Genitiv

advertisement
Om substantivet redan slutar på -s(el. annat väsljudlägger man oftast
bara till apostrof (s')
Chris' parents
Alex' car
I plural används oftast s+apostrof (s')
the girls' bikes
in ten years' time
Ibland framförallt om saker används of-genitiv
In end of the film
The title of the book
The owner of the house
The driver of the car
Hjälpverb
Have/has
Verbet har heter på engelska have eller has
I have(I've)
You have(you've)
he has(he's)
she has(she's)
it has(it's)
we have(we've)
you have(you've)
they have(they've)
Nekande med not:
I haven't(have not) got any money left= Jag har inga pengar kvar.
She hasn't(has not) done anything wrong= Hon har inte gjort nåt fel.
Be
(presens)
Am/are/is
I am (I'm)
you are(you're)
he is(he's)
she is (she's)
it is (it's)
we are(we're)
you are(you're)
they are(they're)
isn't, aren't
(preteritum)
I was
you were
he was
she was
it was
we were
you were
they were
Do/does
I do
you do
he does
she does
it does
we do
you do
they do
There/it




There
Det är/det finns
There is a new girl in our class
There are many pupils in this school.
 It
 det är(väder, tid, avstånd)
 It's snowing
 Skillnader- exempel
 it's time for coffe = Det är tid(dags )för kaffe.
 There's time for coffe = Det finns(vi har) tid för kaffe.
Några viktiga adverb:
Then(har olika betydelser i engelskan)
1. Sedan ,därefter
First we went shopping and then we saw a film. - Först gick vi och handlade och sedan såg vi
en film.
2. då, på den tiden.
We lived in New York then. - Vi bodde i New York på den tiden
3. då, i så fall.
If you don't like it, then say so. - Om du inte gillar det så säg det då.
OBS!
då= när använd when på engelska.
I started playing the piano when I was five. Jag började spela pian då/när jag var fem.
Than= än
You are older than me= Du är äldre än mig.
Far-long
far= "långt" och används om avstånd
long= "länge" och används om tid.
OBS! Long kan användas både om avstånd och tid
Ex. I haven't heard from her in a very long time.
It's a long way home.
first - at first
First= först, för första gången.
I first met Anna in Junior high.
At first= först, i början, till en början. ( följs ofta av ...men sedan(but then))
At first I didn't understand anything, but then I knew exactly what she meant.
There- where
There= "där"= där borta;dit
Put the chair there= ställ stolen där (borta)
Let´s go there tomorrow= Vi kan väl gå dit i morgon.
Where= "där"= i vilken(vilket/vilka), på vilken plats osv.
This is the house where I live= Det här är huset där(i vilket) jag bor.
England is one of the countries where they drive on the left= England är ett av
länderna där de kör på vänster sida.
Still-yet
Still= "fortfarande", "än", "ännu". Det används om något som ännu pågår.
Do you still live in London?= Bor du fortfarande(ännu) i London?
yet= "än", "ännu". det används om något som ännu inte hänt.
I haven't mailed her yet.= Jag har inte mailat henne ännu.
Prepositioner
Prepostioner uttrycker oftast rums-eller
tidsbetydelser.
De kan också ha mer abstrakt betydelse: for me,
without money.
Prepostioner kan står framför:
Substantiv - at home(home-subst.
pronomen- for him (him - pronomen)
ing-form- interested in playing(playing- är ing- form av
verb)
Rumsprepositioner:
At (i, på, vid) oftast om ett litet område.
I live at 12 Brighton Road= Jag bor på Brighton Road 12.
Let's meet at the bus stop= Vi kan väl träffas vid busshållsplatsen.
In(i, inuti, på)
There is no water left in the bottle= Det är inget vatten kvar i flaskan.
Sandra was born in Canada= Sandra är född i Kanada.
OBS! Arrive in/at
We arrived in L.A yesterday morning.
I arrived at the hotel five minutes later.
On(på, ovanpå,vid, vid sidan av.
Don't walk on the grass= Gå inte på gräset.
There's a nice restaurant on the river= Det är en trevlig restaurang vid floden.
Tidsprepositioner
At(klockslag, högtider)
The match starts at five o'clock= Matchen börjar klockan fem.
We usually meet at easter= Vi brukar träffas vid påsk.
I work at weekends= Jag arbetar på helgerna.
In( del av dag, månader, årstider, år)
We left early in the morning= Vi gav oss iväg tidigt på morgonen.
The story takes place in June/in spring/in the 1980s/in the 19th century= Historien äger rum i
juni/på våren/på 1980-talet/ på 1800-talet.
OBS!
I was born in 1982= Jag är född 1982
On(dag, datum)
See you on saturday= Vi ses på lördag.
My birthday is on May 17= Min födelsedag är den 17 maj.
For(i, på, under) används som svar på hur länge...?
I'm going away for a few days= Jag ska åka bort några dagar.
Tidsprepositioner forts.
OBS!
Ibland används in:
I haven't seen her in years= Jag har inte sett henne på åratal.
Since(sedan, sedan...tillbaka)
We've lived here since 1998= Vi har bott här sedan 1998.
During(under, under loppet av)
I woke up many times during the night.= Jag vaknade många gånger under natten.
By(till, senast)
You must be back by 11 o'clock.= Du måste vara tillbaka senast klockan 11.
Until/till(till, tills)
I was up until(till) three o'clock.= Jag var uppe till/s/ klockan tre.
OBS!
Not until/till (inte...förrän)
Don't start until I tell you.= Börja inte förrän jag säger till.
Fler prepositioner:
Of( av, över)
That's very kind of you.
This is a map of Ireland.
Paula is a friend of mine.
Off(av, av från, bort från, ut från)
Turn off the computer.
He fell off his bike.
Keep off the grass.
Out of( ut ur, ut genom)
He drank straight out of the bottle.
The cat jumped out of the window.
OBS! AmE oftast bara out
The girl was staring out the window.
Ing-form
Preposition+ing.
Preposition + ing- form är mycket vanlig i engelskan.
afraid of flying
bad at swimming
Verb+ ing-form
avoid - undvika
can't/couldn't stand- kan/kunde inte stå ut med
can't/ couldn't help- kan/kunde inte låta bli
enjoy- tycka om, gilla
go on - fortsätta
keep/on/- fortsätta med
/not/ mind - inte ha något emot
stop- sluta
Why do you avoid talking to me?
Do you enjoy watching sports on TV?
Keep on trying!
It hasn't stopped snowing yet.
Enkel form/pågående form presens
I watch TV/I am watching TV.
Enkel verbform uttrycker en vana(något man brukar göra
eller gör ofta)
Sandra reads a lot of fantasy books
Paul gets up at seven every morning.
I pågående form använder man am/are/is+ing för att
uttrycka att något "håller på att hända" eller "händer just
nu".
Ssh! I'm reading.
Liam is listening to his new CD.
enkel form/pågående form preteritum.
Enkel verbform i preteritum uttrycker vad som hände
tidigare.(t.ex. förra sommaren) eller en vana(t.ex. vad man
brukade göra)
Last summer I worked at McDonald's.
Bryan played the piano when he was young.
Pågående form i preteritum: Was/were+ing-form används
för att uttrycka att man "höll på" med något vid en viss
tidpunkt(när något annat inträffade.
I was playing a soccer game when you phoned me
We were laying on the beach when it suddenly started to rain.
Download