Present Simple Tense

advertisement
• Affirmative Sentence
Subject + Verb1 + Completion
คำกริ ยำสำคัญของ tense นี้ คือ คำกริ ยำช่องที่ 1
ประธำนของประโยคเป็ นเอกพจน์ คำกริ ยำต้ องเติม s หรื อ es
ประธำนของประโยคเป็ นพหูพจน์ คำกริ ยำไม่ ต้องเติม s หรื อ es
ตัวอย่ างประโยค
She teaches mathematics to student.
He studies foreign languages at school.
My father works in a restaurant.
Bob sleeps eight hours a night.
Tom and Susan are a husband and a wife.
I wash my hair twice a week.
กฎการเติม s หรือ es หลังคากริยา
เมื่อประธำนของประโยค เป็ นเอกพจน์ คำกริ ยำต้องเติม s หรื อ es
ซึ่งมีหลักที่ควรทรำบ ดังนี้
1. คำกริ ยำธรรมดำทัว่ ๆไปเติม s ได้ทนั ที
etc. work - works , live - lives
2. คำกริ ยำที่ลงท้ำยด้วย s, ss, sh, ch, x, z และ o ให้เติม es
etc. go - goes , watch - watches
3. คำกริ ยำที่ลงท้ำยด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็ น I แล้วเติม es
etc. cry - cries, study - studies
• Negative Sentence
โครงสร้ำงประโยคปฏิเสธของ Simple Present Tense จะใช้ do
not (don’t) และ does not (doesn’t) มำช่วยกริ ยำแท้ของประโยค
กริ ยำแท้ที่ตำมหลัง do not และ does not จะเป็ นกริ ยำช่องที่ 1 เสมอ
ประธำนพหูพจน์ + do not + infinitive + ………………
ประธำนเอกพจน์ + does not + infinitive + ……………
ตัวอย่ างประโยค
Mark does not work on Sunday.
Frank does not go out in the evening.
They do not watch TV.
I
do not drink coffee.
do not / does not ในภำษำพูดนิยมใช้รูปย่อ
(Contraction) แต่ในภำษำเขียนหรื อภำษำทำงกำรนิ ยมใช้รูปเต็ม
• Interrogative Sentence
1. Yes – No Questions
โครงสร้ำงประโยคคำถำมของ Simple Present Tense ก็ใช้ do และ
does มำช่วยกริ ยำแท้ของประโยค โดยวำงไว้หน้ำประธำน
Do + ประธำนพหูพจน์ + infinitive + ……………?
Does + ประธำนเอกพจน์ + infinitive + ……………?
Linda::Do
Does
glasses?
Rose
youMark
play wear
tennis?
Tom
David: No,
: Yes,I don’t.
he does.
• Wh - Questions
ประโยคคำถำมประเภทนี้จะขึ้นต้นประโยคด้วยคำแสดงคำถำม เช่น what
when where how เป็ นต้น กำรเรี ยงคำในประโยคคำถำมประเภทนี้
Question Word + do + ประธำนพหูพจน์ + infinitive + ………?
Question Word + does + ประธำนเอกพจน์ + infinitive + ……?
•Who does
he stay
•What
do they
do? with?
•How much
cost to fly
•Where
doesdoes
Bob itwork?
to America?
•When
do they go to bed?
•How do
do your
Frankparents
and hisget
brother
•Why
up early?
go to work?
• การนาไปใช้
1.ใช้ กบั เหตุการณ์ ทกี่ ระทาซ้าๆเป็ นประเพณีและเป็ นนิสัย
- He visits his family every weekend.
- Ethiopians celebrate Christmas on 7 January.
- He goes to bed at 9 o’clock every night.
2.ใช้ กบั เหตุการณ์ ทเี่ ป็ นจริงเสมอ
- The earth goes round the sun.
- The sun rises in the east and sets in the west.
- The sun shines by day; the moon shines by night.
3.ใช้ กบั ความสามารถ (ability)
-He plays the guitar very well.
-That man speaks English as well as he speaks his
own language.
4.ใช้ กบั เหตุการณ์ ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยเฉพาะกับการเดินทางจะมีข้อความบอก
อนาคตไว้ ชัดเจน
- John gets back to the South tonight.
- We take the examination next week.
- He leaves London next year.
5.ใช้ แทน Future Tense หลังคา if, unless, in case ในประโยคเงื่อนไขและคา
when, until, as soon as, before, after
- We shall go out when the rain stops.
- We can’t begin until he arrives.
-I've got my tennis things in case we
have time for a game tomorrow.
6.คากริยาบางคา เราจะไม่ ใช้ รูป Present continuous tense
ถึงแม้ ว่าจะใช้ กบั เหตุการณ์ ทกี่ าลังเกิดขึน้ หรือดาเนินอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ตาม
verb to be – I am late now. ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 6 ชนิดคือ
6.1 กริยาทีบ่ ่ งภาวะที่บังคับไม่ ได้ ได้แก่
see(พบ), hear(ได้ยนิ ), feel(รู้สึก), taste(รับรส), smell(ได้กลิ่น)
6.2 กริยาทีแ่ สดงความนึกคิด เช่น
believe
know
realize
(รู(ลื้)(เชื
understand
) doubt
ก) (สงสั
consider
(เข้
ใจ)
think
(พิจ(เห็
ำรณำ)
ด้เกต)
วดย))
forget
ม(ตระหนั
)่อremember
(จย)ำ)ำagree
notice
(สันง(คิ
6.3 กริยาทีแ่ สดงความชอบและความไม่ ชอบ เช่น
likeprefer
(ชอบ) (ชอบ)
dislike
(ไม่ชอบ)(ยกโทษ)
love (รัก)
forgive
hate(ไว้
(เกลี
detest(ไม่
(ชิงไชัว้งใ)จ)
trust
ใจ)ยด)distrust
6.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา เช่ น
wish (ปรำรถนำ)
want (ต้องกำร) desire (ปรำรถนำ)
6.5 กริยาที่แสดงความเป็ นเจ้ าของ เช่ น
possess (เป็ นเจ้ำของ) have (มี)
own (เป็ นเจ้ำของ) belong to (เป็ นของ)
6.6 กริยาเฉพาะบางคา เช่ น
be (เป็ น อยู่ คือ)
appear (ปรำกฏ)
seem (ดูเหมือน)
mean (หมำยควำมว่ำ)
please (พอใจ)
differ (แตกต่ำง)
displease (ไม่พอใจ) depend (ขึ้นอยูก่ บั )
resemble (ดูเหมือน)
deserve(สมควรได้รับ)
refuse (ปฏิเสธ)
result (ส่ งผลให้)
suffice (พอเพียง)
consist of(กอปรด้วย)
contain (กอปรด้วย)
hold (บรรจุ)
fit (เหมำะสม คู่ควร)
suit (เหมำะสม)
• Adverb Of Frequency
คำแสดงควำมถี่ ใช้แสดงควำมถี่ หรื อควำมบ่อยของกำร
กระทำใน Simple
Present Tense
often(บ่อยๆ)
scarcely(แทบจะไม่เคย นำนๆ
ครัง)
occasionally(บำงโอกำส)
้
sometimes(บำงครั้ง)hardly(แทบจะไม่เคย) as a rule(ตำมกฎ)
usually(โดยปกติ)
once a week(สัปดำห์ละครั้ง)
never(ไม่
เ
คย)
generally(โดยปกติ)
once a month(เดือนละครั้ง)
normally(โดยปกติ) in general(โดยปกติ) twice a week(2 ครั้งต่อสัปดำห์)
frequently(บ่อยๆ) now and again, every day (ทุกวัน)
rarely(แทบจะไม่เคย นำนๆ
ครั้งtime
)
from
to time every other day (วันเว้นวัน)
always (เสมอๆ)
(บำงครั้งบำงครำว)
seldom(นำนครั้ง)
• ตัวอย่ างการใช้
•I always brush my teeth before I go to bed.
•I usually have toast for breakfast.
•I often go to the park with my dog.
•I sometimes drinks tea.
•I rarely smoke cigars.
•I seldom have a chance to go to the theatre.
•I never work on the weekend.
• ตำแหน่งของคำแสดงควำมถี่ หรื อควำมบ่อย (Adverbs of Frequency)
ตำแหน่งของคำแสดงควำมถี่ มักจะอยูร่ ะหว่ำงประธำนและคำกริ ยำแท้ของ
ประโยค ยกเว้นเมื่อคำกริ ยำแท้เป็ น verb to be จะวำงไว้หลัง verb to be เสมอดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้
1. ในประโยคบอกเล่า
ในประโยคบอกเล่ำคำแสดงควำมถี่ หรื อควำมบ่อย จะอยูห่ น้ำกริ ยำแท้
Subject + adverbs of frequency + main verb (เมือ
่ ไม่ ใช่ verb to be)
The student often talks in class.
Subject + main verb (verb to be) + adverbs of frequency
She is always late for her morning class.
2. ในประโยคปฏิเสธ
ในประโยคปฏิเสธตำแหน่งของคำแสดงควำมถี่ หรื อควำมบ่อย ก็ยงั คงยึด
หลักเช่นเดียวกับประโยคบอกเล่ำ คือ ให้วำงคำแสดงควำมถี่ หรื อควำมบ่อยไว้หลัง
คำแสดงปฏิเสธ (not)
Subject + do/does not + adverbs of frequency + main verb
The manager does not often drive his car to work.
Bob is not usually happy at work.
3. ในประโยคคาถาม
ในประโยคคำถำมตำแหน่งของคำแสดงควำมถี่ หรื อควำมบ่อย จะอยูห่ ลัง
ประธำนของประโยค
Do/Does + Subject + adverbs of frequency + main verb
Verb to be + Subject + adverbs of frequency + …
Do your sons sometimes travel by train?
Does your father usually walk to the office?
Is your brother often late for work?
• เกร็ดการใช้
1.
กำรใช้แบบให้ดูเป็ นทำงกำรในกำรเขียนจดหมำยเลือกใช้
Present simple เพรำะต้องกำรให้ดูเป็ นทำงกำร
• We write to advise you . . .
• I look forward to hearing from you.
2. กำรเล่ำเรื่ องในกำรแสดงละคร อำจเห็น Present simple ในบทย่อ บท
เล่ำ ทั้ง ๆ ที่เป็ นเรื่ องผ่ำนมำหลำยร้อยปี แล้วก็ตำม เพรำะมีคำจำพวก
In
Act I (ในละครองค์ที่ 1) จึงเสมือนว่ำเป็ นจริ งตลอดกำลได้
• In Act I, Hamlet meets the ghost of his father.
3.
ในกำรพำกย์กีฬำในกำรพำกย์ นิยมใช้ Present simple ทั้งเป็ นกำร
สร้ำงภำพ ให้ดูตื่นเต้นเหมือนเล่ำเรื่ อง
• Smith passes to Dan, Dan to Barnes, Barnes to Lucas - and
Harris intercepts . . . Harris to Simms, nice ball - and Simms
shoots!
4.
ประกำศวิธีใช้กำร กับกำรสำธิ ตกำรใช้งำนใช้ Present simple กับ
ประกำศวิธีใช้กำร กำรสำธิตกำรใช้งำน หรื อพูดวิธีปฏิบตั ิ
• First I put a lump of butter into a frying pan and light the gas;
then while the butter's melting I break three eggs into a bowl,
like this . . .
Exam.
1. A carpenter ……….. a lot of tools.
a. is
b. was
c. has
d. have
2. A : ……….. you like to walk ?
B : Yes, I walk after school in the park.
a. Are
b. Do
c. Does
d. Did
3. A : What color …………. your school bag ?
B : It’s black.
a. is
b. was
c. has
d. have
4. We ………. to the restaurant once a week.
a. went
b. are
c. to go
d. go
5. Dang always ……….. to school by car.
a. go
b. goes
c. going
d. went
6. Somchai sometimes ……….. on his table.
a. sleeps
b. sleep
c. is sleeping
d. slept
7. We usually …………. by bus.
a. travel
b. travels
c. traveled
d. traveling
8. Smith doesn’t …………… English.
a. teach
b. teaches
c. teaching
d. taught
9. They …………. twice a week.
a.go swimming
b.going swimming
c.swam
d.swiming
10. The students ……. their homework everyday.
a. has to
b. have to
c. has to do
d. have to do
11. Mary ……….. have enough money.
a. doesn’t
b. don’t
c. isn’t
d. hasn’t
12. A : ….. the bus stop near the stadium ?
B : No, it doesn’t.
a. Is
b. Are
c. Does
d. Do
13. Susan ……. a problem with this computer.
a. don’t have
b. doesn’t have
c. don’t has
d. doesn’t has
14. What time…… she …. to the office ?
a. does,
comes back
b. does,
come back
c. do,
comes back
d. do,
come back
15. I …………. like to drive fast.
a. am not
b. haven’t
c. don’t
d. doesn’t
16. An actor ……….. in movies.
a. star
b. to star
c. is star
d. stars
17. We ……….. action films.
a. do like
b. don’t like
c. doesn’t like
d. doesn’t likes
18. A : How ……….. those shoes fit ?
B : They ………. too tight.
a. do, are
b. do, is
c. does, are
d. does, is
19. A : I have a headache.
B : You ……….. a doctor.
a. can’t see
b. should see
c. may see
d. shouldn’t see
20. A : Where does Anna live ?
B : She …………. in Chicago
a. live
b. lived
c. lives
d. is living
21. I ………… play in class room.
a. didn’t
b. isn’t
c. doesn’t
d. don’t
22. We ………… sleep in the class room.
a. don’t
b. doesn’t
c. isn’t
d. was not
23. Susan ………… come to school by bus.
a. does
b. don’t
c. doesn’t
d. isn’t
24. Andy ………… coffee.
a. don’t drinks
b. doesn’t drinks
c. doesn’t drink
d. could drink
25. They ………… go to sleep late.
a. don’t
b. aren’t
c. does not
d. does
26. Mother ………… buy food everyday.
a. isn’t
b. don’t
c. isn’t
d. doesn’t
27. He ………… swim in the river.
a. does
b. doesn’t
c. could
d. don’t
28. Malee ………… speak English well.
a. do not
b. can
c. doesn’t
d. don’t
29. The doctors ………… grow rice.
a did
b. don’t
c. doesn’t
d. aren’t
30. The dog ………… to the market with Kanda.
a. don’t go
b. doesn’t goes
c. don’t goes
d. doesn’t go
Reference
http://www.board.esanupdate.com/index.php?
topic=3106.0
Members
•
•
•
•
•
Khwanruthai
Kaywalee
Thunyaporn
Orapan
Worawut
Pohsed
Inplub
Pinphoo
Srichun
Butrmatra
No. 1
No.17
No.20
No.21
No.25
Download
Related flashcards

Semantics

31 cards

Markup languages

34 cards

Punctuation

19 cards

Linguistic morphology

14 cards

Linguistic morphology

14 cards

Create Flashcards