LÖFBERGS LILA AB

advertisement
ISO 22000
CERTIFIKAT
SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certifiering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet
SP is a Certification Body, accredited by SWEDAC, for certification of food safety systems
1002
ISO/IEC 17 021
CERTIFICATE
nr/no. 1708 L
Härmed intygas att:/This is to certify that:
LÖFBERGS LILA AB
KAFFEHUSET I KARLSTAD AB
har ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 22000:2005
och ISO/TS 22002-1:2009 vad gäller:
has a food safety management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 22000:2005
and ISO/TS 22002-1:2009 with respect to:
Import, rostning, malning och packning av kaffe
Import, roasting, grinding and packing of coffee
Certifikatet är giltigt till och med 13 juli 2016. Företaget har varit certifierat sedan 13 juli 2010.
Ytterligare information finns i certifikatsbilaga samt på www.sp.se
This certificate is valid until and including 13 July, 2016. The company has been certified since 13 July, 2010.
Further information can be seen in the appertaining certificate appendix and at www.sp.se
Borås den 11 juli 2013/11 July, 2013
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP Technical Research Institute of Sweden
Certifiering - Certification
Lennart Månsson
Detta är en avskrift av
originalcertifikatet
utförd av SP./ This is
a duplicate of the
original certificate
issued by SP.
Download