Physical Examination of Goats معاینات جسمانی بز ها By

Physical Examination
of Goats
‫معاینات جسمانی بز ها‬
By: CPT David J. Licciardello , DVM
KY-ADT IV
Signalment & History
‫تاریخچه & نشانه ها‬
•
Age, breed, sex
•
•
What is the problem? How long?
•
•
‫مشکل چه است؟ از چه دمت است؟‬
Where has the goat been? Any new goats?
•
•
‫بز در کجا بوده ؟ ایا بز های نوی هم استند؟‬
What is the goat eating? Drinking?
•
•
‫بز ها چه میخورند ؟ و مینوشند؟‬
If female, is the goat pregnant or lactating?
•
•
‫ جنسیت‬,‫ تولد‬,‫سن‬
Any medications?
‫بز ماده حامله است ویا عقیم؟‬
‫دوا میگیرد ؟‬
Observation
‫مالحضات‬
•
Is the goat by itself? Standing or lying down? ‫ایا بز تنها بوده؟ ایستاده و یا افتاده ؟‬
•
Is the goat eating / drinking? Chewing its cud?
•
Does the goat look alert? Head up or down? ‫ایا بز هوشیار است؟ سرش باال است یا‬
‫پاین ؟‬
•
Any lameness / limping?
•
Body condition? Thin or Fat?
•
Breathing normally? Appear in pain? Grinding its teeth?
‫خوردن نوشیدن و جویدن بز؟‬
‫ایا می لنگد؟‬
‫چاق است و یا الغر؟‬
‫حالت تنفسی نورمل دارد ؟ درد دارد ؟ حالت دندان ها چگونه است‬
•
Straining to urinate / defecate? Normal feces or diarrhea?
•
‫یورین با فشار خارج میشود ؟ایا نقص وجود دارد؟ایا اسهال دارد ویا نورمل است؟‬
•
Any neurologic signs? Head pressing, head tilt, paralysis?
•
‫کدام عالمه عصبی دارد؟کله خود را به داخل فشار می دهد و یابلند میگیرد ایا فلچ است؟‬
Normal Vital Signs
‫عالیم نورمل حیاتی‬
* Temperature: 102 – 104*F (38.8 – 40*C) ‫درجه حرارت بدن‬
:‫بین‬
• Heart Rate: 70 to 90 beats per minute ‫ضربان قلب در یک‬
:‫دقیقه‬
• Respiratory Rate: 15 to 30 beats per minute ‫ضربان مشخص در یک‬
:‫دقیقه‬
• Ruminations: 1 to 2 per minute ‫حرکات داخلی شکم در یک‬
‫دقیقه‬
• Hydration: no skin tent above or below eye
• ‫ تیره گی رنگ پوست در اطراف چشم‬:‫کمبود اب‬
• Mucous membranes: pink
Mucous Membranes
‫پوست داخلی اطراف چشم و بیره ها‬
• Where to check? : gums, conjunctiva, genitals
• .‫کجا ها باید معاینه شود؟بیره ها عالشه ها و حالت تناسلی‬
• Color: pink, white, yellow‫ زرد‬, ‫ سفید‬,‫ گالبی‬: ‫رنگ ها‬
• Dry or moist?
• Capillary refill time
‫خشک و یا مرطوب ؟‬
‫باریکی وقت‬
• FAMACHA score
• Estimates if anemic with possible intestinal parasites
• ‫تخمین کنید که روده ها آلوده به پارازیت اند؟‬
The FAMACHA© System
• Eye color chart with five color categories
• ‫چارت رنگ چشم در پنچ کتگوری‬
• Compare chart with color of mucous
membranes of goat
• )‫مقایسه رنگ چشم چشم با انساج ( موکوس ممبرانس‬
• Classification into one of five color
categories
•
‫تعین رنگ چشم با یکی از رنگ های چارت با در نظر‬
‫داشت‬:
• 1 – not anemic
‫کم خون نبودن‬
• 5 -- severely anemic
‫نوع از کم خونی‬
Auscultation
• Listen to Heart: distinct sounds, murmurs, rhythm
•
‫و ریتم‬,‫مرمر‬,‫فاصل بین صدا‬:‫گوش دادن به صدای قلب‬
• Listen to Lungs: entire lung fields on both sides, crackles, wheezes
•
‫به هر دو طرف به صدا و خس خس ان‬: ‫گوش دادن به صدا شش ها‬
• Listen to Trachea
• Listen to Ruminations
‫گوش دادن به صدا قصبته الریه‬
‫گوش دادن به صدا حرکات داخلی شکم‬
• Listen to Gut sounds: four quadrants ‫چهار قسمت بطن‬
‫گوش دادن به صدا هر یک از‬
‫‪Head‬‬
‫‪* Facial symmetry‬‬
‫تناسب های صورت‬
‫‪Eyes: look for discharge, pupil symmetry, conjunctiva‬‬
‫چشم ها ‪:‬باید افرازات‪,‬پلک زدن و بازو بسته شدن مالحظه شود‪.‬‬
‫•‬
‫‪Nose: equal air flow from both nostrils, discharge‬‬
‫بینی‪:‬خارج شدن مساویانه هوا از هر دو سوراخ بینی‪,‬و افرازات ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Muzzle & lips: any vesicles / scabs‬‬
‫پوز و لب ها‪ :‬نقص و یا زخم دارد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Mouth: any lesions, bad odor, teeth, gum color‬‬
‫دهن ‪:‬کدام نقص و یا بوی بد و یا تغیر رنگ در بیره و دندان ها‬
‫•‬
‫?‪Tongue: can they move tongue & swallow‬‬
‫زبان‪ :‬ایا میتواند زبان خود را شور بدهد؟ و عملیه قورت کردن‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Rabies‬‬
‫•‬
‫‪Ears: cold or warm‬‬
‫گوش‪ :‬گرم و یا سرد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
Skin/Hair‫پوست و موی‬
• Part the hair in several different areas
•
‫مو ها در قسمت های مختلف‬
• Any lesions / scabs / wounds? ‫کدام نقص و زخم‬
‫؟‬
• Look along back and belly ‫مالحظه پشت و دم‬
‫حیوان‬
• Any hair loss? ‫ایا در قسمت بعضی قسمت ها موهایش‬
‫رفته؟‬
• Any parasites?
‫ایا پرازیت دارد ؟‬
Lymph Nodes
• Any enlargements / swellins? ‫ایا در این غدوات تغیر امده ؟ پندیده‬
‫گی دارد؟‬
• Submandibular
• Prescapular
• Prefemoral
• Supramammary / Scrotal
Chest ‫قفسه سینه‬
• Observe Breathing pattern
• Distressed breathing: open-mouth breathing, flaring
nostrils, wide stance, abdominal component, abnormal
sounds
• ‫و صدا های غیر نورمل‬,‫حرکت نا منظم بینی‬,‫ تنفس با دهن باز‬:‫تنفس عصبی‬
‫بطنی‬
• Increased rate: excited, in pain, fever, heart or lung disease
• .‫امراض شش و یا قلب‬, ‫تب‬,‫درد‬,‫آرامش‬: ‫بلند رفتن حرکات‬
• Feel along both sides of chest for any abnormal
swellings / wounds
•
.‫احساس هر گونه پندیده گی غیر نورمل در اطراف سینه و یا زخم‬
Abdomen
‫قسمت پایین بدن لگن خاصره و احشا‬
• Observe goat from behind to look at shape of abdomen
• .‫معاینه مقعدی بز و تشخیص شیپ ان‬
• Importance of Rumen:
• Indigestion, metabolic or mineral imbalance, pain
•
‫میتا بولیزم بدن و بالنس مینرال ها و درد‬
• Listen / percussion / balottement
• Loss of sounds, pings, fluid waves ‫از دست دادن‬
‫صدا‬
• Could indicate: motility problem, impactions, bloat ‫پرابلم مرگ و‬
‫میر‬
Abdomen cont..
• Four quadrants:
: ‫تقسیمات چارگانه‬
• Right upper – cecal distension
‫قسمت راست باالیی‬
• Right lower – impacted abomasum, pregnancy ‫قسمت راست‬
‫پاینی‬
• Left uppper – ruminal bloat ‫قسمت چپ‬
‫باالیی‬
• Left lower – ascites, rumen impaction ‫قسمت چپ‬
‫پاینی‬
Genital/Urinary‫حالت تناسلی و ادراری‬
• Female: pregnant or lactacting?
• Palpate udder
• Observe milk
• Vaginal discharge
• Male:
•
•
•
•
•
•
‫ حامله یا شیر ده ؟‬:‫ماده‬
‫مشاهده شیر‬
‫افرازات تناسلی‬
‫بز نر‬
Any problems urinating? Crytals on preputial hair?
‫ایا در موقع ادرار پرابلم دارد؟‬
Preputial Discharge
‫ایا افرازات خارج میشود‬
Any lesions?
‫کدام نقص دارد‬
Testicles / scrotum: observe for swellings, tumors
‫ایا در تستیکل هایش پندیدگی مشاهده میشود‬
‫؟‬
Legs/Feet ‫پا ها – سم‬
• Any lameness?
‫کدام غدود‬
• Palpate joints ‫ضربان مفصل‬
‫ها‬
• Swollen joints, mobility ‫ بی ثباتی در‬, ‫پندیده گی مفاصل‬
‫حرکت‬
• Feet
• Hooves trimmed
• Any odor
• Look in between toes
‫سم‬
‫نظم انگشت‬
‫کدام بوی بد‬
‫بستگی در بین انگشتان‬
There is no
Replacement for a
Good
Physical Exam
‫هیچ چیز جا یگزین یک معاینه جسمانی خوب‬
‫نمی شود‬
‫???‪Any Questions‬‬
‫سواالت موجود است؟؟؟‬
Download
Related flashcards

Traumatology

– Cards

Medical equipment

– Cards

Intensive care medicine

– Cards

Orthopedics

– Cards

Medical journals

– Cards

Create flashcards