här - NIKK

advertisement
Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
1. Nordiskt samarbete Nordic cooperation Först, ett stort tack för att ni tar er tid att prioritera nordisk jämställdhet! (This survey is bilingual ­ swedish + english. Information in English below.) Jämställdhetsministrarna i Norden skall ta fram ett nytt samarbetsprogram för åren 2015­2018. NIKK vill genom detta frågeformulär få synpunkter från hela Norden som underlag för samarbetsprogrammet. Detta formulär kan ifyllas av organisationer som fått inbjudan via e­post. Önskar du svara som individ, se nikk.no eller ta kontakt på e­post nikk@nikk.gu.se Era svar kommer att sammanställas av NIKK till ministerrådet för jämställdhet. Vi vill ha era synpunkter senast 7.1.2014. Varmt tack för ert deltagande! Om frågeformuläret Formuläret består av 9 frågor och beräknas ta 15 minuter att besvara. Frågor markerade med * måste besvaras. Ni kan backa tillbaka i enkäten och ändra era svar. < För att skicka in svaren klickar ni på enkätens sista sida på alternativet ”Submit”. Om ni inte klickar på "Submit" kommer svaren inte att sparas. < På sista sidan finns möjlighet att lämna en kommentar. Thank you for taking the time to prioritise Nordic gender equality! The Nordic gender equality ministers are planning a new cooperation programme for the period 2015­2018. The purpose of this questionnaire is to help NIKK gather ideas from across the Nordic region about how the new programme should be designed. Organisations are able to complete and submit submit the questionnaire through an invitation via e­mail. If you would like to respond as an individual, please see nikk.no or send e­mail to nikk@nikk.gu.se Your responses will be processed by NIKK and then forwarded to the Council of Ministers for Gender Equality. All responses must be submitted by 7 January 2014. We are very grateful for your participation! About the questionnaire: The questionnaire consists of 9 questions and is estimated to take 15 minutes to complete. Questions marked with * are obligatory to answer. You may go back and change your responses at any time before submitting your responses. To submit your responses, click ‘Submit’ after the very last question. If you do not click ‘Submit’, none of your responses will be saved. The last page of the questionnaire gives you an opportunity to leave a comment. Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
2. Om organisationen About the organisation *1. Organisationens namn ­ Name of the organisation 5
6 *2. Organisationsform ­ Type of organisation j Arbetsmarknadspart ­ Labour market party k
l
m
n
j Forskningsenhet ­ Research institution k
l
m
n
j Frivilligorganisation ­ Non Governmental Organisation k
l
m
n
j Företag ­ Private company k
l
m
n
j Intresseorganisation ­ Interest organisation k
l
m
n
j Nätverk ­ Network k
l
m
n
j Offentlig myndighet ­ Public administration k
l
m
n
j Politiskt parti ­ Political party k
l
m
n
j Projekt/uppdrag ­ Project/assignment k
l
m
n
Annat ­ Other (please specify) *3. Organisationen verkar huvudsakligen i följande land/område ­ The organisation works primarily in the following country/region j Danmark ­ Denmark k
l
m
n
j Finland ­ Finland k
l
m
n
j Färöarna ­ Faroe Islands k
l
m
n
j Grönland ­ Greenland k
l
m
n
j Island ­ Iceland k
l
m
n
j Norge ­ Norway k
l
m
n
j Sverige ­ Sweden k
l
m
n
j Åland ­ The Åland Islands k
l
m
n
j Norden ­ The Nordic Countries k
l
m
n
j Europa ­ Europe k
l
m
n
j Internationell ­ International k
l
m
n
j Annat ­ Other k
l
m
n
Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
3. Respons på förslag ­ Feedback on suggestions
Under år 2013 har Nordiska ministerrådet för jämställdhet initierat arbetet med ett nytt samarbetsprogram genom bland annat en tvärnordisk konferens 4.10.2013 i Köpenhamn och genom en visionsdiskussion på ett ministermöte senare samma månad. Konferensen och diskussionen ledde fram till olika förslag och dessa kan ni ge synpunkter på nedan. During 2013, the Council of Ministers for Gender Equality has initiated the planning of a new cooperation programme through for example a cross­Nordic conference 4.10.2013 in Copenhagen and a visionary discussion at a minister meeting later in October. The conference and discussion led to the development of a number of suggestions, which you are invited to comment on below. Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
*4. Hur viktiga är följande sakområden för det nordiska samarbetet på en skala där 4 =
mycket viktigt och 1 = inte viktigt.
How important are the following areas for the Nordic cooperation on a scale where 4 =
very important, and 1 = not important.
4 ­ mycket viktigt ­ very 1 ­ inte viktigt ­ not 3
2
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Pornografi ­ Pornography j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Prostitution ­ Prostitution j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Sexualisering i medierna ­ j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Utbildning ­ Education j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Ökat motstånd mot j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
important
Arbetsmarknad ­ important Vet inte ­ Don't know Employment Entreprenörskap ­ Entrepreneurship Jämställdhetsintegrering som verktyg ­ Gender mainstreaming as a tool Kön i grundskolan ­ Gender in compulsory school Könsdiskriminering ­ Gender discrimination Könsroller/stereotyper ­ Gender roles/stereotypes Mäns och pojkars deltagande ­ Men’s/boy’s participation Nolltolerans mot könsrelaterat våld ­ Zero tolerance against gender­
related violence Nordiskt samarbete vid internationella arenor ­ Nordic cooperation in international arenas Sexualisation in media jämställdhetsarbete (backlash) ­ Increased resistance against gender equality work (backlash) Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
4. Att prioritera i Norden To be prioritised in the Nordic countries
*5. Nordiska ministerrådets arbete med jämställdhetsintegrering baserar sig på beslut
från år 2000 om att alla sektorer skall främja jämställdhet inom respektive sektor.
Ministerrådet för jämställdhet koordinerar och stöder sektorerna i deras arbete med att
främja jämställdhet.
Ange hur viktigt det är att prioritera arbetet med jämställdhetsintegrering inom följande
sektorer inom Nordiska ministerrådet, på en skala där 4 = mycket viktigt och 1 = inte
viktigt.
The Nordic Council of Minister’s gender mainstreaming work is based on decisions from the year 2000 providing that all sectors shall promote gender equality within the respective sectors. The Council of Ministers for Gender Equality is coordinating and supporting the sectors in their efforts to promote gender equality. Please indicate how important you think it is to prioritise gender mainstreaming within the following sectors in the Nordic Council of Ministers, on a scale where 4 = very important and 1 = not important. 4 ­ mycket viktigt ­ very important 3
2
1 ­ inte viktigt not important Vet inte ­ Don't know Arbetsliv ­ Labour j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Ekonomi­ och finanspolitik j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Kultur ­ Culture j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Lagstiftning ­ Legislation j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Miljö ­ Environment j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
Näringsliv, energi och j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
j
k
l
m
n
­ Finance Fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk ­ Fisheries and aquaculture, agriculture, food and forestry regionalpolitik ­ Business, energy and regional policy Social­ och hälsopolitik ­ Health and social affairs Utbildning och forskning ­ Education and research Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
5. Aktörer och aktiviteter Actors and activities
*6. Vilka aktörer skall det officiella nordiska jämställdhetssamarbetet prioritera som
samarbetsparter? Välj upp till fem alternativ.
Which actors should the official Nordic gender equality cooperation prioritise as cooperation partners? You may select up to five alternatives.
c Arbetsmarknadens parter ­ Labour market parties d
e
f
g
c Biståndsorganisationer ­ Development assistance organisations d
e
f
g
c Diskrimineringsombud ­ Discrimination ombudsmen d
e
f
g
c Europeiska Unionen ­ The EU d
e
f
g
c Forskningsorganisationer ­ Research organisations d
e
f
g
c Frivilligorganisationer ­ Voluntary organisations d
e
f
g
c Förenta Nationerna ­ The UN d
e
f
g
c Internationella organisationer ­ International organisations d
e
f
g
c Ministerier och regeringar ­ Ministries and governments
d
e
f
g
c Nationella resurscentra för jämställdhet/genus ­ National resource centres for gender/gender equality d
e
f
g
c Offentliga myndigheter ­ Public authorities d
e
f
g
c Organisationer/samarbetsorgan ­ Organisations/ cooperation bodies d
e
f
g
c Politiska organisationer ­ Political organisations d
e
f
g
c Privata näringslivet ­ Private sector actors d
e
f
g
c Statistiska centralbyråer ­ National statistical agencies d
e
f
g
7. Ytterligare aktörer som ni anser bör prioriteras.
Additional actors that you thnik should be prioritised.
5
6 Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
*8. Vilka aktiviteter och/eller former är mest verkningsfulla i det nordiska
jämställdhetspolitiska samarbetet? Välj upp till fem alternativ.
Which activities and/or work models do you believe are particularly effective in the Nordic gender equality cooperation? You may choose up to five alternatives. c Budgetarbete ­ Budget work d
e
f
g
c Faktablad med komparativt underlag ­ Fact sheets with comparative data
d
e
f
g
c Forskning om jämställdhet på tvärnordisk nivå ­ Research on gender equality at the cross­Nordic level d
e
f
g
c Förmedling av goda exempel ­ Sharing of best practices
d
e
f
g
c E­postlistor och digitala plattformar för informationsutbyte ­ E­mail­lists and digital platforms for information exchange d
e
f
g
c Forskningsöversikter på prioriterade områden ­ Research reviews in prioritised areas d
e
f
g
c Konferenser om jämställdhet på tvärnordisk nivå ­ Conferences on gender equality at the cross­Nordic level d
e
f
g
c Nätverk för ansvariga för jämställdhetsarbetet inom nordiska organisationer ­ Networks for gender equality managers in Nordic d
e
f
g
organisations c Nätverk på jämställdhetsområdet på tvärnordisk nivå för olika professioner ­ Networks in the field of gender equality at the cross­
d
e
f
g
Nordic level for different professions c Portaler och databaser med kunskap, fakta och verktyg ­ Portals and databases with knowledge, facts and tools d
e
f
g
c Processtöd för arbete med jämställdhetsintegrering ­ Support for gender mainstreaming processes
d
e
f
g
c Samordning av initiativ som rör könsuppdelad statistik ­ Coordination of initiatives concering gender sensitive statistics d
e
f
g
c Samordning av initiativ som rör lagstiftning ­ Coordination of initiatives concerning legislation d
e
f
g
c Samordning av utbildningsinsatser på tvärnordisk nivå för olika professioner ­ Coordination of education interventions at the cross­
d
e
f
g
Nordic level 9. Vilka andra aktiviteter/arbetsformer är viktiga?
What other activities/work models are important?
5
6 Frågeformulär om jämställdhet - 2015-2018
6. Ytterligare kommentarer? Additional comments?
10. Har ni något ni vill tillägga är ni välkomna att göra det i formuläret nedan.
If you have additional input you would like to share, you may do so below.
5
6 
Download