Phrases: Application | Motivational Cover Letter

advertisement
bab.la Phrases: Application | Motivational Cover Letter
Chinese-Swedish
Motivational Cover Letter : Opening
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name
unknown
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, female recipient,
name unknown
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and
gender unknown
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, when addressing
several unknown people or a
whole department
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ...
(namnet på mottagarens
befattning),
Formal, recipient/s name and
gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name
known
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient,
married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient,
single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient,
name known, marital status
unknown
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done
business with the recipient
before
我想申请您于...在...上刊登的...
招聘职位。
Jag ansöker om tjänsten som
... som ni har annonserat om i
... den ... .
Standard formula for applying
for a job whose advertisement
you saw in a newspaper or
magazine
我写这封信是看到您在...上登
的招聘信息。
Jag skriver gällande er
annons på ...
Standard formula used when
responding to an
advertisement posted online
我看到您于...在...上登的招聘信
息。
Jag skriver gällande till er
annons i ... den ... .
Standard formula used to
explain where you found the
advertisement for a job
我对您在...杂志,第...期上刊登
的...职位招聘很感兴趣。
Jag läste med stort intresse
att ni söker efter en erfaren ...
och jag passar beskrivningen.
Formula used when applying
for a job having seen the
advertisment in a magazine or
periodical
很高兴申请您所招聘的...职位
。
Jag ansöker härmed om er
utlysta tjänst som ...
Standard formula for applying
for a job
我想申请...的职位。
Jag skulle vilja lämna in min
ansökan för tjänsten som ...
Standard formula for applying
for a job
目前我在...工作,我的主要职
责包括...
För närvarande arbetar jag
för/hos/på ... och mina
ansvarsområden är ...
Used as an opening sentence
to describe your current
occupational status and what
it involves
我想为您工作,因为...
Jag skulle vilja arbeta för er
eftersom ...
Used to explain why you
would like a certain job
Motivational Cover Letter : Reasoning
我对此工作很感兴趣,因为...
Jag är särskilt intresserad av
det här jobbet eftersom.....
Used to explain why you
would like a certain job
1/4
bab.la Phrases: Application | Motivational Cover Letter
Chinese-Swedish
我的强项是...
Mina främsta styrkor är ...
Used to show what your key
attributes are
我要说我唯一的缺点/缺点是...
,但是期待着改进此/这些方面
.
Jag skulle säga att min/a
enda svaghet/er är ... . Men
jag stävar till att förbättra mig
inom detta/dessa område/n ...
.
Used to reflect upon your
weaknesses, but show that
you are determined to
improve in those areas
我很适合这个职位,因为...
Jag är övertygad om att
denna position passar mig
eftersom ... .
Used to explain what makes
you a good candidate for the
job
我没有...领域的直接经验,但
是有...
Även om jag inte har någon
tidigare erfarenhet av ... har
jag haft ...
Used if you have never had
the chance to work in a
certain business field, but can
demonstrate qualities from
other experiences you have
had
我的专业技能/素质和贵公司的
要求非常匹配。
Min/mina yrkesmässiga
kompetens/kvalifikationer
verkar vara pefekt lämpad/e
för ert företags behov.
Used to explain what skills
make you good candidate for
the job
做...工作期间,我改进/增强/扩
展了...领域的知识。
Under min tid som ...
förbättrade/fördjupade/utökad
e jag mitt kunnande inom
följande områden ...
Used to demonstrate your
experience in a certain field
and ability to aquire new skills
我的专长领域是...
Mitt kompetensområde är ...
Used to show in which field of
work your main attributes and
experiences are
在...工作期间,我很能胜任...方
面的工作。
Genom att arbeta för ...
samlade jag på mig mycket
erfarenhet inom/av ...
Used to demonstrate your
experience in a certain field
and ability to aquire new skills
即使工作节奏很快,我也没有
忽视过准确性,因此特别适合.
..工作要求。
Även då jag jobbar i ett högt
tempo är jag alltid mycket
noggrann. Därför skulle jag
vara mycket väl lämpad för
tjänsten som ... .
Used to explain why you
would be good at the job
using the experience gained
from your previous
employment history
即使在压力下我也能保持高标
准。
Även under hårt tryck
upprätthåller jag en hög
standard.
Used to show that you can
work in a demanding business
environment
这样我有机会将个人兴趣和此
职位结合起来。
Tjänstens arbetsuppgifter går
hand i hand med mina
personliga intressen.
Used to show that you have a
personal interest in the job
我对...很有兴趣,很珍惜和您
共事的机会以拓展个人视野。
Jag är mycket intresserad av
... och skulle uppskatta
möjligheten att få bredda min
kunskap genom att arbeta hos
er.
Used to show that you have a
personal interest in the job
从我附上的简历您可以看出,
我的经历和素质很符合这个职
位的要求。
Som ni kan se från min
bifogade CV stämmer mina
erfarenheter och
kvalifikationer väl överens
med tjänstens
anställningskrav.
Used to highlight your résumé
and show how well the job
would suit you
我现在在...公司的...职位让我有
机会在一个高压的团队环境下
工作,为了按时完成任务,我
必须和同事们紧密合作。
Under min nuvarande
anställning som ... hos ... har
jag arbetat i ett högt tempo
tillsammans med mina
kollegor för att uppnå
gemensamma mål. Detta har
hjälpt mig att inse vikten av ett
nära samarbete för att möta
deadlines.
Used to display what skills
you have gained from you
current job
除了作为...的职责,我还锻炼
了...的技能。
Utöver mitt ansvar som ... har
jag även tränat upp mina
färdigheter i/gällande ... .
Used to show additional skills
gained from your current job.
Skills that may not normally
2/4
bab.la Phrases: Application | Motivational Cover Letter
Chinese-Swedish
be associated with your
occupational title
Motivational Cover Letter : Skills
我的母语是...,但我也会说...
Mitt modersmål är ... men jag
talar även ...
Used to show your native
language, and also other
languages in which you have
fluency
我熟练掌握...
Jag har utmärkta kunskaper i
...
Used to show non-native
languages that you can
communicate to a high level in
我能用...语进行工作交流。
Jag har grundläggande
kunskaper i ...
Used to show non-native
languages that you can
communicate to an
intermediate level in
我在...领域有...年工作经验。
Jag har ... års erfarenhet av
arbete inom/med ...
Used to show your experience
in a certain business area
我是...的熟练使用者。
Jag är en erfaren användare
av ...
Used to show what computer
software you can use
我相信我拥有...和...技能的良好
结合。
Jag anser att jag besitter både
... och ... i ett kompletterande
förhållande.
Used to show how balanced
your skills are
出色的沟通交流技能
Utmärkt
kommunikationsförmåga
The ability to share
information with and explain
things to your colleagues
演绎推理能力
God slutledningsförmåga
The ability to understand and
explain things quick and
effectively
逻辑性思考
Logiskt tänkande
The ability to construct one's
ideas in a precise, well
thought-out manner
分析技能
Analytisk förmåga
The ability to assess things in
detail
良好的人际交往技能
Bra samarbetsförmåga
The ability to manage and
communicate with colleagues
effectively
谈判技能
Bra förhandlingsteknik
The ability to do business
deals with other companies
effectively
观点陈述能力
Bra presentationsteknik
The ability to communicate
ideas effectively in front of a
large group
我积极性很高并很期待贵公司
该职位所能提供的不同工作。
Jag är mycket motiverad och
ser fram emot det varierande
arbete som en position inom
ert företag skulle innebära.
Used when closing to reiterate
one's desire to work for the
company
我把新任务/这个职位看作挑战
,并且很期待。
Jag ser nya uppgifter/den här
tjänsten som en välkommen
utmaning och jag ser fram
emot dem/den.
Used when closing to reiterate
one's desire to work for the
company
我很期待有机会和您进一步讨
Jag skulle uppskatta
Used when closing to hint at
附件中附上我的个人简历。
Du hittar min
Standard formula used to tell
Motivational Cover Letter : Closing
3/4
bab.la Phrases: Application | Motivational Cover Letter
Chinese-Swedish
论职位细节。
möjligheten att få diskutera
detaljerna kring tjänsten
ansikte mot ansikte.
the possibility of an interview
CV/meritförteckning som en
bilaga.
the employer that your
résumé / CV is included with
the cover letter
如有需求,我可以从...处提供
相关证明。
Vid behov kan jag
tillhandahålla personliga
referenser från ... .
Standard formula used to tell
the employer that you are
willing to provide references
从...处可以获得相关证明。
För ytterligare referenser,
vänligen kontakta ...
Used to tell the employer that
you are willing to provide
references and who they can
contact for these
在...我可以接受面试。
Jag finns tillgänglig för intervju
...
Used to indicate when you are
free for an interview
感谢您的时间和精力,我期待
着有机会亲自和您讨论为什么
我很适合这个职位。您可以通
过...联系我。
Tack för er tid och för att ni är
villiga att överväga min
ansökan. Jag ser fram emot
möjligheten att personligen få
diskutera varför jag är särskilt
lämpad för denna tjänst.
Vänligen kontakta mig via ... .
Used to give one's prefered
contact details and to thank
the employer for reviewing
your application
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name
unknown
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient
known
肃然至上
Vördsamt,
Formal, not widely used,
recipient name known
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, between business
partners who are on firstname terms
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download