پاورپوينت ارائه شفاهی

advertisement
‫عنوانمقاله (‪)B titr 20-bold‬‬
‫اسامی نویسندگان )‪(B nazanin 18 – Bold‬‬
‫ارائه مقاله شفاهی‬
‫کد مقاله‪:‬‬
‫ارائه کننده‪:‬‬
‫نکات مهم‬
‫ تمامی پژوهشگرانی که مقاله آن ها بصورت ارائه شفاهی پذیرفته شده است بایستی اسالیدهای خود را‬‫طبق این فرمت تهیه نمایند‪.‬‬
‫ در اولین اسالید می‌بایست عنوان مقاله‪ ،‬نام نویسنده (نویسندگان)‪ ،‬کد مقاله ‌و نام ارائه دهنده مطابق با‬‫توضیحات داخل اسالید وجود داشته باشد‪.‬‬
‫ تعداد اسالیدها بین ‪ 15‬تا ‪ 20‬اسالید تعیین شده است‪.‬‬‫هر مقاله شفاهی ‪ 15‬دقیقه می‌باشد‪ ،‬تقاضا می‌شود پیش ‌از‬
‫ حداکثر زمان تخصیص داده شده برای ارائه ‌‬‫همایش‪ ،‬زمان‌بندی مطالب خود را چک ‌و اصالح نمایید‪.‬‬
‫ نوع قلم فارس ی‪‌ :‬از قلم «‪ »B Titr‬برای عناوین ‌و ‌از قلم «‪ »B Nazanin‬برای متن مقاله ‌و متن داخل جداو ‌ل‬‫استفاده نمایید‪.‬‬
‫ سایز قلم‪ :‬عناوین‪ ،20 :‬متن‪ 20 :‬تا ‪22‬‬‫‪ -‬نوع قلم انگلیس ی‪‌ :‬از قلم ‪ Times New Roman‬با سایز ‪ 16‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫ رنگ قلم مشکی ‌و زمینه اسالیدهای پاورپوینت مطابق با فرمت این اسالید ‌و خوانا تنظیم گردد‪.‬‬‫مقدار متن داخل اسالید زیاد شود خوانایی آن کم می‌شود‪ .‬فاصله خطوط ترجیحا‌‬
‫‌‬
‫هر چه‬
‫ فاصله خطوط‪‌ :‬‬‫حداکثر خطوط داخل یک اسالید ‪ 8‬تا ‪ 10‬خط باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫‪‌ 1‬و نهایتا‌ ‪ 1.25‬بوده ‌و‬
‫در تنظیم اسالیدها حتما‌ به مطالب اصلی مقاله شامل مقدمات‪ ،‬مبانی نظری‌ ‌و پیشینه‪ ،‬اهداف ‌و‬
‫ ‌‬‫فرضیات‪ ،‬مدل مفهومی یا پیشنهادی‪ ،‬روش های پژوهش‪ ،‬نتایج تجزیه ‌و تحلیل‪ ،‬یافته ها‪ ،‬نتایج ‌و بحث‬
‫ذکر شوند‪‌ .‬از آوردن مطالب غیرضروری‌ خودداری‌ نموده ‌و تصاویر‪ ،‬اشکال‪،‬‬
‫در انتها ‌‬
‫پرداخته شده ‌و منابع ‌‬
‫جداول‌ ‌و نمودارهای قابل فهم ‌و مرتبط با موضوع مقاله را استفاده نمائید‪.‬‬
‫در صورت وجود ایراد‪ ،‬تصحيح گردد‪.‬‬
‫نظر اماليي ‌و نگارش ي به دقت بررس ی ‌و ‌‬
‫ مطالب بایستی ‌از ‌‬‫ فایل های تنظیم شده را با عنوان «کد مقاله» نهایتا‌ تا تاریخ ‪ 93.11.30‬به آدرس ایمیل ‪[email protected]‬‬‫ارسال نمائید‪.‬‬
Title of presentation (Calibri 24– Bold)
Authors and Affiliation (Times New Roman 20 – Bold)
Oral Presentation
Article ID:
Lecturer:
Notes:
Presentation should be prepared in MS Power Point Slides Frame
All the lecturer and professors, who have a presentation program, as requested by
the conference council, should prepare the slides or the associated PowerPoint
projects according to the formatting options below:
First Slide should be included: Title, Authors and Affiliation, Article ID and
lecturer
Number of slide frames: Maximum in 15-20 slides
Presentation duration: 15 minutes
English Font: use “Calibri/Bold” for title and “Times New Roman” for the general
text and diagram texts
Font size: Titles: 20/General text: 16
The font color: It should be black and background color in the PowerPoint slides
should be chosen according to the formatting style requested hereby so as to
provide a legible format and text.
6
Line Height: Considering that larger line spacing option will lead in display issues.
Therefore, the preferred line height would be 1 and at most 1.25, and each page
should have 8 to 10 lines at most.
Slide frames should be provided and included: Abstract and Keywords,
Introduction and Literature Review, Research Methods, Data Analysis,
Conclusions, Results, and Discussion Suggestions
Finally, please send the prepared files and documents to: [email protected]
with “Article ID” written as the subject. Deadline for sending the emails are Feb
20th, 2015.
7
Download
Related flashcards
Create Flashcards