PERSONLIGHETSTREKK
TREKK OG TAKSONOMIER
Cato Grønnerød
PSY1006/PSY1101
PERSONLIGHETSTREKK
TREKK OG TAKSONOMIER
Cato Grønnerød
PSYC1204/PSY1101
PERSONALITY
TRAITS
TRAITS AND TAXONOMIES
Cato Grønnerød
PSY2600
TRE GRUNNLEGGENDE
SPØRSMÅL
 Hvordan skal vi konseptualisere trekk?
 Hvordan kan vi identifisere hvilke trekk som
er viktige ut fra alle måtene folk er
forskjellige på?
 Hvordan kan vi formulere en dekkende
trekktaksonomi—et system som innbefatter
alle hovedtrekkene i personligheten?
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
THREE FUNDAMENTAL
QUESTIONS
 How should we conceptualize traits?
 How can we identify which traits are the
most important from among the many ways
that individuals differ?
 How can we formulate a comprehensive
taxonomy of traits—a system that includes
within it all the major traits of personality?
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
ALLPORTS TREKKPSYKOLOGI
 Funksjonell ekvivalens
• Personer ser ulike situasjoner på samme vis
• Ulik atferd har samme mening
 Felles trekk
• Sentrale disposisjoner
 Personlige disposisjoner
• Kjernekvalitet
• Kardinaldisposisjoner
ALLPORT’S TRAIT
PSYCHOLOGY
 Functional equivalence
• Persons see different situations in the same way
• Different behaviors have the same meaning
 Common traits
• Central dispositions
 Personal dispositions
• Nuclear quality
• Cardinal dispositions
TREKKBESKRIVELSER
 Adjektiver
• Ord som beskriver trekk, personlige egenskaper som
er typiske for personen og som kanskje varer over tid
 Trekk som kun beskrivende
oppsummeringer
• Trekk defineres gjennom handlinger
 Trekk som kausale agenter
• Indre årsaker til atferd
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TRAIT DESCRIPTIONS
 Adjectives
• Words that describe traits, attributes of a person that
are characteristic of a person and perhaps enduring
over time
 Traits as purely descriptive summaries
• Traits defined through acts
 Traits as causal agents
• Internal causes of behavior
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TREKK SOM DESKRIPTIVE
OPPSUMMERINGER
 Deskriptive oppsummeringer av en persons
egenskaper
• Ingen antakelser om internalitet, heller ikke kausalitet
 Først identifisere og beskrive viktige
individuelle forskjeller
 Deretter utvikle kausale teorier for å forklare
dem
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TRAITS AS DESCRIPTIVE
SUMMARIES
 Descriptive summaries of attributes of a
person
• no assumption about internality, nor is causality
assumed
 First identify and describe important
individual differences
 Subsequently develop casual theories to
explain them
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
HANDLINGSFREKVENSTILNÆRMING
 Trekk er handlingskategorier
 Handlingsnominasjoner
• Identifisere hvilke handlinger som hører til hvilke
trekkategorier
 Prototypiske vurderinger
• Hvilke handlinger er mest sentrale eller prototypiske
for hver trekkategori
 Overvåking av handlinger
• Sikre informasjon om faktisk utførte handlinger i
deres daglige liv
THE ACT FREQUENCY
FORMULATION
 Traits are categories of acts
 Act nominations
• Identify which acts belong in which trait categories
 Prototypicality judgements
• Which acts are most central or prototypical of each
trait category
 Monitoring act performance
• Securing information on actual performance of
individuals in their daily lives
KRITIKK AV
HANDLINGSFREKVENS
 Hvor mye kontekst bør inkluderes i
beskrivelsen av de trekkrelevante
handlingene?
 Hva med manglende handling eller
handlinger som ikke er direkte
observerbare?
 Ateoretisk—ingenting som sier noe om hva
som er viktig eller forklarer hvorfor folk
viser forskjellige handlingsfrekvenser over
tid
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
CRITIQUE OF ACT FREQUENCY
FORMULATION
 How much context should be included in
the description of the trait-relevant act?
 What about failures to act or covert acts not
directly observable?
 Complex traits?
 Atheoretical—nothing within approach
provides guide to which traits are important
or explanation for why individuals differ in
frequency of act performance over time
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TREKK SOM INDRE KAUSALE
EGENSKAPER
 Trekk antas å være interne
• Folk bærer med seg ønsker og behov fra en situasjon
til en annen
• Trekk ligger latente uten å vise konkret atferd
 Ønsker og behov antas å være kausale
• Forklarer atferd
 Kausalitet kan utelukke andre årsaker til
atferd
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TRAITS AS INTERNAL CAUSAL
PROPERTIES
 Traits are presumed to be internal
• Individuals carry their desires, needs, and wants from
one situation to next
• Dormant traits even in the absence of overt behavior
 Desires and needs are presumed to be
causal
• Explain behavior of individuals who possess them
 Causality of traits may rule out other causes
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TRE TILNÆRMINGER
 Leksikalsk tilnærming
• Alle viktige personlighetsforskjeller er beskrevet i
språket
 Faktoranalytisk tilnærming
• Statistisk analyse av hva som henger sammen
 Teoretisk tilnærming
• Teoretisk utledning av viktige trekk
THREE APPROACHES
 Lexical approach
• All important differences in personality characteristics
are described in language
 Factor-analytic approach
• Statistical analysis of relationships
 Theoretical approach
• Theoretical deduction of important traits
LEKSIKALSK TILNÆRMING
 Alle viktige individuelle forskjeller har blitt
kodet i naturlig språk over tid
 Trekkbeskrivelse er viktige for
kommunikasjon mellom mennesker
 To kriterier for å identifisere viktige trekk
• Synonymfrekvens
• Krysskulturell universalitet
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
LEXICAL APPROACH
 All important individual differences have
become encoded within the natural
language over time
 Trait terms are important for people in
communicating with others
 Two criteria for identifying important traits
• Synonym frequency
• Cross-cultural universality
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
LEKSIKALSK TILNÆRMING
 Problemer og begrensninger
• Mange trekk er uklare, metaforiske, obskure eller
vanskelige
• Personlighet beskrives også ved hjelp av fx
substantiver og adverb
 Godt utgangspunkt for å finne individuelle
forskjeller, men bør ikke brukes alene
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
LEXICAL APPROACH
 Problems and limitations
• Many traits are ambiguous, metaphorical, obscure, or
difficult
• Personality is conveyed through different parts of
speech (not just adjectives), including nouns and
adverbs
 Lexical approach is a good starting point for
identifying important individual difference,
but should not be the exclusive approach
used
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FAKTORANALYTISK
TILNÆRMING
 Starter med en stor,
forskjelligartet
samling
personlighetsbeskrivelser
 Destillerer
trekkadjektiver til
grunnleggende
trekkategorier
 Mål å finne
grunnleggende
dimensjoner
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FACTORANALYTICAL
APPROACH
 Starts with a large, diverse pool of
personality items
 Distill ratings of trait adjectives into basic
categories of traits
 Goal of statistical approach is to identify
major dimensions of personality
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FAKTORANALYTISK
TILNÆRMING
 Faktoranalyse
• Identifiserer grupper av elementer som samvarierer,
men som ikke samvarierer med andre grupper
• Gir mulighet for å finne hvilke personlighets-variabler
som deler egenskaper med andre i samme gruppe
• Nyttig for å redusere et stort spekter av ulike trekk
ned til et mer håndterbart sett av underliggende
faktorer
• Faktorladning
• Indeks på hvor mye variasjon i et element som “forklares”
av en faktor
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FACTORANALYTICAL
APPROACH
 Factor analysis
• Identifies groups of items that covary or go together,
but tend not to covary with other groups of items
• Provides means for determining which personality
variables share some property or belong within the
same group
• Useful in reducing the large array of diverse traits into
smaller, more useful set of underlying factors
• Factor loading: Index of how much of a variation in an
item is “explained” by a factor
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TEORETISK TILNÆRMING
 Starter med en teori som så legger
premissene for hvilke variabler som er
viktige
• Psykoanalytisk teori
• Fysiologisk baserte trekkteorier
 Tilnærmings styrke varierer etter teoriens
styrke
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
THEORETICAL APPROACH
 Starts with a theory, which then determines
which variables are important
 Example: Sociosexual orientation (Simpson
& Gangestad, 1991)
 Strengths coincide with strengths of a
theory, and weaknesses coincide with the
weaknesses of a theory
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
HVOR MANGE TREKK?
 Cattell: 16
• 16PF
 Eysenck: 2 (3), hver med fasetter
• PEN
 Wiggins: 2
• Circumplex Model
 Tupes & Christal, Norman: 5
• Big Five Inventory, 5PF
 Costa & McCrae: 3+2=5, hver med fasetter
• NEO-PI-R
HOW MANY TRAITS ARE
THERE?
 Cattell: 16
• 16PF
 Eysenck: 2 (3), each with facets
• PEN
 Wiggins: 2
• Circumplex Model
 Tupes & Christal, Norman: 5
• Big Five Inventory, 5PF
 Costa & McCrae: 3+2=5, each with facets
• NEO-PI-R
PERSONLIGHETSTAKSONOMIER
 Cattells taksonomi: 16 personlighetsfaktorsystem (16PF)
 Eysencks hierarkiske personlighets-modell
 Circumplex-modellen (Wiggins, 1979)
 Femfaktormodellen
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
TAXONOMIES OF PERSONALITY
 Cattell’s Taxonomy: The 16 Personality
Factor System
 Eysenck’s Hierarchical Model of Personality
 Circumplex Taxonomies of Personality: The
Wiggins Circumplex (1979)
 Five-Factor Model
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
CATTELLS 16PF
 Identifisere og måle grunnleggende enheter
i personligheten
• Virkelige personlighetsfaktorer burde finnes på tvers
av forskjellige datatyper, slik som selvrapport og
laboratorietester (S-data, T-data, L-data)
• Mange har ikke greid å replikere de 16 faktorene
• Mange hevder at et mindre antall faktorer er mer
nyttig for å beskrive forskjeller
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
CATTELL’S 16PF
 Goal was to identify and measure the basic
units of personality
• True factors of personality should be found across
different types of data, such as self-reports and
laboratory tests (S-data, T-data, L-data)
• Many personality researchers have failed to replicate
the 16 factors
• Many argue that a smaller number of factors captures
important ways in which individuals differ
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
CATTELLS 16PF
EYSENCKS HIERARKISKE
PERSONLIGHETSMODELL
 Trekkbasert personlighetsmodell som
Eysenck mente var
• I stor grad arvelige
• Basert på psykofysiologi
 Tre trekk møtte kriteriene
•
•
•
•
Ekstroversjon-introversjon (E)
Nevrotisisme-emosjonell stabilitet (N)
Psykotisisme (P)
PEN
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
EYSENCK’S HIERARCHICAL
MODEL OF PERSONALITY
 Model of personality based on traits that
Eysenck believed were
• Highly heritable
• Psychophysiological foundation
 Three traits met criteria
•
•
•
•
Extraversion-Introversion (E)
Neuroticism-Emotional Stability (N)
Psychoticism (P)
PEN
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
EYSENCKS HIERARKISKE
PERSONLIGHETSMODELL
 Høy på Ekstroversjon
• Sosial, bekymringsløs, positive følelser, høyt
aktivitetsnivå
 Høy på Nevrotisisme
• Bekymret, engstelig, deprimert, reagerer lett med
negative følelser
 Høy på Psykotisisme
• Tilbaketrukket, mangler empati, aggressiv, impulsiv,
antisosiale tendenser
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
EYSENCK’S HIERARCHICAL
MODEL OF PERSONALITY
 High on Extraversion
• Sociable, display carefree, easy manner, high activity
level
 High on Neuroticism
• Worried, anxious, depressed, over-reacting with
negative emotions
 High on Psychoticism
• Solitary, lack empathy, aggressive, impulsive,
antisocial tendencies
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
EYSENCKS HIERARKISKE
PERSONLIGHETSMODELL
 Hierarkisk struktur
EYSENCK’S HIERARCHICAL
MODEL OF PERSONALITY
 Hierarchical Structure
•
•
•
•
Super traits (P, E, N) at the top
Narrower traits (facets) at the second level
Habitual acts at the third level
Specific acts at the fourth level
 Advantage of locating each specific,
personality-relevant act within increasingly
precise nested system
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
EYSENCKS HIERARKISKE
PERSONLIGHETSMODELL
 Biologisk grunnlag
•
•
•
•
•
Viktig for å kunne kalle trekkene “grunnleggende”
E: reaktivitet i nervesystemet
N: ustabilitet i nervesystemet
P: testosteron
P, E og N har moderat arvelighet, men det har også
mange andre personlighetstrekk
 Eysenck kan ha utelatt viktige trekk
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
EYSENCK’S HIERARCHICAL
MODEL OF PERSONALITY
 Biological Underpinnings
• Key criteria for “basic” dimensions of personality
• P, E, and N have moderate heritabilities, but so do
many other personality traits
 Eysenck may have missed important traits
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
WIGGINS’ CIRCUMPLEX
 Startet med leksikalsk antakelse
 Opptatt av interpersonlige trekk
 Definerte “interpersonlig” som
interaksjoner mellom mennesker
 Acency/Status/Dominans
• Dominant-Underkastende
 Communion/Varme/Kjærlighet
• Kald-Varm
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
THE WIGGINS CIRCUMPLEX
 Started with the lexical assumption
 Concerned with interpersonal traits
 Defined “interpersonal” as interactions
between people involving exchanges
 Status: Dominant-Submissive
 Love: Cold-Warm
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
WIGGINS’ CIRCUMPLEX
 Tre fordeler
• Eksplisitt definisjon av hva som definerer
“interpersonlig” atferd
• Spesifiserer relasjoner mellom trekk i modellen
(nærhet, bipolaritet, ortogonalitet)
• Viser til hull i kunnskap om interpersonlig atferd
 Begrensning
• Interpersonlig sirkel begrenset til to dimensjoner selv
om andre trekk også kan være viktige
THE WIGGINS CIRCUMPLEX
 Three key advantages
• Explicit definition of what constitutes “interpersonal”
behavior
• Specifies relationships between each trait and every other
trait in the model (adjacency, bipolarity, orthogonality)
• Alerts investigators to “gaps” in work on interpersonal
behavior
 Key limitation
• Interpersonal map is limited to two dimensions—other
traits may have important interpersonal consequences
CIRCUMPLEX MODEL
FEMFAKTORMODELLEN
 Fem brede faktorer
• Ekstroversjon (Dominans, Surgency/Extraversion)
• Medmenneskelighet (Varme, Agreeableness)
• Planmessighet (Kontroll/Samvittighetsfullhet,
Conscientiousness)
• Nevrotisisme (Følelser/Emosjonell stabilitet,
Neuroticism/Emotional Stability)
• Åpenhet (Openness to experience/Intellect)
 Kombinasjon av leksikalske og statistiske
tilnærminger
 Big Five-modellen har oppnåd større grad av
konsensus enn noen annen taksonomi
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
BIG FIVE
Faktor Engelsk (NEO-PI) Norsk (NEO) Egenskaper
I
E
Extraversion
Ekstroversjon
Utadventhet, energi,
entusiasme
II
A
Agreeableness
Medmenneskelighet
Velvillighet, altruisme,
medfølelse
III
C
Conscientiousness
Planmessighet Samvittighetsfullhet, kontroll,
tilbakeholden
IV
N
Neuroticism
Nevrotisisme
Negativ emosjonalitet,
nervøsitet
V
O
Openness to
Experience
Åpenhet for
erfaringer
Åpenhet, originalitet, åpent
sinn
FIVE-FACTOR MODEL
 Five broad factors
•
•
•
•
•
Surgency or Extraversion
Agreeableness
Conscientiousness
Neuroticism or Emotional Stability
Openness or Intellect
 Originally based on the combination of lexical
and statistical approaches
 Big Five taxonomy has achieved a greater
degree of consensus than any other trait
taxonomy in the history of personality trait
psychology
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
BIG FIVE
Factor
NEO-PI
Egenskaper
I
E
Extraversion
Sociable, energetic, active
II
A
Agreeableness
III
C
IV
N
V
O
Cooperative, altruistic,
compasionate
Conscientiousness Responsible, controled,
persevering
Neuroticism
Anxious, nervous
Openness to
Experience
Open, intellectual,
imaginative
FEMFAKTORMODELLEN
 Empirisk grunnlag
• Repliserbar i engelsk-språklige studie
• Funnet av mange flere enn et dusin forskere med
forskjellige utvalg
• Replisert i forskjellige språk
• Replisert i flere tiår som viser repliserbarhet over tid
• Replisert med forskjellige språklige varianter
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FIVE-FACTOR MODEL
 Empirical Evidence
• Replicable in studies using English language trait
words as items
• Found by more than a dozen researchers using
different samples
• Replicated in different languages
• Replicated in every decade for the past half century,
suggesting five- factor solution replicable over time
• Replicated using different item formats
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FEMFAKTORMODELLEN
 Vanskelig femte faktor
• Noen studier finner forskjellig innhold i den femte
faktoren
 Er femfaktormodellen omfattende nok?
• Mulige utelatelser
•
•
•
•
•
Positiv/negativ evaluering
Maskulinitet/femininitet
Religiøsitet eller spiritualitet
Tiltrekning, seksualitet
Aktivitet
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FIVE-FACTOR MODEL
 The troublesome fifth factor
• Some disagreement remains about the content and
replicability of fifth factor
 Is the five-factor model comprehensive?
• Possible omissions
•
•
•
•
positive evaluation, negative evaluation
masculinity/femininity
religiosity or spirituality
attractiveness, sexuality
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
FEMFAKTORMODELLEN
 Er faktorene en observatøreffekt?
• Hva om faktorene sier mer om tenkemåten til de som
observerer enn om personlighet?
• Null kjennskap (Kenny et al., 1992)
• Venners vurdering er mer konsistente innad og med
målpersonen vurdering enn fremmedes vurdering
• Faktisk kjennskap øker treffsikkerhet
• Attribusjonsteori
• Hvordan vi trekker slutninger om andre personers atferd
FEMFAKTORMODELLEN
 Hva korrelerer de fem faktorene med?
 Høy på ekstroversjon
• Lykkeligere, oftere ledere, mennene tar oftere initiativ
til å prate med ukjente kvinner
 Høy på medmenneskelighet
• Fjerner seg oftere fra konfliktsituasjoner
 Lav på medmenneskelighet
• Aggressive i daglighandlinger, som for eksempel å
slamre med dører og komme i krangler
FEMFAKTORMODELLEN
 Høy på samvittighetsfullhet
• Gjør arbeidsoppgavene sine med en gang (ikke
prokastinere)
• Blir sjeldnere arrestert
 Høy på åpenhet
• Mer levende drømmer
• Liker å prøve ny mat
FEMFAKTORMODELLEN
 Høy på nevrotisisme
• Opplever mer utmattelse i dagliglivet
• Rapporterer dårligere fysisk helse og flere fysiske
symptomer
• Flere vil bruke alkohol som mestringsmekanisme
• Mer utsatt for PTSD ved traumer
OPPSUMMERING OG
VURDERING
 Forskjellige tilnærminger for å studere trekk
 Personlighetspsykologer blander ofte
tilnærminger
 Viktig å formulere en overgripende
taksonomi
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
SUMMARY AND EVALUATION
 There are different approaches to
identifying the important traits
 Personality psychologists sometimes blend
the approaches
 Formulating an overarching taxonomy of
personality traits is fundamental
© 2008 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.