لینک دانلود

advertisement
‫نسرین شاهین‬
‫فاطمه سادات مرتضوی‬
‫پاییز‪92‬‬
‫دکتر فیض ی چکاب‬
‫نسرین شاهین‬
‫‪9112336211‬‬
‫پاییز‪92‬‬
‫دکتر فیض ی چکاب‬
‫موارد فسخ در کنوانسیون بیع‬
‫بین املللی‬
‫قاعده ‪،‬عدم امکان فسخ است‪.‬‬
‫‪ ‬فسخ قرارداد به دلیل نقض اساس ی (مواد ‪49‬و‪)64‬‬
‫‪ ‬فسخ قرارداد به دلیل انقضا مهلت اضافی(مواد ‪49‬و‪)64‬‬
‫‪ ‬فسخ قرارداد به دلیل نقض احتمالی(‪)72‬‬
‫‪ ‬فسخ قراردادهای اقساطی (ماده ‪)73‬‬
‫‪.1‬فسخ قرارداد به دلیل نقض اساس ی‬
‫‪ ‬قاعده کلی این است که برای اینکه طرف قرارداد حق فسخ داشته باشد‪ ،‬باید نقض‬
‫اساس ی قرارداد محقق شود‪.‬استثنا این قاعده در مورد عدم تسلیم کال است که حتی‬
‫بدون نقض اساس ی قرارداد حق فسخ ایجاد می شود‪.‬‬
‫‪ ‬مطابق ماده ‪ ،25‬هنگامی نقض یک قرارداد اساس ی تلقی میشود‪:‬‬
‫‪.1‬منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن‬
‫را به موجب قرارداد داشته اساسا محروم نماید‪.‬‬
‫‪.2‬وقوع ضرر از ناحیه نقض کننده و یا فرد متعارفی در اوضاع و احوال مشابه قابل‬
‫پیش بینی بوده باشد‪.‬‬
‫شرایط تحقق نقض اساس ی مطابق ماده ‪ 25‬کنوانسیون‬
‫‪.1 ‬ورود خسارت عمده‬
‫‪ o‬از این جهت که برای احراز ورود خسارت‪ ،‬محرومیت طرف مقابل از منافعی را مد نظر‬
‫قرار می دهد که هر شخص متعارف حق دارد از چنین قراردادی داشته باشد‪ ،‬نوعی‬
‫است واز این جهت که قرارداد منعقده فیمابین هم باید با توجه به شروط صریح و‬
‫ضمنی ان مورد توجه قرار گیرد یعنی انچه حاکی از قصد و اراده مشترک و انتظارات‬
‫انها از قرارداد است‪ ،‬شخص ی است‪.‬‬
‫‪ o‬اختالفات جزیی در مورد کیفیت یا کمیت کال مورد توافق‪ ،‬به خریدار این حق را نمی‬
‫دهد که قرارداد را فسخ کند‪.‬‬
‫‪ o‬نقض تعهدات فرعی‪ ،‬نیز اصول نقض اساس ی به مفهوم مندرج در ماده ‪ 25‬تلقی نمی‬
‫شود مگر اینکه غیر مستقیم بر تعهدات اصلی تاثیر نهد و سبب زوال نفع عمده‬
‫متعهدله از اجرای قرارداد شود یا اینکه طرفین در قرارداد خود نقض چنین تعهدی را‬
‫اساس ی توصیف کنند‪.‬‬
‫‪.2 ‬قابل پیش بینی بودن‬
‫‪ o‬بار اثبات به عهده ناقض قرارداد قرار گرفته و در دفاع از خود ‪،‬غیر قابل پیش‬
‫بینی بودن ضرر را اثبات کند‪.‬‬
‫‪ o‬زمان پیش بینی ضرر مسکوت گذاشته شده‪.‬‬
‫‪ o‬طرفی که باید ضرر را پیش بینی نماید نقض کننده قرارداد است‪ .‬معافیت از‬
‫مسئولیت ناش ی از نقض اساس ی منوط به وجود دو شرط است‪ :‬هم نقض‬
‫کننده تنایج ناش ی از نقض را پیش بینی نکرده باشد و هم یک شخص متعارف‬
‫در اوضاع و احوال مشابه قادر به پیش بینی ان نبوده باشد‪.‬‬
Article 64
(1)The seller may declare the contract avioded:
a)If the failure by the buyer to perform any of his
obligations under the contract or this convention amounts
a fundamental breach of contract; or
‫ماده ‪64‬‬
‫‪.1‬در موارد زیر بایع می تواند قرارداد را فسخ شده اعالم نماید‪:‬‬
‫الف‪ .‬در صورتیکه عدم ایفای هریک از تعهدات مشتری بموجب قرارداد یا‬
‫این کنوانسیون‪ ،‬نقض اساس ی قرارداد محسوب شود؛‬
Article 49
The buyer declare the contract avoided
(a) if the failure by the seller to perform any of his
obligation under the contract or this convention amounts
to a fundamental breach of contract or
‫ماده ‪49‬‬
‫‪.1‬در موارد زیر مشتری می تواند قرارداد را فسخ شده اعالم نماید‪:‬‬
‫الف‪ .‬در صورتیکه عدم ایفای هریک از تعهدات بایع به موجب قرارداد یا این‬
‫کنوانسیون نقض اساس ی قرارداد محسوب شود؛یا‬
‫‪.2‬فسخ قرارداد به دلیل انقضا مهلت اضافی‬
‫‪ ‬شرایط اعمال‪:‬‬
‫‪.1‬عدم تسلیم مبیع یا تادیه ثمن‬
‫وقبض کال(حسب مورد)‬
‫‪.2‬اعطا مهلت اضافی‬
‫‪ .3‬عدم انجام تعهد در مهلت یا اعالم‬
‫قصد خود مبنی بر عدم انجام ان‪.‬‬
‫‪ ‬لزم نیست عدم تسلیم کال نقض اساس ی تلقی شود‪ ،‬با این قاعده حق فسخ به‬
‫موارد نقض غیراساس ی گسترش یافته است و کنوانسیون این مورد را در حکم‬
‫نقض اساس ی تلقی کرده است‪.‬‬
‫‪ ‬تاخیر در تسلیم اسناد مالکیت کال در حکم عدم تسلیم مبیع است‪.‬‬
‫‪ ‬اعالم فسخ قرارداد صرفا در صورتی نافذ است که مشتری طی یادداشتی آن را‬
‫اعالم نماید‪.‬‬
‫‪ ‬اعطای مهلتی که به فروشنده حق فسخ می دهد فقط مربوط به تعهد پرداخت‬
‫ثمن و قبض مبیع است‪ ،‬نه راجع به تمام تعهدات‪ .‬به هر حال اهمیتی ندارد که‬
‫عدم توفیق خریدار مبنی بر تادیه ثمن یا قبض کال منجر به نقض اساس ی‬
‫قرارداد بشود یا نه‪.‬‬
‫شرایط کلی اعمال حق فسخ‬
‫در کنوانسیون‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫وجود یکی از موجبات حق فسخ پیش بینی شده در کنوانسیون‬
‫اعالم حق فسخ‬
‫اعمال حق فسخ در مهلت معقول‬
‫در صورت تحویل گرفتن مبیع‪ ،‬قادر به رد مبیع در همان وضعیت دریافت‬
‫باشد‪.‬‬
‫مهلت اعمال فسخ برای خریدار‬
‫بند ‪ 2‬ماده ‪ 49‬کنوانسیون مقرر می دارد ‪:‬‬
‫‪ .2‬در مواردی که بایع کال را تسلیم نموده باشد‪ ،‬مشتری حق اعالم فسخ قرارداد را از دست‬
‫خواهد داد‪،‬مگر اینکه ‪:‬‬
‫الف)در صورت تاخیر تسلیم‪ ،‬مشتری ظرف مدت معقولی پس از وقوف به انجام تسلیم اعالم‬
‫فسخ کند؛‬
‫ب) در صورت نقض هریک از تعهدات از جانب بایع جز تاخیر تسلیم‪ ،‬ظرف مدت معقولی به‬
‫شرح زیر اعالم فسخ نماید‪:‬‬
‫‪)1‬پس از اینکه نسبت به نقض اطالع حاصل نموده یا می باید اطالع حاصل می کرده است؛‬
‫‪)2‬پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ‪ 1‬ماده ‪ 47‬توسط مشتری‪ ،‬تعیین شده است یا‬
‫پس از اعالم بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت مزبور‪ ،‬تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد؛ یا‬
‫‪)3‬پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ‪ 2‬ماده ‪ 48‬توسط بایع تعیین شده است یا پس از‬
‫اعالم مشتری دایر بر اینکه ایفای تعهدات را قبول نخواهد کرد‪.‬‬
‫مهلت اعمال فسخ برای فروشنده‬
‫‪ ‬در این خصوص بند ‪ 2‬ماده ‪ 64‬کنوانسیون مقرر می دارد ‪:‬‬
‫‪.2‬معهذا در مواردی که مشتری‪ ،‬ثمن را تادیه نموده باشد‪ ،‬بایع حق اعالم فسخ نخواهد داشت‪،‬‬
‫مگر اینکه ‪:‬‬
‫الف‪.‬در صورت تاخیر در ایفای تعهد از طرف مشتری‪،‬پیش از وقوف به انجام تعهد اعالم بطالن‬
‫کند؛ یا‬
‫ب‪.‬در صورت نقض هریک از تعهدات‪ ،‬غیر از تاخیر در ایفای تعهد‪ ،‬ظرف مدت متعارفی به شرح‬
‫ذیل اعالم بطالن نماید‪:‬‬
‫‪.1‬پس از اینکه نسبت به نقض اطالع حاصل نموده یا می باید اطالع حاصل می کرد؛ یا‬
‫‪.2‬پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ‪ 1‬ماده ‪ 63‬توسط او تعیین شده است یا پس از‬
‫اعالم مشتری مبنی بر اینکه ظرف مدت مزبور‪ ،‬تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد‪.‬‬
‫تاخیر در ایفا تعهد‪ ،‬یعنی وظیفه ای که در زمانی که موعد آن فرارسیده ‪)1‬اجرا نشده ‪)2‬اجرای‬
‫آن مورد قبول واقع نگردیده زیرا در اجرا مراعات شرایط قرارداد نشده ‪)3‬به طور ناقص اجرا‬
‫شده باشد‪.‬‬
Article 49
(1)The buyer may declear the contract avoided:
(b) In case of non_delivery if the seller does has not deliver
the goods within the additional period of time fixed by the
accordance with paragraph (1) of article 47 or buyer in
declares that he will not deliver within the period so fixed.
‫ماده ‪49‬‬
‫ب‪.‬در صورتیکه عدم تسلیم کال‪ ،‬هرگاه بایع ظرف مدت اضافی که مطابق‬
‫بند ‪ 1‬ماده ‪ 47‬توسط مشتری تعیین شده است‪،‬کال را تسلیم ننماید یا اعالم‬
‫کند که ظرف مدت مزبور کال را تسلیم نخواهد کرد‪.‬‬
Article 64
(1)The seller may declare the contract avioded:
b)If the buyer does not within the additional period of time
fixed by the seller in accordance with paragraph(1) of
article 63. perform his obligation to pay the price or take
delivery of the goods. Or if the declares that he will not do
so within the period so fixed.
‫ماده ‪64‬‬
‫ب‪.‬هرگاه مشتری ظرف مدت اضافی که مطابق بند ‪ 1‬ماده ‪ 63‬توسط بایع‬
‫تعیین شده است‪ ،‬تعهدات خود را در زمینه تادیه ثمن یا قبض کال ایفا نکند‬
‫یا اعالم نماید که ظرف مدت مزبور‪ ،‬ایفای تعهد نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪.3‬نقض قرارداد به دلیل نقض احتمالی‬
‫‪ ‬نقض احتمالی به معنای ان است که قبل از فرارسیدن موعد انجام تعهد‪،‬‬
‫متعهدله پیش بینی کند که متعهد به تعهد خود عمل نخواهد کرد؛ به عبارتی‬
‫پس از انعقاد قرارداد ‪ ،‬قبل از رسیدن موعد انجام ان‪ ،‬معلوم شود که یکی از‬
‫طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نخواهد کرد‪ .‬به دو صورت صریح و‬
‫ضمنی است‪.‬‬
‫شرایط ایجاد حق فسخ‬
‫‪.1‬فرا نرسیدن موعد تعهد‬
‫‪.2‬اشکار بودن نقض در اینده‬
‫‪.3‬اساس ی بودن نقض‬
‫‪ ‬فاصله زمانی بین زمان انعقاد عقد و موعد اجرای تعهد ‪ ،‬زمان اعمال حق‬
‫فسخ است‪.‬‬
‫‪ ‬معیار اشکار بودن این است که ایا شخص متعارف متقاعد خواهد شد که‬
‫مطمئنا نقض قرارداد رخ خواهد داد یا نه معیار نوعی مالک است‪.‬‬
‫‪ ‬اساس ی بودن نقض در ماده‪25‬تعریف شده و باید مستقل از مفاهیم حقوق‬
‫داخلی بدون توجه به قواعد حقوق ملی تعریف کند باید به ویژگی بین املللی‬
‫بودن توجه شود‪.‬‬
‫‪ ‬شرایط اعمال حق فسخ‬
‫‪.1‬ارسال اخطار معقول‬
‫‪.2‬عدم ارایه تضمین مناسب از سوی‬
‫متعهد‬
‫‪ ‬ارسال اخطار در سه مورد نیاز نیست‪:‬‬
‫‪ ‬نبود زمان کافی‬
‫‪ ‬طرف دیگر اعالم کند که قصد انجام تعهد را ندارد‪.‬‬
‫‪ ‬زمانی که احتمال کمی باشد که تضمین مناسب فراهم کند‪.‬‬
‫‪ ‬تضمینی مناسب است که نسبت به اجرای قرارداد یا جبران تمامی زیانهای ناش ی‬
‫از عدم اجرای اطمینان حاصل کند‪.‬‬
‫ماده ‪72‬‬
‫‪.1‬هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد‪ ،‬معلوم شود که یکی از طرفین مرتکب‬
‫نقض اساس ی قرارداد خواهد شد‪ ،‬طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ‬
‫نماید‪.‬‬
‫‪.2‬طرفی که قصد اعالم فسخ دارد‪ ،‬چنانچه وقت اقتضا کند‪ ،‬مکلف است‬
‫اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که‬
‫اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش بدهد‪.‬‬
‫‪.3‬چنانچه طرف دیگر اعالم کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد‬
‫کرد‪ ،‬الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود‪.‬‬
‫فسخ قراردادهای اقساطی‬
‫‪ ‬بیع اقساطی ‪ ،‬قراردادی است که در ان فقط مبیع یا مبیع و ثمن هر دو ‪ ،‬به‬
‫دفعات زمانی مختلف تسلیم یا پرداخت گردد‪.‬‬
‫‪ ‬به موجب این ماده‪ ،‬اصل در قراردادهای اقساطی تجزیه پذیری آن است‪ ،‬البته‬
‫این فرض مطلق نبوده و در تعیین همین نکته است که طبق بند ‪ 3‬وابستگی‬
‫متقابل اقساط کال به یکدیگر می تواند قرارداد به ظاهر قابل تجزیه را غیرقابل‬
‫تجزیه گرداند‪.‬‬
‫‪ ‬حاکمیت اراده در عرصه تجارت بین امللل‪،‬اصل اساس ی در باب تجزیه پذیری یا‬
‫غیر قابل تجزیه پذیری قراردادهاست‪.‬‬
‫‪ ‬به لزوم ارسال اخطار برای طرف مقابل اشاره ای نشده است‪.‬‬
‫‪ ‬ضرورت اعطا تضمین توسط طرف متخلف در ان ذکر نشده است‪.‬‬
‫‪ ‬تفاوت ماده ‪ 73‬با ‪72‬‬
‫‪ ‬لزوم ارسال اخطار برای طرف مقابل اشاره ای نشده‬
‫‪ ‬ضرورت اعطای تضمین توسط طرف متخلف در ان ذکر نشده‬
‫‪ .1‬تحقق نقض اساس ی نسبت به یک قسط‬
‫‪ ‬هر قسط را از جهت فسخ باید قرارداد مستقلی تلقی کرد‪ .‬خریدار یا فروشنده‬
‫حسب مورد می تواند قرارداد بیع را در ارتباط با یک قسط به هنگامی که‬
‫نسبت به ان نقض اساس ی محقق شده باشد‪ ،‬فسخ نماید‪.‬‬
‫‪.2‬پیش بینی وقوع نقض اساس ی نسبت به اقساط اینده‬
‫‪ ‬در مورد پیش بینی وقوع نقض اساس ی نسبت به آینده چهارشرط باید وجود داشته‬
‫باشد ‪:‬‬
‫‪-1‬متعهد باید نسبت به یک قسط مرتکب نقض شود؛ لزم نیست نقض این قسط‬
‫اساس ی باشد‪.‬در واقع این بند مبین این معناست که گاه یک رشته از نقض های‬
‫غیراساس ی می تواند به طور جدی کل قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬
‫‪-2‬نقض ی که پیش بینی می شود در آینده رخ دهد باید واجد صفت اساس ی باشد‪.‬‬
‫‪-3‬دلیلی که بر اساس آن متعهدله وقوع نقض اساس ی را نسبت به آینده پیش بینی می‬
‫کند باید قوی و جدی باشد‪ ،‬بنابراین صرف احتمال وقوع نقض اساس ی در آینده کافی‬
‫نیست‪ .‬جدی بودن دلیل هم به صورت نوعی ارزیابی می شود‪.‬‬
‫‪-4‬اقدام به فسخ نسبت به اقساط آینده باید ظرف مدت متعارف و معقولی انجام گیرد‪.‬‬
‫‪ .3‬عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده‬
‫‪ ‬نهاد فسخ قرارداد به دلیل انقضای مهلت اضافی در قراردادهای اقساطی و‬
‫نسبت به یک قسط هم اجرا می شود‪ .‬در مورد نقض اقساط فعلی است در‬
‫ارتباط با اقساط اتی نمی باشد زیرا موعد انجام تعهد فرا رسیده و متعهد تعهد‬
‫خود را انجام نداده و متعهدله برای اجرای ان مهلت اضافی می دهد و در مورد‬
‫اقساط اتی که هنوز موعد ان فرانرسیده موردی ندارد‪.‬‬
Article 73
In the case of acontract for delivery of goods by instaments if the
failure of one party to parform any of his obligation in respect of any
instalment constituttes a fundamental breach of contract with
respect to that instalment the other party may declare the contract
avoided with respect to that instalment.
(2) If one party s failure to perform any of his obligations in respect
of any instalment gives the other party good grounds to conclude
that a fundamental breach of contract will occur with respect to
future instalments.he may declare the contract avoided for the
future. Provided that he does so within a reasonable time.
Article 73
(3) A buyer who declares the contract avoided in respect of any
delivery may at the same time declare it avoided in respect of
deliveries already made or of future deliveries could not be used the
purpose contemplated by the parties at the time of the conclusion of
the contract.
‫ماده ‪73‬‬
‫‪.1‬در مورد قرارداد تسلیم کال به نحو اقساط‪ ،‬اگر عدم توفیق یک طرف‬
‫نسبت به ایفا هرکدام از تعهداتش در رابطه با هر قسط‪ ،‬متضمن نقض‬
‫اساس ی قرارداد در رابطه باآن قسط باشد‪ ،‬طرف دیگر می تواند اعالم فسخ‬
‫از قرارداد در رابطه باآن قسط نماید‪.‬‬
‫‪.2‬اگر عدم توفیق یک طرف در ایفا تعهداتش نسبت به هریک از اقساط‪،‬‬
‫زمینه های مناسبی را به طرف دیگر بدهد که استنباط نماید نقض اساس ی‬
‫قرارداد در رابطه با اقساط آتی صورت خواهد گرفت‪ ،‬او می تواند قرارداد را‬
‫نسبت به آینده منسوخ اعالم نماید مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی‬
‫اقدام به چنین امری نماید‪.‬‬
‫‪.3‬خریداری که اعالم فسخ از قرارداد در رابطه با هریک از اقساط تسلیم‬
‫شده می نماید می تواند همزمان با چنین اعالمی نسبت به اقساطی که تا‬
‫بحال تسلیم نشده است یا اقساط آتی نیز اعالم فسخ نماید مشروط بر‬
‫اینکه بعلت وابستگی متقابل اقساط کال به یکدیگر نتوان از کالهایی که‬
‫تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد‬
‫قرارداد ملحوظ بوده استفاده کرد‪.‬‬
Effect of avoidance
CISG
Fs.mortazavi
‫آثار فسخ در کنوانسیون بیع‬
‫بین املللی‬
‫فاطمه سادات مرتضوی‬
Effect of avoidance – Article 81:
releases both parties from their Obligations 
restitution whatever has supplied or paid 
Pay interest (84) 
damages 
‫آثار فسخ ماده ‪)1(81‬‬
‫‪ .1 ‬پایان یافتن رابطه قراردادی‬
‫‪ .2 ‬استرداد عوضین‬
‫‪ .3 ‬پرداخت منافع‬
‫‪ .4 ‬پرداخت خسارت (شرط لزم)‬
Releases from obligation
The date of releasing 
exemptions 
‫‪ .1‬پایان یافتن رابطه قراردادی‬
‫‪ ‬زمان تاثیر انحالل‬
‫‪ ‬موارد استثناء‬
Exemptions
 settlement of disputes – 81
 the rights and obligations of the parties -81
consequent upon the avoidance of the contract.
 Damages
‫مواردی که انحالل در آن ها تاثیری ندارد‬
‫‪ ‬مقررات مربوط به حل و فصل دعاوی مانند آیین داوری‪ ،‬قانون حاکم‬
‫‪ ‬حقوق و وظایف ناش ی از فسخ قرارداد‪ ،‬استرداد عوضین‬
‫‪ ‬جبران خسارت‬
restitution
(2) A party who has performed the contract either wholly or 
in part may
claim restitution from the other party of whatever the first 
party has supplied or paid under the contract.
If both parties are bound to make restitution, 
They must do so concurrently.
‫استردادعوضین ماده ‪)2( 81‬‬
‫‪ ‬توافق بر شیوه استرداد‬
‫‪ ‬وجود حق حبس‬
‫‪ ‬اهمیت امکان استرداد ماده ‪)2(82‬‬
restitution whatever has supplied or paid-82(2)
 loses the right to declare the contract avoided or to require the
seller to deliver substitute goods:
 if it is impossible to make restitution of the goods substantially
in the condition in which he received them.
‫اهمیت استرداد ماده ‪)2( 82‬‬
‫‪ ‬از بین رفتن حق فسخ در صورت عدم امکان استرداد برای خریدار‬
‫‪( ‬در مورد کلی فی الذمه برخی این ماده را مجری نمی دانند)‬
‫‪ ‬داشتن حق درخواست جبران خسارت‬
The preceding paragraph does not apply:82(2)
 (a) if the impossibility of making restitution of the goods or of making
restitution of the goods substantially in the condition in which the buyer
received them is not due to his act or omission;
 (b) if the goods or part of the goods have perished or deteriorated as
a result of the examination provided for in article 38; or
 (c) if the goods or part of the goods have been sold in the normal
course of business or have been consumed or transformed by the buyer in
the course of normal use before he discovered or ought to have discovered
the lack of conformity.
‫موارد استثناء ماده ‪ )2( 82‬در خصوص عدم امکان‬
‫استرداد و فسخ برای خریدار‬
‫‪ ‬الف)عدم امکان استرداد ناش ی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد‬
‫‪ ‬ب) تمام یا بخش ی از کال بر اثر بازرس ی و آزمایش موضوع ماده ‪ 38‬از بین رفته یا‬
‫فاسد شده باشد‬
‫‪ ‬ج) تمام یا بخش ی از کال پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کال را کشف نموده یا‬
‫باید کشف می نمود در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا‬
‫تغییر شکل یافته‬
pay interest-84
Seller 
buyer 
‫استرداد منافع ‪84‬‬
‫‪ ‬تکالیف بایع‬
‫‪ ‬تکالیف مشتری‬
‫‪ ‬اصل بر این است که استرداد منافع مختص فروشنده است‬
Seller:84(1)
If the seller is bound to refund the price, he 
must also pay interest on it, from the date
on which the price was paid.
‫تکالیف بایع ‪)1( 84‬‬
‫پرداخت ثمن ‪ +‬منافع آن از روز دریافت ثمن‬
Buyer-84(2)
The buyer must account to the seller for all 
benefits which he has derived from the goods
or part of them:
If: 
‫تکالیف خریدار‬
‫‪ ‬خریدار در صورتی می بایست منافع استفاده شده از کال را به مشتری بپردازد‬
‫که‪:‬‬
 a) if he must make restitution of the goods or part of them; or
 (b) if it is impossible for him to make restitution of all or part of the
goods or to make restitution of all or part of the goods
substantially in the condition in which he received them,
but he has nevertheless declared the contract avoided or required
the seller to deliver substitute goods.
‫‪ ‬الف) مکلف به اعاده تمام یا بخش ی از کال باشد‬
‫‪ ‬ب) با وجود عدم امکان اعاده تمام یا بخش ی از کال با همان وضعیتی که دریافت‬
‫کرده مقدور نباشد اما فسخ از طرف خریدار (خودش) باشد و یا تقاضای کالی‬
‫جانشین کرده باشد‬
Damages-74
Damages for breach of contract by one
party consist of a sum equal to the loss,
including loss of profit, suffered by
the other party as a consequence of the
breach.
‫خسارات‬
‫خسارات اعم است از زیان و عدم النفع که بر اثر نقض قرارداد به متقاض ی‬
‫خسارت‪ ،‬تحمیل شده‬
Exemptions-79
 One of the parties
 Due to the failur by a Third party
‫موارد معافیت متعهد از جبران خسارت‬
‫‪ .1 ‬خسارت ناش ی از فعل طرفین باشد‬
‫‪ .2 ‬خسارت ناش ی از عملکرد ثالث باشد‬
The parties – 79(1)
 (1) A party is not liable for a failure to perform any of his




obligations
if he proves that the failure was due to an impediment
beyond his control
and that he could not reasonably be expected to have taken
the impediment
into account at the time of the conclusion of the contract or
to have avoided
or overcome it, or its consequences.
‫فورس ماژور ‪)1( 79‬‬
‫‪ ‬حادثه خارجی‬
‫‪ ‬غیر قابل کنترل‬
‫‪ ‬غیر قابل پیش بینی‬
‫‪ ‬غیر قابل اجتناب‬
‫موجب خسارت گردد‬
 (2) If the party’s failure is due to the failure by a third person





whom
he has engaged to perform the whole or a part of the
contract, that party is
exempt from liability only if:
(a) he is exempt under the preceding paragraph; and
(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the
provisions of that paragraph were applied to him.
 (3) The exemption provided by this article has effect for the period
 during which the impediment exists.
 (4) The party who fails to perform must give notice to the other party
 of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice






is
not received by the other party within a reasonable time after the
party who
fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he
is
liable
for damages resulting from such non-receipt.
(5) Nothing in this article prevents either party from exercising any
right other than to claim damages under this Convention.
‫تفاوت فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون وین ‪1980‬‬
‫ایران‬
‫کنوانسیون وین ‪1980‬‬
‫رابطه قراردادی از زمان فسخ منحل می شود‬
‫رابطه قراردادی از ابتدا منحل می شود‬
‫شرط خسارت از لوازم اعمال حق فسخ نمی باشد‬
‫اعمال فسخ منوط به پرداخت خسارت است‬
‫حتی با وجود از بین رفتن کاال حق فسخ باقی است‬
‫در صورت از بین رفتن کاال اصل بر عدم امکان‬
‫اعمال حق فسخ می باشد‬
‫آثار تعلیق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ .1‬توقف قرارداد‬
‫‪ .2‬امکان جلوگیری از تسلیم کال‬
‫‪ .3‬الزام تعلیق کننده به ابالغ اخطار‬
‫‪ .3‬الزام طرف مقابل به سپردن تضمین‬
‫‪ .4‬رفع تعلیق به محض سپردن تضمین‬
‫منابع‬
‫‪ ‬مقاله‬
‫‪ ‬میرزانژاد جویباری‪ ،‬دکتر اکبر‪ ،‬بحثی پیرامون مفهوم نقض اساس ی قرارداد‬
‫در کنوانسیون بیع بین امللل کال(‪1980‬وین) با مطالعه تطبیقی‪،‬مجله‬
‫حقوق و علوم سیاس ی‪،‬شماره‪ ،58‬زمستان ‪81‬‬
‫• تفرش ی‪ ،‬محمدعیس ی‪ ،‬لزوم نقض قابل پیش بینی بودن ضرردر‬
‫کنوانسیون بیع بین املللی کال و حقوق ایران‬
‫• فسخ جرئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین املللی کال(‪ )1980‬و‬
‫حقوق ایران‪ ،‬نشریه دفتر خدمات حقوقی بین املللی جمهوری اسالمی‬
‫ایران‪ ،‬شماره‪ ،29‬پائیز‪1382‬‬
‫• غفاری فارسانی‪ ،‬بهنام‪ ،‬اثر نقض قابل پیش بینی بر روابط قراردادی‪،‬‬
‫فصلنامه حقوق‪ ،‬دوره ‪ ،39‬شماره ‪ ،2‬تابستان ‪1388‬‬
‫‪ ‬کاظمی‪ ،‬محمود‪ ،‬ربیعی‪ ،‬مرضیه‪ ،‬نقض احتمالی در حقوق ایران با نگاهی به‬
‫کنوانسیون بیع بین املللی کال(‪ )1980‬و نظام های حقوقی جهان‪ ،‬فصلنامه‬
‫علمی_پژوهش ی دانش حقوق مدنی‪ ،‬شماره ‪ ،1‬بهار وتابستان‪1391‬‬
‫‪ ‬امینی‪ ،‬منصور‪ ،‬مافی‪ ،‬همایون‪ ،‬اعظمی چهاربرج‪،‬حسین‪ ،‬بررس ی حق فسخ ناش ی‬
‫از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع‪ ،‬مجله مطالعات حقوقی‪ ،‬دوره‬
‫سوم‪ ،‬شماره اول‪،‬بهار و تابستان ‪1390‬‬
‫‪ ‬رفیعی‪ ،‬محمدتقی‪ ،‬حسینی‪،‬منصوره‪،‬بررس ی تطبیقی ضمانتهای اجرایی نقض‬
‫قابل پیش بینی قرارداد در کنوانسیون بیع بین املللی کال‪،‬اصول قراردادهای‬
‫تجاری بین املللی و حقوق ایران‪،‬مجله مطالعات حقوق تطبیقی‪ ،‬دوره‪،3‬‬
‫شماره‪ ،2‬پائیز و زمستان‪1391‬‬
‫‪ ‬اکبری‪ ،‬میثم‪ ،‬شهبازی نیا‪ ،‬مرتض ی‪ ،‬تقاضای تضمین از متعهد پیش از اجرای‬
‫حلول تعهدات قراردادی‪ ،‬فصلنامه پژوهش ی دانش حقوق مدنی‪ ،‬شماره‪،2‬‬
‫‪1391‬‬
‫‪ ‬حسنی‪ ،‬علیرضا‪ ،‬بررس ی اساس ی اقساطی و اجرای ان‪ ،‬شماره‪1383 ،47‬‬
‫‪ ‬کتب‬
‫• حقوق تجارت بین امللل ‪ ،‬عبدالحسین شیروی‬
‫• تفسیری بر حقوق بیع بین امللل جلد‪2‬و‪ ،3‬مهراب داراب پور‬
‫• تفسیری بر کنوانسیون بیع بین امللل ‪ ،‬حسین صفایی‬
‫• حقوق تجارت بین امللل ‪ ،‬کالیو اشمیتوف‬
Download
Related flashcards

Family law

31 cards

Political movements

25 cards

Political theories

49 cards

Civil law (common law)

37 cards

Copyright law

26 cards

Create Flashcards