Trygghetsavtalet för dig som avslutat en tidsbegränsad anställning

advertisement
Trygghetsavtalet
för dig som avslutat
en tidsbegränsad
anställning
Januari 2013
När din tidsbegränsade anställning upphör anmäler din arbetsgivare dig till
Trygghetsstiftelsen. En förutsättning för detta är att du har rätt att ta del
av det statliga Trygghetsavtalet.
Vår målsättning är att du så fort som möjligt ska finna ett nytt jobb eller
hitta en annan lösning. Vi är ett komplement till de resurser som finns hos
arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen.
TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING
Stöd till nytt arbete
Om du vill ta del av Trygghetsstiftelsens
stöd ska du ta kontakt med en konsulent hos oss.
Tillsammans går vi igenom din
situation och vad du kan behöva för
att nå fram till en lösning. Efter att
vi tillsammans gjort en handlingsplan
får du tillgång till våra jobbsökarprogram, kompletterande utbildning,
praktikplats – eller det just du behöver
för att få ett nytt arbete.
Ring vår kundtjänst 020-613 140
eller kontakta det av våra lokala
kontor som ligger närmast din hemort.
Telefonnummer och mer information
hittar du på www.tsn.se.
Ekonomiskt stöd
• Utfyllnad på a-kassan
Du som är arbetslös kan ha rätt till så
kallad avgångsersättning om din lön
överstiger a-kassetaket. Avgångsersättningen kompletterar din ersättning
från a-kassan.
• Utfyllnad av nya lönen
För dig som får nytt arbete med lägre
lön än du haft i den anställning du
lämnar, kan Trygghetsstiftelsen eventuellt ersätta en del av löneskillnaden.
När du får nytt arbete
Om du får en ny tillfällig anställning
är du välkommen att ta kontakt med
oss igen när den upphör.
Får du en ny tillsvidareanställning
och blir uppsagd, finns det ett efterskydd som innebär att du kan återfå
dina förmåner hos oss (om inte din
nya arbetsgivare har ett annat trygghetsavtal).
HOS OSS KAN DU TA DEL AV:
•Nytt jobb-program
•Seminarier kring aktuella
ämnen
•cv-rådgivning
•Starta eget-program
•Starta eget-rådgivning
•Information om Trygghetsavtalet
REKRYTERINGSSERVICE
Arbetsgivare som behöver
rekrytera kan vända sig till
Trygghetsstiftelsens
Rekryteringsservice innan
de utannonserar en tjänst.
Om du vill finnas tillgänglig
för de tjänster som kommer
in, kan du sända ditt cv till
rekryteringsservice@tsn.se.
För vem gäller Trygghetsavtalet?
Trygghetsavtalet omfattar bl.a. anställda inom det statliga avtalsområdet, med en tidsbegränsad anställning
som inte förnyas på grund av arbetsbrist, och som har haft en eller flera
anställningar under sammanlagt minst
tre år under de senaste fyra åren. Det
är arbetsgivaren som anmäler dig till
Trygghetsavtalet.
Läs mer om vad Trygghetsavtalet innebär för dig på www.tsn.se.
Job security
agreement for people
who have completed
a time-limited
employment
January 2013
When your time-limited employment ends, your employer will notify
the Job Security Foundation. One prerequisite for this is that you are eligible for
the Job Security Agreement for Government Employees.
Our goal is for you to find a new job or another solution as soon as possible.
We are a supplementary resource to the resources available at your employer
and at the Swedish Public Employment Service.
TIME-LIMITED EMPLOYMENT
Help finding a new job
If you wish to take part of the Job Security
Foundation’s support, please contact one of
our advisory officers.
We will review your situation together
and discuss possible solutions. First, we
outline a plan of action together, after
which you will have access to our jobseeking programmes, our supplementary
training courses, trainee positions, or the
things you personally need in order to get a
new job.
Call our customer service +46 (0)20-613
140 or contact one of our local offices closest to your place of residence. Telephone
numbers and additional information can be
found on www.tsn.se.
Financial support
• Supplementary unemployment benefits
If you are unemployed and your salary
exceeds a certain level, then you might be
eligible for severance payment, which will
be supplementary to your unemployment
benefits.
• Income supplements
If you receive a new job with a lower
salary than your previous employment, the
Job Security Foundation might be able to
compensate parts of this difference.
When you find new employment
If you find temporary employment,
please contact us again when this ends.
If you are employed until further
notice and are given notice to quit, there
is a protection clause that means that you
can regain the benefits attached to your
employment from us (unless your new
employer has a different job security
agreement).
YOU WILL HAVE ACCESS TO:
• A new job programme
• Seminars on current topics
• Advice for your CV
• Start-your-own-firm programme
• Advice for starting your
own firm
• Information about the Job
Security Agreement for
Government Employees
RECRUITMENT SERVICE
Employers in need of recruitment can turn to the Job
Security Foundation’s recruitment service before they put
out an ad for the vacancy.
If you wish to be made available for those services, please
e-mail your CV to rekryteringsservice@tsn.se.
For whom does the job Security
Agreement apply?
The Jobs Security Agreement for
Government Employees covers, among
others, employees in the public sector
who have a time-limited employment
that is not renewed due to lack of
demand, or who have had one or more
employments over a period of at least
three years during the last four years.
Your employer will sign you up for the
Job Security Agreement.
Read more about what the Security Agreement provides for you on www.tsn.se.
Download