GNVA10 Genusvetenskap: grundkurs

Litteraturlista
2014-06-11
G e n u s ve t e n s k a p l i g a i n s t i t u t i o n e n
GNVA10 Genusvetenskap: grundkurs
Delkurs 1: Introduktion till genusvetenskap I, 7,5 hp
Becker, Howard S. (1998): Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While
You're Doing It. Chicago: Chicago University Press. (utvalt kapitel 20 sidor, finns
som e-bok)
Collins, Patricia Hill (1998): “It's All in the Family: Intersections of Gender, Race, and
Nation”. I Hypatia 13(3), 62-82. (15 sidor)
Connell, Raewyn (2009): Om Genus. Göteborg: Daidalos. (220 sidor)
Esseveld, Johanna & Lisbet Larsson (red.) (1996): Kvinnopolitiska nyckeltexter. Lund:
Studentlitteratur (288 sidor, urval ca 15 sidor denna delkurs, mer delkurs 2).
Glucksmann, Miriam, aka Ruth Cavendish (2009): Women on the line. London:
Routledge. (232 sidor)
hooks, bell (2000): feminism is for everybody. London: Pluto. (220 sidor)
Mohanty, Chandra Talpade (1988): “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and
Colonial Discourses”, Feminist Review 30 (autumn 1988), 61-88. (27 sidor)
Nilsson, Arne (2006): "Såna" på Amerikabåtarna: de svenska Amerikabåtarna som manliga
homomiljöer. Stockholm: Normal förlag. (214 sidor, finns som pdf)
Pease, Bob (2010): Undoing Privilege: Unearned Advantage in a Divided World. London:
Zed. (226 sidor, utvalda delar ca 150 sidor)
Totalt antal sidor: 1113
Delkurs 2: Introduktion till genusvetenskap II, 7,5 hp
Dahl, Ulrika (2011): “Queer in the Nordic Region: Telling Queer (Feminist) Stories” in
Downing, Lisa and Robert Gillett. Queer in Europe. London: Ashgate. (15 sidor
– finns som E-bok)
Esseveld, Johanna & Lisbet Larsson (red.) (1996): Kvinnopolitiska nyckeltexter. Lund:
Studentlitteratur. (ca 70 sidor)
Kotiswaran, Prabha (2011): Dangerous Sex, Invisible Labor: Sex Work and the Law in
India. Princeton: Princeton University Press. (290 sidor)
Rydström, Jens & David Tjäder (2009): Kvinnor, män och alla andra. En svensk
genushistoria. Lund: Studentlitteratur (228s)
Newman, Janet (2012) .Working the Spaces of Power: Activism, Neoliberalism and
Gendered Labour. London: Newsbury. (224 sidor, finns tillgänglig som e-bok)
Totalt antal sidor: 827
Postadress Box 117, 221 00 Lund Besöksadress Allhelgona kyrkogata 14M Telefon 046-222 08 01 Fax 046-222 40 04 Webb genus.lu.se
1
Delkurs 3: Jämställdhet, makt och mångfald 7,5 hp
Ahmed, Sara (2007): “The language of diversity”. I Ethnic and Racial Studies, 30(2), 235256.
Eriksson-Zetterquist, Ulla & Alexander Styhre (2007): Organisering och intersektionalitet,
Malmö: Liber. (206 sidor)
Grönvik, Lars m.fl. (2008): Bara funktionshindrad? Funktionshinder och intersektionalitet.
Red. Lars Grönvik. Mårten Söder. Gleerups: Malmö. (Introduktion, del I, 100 s.)
Magnusson, Eva (1999): ”Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den
politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal”. NIKK, ARBETSNOTAT nr 1 i det samnordiska forskningsprojektet "Jämställdheterna i Norden
mellan retorik och praktik - studier av förändringar i offentliga och privata förståelser av
modern jämställdhetspolitik". Kan laddas ner från:
http://www.nikk.no/Skandinavisk/Arkiv_NIKK_1996-2011/Temaer_19962011/Ligestillingspolitik/Publikationer/ (19 sidor)
Mulinari, Paula (2007): Maktens fantasier och servicearbetets praktik: arbetsvillkor inom hotelloch restaurangbranschen i Malmö. Linköping: Dissortations in Arts and Science no.
414, Institutionen för Tema, Linköpings universitet (300 s)
RFSL Ungdom (2009): Bryt - metoder för normkritisk arbete (kan laddas ner från:
http://www.levandehistoria.se/files/BRYT_tredje_upplagan.pdf) (30 s.)
Slutrapporter från utvecklingsarbeten inom Program för Hållbar Jämställdhet (20082010) välj ut och läs rapporter motsvarande ca 30 sidor:
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/hallbarjamstalldhet/slutrapporter_-_program_for_hallbar_jamstalldhet
Tollin, Katharina (2011): Sida vid sida: En studie av jämställdhetspolitikens genealogi 19712006. Stockholm: Atlas Akademi. (231 sidor)
Ungdomsstyrelsen (2010): Hon hen han. En analys av hälsosituationen för homosexuella och
bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2.
(urval om ca 40 sidor)
http://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/hon-henhan.pdf
Åström, Gertrud (2005): "Inledning" och "Från genussystem till könsmaktsordning: en
begreppsdiskussion" i: Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdhets-politiken
mot nya mål, SOU 2005:66 (kan laddas ner från:
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/47912) (64 sidor)
Totalt antal sidor: 1041
Referenslitteratur:
DO (2009) Diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen (nedladdningsbar)
SCB (2012) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet, SCB. (nedladdningsbar)
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR120
1.pdf
Fourth World Conference on Women Beijing Declaration + Platform for action
(nedladdningsbar)
2
Delkurs 3 Kultur och media, 7,5 hp
Fornäs, Johan (2012): Kultur. Stockholm: Liber. (112 sidor)
Ganetz, Hillevi (2102): ”Naturlikt: människor, djur och växter” i SVT:s naturmagasin.
Möklinta: Gidlunds. (163 sidor)
Hirdman, Anja (2006): Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib
aktuellt. Stockholm: Atlas. (urval, ca 200 s.)
Skeggs, Beverly & Helen Wood (2008): ”Sorglig television: Affekter, omdömen och
känsloarbete”. I Tidskrift för genusvetenskap 3-4. (19 sidor)
Sundén, Jenny & Malin Svenningson (2012): Gender and Sexuality in Online Game
Cultures: Passionate Play. New York: Routledge. (247 sidor, urval ca 200 sidor)
Finns som E-bok.
Werner, Ann (2009): Smittsamt: en kulturstudie av musikbruk bland tonårstjejer. Umeå: hström. (238 sidor, urval ca 170 sidor)
Artiklar kan tillkomma om ca 50 sidor
Totalt antal sidor: 914
Delkurs 3 Migration och Globalisering, 7,5 hp
Augustin, Laura Maria (2007): Sex at the margins: migration, labour markets and the rescue
industry. London: Zed Books. (224 sidor)
Benería, Lourdes, Carmen Diana Deere & Naila Kabeer (2012): “Migration:
Globalization, Development and Governance”. Feminist Economics 18:2, 1-33. (33
sidor)
Huang, Shirlena & Brenda S. A. Yeoh (2005): “Transnational families and their
children’s education: China’s ‘study mothers’ in Singapore”. Global Networks 5:4,
379-400. (21 sidor)
Khosravi, Shahram (2010): ‘Illegal’ traveller: an auto-ethnography of borders. New York:
Palgrave Macmillan. (160 sidor) Finns som e-bok.
Lutz, Helma (2011): The new maids: transnational women and the care economy. London: Zed
Books. (240 sidor)
Madianou, Mirca & Daniel Miller (2011): “Mobile phone parenting: Reconfiguring
relationships between Filipina migrant mothers and their left behind children”.
New Media & Society 13:3, 457-470. (13 sidor)
Mai, Nick (2011): “Tampering with the sex of ‘angels’: Migrant male minors and young
adults selling sex in the EU”. Journal of Ethnic and Migration Studies 37:8, 12371252. (15 sidor)
Parrenas, Rhacel Salazar (2008): “Transnational fathering: Gendered conflicts, distant
disciplining and emotional gaps”. Journal of Ethnic and Migration Studies 34:7, 10571072. (15 sidor)
Sager, Maja (2011): Everyday Clandestinity: Experiences on the margins of citizenship and
migration policies. Lund: Lund University. (243 sidor) Finns som e-bok.
Totalt antal sidor: 964
3
4
Delkurs 4 Metod 7,5 hp
Ambjörnsson, Fanny (2003): I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.
Stockholm: Ordfront förlag. (361 sidor)
Burawoy, Michael, Alice Burton, Ann Arnett Ferguson m.fl. (1991): Ethnography
Unbound: Power and Resistance in the Modern Metropolis. Berkeley: University of
California Press. (75 av 280 sidor)
Eliasson, Annika (2010): Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur. (165 sidor)
Hughes, Christina & Rachel Lara Cohen (red.) (2012): Feminism Counts: quantitative
Methods and Researching Gender. London: Routledge. (91 sidor)
Vetenskapsrådet (2011): God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. (131 sidor)
Nedladdningsbar:
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forsknin
gssed+2011.1.pdf
Widerberg, Karin (2002): Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. (urval
om ca 220 sidor)
Totalt antal sidor: 1043