GNVA10 Genusvetenskap: Grundkurs

Litteraturlista
2014-11-12
G e n u s ve t e n s k a p l i g a i n s t i t u t i o n e n
GNVA10 Genusvetenskap: Grundkurs
Delkurs 1: Introduktion till genusvetenskap I, 7,5 hp
Becker, Howard S. (1998). Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While
You’re Doing It. Chicago: Chicago University Press. (utvalt kapitel 20 sidor)
Collins, Patricia Hill (1998). It’s All in the Family: Intersections of Gender, Race, and
Nation. Hypatia, 13:3, 62-82. (15 sidor)
Connell, Raewyn (2009). Om Genus. Göteborg: Daidalos. (220 sidor)
Esseveld, Johanna & Lisbet Larsson (red.) (1996). Kvinnopolitiska nyckeltexter. Lund:
Studentlitteratur (288 sidor, urval ca 15 sidor).
Glucksmann, Miriam, aka Ruth Cavendish (2009). Women on the line. London:
Routledge. (232 sidor)
hooks, bell (2000). feminism is for everybody. London: Pluto. (220 sidor)
Mohanty, Chandra Talpade (1988). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and
Colonial Discourses, Feminist Review, 30 (autumn 1988), 61-88. (27 sidor)
Nilsson, Arne (2006). ”Såna” på Amerikabåtarna: de svenska Amerikabåtarna som manliga
homomiljöer. Stockholm: Normal förlag. (214 sidor, finns som pdf)
Pease, Bob (2010). Undoing Privilege: Unearned Advantage in a Divided World. London:
Zed. (226 sidor, utvalda delar ca 150 sidor)
Totalt antal sidor: 1113
Delkurs 2: Introduktion till genusvetenskap II, 7,5 hp
Dahl, Ulrika (2011). Queer in the Nordic Region: Telling Queer (Feminist) Stories, i:
Lisa Downing och Robert Gillett (red.), Queer in Europé, sid. 143-158. London:
Ashgate. (15 sidor)
Esseveld, Johanna och Lisbet Larsson (1996, red). Kvinnopolitiska nyckeltexter. Lund:
Studentlitteratur. (ca 70 sidor)
Kotiswaran, Prabha (2011). Dangerous Sex, Invisible Labor: Sex Work and the Law in India.
Princeton: Princeton University Press. (290 sidor)
Rydström, Jens och David Tjäder (2009). Kvinnor, män och alla andra. En svensk
genushistoria. Lund: Studentlitteratur (228 sidor)
Newman, Janet (2012). Working the Spaces of Power: Activism, Neoliberalism and Gendered
Labour. London: Newsbury. (224 sidor)
Totalt antal sidor: 827
Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Allhelgona kyrkogata 14M Telefon 046-222 08 01 Fax 046-222 40 04 Webb genus.lu.se
1
Delkurs 3: Teman inom genusvetenskap 7,5 hp
Andersson, Bridget (2001). Why Madam has so many bathrobes?: demand for migrant
workers in the EU. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 92:1, 18-26. (8
sidor).
Gavanas, Anna (red) (2013). Rena hem på smutsiga villkor? Hushålltjänster, migration och
globalisering. Göteborg: Makadam.(189 sidor)
Glenn, Evelyn Nakano (1992). From Servitude to Service Work: Historical
Continueties in the Racial Divison of Paid reproductive Labor. SIGNS, 18:1; 143. (43 sidor)
Hall, Stuart (2013). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 2nd
edition. London: Sage. (Urval ca 150 sidor)
Khosravi, Shahram (2010). ”Illegal” traveller: an auto-ethnography of borders. New York:
Palgrave Macmillan. (160 sidor)
Magnusson, Eva (1999). Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska
retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal, i:. NIKK, ARBETS-NOTAT nr 1 i
det samnordiska forskningsprojektet Jämställdheterna i Norden mellan retorik och
praktik - studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av modern
jämställdhetspolitik. Kan laddas ner från:
http://www.nikk.no/Skandinavisk/Arkiv_NIKK_1996-2011/Temaer_19962011/Ligestillingspolitik/Publikationer/ (19 sidor)
Nyberg, Anita (1999). Hemnära arbetstjänster – kvinnornas befriare? Kvinnovetenskaplig
Tidskrift, 3, 31-48. (17 sidor)
Parrenas, Rhacel Salazar (2000). Migrant Filipina Domestic Workers and the
International Division of Domestic Labor. Gender & Society, 14, 560-580. (20
sidor)
Pratt, Geraldine (1997). Stereotypes and Ambivalence: The construction of domestic
workers in Vancouver, British Columbia. Gender, Place & Culture: A Journal of
Feminist Geography, 4.2, 159-177. (18 sidor)
Roberts, Dorothy (1997). Spiritual and Menial Housework. Yale Journal of Law and
Feminism, 9, 51-80. (29 sidor)
SOU (2014). Inte bara jämställdhet –Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i
arbetslivet, 2014:34. http://www.regeringen.se/sb/d/18373/a/247501 (utdrag
150 sidor)
Åström, Gertrud (2005). Inledning och Från genussystem till könsmaktsordning: en
begreppsdiskussion, i: Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhets-politiken
mot nya mål, SOU 2005:66 (kan laddas ner från:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47912) (64 sidor)
+ artikel om ca 25 sidor tillkommer.
2
Referenslitteratur
SCB (2012). På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, SCB. (nedladdningsbar)
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR120
1.pdf (102 sidor)
Totalt antal sidor: 992
Delkurs 4 Metod 7,5 hp
Ambjörnsson, Fanny (2003). I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.
Stockholm: Ordfront förlag. (361 sidor)
Burawoy, Michael et al. (1991). Ethnography Unbound: Power and Resistance in the Modern
Metropolis. Berkeley: University of California Press. (75 av 280 sidor)
Eliasson, Annika (2010). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. (165 sidor)
Hughes, Christina och Rachel Lara Cohen (2012, red.). Feminism Counts: quantitative
Methods and Researching Gender. London: Routledge. (91 sidor)
Vetenskapsrådet (2011): God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. (131 sidor)
Nedladdningsbar:
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forsknin
gssed+2011.1.pdf
Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. (urval
om ca 220 sidor)
Totalt antal sidor: 1043
3