BPSY4206/11 - אוניברסיטת חיפה

advertisement

BPSY11443b—08-9 v4B

הפיח תטיסרבינוא תיכוניח תינילקה המגמה

היגולוכיספל גוחה

10:00 דע 8:30

2008-09

– ט "סשת

II

הנש דליה לש היפרתוכיספב רנימס

8240923

.לט ןיבור ןושמש 'פורפ [email protected]

:ינורטקלא ראוד http:/psy.haifa.ac.il/

 rubin/

:טנרטניא

סרוקה ת ורטמ

תודליה יאליגב תורושקה תוערפה לש היפרתוכיספ לש םוחתב שעמו הירואית םע בורקמ תורכיה תכירע

תינילק המגמב טנדוטסה .םייפיצפס םירקמל תוסחייתהו ןויד ,תיטילנא הבישח ,האירק תועצמאב תורגבתההו

םמצע תוארל תורחא ת ומגממ םיטנדוטסה לע .םידליב םילופיט ידכ ךות םידלי םע עגמב תישיא הסנתי

.הצרמה רושיאב ,המיאתמ תרגסמב הנשה ךשמב םידלי םע ילופיט וא ינוחבא רשקב םיברועמ

.

תויטסינמוהו תויתחפשמ , ת וימאניד וכיספ תושיג לש ן פוריצמ

: תיטרואית השיג

רצונה בולישה לע שגד םשוי

הבוח תאירק תינכת תפסותב ,'א רטסמס לש

: סרוקה הנבמ

'א קלחב וללכיש םיאשונה תמישר העיפומ םיפרוצמה םיפדב

םיטנדוטסה ידי לע ולהוני םישגפמה בור ,'ב רטסמסבו 'א רטסמס לש 'ב קלחב .השיגפ לכל שארמ העובק

ןוגראו האירק רמוח ,אשונה תריחב לע יארחא היהיו תודומצ תואצרה 2 לבקי ףתתשמ לכ .רישי ןפואב

ינשל םיארחא ויהי םישנא ינש לש הצובק .תאז תושעל ם ינמזומ הצובקב דובעל םיצורש םישנא[ .שגפמה

םינמזומ םכנה .]רתוי רחואמ דעומב דחא שגפמ דוע ריבעהל ףסונ רות ולבקיו ,טרפרכ םיפוצר םישגפמ

םירקמ ירואיתב שמתשהל ןתינ .

יוצר דאמ רבדהש רמוא ורבע םינשמ בושמ , ןודנב הצרמה םע ץ עייתהל

הרישי העיגנ ול שיש אשונ לכ .'וכו ,םכלופיטב םירקמ לע ןויד ,חרוא תוגצה ,םינוטרסו םיטרס ,תורפסב

םירושקה םיאשונ רוחבל ןתינ .הצרמה םע םאתל שי ךא לבוקמ ,תוחפשמו םירגבתמ ,םידלי לש לופיטל

םידמימל םירושקה םיאשונ ;)לופיט םויס ,תוקיתש ,תומילא ,תודגנתה ,לופיטב םיבלש( ילופיטה ךילהתל

םינוש םיליג ,)דליה ירוהב לופיט ;תוידוס תריבשב תויגוס ;

X

תשיג יפל יתחפשמ לופיט ( לופיטב םינוש

הקיתא )תודבאתה ,ןישוריגו ןדבוא ,הדימל ייוקיל( תונוש תויגולותפ ;)תוקונית ,םירגבתמ ,םידלי(

תופידעב הכוז שיגהל םדוקה לכ 1 1 .12

.

08 ל דע בתכב ושיגהלו אשונה רוחבל שי .'וכו היפרתוכיספב

.)סרוקה לש םיצוליאל ףופכ( ךיראתה תריחבב

: סרוקה תובוח

תופצל ןתינ וז הנכה תועצמאב .הבוח תאירקל רמוחב ןויע י"ע השיגפ לכ תארקל ןנוכתהל םיפתתשמה לכ לע

.תפתושמה ונתוחתפתהו ןוידה תמרל אתווצב םורתל לכונו רחאמ רישעמו ןיינעמ רטסמסל

.לופיט אשונב סרוקב הדובע שיגהל דחא לכ לע ,)טרפר( םישגפמ ינש לוהינו תופתתשה ,האירק תובוח דבלמ

.הצרמה לש ורושיאב רחא אשונ רוחבל םיאשר םתא ךא , ר ועישב וגיצתש אשונב שמתשהל םכתוכז

25%

-

סרוקב ןויצ

התיכב הגצה ) 1

8 .09

דע

)תופתתשהו תוחכונמ עפשומו יתתיכ אוה ןויצה(

ינורטקלא ץבוק וא טקסידו

.)ראודב הדובעה תרזחה ךרוצל

םיקתוע ינשב

תבותכו

תספדומ השיגהל ש י(

םש םע "רצוקמה" לולסמל

15%

-

60%

15 .

.

-

תופתתשה

הדובע

)

)

2

3

תויהל הרומא הדובעה ,"רצוקמה" לולסמב .הרקמל תוסחייתהו ינויע קלח תוללוכ תודובעה לכ

ךרוא .השגהל עובק ךיראת ןיא – "ךוראה" לולסמ ל .

תווצכ וא דיחיכ םישיגמ םא םיספדומ םידומע 5-8 כ

.טרפרה תא הגיצהש "הצובקה" ידי לע תשגדומו , םידומע 20-15 כ הפוצמה הדובעה

2

ןויעל תורוקמ

םיגולוכיספה תורדתסה :ביבא לת .

ישומיש ךירדמ :תעדל ךירצ גולוכיספהש םירבד ,) 1998 ( רהזי ןוליא

.לארשיב

ךירדמ ) 1997 ( .ע,זרו ,.א ,ןמרסו ,.מ ,רניו ,.ד ,טלג ,.ח ,ןלפק ,.י ,ילארה ,.ה ,

.הפיח תטיסרבינוא :הפיח .

תפ ריאמ יבא ,.מ ,ןורהא ןב

תודליב םיסחי תוערפהב לופיטל תימניד השיג .דלי באו דלי םא :ידאיד לופיט

.דבוע םע :א"ת .

יטילנאוכיספה לופיטה :דיורפ דנומגיז ) 2002 ).ע( .ע קינלורו .ע ,ןמרב

.יצועיי יגולוכיספ תוריש/ךוניחה דרשמ :םילשורי .

גולוכיספה תדובעב םייתא םיטביה ) 1999 ( .ג ,ליי ו

,תילגנאמ םוגרת .

תינרדומה תיטילנאוכיספה תודלות :ול רבעמו דיורפ ) 2006 ( .ג.מ ,קאלבו ,.א.ס ,לשטימ

.רלכפ תימע

דרשמ /הנכ תאצוה .

תילארשיה הרבחב לוכשו ן דבוא .) 1993 ( ).ע( .א ,םוטציוו ,.ש ,ןיבור ,.ר ,ןוסניקלמ

ן.

וחטיבה

.ךוניחה דרשמ תאצוה .

ץחלו םוריח יבצמב םידלי ,.ב ,ןייטש ,.ע ,ביבר ,.א ,ןמגנילק

:םילשורי .

ישפנ ץועייהו לופיטה תועוצקמב תויתא תויגוס ,) 2007 2003 .

( ,.ג ,ליוו ,.ר ,ןומ כ א ,.ג ,רלפש *

.

ס ונגמ

*Axline, V.M. (1969). Play Therapy. N.Y.: Ballantine. This paperback is full of useful practical advice. Based on a Rogerian client-centered approach, it has much to offer the careful reader

Fonagy, P. & Roth, A. (1996). What works for whom. Buifore Press.

Pine, F. (1985). Developmental Theory and Clinical Process.New Haven: Yale

University Press

Professional Psychology - Explores practice related issues. APA Journal.

Psychoanalytic Study of the Child - An Annual

Russ, S.W. & Ollendick, T.H. (1999), Handbook of Psychotherapies with Children and

Families, N.Y.: Kluwer Academic/Plenum. Chapter on general and specific issues.

Sandler, J., Kennedy, H., & Tyson, R.L.(1980) The Technique of Child Psychoanalysis:

Discussions with Anna Freud. Cambridge: Harvard U. Press

Santostefano, S. (1998). A Primer on Integrating Psychotherapies for Children and

Adolescents. N.J.: Jason Aronson.

Stern, D.N. (1985) The Interpersonal World of the Infant. N.Y .Basic Books

3

Stern, D.N. (1995). The Motherhood Constellation. N.Y.: Basic Books.

Walker, C.E. & Roberts, M.C. (1983). Handbook of Clinical Child Psychology. N.Y.:

Wiley

Weiner, I.B. (1982), Child and Adolescent Psychopathology. NY .Wiley

Weiner, J.M. (1997), Textbook of Child and Adolescent Psychiatry, Second Edition.

American Psychiatric Press.

.תונקל ץלמומ *

: םוחתב םיפסונ םירפס

American Journal of Orthopsychiatry - Reader friendly, many issues of public policy and children as well as research on abuse, eating disorders, etc.

Bowlby, J. (1969-1980) Attachment and Loss Volume I,II,III, N.Y .Penguin Books .

Brody, V.A. (1997). The Dialogue of Touch Developmental Play Therapy. Northvale,

N.J.: Jason, Aronson.

This book champions touching in play therapy and is based on work with young and severely disordered children.

Bush, R. (1980) A Parents' Guide to Child Therapy .N.Y.: Delacorte Press

As its name, with an eye to educating the parent Interesting

Cangelosi, D. (1997). Saying Goodbye in Child Psychotherapy. Northvale, N.J.: Jason

Aronson. An important topic.

Chethik, M. (1989) Techniques of Child Therapy: Psychodynamic .Strategies. N.Y.:

Guilford Press

. ).מ.ל.א( Better than most, recommended

Cone, J.D. & Foster, S.L. (1993), Dissertations and Theses from Start to Finish:

).מ.ל.א)Washington: A.P.A

Cooper, S. & Wanerman, L. (1977) Children in Treatment :A Primer for Beginning

Therapists. N.Y.: Brunner/Mazel Quite a pleasant book to read. (Unpretentious but educational ).

Cooper, S. & Wanerman, L. (1984) A Casebook of Child Psycho therapy: Structure and

Technique. N.Y.: Brunner/Mazel. The more advanced volume.

Coppolillo, H.P. (1987) Psychodynamic Psychotherapy of Children .:An Introduction to the Art & the Techniques. Madison, Conn: International Universities Press

(A pleasant and useful book for the beginning therapist interested ,in traditional child

Ekstein, R. (1966) Children of Time and Space, of Action and Impulse. N.Y.: Appleton-

4

Ekstein, R. (ed.) (1976) In Search of Love and Competence .L.A.: Reiss/Davis

A volume useful as a resource for the experienced .clinician.

Greenspan, S.J. (1997). Developmentally based Psychotherapy. CT: International U.

Press.

Gabel, S., Oster, G., & Pfeffer, C.R. (1988). Difficult Movements in Child

Psychotherapy, N.Y.: Plenum Not at all profound, but includes the experiences of therapists that they never forgot eg. the patient who telephoned her therapist, and told the wife: "I hate you. Drop dead".

Group for the Advancement Psychiatry (1982) The Process of Child Therapy.

2.) The history of child treatment in western culture is worth reading (pp. 9-46).

Koocher, G. & Keith-Speigel, P. (2008). Ethics in Psychology. Oxford: Oxford

University Press. Third Edition. A most comprehensive textbook for students and practitioners.

Koocher, G.P. & Keith-Spiegel, P.C. (1990), Children, Ethics and the Law, Lincoln:

University of Nebraska Press.

Lawson, C.A. (2000). Understanding the Borderline Mother. Jason Aronson Inc.

Lewis, C.R. (1985). Listening to Children. Northvale, New . Jersey: Jason Aronson A collection of case histories and interventions which give the feel of modern day psychotherapy with children.

Luby, J.A (2006) (Ed.), Handbook of preschool mental health: Development, disorders, and treatment (pp. 115-136). NY: The Guilford press.

Malkinson, R., Rubin, S., & Witztum, E. (2000). Traumatic and non-traumatic loss and bereavement: Clinical theory and practice. Madison, Conn: Psychosocial Press.

O’Connor, K. & Braverman, L.M. (1997). (Eds.) Play Therapy Theory and Practice: A

Comparative Presentation. N.Y.: Wiley.

This book presents a case and has different theoretical approaches present their point of view and address the case.

Silverman, W.K. & Ollendik, T.H, (1999) Development Issues in the clinical treatment of children. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon

: םיצלמומ םירמאמ

Ablo n

, S.L (2000) “Where work i s play for mortal stakes”: The good hour in child analysis. Psychoanalytic Study of the Child , 55,113 123. Also see Maho n on the good hour, pps. 124-142.

Abrams, S. (1992). Chapter 16 – Termination is child analysis. In J. Glenn (Ed.), Child

Analysis and Therapy. ( לופיט םויס(

5

Blum, H.P. (1996). Clinical and developmental dimensions of hate. Journal of the

American Psychoanalytic Association. 45(2) : 359 375

Field, N. (1999). ‘O tell me the truth about love’. IN Mann, D. ,

Erotic transference and counter transferenc e: Clinical practice in psychotherapy . Florence, KY: Taylor and

Francis/Routledge. Pp. 99-110

Frankel, J. (2001). A witness breaks his silence: The meaning of a therapists’ response to an adolescent’s self-destruction. The American Journal of Psychoanalysis, 61 (1), 85-

100. )המוארטו םירגבתמ(

Penn, L.S. (1990). When the therapist must leave: Forced termination of Psychodynamic

Psychotherapy. Professional Psychology , 21(3), 379 384.

)לופיט םויס(

Quinodoz, D. (1999). The Oedipus complex revisited: Oedipus abandoned, Oedipus adopted. International Journal of Psychoanalysis , 80 , 15 30.

)ןינעמ(

Rubin, S. (1982). Expressive language deficits in preschool children and faulty development of the self. American Journal of Orthopsychiatry , 51(1) , 101 109.

)לופיט ,םידלי( .

1995 'ב תירבעב עיפוה

Rubin, S. & Nassar, N.Z. (1993). Psychotherapy and supervision with a bereaved

Moslem family: An intervention that almost failed. Psychiatry , 56(4), 338 348.

)תוברתו ,ן דבוא ,הכרדה ,םידלי(

Rubin, S. (1999). The Two-Track Model of Bereavement: Overview, retrospect and prospect, Death Studies, 23(8), 681-714. )ףיקמ - לוכשו ןדבוא(

Sherkov, S.P. (1990), Evaluation and diagnosis of sexual abuse of little girls. Journal of the American Psychoanalytic Association, 38, 347-369. )ינימ לוצינ(

Weston, D., Novotny, C.M., & Thompson-Brenner, H. (2004). The empirical status of empirically supported psychotherapies: assumptions, findings, and reporting in controlled clinical trials. Psychological Bulletin, 130(4), 631-663. יטנוולר דואמ אשונו שדח

.ונל

Winnicot, D.W. (1949) Hate in counter transference. International J ournal of Psycho analysis, 30 : 69 75

: םיצלמומ םירתא

Phoebe Gloeckner

תונב לש םייחה לע www.ravenblond.com/pgloeckner

לארשיבו ב"הראב םיגולוכיס פה תורדתסה

Ordinary People -

הירפסב םיצלמומ םיטרס

.םירגבתמ ,לופיט ,לוכש ,תוחפשמ

Response: Child sexual abuse VCV 1749

הכרעהו ןוחביא

6

The Truman Show

– הקיתא

Good Will Hunting

– גניטנה ליו לש ורופיס – םירגבתמב לופיט

ןבה לש ורדח -

הקיתא

םיישיאה םייחב תויעב

הידמב 6167 רפסמ )?יטנופא( יתחפשמ לופיט – יעוצקמ טרס

לוכש ;הפיח תורובש םייפנכ

Prince of Tides, Sleepers

– תינימ תוללעתה

Rushmore ; American Beauty; The Graduate;

Lover Boy

– דלי םא

ימצעה תויווח ,תוינימ

ןיבור ן ושמש םע ט "סשת – 'א רטסמס

: היפרתוכיספ לע

ימנידוכיספ לופיט

6 .

11 .

08 ) 1

13.11.08

) 2

:הבוח תאירק

Chethik, M. (1989). Techniques of Child Therapy. Psychodynamic Strategies .

N .Y.: Guilford Press. Ch.3. The Central Role of Play. Pp.48

64.

:ץלמומ

Chethik, M. (2000). Technique s of Child Therapy. Psychodynamic Strategies .

Second Edition . N .Y.: Guilford Press. Ch.3. The Central Role of Play. Pp.48

-

57. (this book has a more relational feel and new cases, but is somewhat

.תירבעב הסרג שי overly "classic" at times.)

ימנידוכיספ לופי ט 20.11.08

) 3

Chethik, M. (2000). Techniques of Child Therapy. Psychodynamic Strategies .

Second Edition . N .Y.: Guilford Press. Ch.3. The Central Role of Play. Pp.48

-

57.

:ץלמומ

Chethik, M. (1989). Techniques of Child Therapy. Psychodynamic Strategies .

N .Y.:

Guilford Press. Ch.3. The Central Role of Play. Pp.48-64.

ןיילסקא – קחשמב היפרת 27.11.08

) 4 pp.

73 135 . (PLEASE READ Briefly ALL PRINCIPLES, but spend time on:

8 9 10 םי קרפב קימעהלו(

Establishing Rapport

Axline, V.M. (1969). Play Therapy . N.Y.: Ballantine. The Eight Basic Principles,

לוטיב 4.12.08

ךשמה לופיטב םיסיסב םיאשונ 11.12.08

) 5

) 6

Axline, V.M. (1969). Play Therapy . N.Y.: Ballantine. The Eight Basic Principles, pp.

73 135 .

)םיטרפרל םיאשונ שיגהל שי( ונתוא םידמלמ םידלי 1 8 .12

.08

) 7

7

Gabel, S. et.al. (1988). Difficult Moments in Child Psychotherapy . N.Y.: Plenum

Selections:

1) A difficult-moment mother, pp.137-142.

2) Shmako says, 143-147,

3) A terror in the playroom, pp.149-154

לופיטה תודוסיו דיורפ 25 .12

.08

) 8

Breuer, S. & Freud, J. (1893). On the Psychical mechanism of hysterical phenomena: Preliminary communication (pp.53-69). In Freud, S. & Breuer, J.

Studies on Hysteria, Great Britain: Pelican Books, 1974.

.)הקמעהבו ןויעב הזה רמאמה תא אורקל יאדכ .רפסה תא תונקל ץלמומ(

תוצובקה בכרהו םיטרפר יאש ונ תריסמ

ךשמה – לופיטה תודוסיו דיורפ 1.1.09

) 9

Breuer, S. & Freud, J. (1893). On the Psychical mechanism of hysterical phenomena: Preliminary communication (pp.53-69). In Freud, S. & Breuer, J.

Studies on Hysteria, Great Britain: Pelican Books, 1974.

ןמרטוג ןורוד לעי ררל הריפס לופיטב םירבג – 1 # טרפר 8.1.09

) 10

:הבוח תאירק

היגולוכיספ" רתאב םסרופ .

תירדגמ השיגב םירבגב לופיט הלילב םיכוב םירבגה

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=471

:

.) 2005 ( .ר ,יול

2009 רבמצדב דרוה ,"תירבע

.לארשי ,ןתיב הרומז ,

םירמוא ויהש המ הז רבדל םירבג ולכי וליא

.) 2004

:תושר תאירק

( .א ,שטרג

Addis & Mahalik (2003). Men, Masculinity, and the context of help seeking,

American Psychologist

, 58 (1), 5-14

Pollack, W.M. (1990). Men’s development and psychotherapy: A psychoanalytic perspective,

Psychotherapy

, 27 (3),

316

-

321

:ףסונ רמוח

.)ליעל אבומל( ןכמ רחאלש רועישב גצוהש סונרפוסהמ עטק ןנכות

ןמרטוג ןורוד לעי ררל הריפס ךשמה - לופיטב תובא 1 15.1.09

) 11

:הבוח תאירק

Richards, V. (1997). If father could be home. In Richards, V. & Gillian, W. (Eds.),

Fathers, Families, and the Outside World

, (pp 89-102) London: Karnac books .

:תושר תאירק

Liebman, S.J. & Abell, S.C. (2000). The forgotten parent no more,

Psychoanalytic

Psychology

, 17 (1), 88-105

Schock, A. M., Gavazzi, S. M., Fristad, M. A., and Goldberg-Arnold, J. S.

(2002). The Role of Father Participation in the Treatment of Childhood Mood Disorders.

Family Relations

. 51(3):230-237.

:ףסונ רמוח

http://www.youtube.com/watch?v=_bnNC09Ailk

,"סונרפוסה" הרדסה ןמ עטק

)וילא ונעגה אלש( הרקמ רופיס

'א רטסמס םויסו הריגס שגפמ

22/1/09

) 12

8

'ב רטסמס

לופיט לע -ןושמש – החיתפ שגפמ 5.3.09

).

1

:תיבב הבוח תייפצ

.

1997 גניטנה ליו לש ורופיס –

) ןדיל ירפ ןאילאו 'ץיבוקסימ תיור ,ירנבא רומ -

Moments of mee ting

טרפר 12.3.09

).

2

: הבוח תאירק

Stern, D. N., (2004c), The process of moving along,

The present moment in psychotherapy and everyday life

, pp. 166-178. New York : W.W. Norton.

: ףסונ רמוח

;

Love actually

:טרסה ךותמ םיעטק

רגבתמה יתיאב לופיטה – 4 עובש 2 הנוע "

לופיטב

" הרדסה ךותמ ע טק

: תושר תאירק

Stern, N. D, et al. (2002). Non-Interpretive Mechanisms in Psychoanalytic Therapy – The

'Something More' Than Interpretation.

International Gestalt Journal, 25/1

, 37-71.

ןאילאו 'ץיבוקסימ תיור ,ירנבא רומ לופיטב לפטמה לש תופתתשההו תויטנתואה ךשמ ה 19.3.09

).

3

:

ןדיל ירפ

הבוח תאירק

הווקת

,יאקיטילנאה לש ותופתתשה ;יאקיטילנאה לש תויטנטואה ;ישיא וד / ישיא דח ,) 2003 ( ,.א .ס ,לשטימ

.

םירפס תעלות :ביבא לת .

236-242 , 189-199 'מע ,

הזילנאוכיספב דחפו

: ףסונ רמוח

.ןקוש :ביבא לתו םילשורי .

37 ’ מע , ’ ג ךרכ

,יחימע הדוהי יריש

.ןדומ :ןמש ןב

.

26

מע

,תוהמא

,) 2008

,) 2003 ( ,.י ,יחימע : ךותמ

,הבהא ריש

( ,.ע ,ךברוא : ךותמ ,

הנושאר הקנה

הנומת

לוטיב 26.3.09

).

4

ןדיל ירפ ןאילאו 'ץיבוקסי מ תיור ,ירנבא רומ לופיטב רבשמ ךשמה טרפר 2.4.09

).

5

: הבוח תאירק

Davies, J. M. (2004). Whose Bad Objects Are We Anyway? Repetition and Our Elusive

Love Affair with Evil.

Psychoanalytic Dialogues, 14

, 711-732.

Kantrowitz, J. L (1992). The Analyst's Style and its Impact on the Analytic Process:

Overcoming a patientanalyst Stalemate.

Journal of the American Psychoanalytic

Association,

Vol 40, 169-174.

.ןתיב הרומז תאצוה ,) 2004 ( ובנ לוכשא /

:

עוגעגו םיתב העברא

Kantrowitz

: ףסונ רמוח

ךותמ םיעטק

לש רמאמה ךשמה : תושר תאירק

Kantrowitz, J. L (1992). The Analyst's Style and its Impact on the Analytic Process:

Overcoming a patientanalyst Stalemate.

Journal of the American Psychoanalytic

Association,

Vol 40, 169-194.

חספ תשפוח

1 לופיט םויס – ןושמש 16.4.09

).

6

:הבוח תאירק

Lanyado, M. (1999). Holding and letting go: Some thoughts about the process of ending therapy. Journal of Child Psychotherapy, 25(3) 357-378.

9

:תצלמומ האירק

Van Denburg, T. & Van Denburg, E (1992). Premature termination in the midst of psychotherapy: Three psychoanalytic pers pectives. Psychotherapy, Vol 29(2) , 183 190.

Sandler, J. (Ed), (1991).

On Freud’s "Analysis Terminable And Interminable"

, New

Haven & London; Yale University Press.

2 לופיט םויס - ןושמש 23.4.09

).

7

:הבוח תאירק

Wittenberg, I. (1999). Ending therapy. Journal of Child Psychotherapy, 25(3), 339-356.

:תצלמומ האירק

.ןאמ סמא'ג יפל ןמזב לבגומה ימנידה לופיטב ןדבואו הדירפ רוביע ) 1989 ( .ג ,רלפשו .א ,ןמור ,.א ,ןובנ

.תוחיש

Penn, L. S. (1990). When the therapist must leave: forced termination of psychodynamic psyc hotherapy. Professional Psychology , 21(3); 379 384.

דסמ ינשו ןיול ןרומ - לפוטמהמ דומלל טרפר 30.4.09

).

8

:הבוח תאירק

.ריבד תאצוה .לפוטמה ןמ דומלל .) 1988 ( .פ ,טנמסייק

.

205-207 , 199-203 , 159-165 , 32-39 :םידומע

.

117 .מע .הרישל בשק תאצוה .דרויפל ר בעמש רהנה .תמא לש עגרב .) 2003 ( .א ,הגואה :ריש

.סוטולה תרטוס ךותמ ,"ויבאו ןבה לשמ" :יטסיהדוב לשמ www.comparativereligion.com/prodigal.html

דסמ ינשו ןיול ןרומ הכרדה -דומלל םיכישממ – ךשמה טרפר 7.5.09

) 9

:הבוח תאירק

.

120-124 , 5 ,ת וחיש .הכרדהב דבל תויהל ךרוצה לע .) 1991 ( .ח ,ימלשורי

.

115-121 , 10 ,תוחיש .יביטקייבוס ןיב שגדב ת ימאניד הכרדה לע .) 1996 ( .ח ,ימלשורי

.יקסנולש םהרבא ,"תואובמ" :ריש

:תצלמומ האירק

.

38-44 , 5 ,תוחיש .ינש טבמ לופיטל הכרדה ןיב לובגה .) 1990 ( .ג ,ןייטשניבור

הקיתאב תומליד ןושמש 14.5.09

)

10

בוח תאירק

Yalom, I.D. (1997), Lying on the couch. N.Y.: Harper-Collins.

Prologue

]הפסה לע .א ,םולאי[ .

רפסה לש רופיסה "ינפל" קרפ

יניליפ לבו רטורט רומיס לע - גולורפ : .א ,םולאי .א תאמ,הפסה לע

:תצלמומ האירק

.

תוחיש ןותיעב תירבעכ ) 2002 ( .ש ,ןיבור

Rubin, S. (2002). Good intentions, ethical dilemmas and the road to hell: A clinicalethical perspective on Yalom’s depiction of Trotter’s therapy. Dialogues/SICHOT: Israel

Journal of Psychotherapy, 16(3), 290-299.(Hebrew).

ול ש לטומחו ןמרקוצ הודא :הלכה טרפר 21.5.09

) 11

ז"ט ,תוחיש .תויהל תורשפאהו תוהדזה ,הלכה לע תובשחמ -

Let it be and become me

,) 2002 ( 'ע ,לשא

.

:הבוח תאירק

131

-

747 :) 2 (

10

:תצלמומ האירק

Winnicott, D.W. (1949). Hate in the Countertransference. International Journal of

Psycho Analysis. 30: 69 75.

: "הפוצה" רתא ךותמ .אנהכ ךורב ר"ד /ןויב לש לכימה http://www.hazofe.co.il/%5Cweb%5Cnewsnew%5Ckatava6.asp?Modul=24&id=58147&

=

Word=&gilayon=3138&mador

)טרפרב שומיש השענ הז עטקב(

)ריש( ילש םיארפה םידליה " דסח תעש "

:םיפסונ םירמוח

:ךותמ יחימע הדוהי

)ריש(

IV

,ינש קלח "סואפרוא לא םיטנוסה וניאוד תויגלא" :ךותמ הקליר הירמ רנייר

תועובש ברע 28.5.09

12

ולש לטומחו ןמרקוצ הודא : הכר דהב הלכה וא הלכהו הכרדה לע ךשמה טרפר 4.6.09

) 13

.

200 196 :) 3 ( ה ,תוחיש .םיכרדומ תוחתפתהב םייטירק םיעגרו תיתועמשמ הכרדה לע ,)

:הבוח תאירק

1991 ( 'ש ,ןיבור

.

ןדומ : ןמש ןב בשומ .) 34-43 ' מע ( רפרפ תויהל , רוצ ' ע ךותב .

לפטמב לפטמ ימ .) 2003 ( ' ע , רוצ

:תצלמומ האירק

94 :) 2 ( ,ב"י ,תוחיש .לפוטמל תוביוחמו לפטמל תוביוחמ :היפרתוכיספב הכרדהב ןוזיא ,) 1998 ( 'ש ,ןיבור

.

101

:םיפסונ םירמוח

59-73 'מע ,הנילודאב ,ןצינ יבג :ךותב ,"םינוקרד דיצ"

טנדוטסה םוי 11.6.09

).

1 4

תירבעב :תצלמומ האירק

Rubin, S. (2008). Codes, principles and ethics in psychology and psychotherapy: A look back, forward, and around. In G. Shefler, Y. Achmon, and G. Weil (eds.), Ethical issues for professionals in counseling and psychotherapy.

(pp 30 51). Jerusalem, Hebrew

University Magnes Press. (Hebrew).

םוכי סו םויס ןויד 18.6.09

).

1 5

.םייעוצקמ ה ו םיישיאה םייחב החלצה ןכלוכל לחאמ ינא

ןיבור ןושמש

Download