Litteraturlista EH GN ht 2014 - Ekonomisk

advertisement
Litteraturlista för Ekonomisk historia, grundnivå. Höstterminen 2014
EKONOMISK HISTORIA I ...................................................................................................1
Delkurs 1. Perspektiv på världsekonomins utveckling del 1 .................................................1
Delkurs 3. Perspektiv på världsekonomins utveckling del 2 .................................................1
Delkurs 6. Valbara kurser ....................................................................................................1
Företagande och finansiella krascher – näringslivets historia............................................2
Globalisering, utveckling och välfärd ur ett historiskt perspektiv .....................................2
Kamp, motstånd och ekonomisk omvandling ...................................................................2
EKONOMISK HISTORIA II ..................................................................................................3
Delkurs 1: Stora omvandlingar – perspektiv på ekonomi .....................................................3
Delkurs 2. Valbara kurser ....................................................................................................3
Delkurs 3. Att läsa och rapportera kritiskt ............................................................................3
Delkurs 4. Vetenskapliga ekonomisk-historiska undersökningar – hur man gör ...................3
EKONOMISK HISTORIA III .................................................................................................4
Delkurs 1. Teori- och metodkurs..........................................................................................4
EKONOMISK HISTORIA I
ca 110 studenter på de valbara kurserna delkurs 6 så blir det cirka 20 studenter per kurs.
Delkurs 1. Perspektiv på världsekonomins utveckling del 1
Söderberg, Johan (2007), Vår världs ekonomiska historia, Stockholm: SNS Förlag.
Delkurs 2. Sveriges ekonomiska historia
Hedenborg, Susanna & Morell, Mats (red). (2006), Sverige – en social och ekonomisk historia,
Lund: Studentlitteratur.
Delkurs 3. Perspektiv på världsekonomins utveckling del 2
Schön, Lennart (2010) Vår världs ekonomiska historia del 2. Den industriella tiden,
Stockholm: SNS förlag.
Delkurs 4. Arbete och försörjning i ett globalt perspektiv
Piketty, Thomas (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, Mass.: Belknap Press
of Harvard University Press (urval)
Goodman-Draper, Jacqueline (red.) (2010). Global perspectives on gender and work: readings
and interpretations. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield s. 67-120 + urval
Delkurs 5. Tankar om ekonomin
Braudel, Fernand (2001), Kapitalismens dynamik, Göteborg: Daidalos.
Heilbroner, Robert L (2006), Utopister och samhällsomdanare: stora ekonomiska tänkares liv
och idéer, Stockholm: SNS.
Magnusson, Lars (2006), Vad är marknaden?, Stockholm: SNS.
Stiglitz, Joseph (2003), Globaliseringen och dess kritiker, Stockholm: Leopard.
Zelizer, Viviana (1999), Social Meaning of Money, Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press.
Delkurs 6. Valbara kurser
Pigor då och nu
Parreänas, Rhacel Salazar (2001), Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic
Work, Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Simonton, Deborah (2007), A History of European Women’s Work 1700 to the Present,
Routledge.
Pamela Sharpe (ed), Women, Gender and Labour Migration. Historical and Global
Perspectives (2002), (Elektronisk resurs SUB, i urval).
1
Företagande och finansiella krascher – näringslivets historia
Akerlof, George A. & Shiller, Robert J. (2009), Animal spirits: how human psychology drives
the economy, and why it matters for global capitalism. Princeton: Princeton University
Press, cop.
Glete, Jan (1994), Nätverk i näringslivet: ägande och industriell omvandling i det mogna
industrisamhället 1920-1990, Stockholm: Studieförb. Näringsliv och samhälle.
Kindleberger, Charles P (1999), Manier, panik och krascher, Lysekil: Pontes. [Alt
Kindleberger, Charles P (2005), Manias, Panics, and Crashes: a History of Financial
Crises, New York: Wiley; finns utgiven i flera upplagor].
Globalisering, utveckling och välfärd ur ett historiskt perspektiv
Frank, Andre Gunder (1998), ReOrient: Global Economy in the Asian Age, Berkeley:
University of California Press.
Tilly, Charles (2000), Beständig ojämlikhet, Lund: Arkiv. [Alt Tilly, Charles (1999), Durable
Inequality, Berkeley, California; University of California Press].
Wolf, Martin (2006), Så fungerar globaliseringen, Stockholm: SNS förlag.
Kamp, motstånd och ekonomisk omvandling
De los Reyes, Paulina, (red.), Postkolonial feminism. 1, Stockholm: Tankekraft.
Scott, James C. (1987), Weapons of the Weak. Everyday Forms of Resistance, New Haven:
Yale University Press.
Silver, Beverly (2003), Forces of Labor. Workers’ Movements and Globalization since 1870,
Cambridge: Cambridge University Press.
2
EKONOMISK HISTORIA II
cirka 20 studenter
Delkurs 1: Stora omvandlingar – perspektiv på ekonomi
Blyth, Mark (2002), Great transformations: Economic Ideas and Institutional Change in the
Twentieth Century, Cambridge: Cambridge University Press.
Eklund, K (2005 eller senare), Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin,
Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
Lindert, Peter H. (2004). Growing public: social spending and economic growth since the
eighteenth century Vol. 1 The story. Cambridge: Cambridge University Press
Lindert, Peter H. (2004). Growing public: social spending and economic growth since the
eighteenth century. Vol. 2, Further evidence. Cambridge: Cambridge University Press
North, Douglass C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance.
Cambridge: Cambridge University Press
Delkurs 2. Valbara kurser
Svenska modellen
Sainsbury, Diane (1996). Gender, equality, and welfare states. Cambridge: Cambridge Univ.
Press. Available through the university library as an e-book.
Schön, Lennart (2010). Sweden's Road to Modernity: An Economic History. Stockholm: SNS
förlag. Alt. på svenska
Delkurs 3. Att läsa och rapportera kritiskt
Eggeby, Eva & Johan Söderberg (1999), Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och
humanister, Lund: Studentlitteratur.
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2007),
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm:
Norstedts juridik.
Tosh, John (2000), Historisk teori och metod, Lund: Studentlitteratur.
Delkurs 4. Vetenskapliga ekonomisk-historiska undersökningar – hur man gör
•
Samma böcker som på Delkurs 3. Att läsa och rapportera kritiskt, ovan.
3
EKONOMISK HISTORIA III
cirka 20 studenter
Delkurs 1. Teori- och metodkurs
Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder (Liber 2011).
Gunn, Simon and Lucy Faire Research Methods for History (Edinburgh Univerity Press,
2012).
Eggeby, Eva & Johan Söderberg (1999), Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och
humanister, Lund: Studentlitteratur.
4
Download