Jensmar & Co söker medarbetare för utveck

advertisement
For non-swedish speaking applicants: see page 2.
Jensmar & Co s¨
oker medarbetare f¨
or utveckling av algoritmhandel
Jensmar & Co bedriver handel f¨or egen r¨akning, fr¨amst p˚
a Stockholmsb¨orsen.
F¨oretaget s¨oker nu medarbetare till en satsning p˚
a algoritmstyrd handel.
Visstidsanst¨allning s˚
av¨al som tillsvidareanst¨allning p˚
a hel- eller deltid ¨ar
t¨ankbara anst¨allningsformer. Tj¨ansterna kan anpassas f¨or att passa som
sommarjobb och/eller extrajobb f¨or studenter. F¨or b˚
ada nedanst˚
aende tj¨anster
¨ar utbildning/erfarenhet inom finans, matematik eller datalogi meriterande.
F¨or s¨okande med kompetens f¨or b˚
ada tj¨anster a¨r en kombinerad tj¨anst m¨ojlig.
Tj¨
anst 1: Databasutvecklare
Algoritmhandel beh¨over stora m¨angder data. Genom sin dataleverant¨or
Bloomberg har Jensmar & Co tillg˚
ang till stora m¨angder finansiell data
fr˚
an hela v¨arlden. Databasutvecklarens roll blir design och underh˚
all av
databaser f¨or hantering av denna data samt utveckling av gr¨anssnitt mot
handelsalgoritmer. Tj¨ansten kr¨aver kunskap om SQL och objektorienterad
programmering. Erfarenhet av Python ¨ar meriterande.
Tj¨
anst: Upp till halvtid.
Start: Omg˚
aende eller efter ¨overenskommelse.
Tj¨
anst 2: Analytiker och utvecklare
Som analytiker och utvecklare ¨ar uppgiften att identifiera, analysera, testa
och implementera handelsstrategier. Tj¨ansten kr¨aver kunskap om statistik och
sannolikhetsl¨ara, samt viss programmeringserfarenhet. Erfarenhet av f¨oljande
¨ar meriterande: Python, C, C++, MATLAB, Pandas, numpy.
Tj¨
anst: Upp till heltid.
Start: Omg˚
aende eller efter ¨overenskommelse.
Kontakt
Ans¨ok genom att skicka CV till: jobb@jensmar.com.
Ytterligare information genom Anders Lundstedt:
anders.lundstedt@jensmar.com.
1
Jensmar & Co is hiring for algorithmic trading
initiative
Jensmar & Co is a proprietary trading firm, active mostly on the Stockholm
Stock Exchange. The company is now looking for new co-workers to work
with algorithmic trading. Possible forms of employment include fixed term
contracts as well as full-time- or part-time employment. The positions are in
particular suitable for students looking for an extra job and/or a summer job.
For both positions education/experience in finance, mathematics or computer
science is a plus.
Position 1: Database developer
Algorithmic trading relies on large data volumes. Jensmar & Co has access to
large amounts of global financial data through its data provider Bloomberg.
The database developer will design and maintain databases for handling this
data as well as develop interfaces to the trading algorithms. The position
requires knowledge of SQL and object-oriented programming. Experience
with Python is a plus.
Employment: Up to half-time.
Start: Immediately or by agreement.
Position 2: Analyst and developer
As analyst and developer you will identify, analyze, backtest and implement
trading strategies. The position requires knowledge of statistics and probability
theory as well as some programming experience. Experience with the following
is a plus: Python, C, C++, MATLAB, Pandas, numpy.
Employment: Up to full-time.
Start: Immediately or by agreement.
Contact
Apply by submitting your CV to: jobb@jensmar.com.
Further information through Anders Lundstedt:
anders.lundstedt@jensmar.com.
2
Download