Testa fritt äldre

advertisement
Pick and Choose
Kopieringsunderlag i engelska från
nutid.nu
Mera Förlaget, Box 2095, 433 02 Sävedalen. 031-3408199, www.nutid.nu
PI C K AN D CHOOSE
E tt kop i eri n gsu n derl ag som fri tt får an vän das på pren u m ereran de skol a. Ski ckas u t varje vecka,
1 8 gån ger per skol term i n . Al l a pren u m eran ter får det ti l l två m ai l adresser, om de vi l l , m en det är också
m öjl i gt att få si dorn a m ed post m ot ett m i n dre ti l l ägg (+ 8 kr/vecka).
P i ck an d Ch oose b estår av fyra ol i ka övn i n gar i en gel ska. D e fyra övn i n garn a an kn yter ofta ti l l sådan t
som är aktu el l t ju st n u m en i de fl esta fal l så går de att an vän da n är som h el st p å året. Al l t i n går för
bara 288 kr/term i n (1 6 kr/vecka). Föl jan de i n går varje vecka;
1 . A-u ppg ift 1 .
2. A-u ppg ift 2.
3. B-u ppg ift 1 .
4. B-u ppg ift 2.
5. Facit.
Övning med enklare engelska som passar de yngre eleverna i första hand.
Som ovan
Övning för de som läst engelska lite längre och också anpassade
innehållsmässigt för de lite äldre eleverna.
Som ovan
Givetvis finns det ett komplett facit till allt material.
Tid igare utg ivn i ng
E ftersom n ästan al l t av detta m ateri al går att an vän da n är som h el st på
året och det m esta även m ån ga kom m an de år, så h ar vi sam m an stäl l t
ti di gare term i n ers u tgi vn i n g i 1 3 prakti ska pärm ar (äl dsta från H T04).
Varje pärm i n n eh ål l er 72 övn i n gar m ed faci t. M ycket bra
kopi eri n gsu n derl ag. Kostar 306 kr/pärm + en h etsfrakt 90 kr.
Sam m a m ateri al fi n n s också att bestäl l a som pdf-fi l er för egen u tskri ft.
D å kostar varje " pärm" 1 98 kr. Fi n n s ej m ed på tal on g n edan . B estäl l i
så fal l på vår h em si da www. n u ti d. n u el l er ski cka ett m ai l el l er van l i gt
brev. G äl l er även om n i vi l l bestäl l a katal oger äl dre än VT1 0.
Paketpris med övriga läromedel
Än n u bi l l i gare än 1 6 kr/vecka bl i r det om
m an också är pren u m eran t på våra övri ga
l ärom edel som Veckans N utidsfrågor,
Veckans Land och /el l er The News Qu iz.
Paketpriser
Två l ärom edel
- 36 kr/term i n
Fyra l ärom edel
- 1 08 kr/term i na
Tre l ärom edel
- 72 kr/term i n
Fyl l i tal on gen n edan och faxa sedan h el a si dan ti l l 031 -3409991
B äst är dock om n i an vän der form u l äret på
http://www. n utid . n u/PC/p&cform . htm l
PICK AN D CHOOSE
D en n a tal on g kan faxas el l er ski ckas m ed post.
Önskar starta prenu meration . . .
M otsvaran de kan också bestäl l as på vår h em si da.
M ed en bart em ai l
Skol a:
M ed em ai l + post
Al l a p ren u m erati on er är fortl öpan d e.
Adress:
Önskar köpa tryckt material i pärm . . .
Postadress:
Pärm H T 1 0 . . . . . . . st
Tel efon :
Pärm VT 1 0 . . . . . . . st
E m ai l 1 :
FakturaReferen s:
432 kr + 6% m om s
P ri s för h el a H T 201 1 , 1 8 n u m m er.
Kon taktp erson :
E m ai l 2:
288 kr + 25% m om s
Faktu raadress:
M era Förl ag et, B ox 2095, 433 02 SÄVE DAL E N , Fax: 031 -340 99 91 , i n [email protected] era. se
306 kr + 6% m om s
306 kr + 6% m om s
M era-Förl aget
B ox 2095
433 02 SÄVE DALE N
Tel : 031 -340 81 99
Fax: 031 -340 99 91
i n [email protected] m era. se
www. n u ti d. n u
PI CK AN D CHOOSE HT
A-u ppg ifter
N r 253. ve 34 H ow was you r
su m m er?
505
N r 254. ve 35 Loch N ess mystery
507
N r 255. ve 36 H ap py Feet return s
h om e
509
N r 256. ve 37
VI KTI G I N FO RMATI O N
11
B-u ppg ifter
506
H osp i tal
Draw a m on ster
508
Pen g u i n q u i z
51 0
H ou n d Dog, Jai l h ou se 507
Rock an d Stan d B y M e
M atch i n g verbs an d
n ou n s
51 1
51 2
n r 255
505
509
Kron os an d Patti
Sm i th g ot Pol ar Pri ze
Th ere' s a di fferen ce
An agram s
508
Pron ou n crossword
51 0
51 1
Om
ni vill
avsluta er prenumeration
så meddela51 oss
detta SENAST
N r 257.
ve 38
51 3
4
51 3fredag 9/9-201 1.
Vill ni fortsätta som tidigare behöver ni inte meddela oss någonting.
Alla
prenumerationer
är fortlöpande.
51 5
51 5
51 6
N r 258.
ve 39
51 7
51 7 varje vecka.
51 8med fyra nya övningar
i engelska
N r Pick
259. ve
40 Choose - Kopieringsunderlag
and
Många av övningarna med texter som anknyter till dagsaktuella ämnen. Två lättare övningar
och två lite svårare. Kostnad:
18 ggr höstterminen
51 9288 kr/termin - utkommer
51 9 201 1
520
N r 260. ve 4 1
Mera Förlaget ger även ut flera andra populära läromedel:
N r 26 1 . ve 42
521
522
506
521
The News Qu iz - Veckans Nutidsfrågor fast på engelska. 12 st 1X2-frågor varje vecka med
51 2
51 4
51 6
51 8
520
522
523
N r inriktning
262. ve 43på högstadie- och523
524 vecka ytterligare ett
gymnasienivå. Varannan
kryss med 10 st
524
det
även ett intressant525
kommentarmaterial på526
engelska.
N r finns
263. ve
44
525
526
528
527
528
529
N r svårighetsgrad
265. ve 46
530
men också mycket
annat matnyttigt:
529
530
Sportfrågorna,
Det var då, Kluringen.
532
531
N r yngre),
266. ve Nöjesfrågorna,
47
531
532
533
534
1X2-frågor som är lite enklare både vad gäller språk och innehåll. Till News Quiz Advanced
Kostnad 396 kr/termin. Utkommer 18 ggr höstterminen 201 1 .
N r 264. ve 45
527
Veckans N utidsfrågor - Nutidsfrågor på svenska som innehåller flera nutidskryss i olika
A-frågor, B-frågor, C-frågor, K-frågor (klartext), Extrauppgifter, Sju dagar (nutidskryss för
Veckans Nutidsfrågor utkommer 18 ggr under höstterminen 201 1 och kostar (inklusive allt
extramaterial) 288 kr, d. v. s. 16kr/vecka.
N r 267. ve 48
533
534
Veckans Land - Kopieringsunderlag i geografi/historia/samhällskunskap om ett
535 kr/termin - utkommer
536 18 ggr höstterminen
535
N r dagsaktuellt
268. ve 49
land. Kostnad 288
201 1.
536
lämnar
mer än ett av våra läromedel.
537har prenumeration på
N r Vi
269.
ve 50rabatt till dem som
537
538
538
Provexem pel på al la läromed
len fi n ns att ladda hem från vår hemsida
539
540
N r 270. ve 5 1
UTKO M M E R HT 1 1 :
540
www. n ut id . n u
539
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ,
Alla prenumerationer är fortlöpande från termin till termin. Anmäl avslut och ändringar. Kontrollera att ändring skett veckan efter.
Happy Feet returns home
509
Last June, an exhausted and hungry emperor penguin was found on the beach in
Peka Peka, New Zealand’s North Island. It was lost and thousands of kilometres
from its home in the Antarctic, where penguins normally live. Because it was so
weak, it was taken to Wellington Zoo. Penguins eat snow to cool themselves down
but this one had eaten a lot of sand thinking that it was snow. The vets removed
the sand from its stomach and the staff gave it food and took good care of it. It
became so popular that the amount of visitors at the zoo almost doubled and
people nicknamed it Happy Feet like the film.
After spending several weeks at the zoo, Happy Feet is now well enough to return
home. Last Monday it was loaded on a boat in a specially designed box to keep it
cool and comfortable. It will be released on Campbell Island, 2,000 km from the
Antarctic. According to researchers, the island is within the normal living area of
emperor penguins, so Happy Feet will be able to swim back home and hopefully
meet some penguins it knows on its way. It will carry a GPS* tracker so that
researchers and the public can follow its journey at www.wellingtonzoo.com
WORDS YOU MAY NOT KNOW
to return – att återvända
to remove – att ta bort
exhausted – utmattad
a stomach – en mage
an emperor penguin –
staff – personal
en kejsarpingvin
a visitor – en besökare
to cool down – att kyla ner to double – att fördubbla
a vet – en veterinär
a nickname – ett smeknamn
Read the text above and try to find
the listed words in the word box,
please. The words may read down,
across or diagonally.
PENGUIN
EMPEROR
REMOVE
WEAK
HAPPY
COOL
DOUBLE
NICKNAME
ANTARCTICA
VISITOR
STOMACH
SWIM
C T K V
S
I
specially designed –
speciellt utformad
comfortable – bekväm
within – inom
a tracker – en spårare
a journey – en resa, färd
S
I
T O R
P N W R W C T P N
T R E M O V E H R
I
O W M N R D P A W C
M K P W G O R P K K
A N E C T U W P S N
C W R P R B
I
Y W A
H C O O L L P N
I M
W P R N P E R W M E
A N T A R C T
* Global Positioning System, satellite navigation
I
C A
Penguin quiz
510
Work in groups of 3-4 students in each and try to answer as many of the questions
below as possible, please. Write your answers on the lines or choose the correct
alternative. You get one point for each correct answer and the group with most
points wins. You can write your score in the box.
1. What colour are penguins?
2. Where do most penguins live?
a) The Arctic
b) The Antarctic
3. What do penguins mostly eat?
4. How many eggs do penguins usually lay?
a) 1 – 2
b) 3
c) many
5. What kind of a penguin is Happy Feet?
a) a king penguin
b) a macaroni penguin
c) an emperor penguin
6. Can penguins fly?
a) no
b) yes
7. Why don’t polar bears hunt penguins?
a) They think penguins taste bad.
b) Penguins move too fast.
c) Polar bears live in the Arctic, penguins in the Antarctic.
8. Are penguins birds?
a) yes
b) no
Our score
Kronos and Patti Smith got Polar Prize
509
Polar Music Prize was founded more than twenty years ago by Stikkan Andersson, a publisher,
lyricist and manager of ABBA. It was named after Andersson’s record label, Polar Records. In
1989 Stikkan donated 42 million SEK to establish the world’s biggest music prize. The prize is
among the most highly regarded music prizes in the world, awarded to persons, groups, or
institutions for extraordinary musical achievements. The award ceremony takes place in
Stockholm every year and the first laureates were Sir Paul McCartney and the Baltic States in
1992. The Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania were awarded one million each to
establish a performing rights organization like STIM* in Sweden.
This year’s laureates are Kronos Quartet, an American string quartet founded in 1973, and Patti
Smith. Kronos play a wide range of music from folk, experimental and medieval music to film
sound tracks, jazz and tango. They have also worked together with musicians like Björk, the
Romanian gypsy band Taraf de Haidouks, Tom Waits, David Bowie and Nelly Furtado.
Patti Smith, an American poet and musician, became an important member of the New York
punk movement in 1975 with her first album Horses, a mixture of punk and verbal poetry, and
she was nicknamed the Godmother of Punk. The following years she recorded three more
albums: Radio Ethiopia, Easter and Wave. Easter included one of her best known songs,
Because the Night, which she wrote together with Bruce Springsteen. In 1979 she moved to
Detroit, got married, stopped performing and became a full-time mother. It took nine years
before she released next album – Dream of Life. When her husband and two of her closest
friends died, she decided to move back to New York. In 1995 she released Gone Again and
toured briefly with Bob Dylan. Except recording, performing, art projects and writing, she has
always been strongly involved in social issues and in many human rights organizations. She was
a speaker and singer at the first protest meeting against the Iraq war in 2002, and in 2006 she
performed two new protest songs – Qana, which is about the Israeli bombing of the village of
Qana in Lebanon, and Without Chains about Murat Kurnaz, a Turkish citizen born and raised in
Germany, imprisoned in Guantamo Bay for four years. While touring with her band, she keeps
on writing and creating art projects. In addition to her ten albums, she has written several books
and Just Kids, published in January last year, won the National Book Award. She got the Polar
Prize for “demonstrating how much rock’n’roll there is in poetry and how much poetry there is
in rock’n’roll”.
Read the text above and explain the terms below in other words, please. Write your explanations
on the lines, you can continue on the other side of this paper.
1. If something is highly regarded, it is ...........................................................
2. Extraordinary achievements mean ..............................................................
3. A laureate is .................................................................................................
4. If something is of wide range, it is ..............................................................
5. If something happens briefly, it happens .....................................................
6. Social issues are ...........................................................................................
7. A protest song is ...........................................................................................
8. If someone is imprisoned, he or she is .........................................................
9. Another word for establish is .......................................................................
10. Another word for keep on is ......................................................................
Patti Smith
* Svenska Tonsättares Internationella
Musikbyrå
Pronoun crossword
510
Solve the crossword below, please. All words in it are pronouns (words that refer to someone or
something mentioned elsewhere). There are clues for each word to help you.
1.
2.
12.
17.
16.
13.
7.
3.
15.
4.
14.
11.
5.
10.
9.
6.
8.
18.
19.
20.
1. They should look after ? better.
2. I waited for Jane and Lucy, but ? didn’t show up.
3. How are ? today?
4. We kept the secret to ?
5. We didn’t know about the meeting, nobody told ?
6. That’s easy, ? can do that.
7. The house was empty, there was ? there.
8. ? shoes are these?
9. There must be ? we can do.
10. Lift up first one arm and then the ?
11. ? of these two would you choose?
12. If you want tea, I can make you ?
13. ? think it’s an excellent idea.
14. You have our support, ? you decide.
15. Jane was one of ? participants.
16. I’m not sure ? you mean.
17. I think this book is mine, that one is ?
18. Come out, ? you are.
19. He knew ? in the office.
20. I’m not going to do that, you can do it ?
Penguin quiz
Happy Feet returns home
509
C T K V
S
I
S
I
510
1. They are black and white.
2. b)
3. They eat mostly fish.
4. a)
5. c)
6. a)
7. c)
8. a)
T O R
P N W R W C T P N
T R E M O V E H R
I
O W M N R D P A W C
M K P W G O R P K K
A N E C T U W P S N
C W R P R B
I
Y W A
H C O O L L P N
I M
W P R N P E R W M E
A N T A R C T
I
Kronos and Patti Smith
got Polar Prize
C A
Pronouns crossword
509
1.
2.
H
7.
1. respected, thought highly of
2. remarkable, outstanding performance
or deed
3. a person honoured with an award
4. of broad, extensive area or field
5. short time
6. topics or problems relating to society
7. a song expressing disapproval,
objection, or complaint
8. locked up, in prison, in jail
9. to set up, start, initiate, found
10. to continue, carry on
510
12.
T H E M S E L V E S
E
O
13.
M A N Y
E
17.
16.
W
H
A
15.
Y
O
U
S
N
4.
3.
Y O U
E
O
14.
5.
11.
U S
W H A T E V E R
B
10.
R
S
E
O
O
H
9.
R
S O M E T H I N G
D
6.
A
A N Y O N E
H
C
L
L
E
H
V
R
8.
18.
W H O S E
S
H
O
E
20.
E V E R Y O N E
19.
E
O
R
U
R
S
E
L
F
Download