Genetikk - plansjer (pps)

advertisement
GENER OG
PERSONLIGHET
KONTROVERSER
ARVELIGHET
ATFERDSGENETIKK
Cato Grønnerød
PSYC1204/PSY1101
GENER OG
PERSONLIGHET
KONTROVERSER
ARVELIGHET
ATFERDSGENETIKK
Cato Grønnerød
PSY1006/PSY1101
GENETICS AND
PERSONALITY
CONTROVERSIES
HERITABILITY
BEHAVIORAL GENETICS
Cato Grønnerød
PSY2600
BIOLOGISK PERSPEKTIV
 Evolusjonsperspektiv
• Egenskaper har oppstått som følge av naturlig
seleksjon som fremmer ønskede egenskaper
 Gener og personlighet
• Arvelighet for personlighetstrekk
 Fysiologi
• Nevrologiske korrelater og funksjoner
 Temperament
• Byggesteiner for personlighetsutvikling
BIOLOGICAL PERSPECTIVE
 Evolutionary perspective
• Characteristics have emerged from natural selection
that promotes desirable characheristics
 Genes and personality
• Heritability of personality traits
 Physiology
• Neurological correlates and functions
 Temperament
• Building blocks of personality
DET MENNESKELIGE GENOM
 Genom
• Hele gensettet for en organisme
 Menneskelige genom
• 30 000 – 40 000 gener på 23 par kromosomer
 Det menneskelige genomprosjekt
• Sekvensere hele det menneskelige genom—dvs.
identifisere den spesifikke DNA-molekylsekvensen for
vår art
THE HUMAN GENOME
 Genome
• The complete set of genes that an organism
possesses
 Human genome
• 30,000–40,000 genes on 23 pairs of chromosomes
 Human Genome Project
• Designed to sequence the entire human genome—
i.e., identify the particular sequence of DNA
molecules in human species
DET MENNESKELIGE GENOM
 Identifisering av DNA-molekylsekvensene
betyr ikke at man kan identifisere hvert
molekyls funksjon
 De fleste gener i det menneskelige genomet
er det samme for alle
 Bare et lite sett av gener er forskjellige for
forskjellige individer, inkludert de som
indirekte koder for fysiske trekk og
personlighetstrekk
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
THE HUMAN GENOME
 Identifying sequence of DNA molecules
does not mean identifying the function of
each molecule
 Most genes in a human genome are the
same for all humans
 Small number of genes are different for
different individuals, including genes that
indirectly code for physical traits and for
personality traits
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
KONTROVERSER OM GENER OG
PERSONLIGHET
 I hvilken grad er individuelle forskjeller i
personlighet (for eksempel) er forårsaket av
genetiske og miljømessige forskjeller?
 Høykontroversielt
• Ideologiske problemstillinger
• Fornyet intersse for eugenikk?
 Dersom et personlighetstrekk har en
genetisk komponent betyr ikke dette at
miljøfaktorer ikke kan påvirke trekket
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
CONTROVERSY ABOUT GENES
AND PERSONALITY
 To what degree are individual differences in
personality (for example) are caused by
genetic and environmental differences?
 Highly controversial
• Ideological concerns
• Concerns about renewed interest in eugenics
 Finding that a personality trait has a genetic
component does not mean the environment
is powerless to modify a trait
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ATFERDSGENETISKE
MÅLSETTINGER
 Å bestemme
• Andelen av individuelle trekkforskjeller som kan
knyttes til genetiske forskjeller og andelen som kan
knyttes til miljøforskjeller
• Måten gener og miljø samspiller og samvarierer for å
danne individuelle forskjeller
• Hvor i omgivelsene miljøeffektene faktisk fins—for
eksempel sosialisering via foreldre, påvirkning fra
forskjellige lærere, etc.
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GOALS OF BEHAVIORAL
GENETICS
 To determine
• The percentage of individual differences in a trait that
can be attributed to genetic differences and
percentage that can be attributed to environmental
differences
• The ways in which genes and environment interact
and correlate with each other to produce individual
differences
• Precisely where in the “environment” environmental
effects exist—e.g., parental socialization, different
teachers to which children are exposed
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
HVA ER ARVELIGHET?
 Andel observert varians i en gruppe
individer som kan forklares av eller baseres
på genetisk varians
 ELLER
 Andel av fenotypisk varians som kan
attribueres til genetisk varians
 Environmentality = andel observert varians i
en gruppe individer som kan attribueres til
miljømessig varians
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
WHAT IS HERITABILITY?
 Proportion of observed variance in group of
individuals that can be explained or
accounted for by genetic variance
 OR
 Proportion of phenotypic variance that is
attributable to genetic variance
 Environmentality = proportion of observed
variance in group of individuals attributable
to environmental variance
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FEILOPPFATNINGER OM
ARVELIGHET
 Arvelighet KAN IKKE anvendes på
enkeltindivider
 Arvelighet er IKKE konstant eller umulig å
endre
 Arvelighet er IKKE et nøyaktig mål
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
MISCONCEPTIONS ABOUT
HERITABILITY
 Heritability CANNOT be applied to single
individual
 Heritability is NOT constant or immutable
 Heritability is NOT a precise statistic
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ATFERDSGENETISKE METODER
 Avling
 Familiestudier
 Tvillingstudier
 Adopsjonsstudier
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
BEHAVIORAL GENETICS
METHODS
 Selective Breeding
 Family Studies
 Twin Studies
 Adoption Studies
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
AVLING
 Kan bare gjøres derom det ønskede trekket
er arvelig
 Avlsstudier av hunder
 Kan av etiske grunner ikke utføres på
mennesker
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
SELECTIVE BREEDING
 Can only occur if a desired trait is heritable
 Selective breeding studies of dogs
 Cannot be ethically conducted with humans
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FAMILIESTUDIER
 Korrelerer grad av genetisk nærhet mellom
familiemedlemmer med grad av likhet i
personlighetstrekk
 Arvbare trekk
• Familiemedlemmer med nærer genetisk slektskap bør
være mer like hverandre enn familiemedlemmer med
fjernere genetisk slektskap
 Problem
• Medlemmer av familier som deler samme gener deler
også ofte miljø—blander genetisk og miljømessig
påvirkning
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FAMILY STUDIES
 Correlates the degree of genetic overlap among
family members with the degree of similarity in
personality trait
 Highly heritable traits
• Family members with greater genetic relatedness should
be more similar to one another on the trait than family
members who are less closely genetically related
 Problem
• Members of the same family sharing genes also usually
share the same environment—confounds genetic and
environmental influences
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TVILLINGSTUDIER
 Eneggede (monozygotiske, MZ) tvillinger
deler 100% av genene
 Toeggede (dizygotiske, DZ) tvillinger deler
50% av genene
 Undersøke arvelighet ved å se om MZ er
likere hverandre enn DZ
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TWIN STUDIES
 Identical (monozygotic or MZ) twins share
100 percent of genes
 Fraternal (dizygotic or DZ) twins share only
50 percent of genes
 Estimates heritability by gauging whether
MZ are more similar than DZ twins
 Two assumptions of the twins method
• Equal environments assumption
• Representativeness assumption
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TWIN STUDIES
 Identical (monozygotic or MZ) twins share
100 percent of genes
 Fraternal (dizygotic or DZ) twins share only
50 percent of genes
 Estimates heritability by gauging whether
MZ are more similar than DZ twins
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TVILLINGSTUDIER
 Utregning av arvelighet: enkel formel
• To ganger forskjellen mellom korrelasjonen for MZtvillinger og DZ-tvillinger
• Arvelighet2 = 2 * (rMZ – rDZ)
 To forutsetninger
• Likt miljø
• Representativitet
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TWIN STUDIES
 Calculating heritability, formula
• Two times difference between correlation (“r”) for MZ
twins and DZ twins
• Heritability2 = 2 * (rMZ – rDZ)
 Two assumptions of the twins method
• Equal environments assumption
• Representativeness assumption
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ADOPSJONSSTUDIER
 Trekk med positive korrelasjoner mellom
adpoterte barn og deres adoptivforeldre
viser til miljøpåvirkning
 Trekk med positive korrelasjoner mellom
adopterte barn og biologisk foreldre viser til
genetisk påvirkning
 Omgår den problematiske forutsetningen
om likt miljø
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ADOPTION STUDIES
 Positive correlations on traits between
adopted children and adoptive parents
provide evidence of environmental
influence
 Positive correlations between adopted
children and genetic parents provide
evidence of genetic influence
 Adoption studies are powerful because they
get around the equal environments
assumption
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ADOPSJONSSTUDIER
 Problemer
• Forutsetning av adopterte barn og deres adoptiv- og
biologiske foreldre er representative for populasjonen
• Selektiv plassering av adopterte barn
 Design som kombinerer styrker i begge
studier = tvillinger som vokser opp hver for
seg
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ADOPTION STUDIES
 Problems
• Assumption that adopted children and their adoptive
and genetic parents are representative of the general
population—questionable
• Selective placement of adopted children
 Design that combines strengths of twin and
adoption studies = twins reared apart
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
HVOR LIKE ER TVILLINGER?
Oskar og Jack
HOW SIMILAR ARE TWINS?
Oskar and Jack
HOVEDFUNN FRA
ATFERDSGENETISK FORSKNING
 Minnesota Twin Study
 Holdninger og preferanser
 Personlighetstrekk
 Drikking og røyking
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
MAJOR FINDINGS FROM
BEHAVIORAL GENETIC RESEARCH
 Minnesota Twin Study
 Attitudes and Preferences
 Personality Traits
 Drinking and Smoking
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
MINNESOTA TWIN STUDY
 Minnesota Twin Family Study (MTFS)
 Minnesota Study of Twins Reared Apart
 Startet 1979, flere datainnsamlinger
 1900 tvillinger av samme kjønn
• 11 og 17-åringer
 Har endret synet på arvelighet
MINNESOTA TWIN STUDY
 Minnesota Twin Family Study (MTFS)
 Minnesota Study of Twins Reared Apart
 Started 1979, several data gatherings
 1,900 same-sex twins
• 11 and 17 year olds
 Has changed conceptions about heritability
HOLDNINGER OG PREFERANSER
 Stor varians i arvelighet for holdninger
 Noen (f.eks. tradisjonalisme) viser høy
arvelighet (rundt 0,60)
 Andre viser liten eller ingen arvelighet
(f.eks. tro på Gud)
 Uklart hvorfor noen holdninger arvelige og
andre ikke
 Velvære: rundt 50%
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ATTITUDES AND PREFERENCES
 Wide variance in heritability of attitudes
 Some attitudes (e.g., traditionalism) show
high heritability (about .60), whereas others
show low or no heritability (e.g., beliefs in
God)
 Not clear why only some attitudes appear to
be heritable
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONLIGHETSTREKK
 Arvelighetsestimater for de store
personlighetstrekkene
• Ekstroversjon, medmenneskelighet,
samvittighetsfullhet, nevrotisisme, åpenhet
• Rundt 20-45%
 Seksuell legning
• Data indikerer at gener har en moderat og indirekte
påvirkning på voksen seksuell legning via lav
kjønnskonformitet i barndommen
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PERSONALITY TRAITS
 Heritability estimates for major personality
traits
• Extraversion, agreeableness, conscientiousness,
neuroticism, openness to experience
• About 20-45 percent
 Sexual orientation
• Current evidence suggests that genes provide
modest and indirect influence (via childhood gender
nonconformity) on adult sexual orientation
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
DRIKKING OG RØYKING
 Avhengighetsatferd
 Afterdsmanifestasjoner av
personlighetstrekk som spenningssøken,
ekstroversjon og nevrotisisme
 Alkoholforbruk og røyking stabilt over tid
 Begge viser tegn på arvelighet
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
DRINKING AND SMOKING
 Behavioral manifestations of personality
traits such as sensation seeking,
extraversion, neuroticism
 Drinking alcohol and smoking cigarettes are
stable over time
 Both show evidence of heritability
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
PSYKISKE LIDELSER
 Schizofreni
• Fram til 1960-tallet: foreldrene sett som årsak
• Dramatisk økning i sannsynlighet hvis en forelder har
schizofreni
• Odds 50-50 for enegget tvilling hvis den andre har
schizofreni
• Men: schizofren tvilling kan ha hjerneanomalier som
frisk tvilling ikke har
MENTAL DISORDERS
 Schizophrenia
• Up until the 1960’s: parents seen as causes of
schizophrenia
• Dramatic increase in probability if one parent suffers
from schizophrenia
• Odds are 50-50 for monozygotic twin if the other twin
has a schizophrenia
• But: schizophrenic twin can have brain anomalies that
the healthy twin does not have
DELT VERSUS IKKE-DELT
MILJØ
 De samme studier som tyder på moderat
arvelighet viser også støtte for viktigheten
av miljøpåvirkning
 Personlighetstrekk viser arvelighet på 30–
50%
 Miljøpåvirkningen = 50–70%
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
SHARED VERSUS NONSHARED
ENVIRONMENTAL INFLUENCES
 Same studies that suggest moderate
heritability also provide good evidence of
the importance of environmental influences
 Personality characteristics show
heritabilities in 30–50 percent range; hence,
showing substantial degree of
environmentality—50–70 percent
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
DELT VERSUS IKKE-DELT
MILJØ
 Delt miljø
• Karakteristikker i familier som deles av søsken (f.eks.
antall bøker i hjemmet)
 Ikke-delt miljø
• Karakteristikker i familier som er forskjellige for
forskjellige søsken (f.eks. forskjellige venner,
forskjellige lærere)
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
SHARED VERSUS NONSHARED
ENVIRONMENTAL INFLUENCES
 Two key types of environmental influences
• Shared: In family environment, features of the
environment shared by siblings (e.g., number of
books in home)
• Nonshared: In family environment, features of the
environment that differ across siblings (e.g., different
friends, different teachers)
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
DELT VERSUS IKKE-DELT
MILJØ
 For de fleste personlighetstrekk har miljøet
den viktigste rollen, men først og fremst
gjennom ikke-delt miljø
• Delt miljø har liten påvirkning
 Hva i det ikke-delte miljøet som påvirker
personlgihet mest er uklart
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
SHARED VERSUS NONSHARED
ENVIRONMENTAL INFLUENCES
 For most personality traits, the environment
has major influence, but this influence is
primarily in the form of nonshared and not
shared variables
 For most personality traits, the shared
environment has little impact
 We do not know which nonshared
experiences have a key impact on
personality
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GENOTYP-MILJØ-INTERAKSJON
 Individer med forskjellige genotyper
reagerer forskjellig på samme miljø
• Eksempel: oppgaveytelse for introverte versus
ekstroverte i lavt versus høyt støynivå
 Individuelle forskjeller samhandler med
miljøet ved utforming av atferd og
prestasjoner
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GENOTYPE-ENVIRONMENT
INTERACTION
 Differential response of individuals with
different genotypes to the same
environments
 For example, task performance of introverts
versus extraverts in loud versus noisy
conditions
 Individual differences interact with
environment to affect performance
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GENOTYP-MILJØ-KORRELASJON
 Individer med forskjellige geotyper
eksponeres forskjellig til til ulike miljøer
 Tre typer genotyp-miljø-korrelasjoner
• Passiv
• Reaktiv
• Aktiv
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GENOTYPE-ENVIRONMENT
CORRELATION
 Differential exposure of individuals with
different genotypes to different
environments
 Three types of genotype-environment
correlations
• Passive
• Reactive
• Active
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GENOTYP-MILJØ-KORRELASJON
 Passiv
• Foreldre bidrar med både gener og miljø
• Barna gjør ingenting for å skaffe dette miljøet, de
bare mottar påvirkning
• Barns verbale evner og antall bøker i hjemmet
 Reaktiv
• Foreldre og andre reagerer forskjellig på barn
avhengig av deres genotyp
• Spebarnets preferanse for kos og mors koseatferd
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GENOTYPE-ENVIRONMENT
CORRELATION
 Passive
• Parents provide both genes and environment to
children, yet children do nothing to obtain that
environment
• Child’s verbal ability and the number of books in home
 Reactive
• Parents (or others) respond to children differently
depending on the child’s genotype
• Baby’s liking for cuddling and the mother’s cuddling
behavior
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GENOTYP-MILJØ-KORRELASJON
 Aktiv
• Personer med spesielle genotyper søker seg til
spesielle miljøer
• Spenningssøkende personer utsetter seg for høy risiko
 Genotyp-miljøkorrelasjoner kan være
positive eller negative
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
GENOTYPE-ENVIRONMENT
CORRELATION
 Active
• Person with particular genotype seeks out a particular
environment
• High sensation seekers expose themselves to risky
environments
 Genotype-environment correlations can be
positive or negative
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
MOLEKYLÆRGENETIKK
 D4DR-genet
 Søking etter noe
• Mest studerte sammenheng med D4DR og
personlighet
 Individer med “long repeat”-versjonen av
D4DR viser større interesse for noe nytt enn
individer med “short repeat”-versjonen
 Vanskelig å replikere, svakere
sammenhenger enn første gang
• Empirisk krymping
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
MOLECULAR GENETICS
 D4DR Gene
 Most frequently examined association
between D4DR gene and a personality trait
involves “novelty seeking”
 Individuals with the “long repeat” version of
D4DR gene are higher on novelty seeking
than individuals with the “short repeat”
version of gene
 But several failures to replicate association
and, when replicated, association is weak
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ATFERDSGENETIKK, VITENSKAP,
POLITIKK OG VERDIER
 Vi tenker i stor grad at personlighet er
resultat av sosialisering
 Men trekk er også arvelige
 Politisk og ideologisk misbruk av
atferdsgenetikk
 Enda mer problematisk i
intelligensforskning
 Mer mainstream nå enn før
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
BEHAVIOR GENETICS, SCIENCE,
POLITICS, AND VALUES
 Findings that some personality traits are
heritable seemed to violate prevailing
environmentalist view that personality is
determined by socialization practices, such as
parenting style
 People also worried about political and
ideological misuse of behavioral genetics
findings
 Much controversy surrounding individual
differences in intelligence
 Behavioral genetics are now fairly mainstream
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ATFERDSGENETIKK, VITENSKAP,
POLITIKK OG VERDIER
 Vitenskap kan misbrukes for politiske og
ideologiske formål
 Forskere har derfor et spesielt ansvar, men
 Vitenskap kan skilles fra verdier
 Kunnskap er bedre enn kunnskapsløshet
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
BEHAVIOR GENETICS, SCIENCE,
POLITICS, AND VALUES
 Because scientific research can be misused
for political and ideological goals, scientists
bear special responsibility, but
 Science can be separate from values
 Knowledge is better than operating in
ignorance
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Download