قواعد کلی انگلیسی سال سوم راهنمایی نوبت اول{درسهای 1 تا 4}

advertisement
‫تهیه کننده‪:‬نازنین لوایی‬
1.They are at school.
Make question with
these sentences.
Are they at school?
We were at home last night.
Were you at home last night?
.
I
You
We
You
1.She is a dentist.
.
She isn't a dentist.
2.My Friend was absent yesterday.
My friend wasn’t absent yesterday.
We They He ‫برای‬Are ‫و‬،You ‫ برای‬Is ‫ و‬I ‫برای‬Am ‫توجه کنید که‬
He ‫برای‬Does ‫ولی‬They ‫و‬You ‫ و‬I ‫ برای‬Do ‫همچنین‬.‫ است‬She It
.‫است‬We ‫و‬She It
of ‫’ و‬s ‫کاربرد‬
The+noun+of+the+noun
Ali’s book.
The legs of the chair.
What day is today?
.
It is Thursday.
The days of the week.
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday Thursday Friday
1.I see the cat on the wall.
I see It on the wall.
.
2.I need some money.
Please give me some
.
Always/usually/sometime/often/never ‫قید های تکرار عبارتند از‬
‫معمول ا همیشه‬
‫هرگز اغلب گاهی اوقات‬
:‫مثال‬.‫جای قید های تکرار در جمله بعد از فعل کمکی یا قبل از فعل اصلی است‬
1.He is late.(always)
He is always late.
2.He is goes to school by bicycle.
He always goes to school by
bicycle.
.
1.He eats one apple every day.
.
1.How many apples does he eat?
‫؟‬
2.I buy two books every month.
.
How many books do you buy ?
‫فعل کمکی اسم جمع‬
‫فعل اصلی‬
‫؟‬
1.She gives me some money every
week.
.
How much money does she give
you every week?
2.There is some water in the
glass.
How much water is there in the glass?
.
Uncountable noun
Money/Milk/Cheese/Butter/Water/Bread/Meat
‫پول‬/
‫شیر‬/
‫پنیر‬/
‫کره‬/
‫آب‬/ ‫نان‬/
Rice is 1000 tomans a kilo.
How much is rice a kilo?
‫گوشت‬
.
‫چند جمله ی گذشته ی ساده‪:‬‬
‫او بعد از ظهر تلوزیون نگاه کرد‪.‬‬
‫آنها دیروز خانه را تمیز کردند‪.‬‬
‫‪1.She watched TV in the afternoon.‬‬
‫‪2.They cleaned the house yesterday.‬‬
‫نشانه های زمان گذشته ی ساده‬
‫‪Last year/Yesterday/Last night/Last week/‬‬
‫هفته ی پیش ‪/‬شب پیش ‪/‬دیروز ‪/‬سال پیش‬
.
I listened to the radio yesterday.
I didn’t listen to the radio yester day.
.‫من دیروز به رادیو گوش ندادم‬
Did you listen to the radio yesterday?
Babak studied hard yesterday.(study)
‫؟‬
‫‪/Id/‬‬
‫اگر در آخر هر فعل با قاعده ای ‪t‬و ‪ d‬باشد آن را با صدای‪( /id /‬اید) تلفظ می کنیم‪.‬‬
‫مثال‪Wanted/needed :‬‬
‫‪/T/‬‬
‫اگر در آخر هر فعل با قاعده ای ‪ P/F/K/CH/SH/S‬باشد آن را با صدای ‪( /t/‬ت ساکن) تلفظ می‬
‫کنیم‪.‬برای حفظ کلماتش نیز می توان از پفک چشس یاچسپ کفش نشانه گذاشت‪.‬‬
‫مثال‪Washed/watched/asked/helped :‬‬
‫‪/D/‬‬
‫بغیر از موارد بال در بقیه ی جاها آن را با تلفظ‪(/D/‬د ساکن) می گوییم‪ .‬مثال‪:‬‬
‫‪Closed/Cleaned/Opened‬‬
Download