seg mest
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY COHERENCE
OVER TIME
 Prediction of Personality Change
• Is the choice of marriage partner a cause of
personality stability or change?
• People married to a spouse least similar to
themselves showed most personality change
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSKOHERENS
OVER TID
PERSONALITY COHERENCE
OVER TIME
RANGORDENSTABILITET
 Roberts & DelVecchio (2000)
• The Rank-Order Consistency of Personality Traits
From Childhood til Old Age: A Quanitative Review of
Longitudinal Studies
• Psychological Bulletin, 126, 3-25
• Meta-analyse
•
•
•
•
152 longitudinelle studier
3 217 korrelasjoner
N = 55 180
Test-retest M = 6,75 år
ROBERTS & DELVECCHIO
(2000)
 Problemstillinger
• Hva er relasjonen mellom kronologisk alder og
trekkonsistens?
• Ved hvilken alder topper stabiliteten seg?
• Topper trekkstabilitet seg høyt nok til å støtte
påstander om at trekk slutter å endre seg ved en viss
alder?
ROBERTS & DELVECCHIO
(2000)
 Metode
•
•
•
•
•
•
Selvrapport: 50%
Observatørrapport: 41%
Projektive tester: 9%
Big Five: 77%
Tid: M=6,75, SD=7,51
Frafall: 42%
ROBERTS & DELVECCHIO
(2000)
0,75
ROBERTS & DELVECCHIO
(2000)
 Gjennomsnittlig trekkstabilitet over
• 1 år = 0,55
• 5 år = 0,52
• 10 år = 0,49
 Ingen forskjell i metodetype
• ”Most impressive feature of these analyses”
 Mest stabile
• Ekstroversjon og medmenneskelighet
STABILITET (GRØNNERØD,
2003, 2006)
 Temporal Stability in the Rorschach Method:
A Meta-Analytic Review
• 23 studier, 36 utvalg, N = 924
• Test-retestperiode: M = 4 år 1 mnd
• Spenn fra 3 dager til 38 år
• Stabilitet utvalgsnivå: rw = 0,68
• Stabilitet variabelnivå: rw = 0,73
• Spenn 0,44 – 0,92
• Predikert stabilitet 1 dags retest: rp = 0,85
• R&D’s snitt: rp = 0,67
STABILITET (GRØNNERØD,
2003, 2006)
Høy stabilitet
r
Opposisjon, negativitet (S)
0,92
Konvensjonell persepsjon (F+%)
0,84
Nyttiggjøring av det vanlige (D)
0,84
Produksjon (R)
0,80
Forestillingsevne, empati (M)
0,77
Interesse for det menneskelige (H)
0,75
Kognitive avvik
0,74
”Matter-of-fact”-fungering (F)
0,74
STABILITET (GRØNNERØD,
2003, 2006)
Lav stabilitet
r
Impulsivitet, gjennombrudd (C)
0,60
Primitive behov (FM)
0,60
Stereotypi (A)
0,60
Indre angst og uro (m)
0,56
Neddempede følelser (C’)
0,55
Nærhetsbehov (c)
0,53
Spontanitet (CF)
0,50
Introspeksjon (K)
0,44
TERAPIEFFEKT (GRØNNERØD,
2004)
 Rorschach Assessment of Changes
Following Psychotherapy: A Meta-Analytic
Review
• 29 utvalg, N = 1202
• M = 18,7 måneder terapi
• Spenn fra 6 uker til 5 år
• Effektstørrelse utvalgsnivå: rw = 0,26
• Effektstørrelse variabelnivå: rw = 0,29
• 10 små, 8 middels, 14 store
TERAPIEFFEKT (GRØNNERØD,
2004)
• Store effekter
•
•
•
•
•
Følelsesregulering (FC, Color Balance)
Konvensjonalitet (P)
Menneskelig innhold (H)
Nærhetsbehov (c)
Forestillingsevne, empati (M)
• Små effekter
• Kognitive avvik
• Konvensjonell persepsjon (F+%, F-%)
• Introspeksjon (K)
• Constructs r = .50
• Global r = .44
STABILITET OG ENDRING
50
40
80
30
20
60
Linear (n.s.) (Y1)
10
Inverse (p=.05) (Y1)
Temporal Stability (Y2)
40
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Retest period, months
50
55
60
65
70