PROGRAMME OF ASSESSMENT GRADE FIVE TERM 1 ENGLISH

advertisement
PROGRAMME OF ASSESSMENT
GRADE FIVE
TERM 1
ENGLISH HOME LANGUAGE
TASK 1
SKILLS ASSESSED
Listen to and speaks about
family/friends/pets/favourite sport
/current issues
Language Structure and Conventions
in context
Reads aloud
Reflects on stories/text read
independently
Writes a paragraph about family/
friends/pets/favourite sports/current
issues
TOTAL
ACTIVITY
Listen to The hunter’s secret Part 1 and 2
%
25
Worksheet on The North wind and the sun
15
Core Reader Natiki
Comprehension test: Perseus and Medusa
20
15
Write a paragraph to describe where a place
is located
25
100
TASK 2
SKILLS ASSESSED
Listen to and speaks about poetry
What is the sun
ACTIVITY
%
20
Comprehension test
Family meals –comprehension test
30
Language Structure and Conventions
in context
Write a poem
TOTAL
Worksheet: Peter’s leg
20
Write own poem : The aliens has landed
30
100
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL
TAAK 1
VAARDIGHEDE
Luister na en bespreek ‘n
storie/Luister na en bespreek ‘n
persoonlike of feitlike
hervertelling/neem deel in ‘n gesprek
of rolspel
Lees ‘n voorbereide teks hardop
Taalstrukture en –konvensies in
konteks
Leesbegrip van ‘n storie/inligtings teks
Praat oor stories/tekste wat
onafhanlik gelees is
Skryf ‘n paragraaf: ‘n feitlike
hervertelling/beskrywing van
mense/boodskappe
TOTAAL
AKTIWITEIT
Mambo en Jumbo Dier wat soek jy hier
Luister na die storie en doen ‘n dialoog
%
20
Die sirkus kom dorp toe
Werkwoorde/ Lettergrepe/ Tye/meervoude
en verkleinwoorde
Begripstoets
Bespreek ‘n storie mondelings
10
15
Paragraaf: My ervaring met die olifant
25
20
10
100
TAAK 2
VAARDIGHEDE
Luister na en gee instruksies/beskryf
‘n proses/dra ‘n gedig of liedjie met
begrip voor
Leesbegrip van ‘n prosedureteks/
gedig/liedjie
Taalstrukture en –konvensies in
konteks
Skryf instruksies / ‘n feitlike
hervertelling/ ‘n eenvoudige gedig
deur ‘n raam te gebruik
TOTAAL
AKTIWITEIT
Kies ‘n gedig om voor te dra in die klas
%
20
Begripstoets-gedig
30
Leestekens
Ontkennende vorm
Skryf aanwysing vanaf die skool tot die naaste
winkel
20
30
100
MATHEMATICS
FORM OF ASSESSMENT
TESTS
ASSIGNMENT
TOTAL
ACTIVITY
Place values; Add, Subtract, Multiply and
division; round off; input and output;
estimates; time; 2Dshapes
Data handling: Water usage in the home
%
50
50
100
NATURAL SCIENCES
FORM OF ASSESSMENT
CLASS TEST
ACTIVITY
%
40
PRACTICAL TASK
60
TOTAL
100
SOCIAL SCIENCES
FORM OF ASSESSMENT
TASK HISTORY
TASK GEOGRAPHY
ACTIVITY
Hunter gathers and herders in S.A.
%
50
Map Skills
50
TOTAL
100
LIFE SKILLS
FORM OF ASSESSMENT
ASSIGNMENT/CASE STUDY
PET
CAT: VISUAL ARTS
TOTAL
ACTIVITY
Positive self concept, giving and receiving
feedback; coping with emotional relationships
Movements: Jumping, hopping, rolling,
skipping and walking
Make a clay sculpture
%
30
30
40
100
Download