การจัดการความรู้

advertisement
ICT in KM
Knowledge Management Program
CAMT.CMU
Achara Khamaksorn : June 2012
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
รายละเอียดกระบวนวิชา (Course Description)
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารใน
เพือ
่ ให้นักศึ กษาเข้าใจหลั
กการพืน
้ดฐานในการจั
ดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
การจั
การความรู
้
สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยการใช้อินเทอรเน็
ต
อิ
น
ทราเน็ ต และเอ็ กส์ตรา
์
เนต การใช้เทคโนโลยีสนับสนุ นการทางานร่วมกันเป็ นทีม การใช้ระบบจัดการ
เอ กส า ร แท น ค ว า ม รู้ อิ เ ล็ กท ร อ นิ กส์ ร ะ บ บ สื บ ค้ น ข่ า ว ส า ร ร ะ บ บ ป ร ะ ชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบระดมความคิดและสนทนาตอเนื
่อง ระบบติดตามงาน ระบบ
่
สารวจและประเมินผล กรณีศึกษาบทเรียนจากประสบการณของผู
่ วชาญเพือ
่
์
้เชีย
แก้ปัญ หาองคกร
การใช้ ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเข้าใจและ
์
ตระหนักถึง ประเด็น ด้านจริยธรรมเกีย
่ วกับ การใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร และพระราชบัญญัตวิ าด
าผิดเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร ์ นักศึ กษา
่ วยการกระท
้
สามารถมีความรู้และความเข้าใจเกีย
่ วกับหลักการพืน
้ ฐานในการจัดการความรู้โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สามารถประยุกตความรู
์
้ ทักษะ และใช้
เครือ
่ งมือทีเ่ หมาะสม สามารถวิเคราะห ์ ออกแบบ เลือกใช้เครือ
่ งมือและทฤษฎี
ด้านการจัดการความรู้ เพือ
่ ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบต
าง
ๆ
์
่
ของระบบการจัดการความรู้ รวมทัง้ การนาไปประยุกต ์ ติดตามความก้าวหน้าและ
www.camt.cmu.ac.th
วิว ฒ
ั นาการของด้ านการจัด การความรู้ อย่างต่อเนื่ อ ง และสามารถบูCAMT.CMU
ร ณาการ
KM
เนื้อหากระบวนวิชา
(Course Syllabus)
01: อินเทอรเนต
อินทราเนต และเอ็กส์ตราเนต
์
02: เทคโนโลยีสนับสนุ นการทางานรวมกั
นเป็ นทีม
่
03: ระบบจัดการเอกสารแทนความรูอิ
้ เล็กทรอนิกส์
และระบบสื บคนข
้ าวสาร
่
04: ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบระดมความคิดและสนทนาตอเนื
่ ่อง
www.camt.cmu.ac.th
KM
CAMT.CMU
เนื้อหากระบวนวิชา
(Course Syllabus)
05: ระบบติดตามงาน ระบบสารวจและประเมินผล
06: บทเรียนจากประสบการณของผู
่ วชาญเพือ
่
้เชีย
์
แก้ปัญหาองคกร
์
07: ระบบการเรียนรูทางอิ
เล็กทรอนิกส์
้
08: ประเด็นดานจริ
ยธรรมเกีย
่ วกับการใช้
้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารและพระราชบัญญัตวิ าด
่ วยการ
้
กระทาผิด
เกีย
่ วกับคอมพิวเตอร ์
www.camt.cmu.ac.th
CAMT.CMU
KM
ICT in KM
Knowledge Management Program
CAMT.CMU
01:
Introduction to ICT in KM
Achara Khamaksorn : June 2012
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time
Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human
Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management
12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope
Risk
Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality
Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication
Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project
Resource
Integration Management 5:ProjectHuman
Scope Management
6:Project Time Management7:Project
Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management
10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement
Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time
Project Management
Management7:Project Cost Management 8:Project Quality Management 9:Project Human
Body
of Knowledge
Resource Management
Communication
Management 11:Project Risk Management
Quality 10:Project
12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope
Management 6:Project Time Management 7:Project Cost Management 8:Project Quality
Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication
Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project
Integration
Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project
Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management
10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement
Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time
Management7:Project Cost Management 8:Project Quality Management 9:Project Human
Procurement
Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management
12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope
Time
Scope
Communication
Cost
Introduction to
ICT:
Knowledge Management
Information and Communication Technology
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Introduction to KM
(KM) seeks to improve performance of
organization by enhancing an organization’s
capacity to LEARN, INNOVATE and SOLVE
PROBLEMS.
(พยายามทีจ
่ ะปรับปรุงประสิ ทธิภาพขององคกร
์
โดยการเพิม
่ ประสิ ทธิภาพขององคกรในการเรี
ยนรูพั
้ ฒนา
์
และแกปั
้ ญหา)
(KM) is the discipline that helped spread
Introducti knowledge of individual or group across
01: Introduction to ICT in KM
on to KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Generation of KM
First Generation
Seeks only to enhance the integration of existing
organizational knowledge
through strategies such as knowledge capture and sharing.
เพือ
่ ยกระดับของการบูรณาการความรูขององค
กรที
ม
่ อ
ี ยู่
้
์
ผานทางกลยุ
ทธ ์ เช่น การจับภาพและการแบงปั
่
่ นความรู้
Second Generation
Include improving knowledge integration and also knowledge
production.
รวมถึงการบูรณาการความรู้ โดยการปรับปรุงผลิตผลของความรู้
Introducti
on to KM
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
ระบบสารสนเทศ
(Information System)
การนาองคประกอบที
ม
่ ค
ี วามสั มพันธกั
์
์ นของระบบมาใช้ในการ
รวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจายสารสนเทศเพื
อ
่ ใช้
่
ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
Introducti
on to KM
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
สาเหตุทท
ี่ าให้เกิดสารสนเทศ
พัฒนาการ
ของความรู้
สิ่ งประดิษฐ ์
หรือผลิตภัณฑ ์
ใหมๆ่
Introducti
on to KM
พัฒนาการ
ของ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
การพัฒนา
ด้าน
เทคโนโลยี
การสื่ อสาร
ความก้าวหน้า
ของ
เทคโนโลยี
การพิมพ ์
ความจาเป็ น
ในการใช้
สารสนเทศ
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
ลักษณะของสารสนเทศ
1. ถูกต้องแมนย
่ า (Accurate)
2. สมบูรณครบถ
วน
(Complete)
้
์
3. เขาใจง
าย
(Simple)
้
่
4. ทันตอเวลา
(Timely)
่
5. เชือ
่ ถือได้ (Reliable)
Introducti
on to KM
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
ลักษณะของสารสนเทศ (ตอ)
่
6. คุ้มราคา (Economical)
7. ตรวจสอบได้ (Verifiable)
8. ยืดหยุน
่ (Flexible)
9. สอดคลองกั
บความต้องการ (Relevant)
้
10. สะดวกในการเขาถึ
้ ง (Accessible)
11. ปลอดภัย (secure)
Introducti
on to KM
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอ
่
การจัดการความรู้
เป็ นเครือ
่ งมือทีส
่ นับสนุ นการจัดการความรูในองค
การ
้
์
ให้มีประสิ ทธิภาพ
ระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์ (Document and Content Management
Systems)
ระบบสื บค้นขอมู
(Search Engines)
้ ลขาวสาร
่
ระบบการเรียนรูทางอิ
เล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
้
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Meeting Systems and VDO
conference)
Introducti
การเผยแพรสื่ ่ อผานระบบเครื
ขาย
(E-Broadcasting)
01:อIntroduction
to ICT in KM
่
่
on to KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Data-Information-Knowledgeปัญญา
Wisdom
(Wisdom)
ความรู้ (Knowledge)
สารสนเทศ (Information)
ข้อมูล (Data)
Introducti
on to KM
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Data-Information-KnowledgeWisdom
ข้อมูล (Data) หมายถึง
ขอเท็
จจริงตางๆ
อาจอยูในรู
ปของตัวเลข ตัวอักษร สั ญลักษณ์
้
่
่
รูปภาพ หรือเสี ยงก็ได้
สารสนเทศ (Information) หมายถึง
สิ่ งทีไ่ ดจากการประมวลผลข
อมู
้
้ ลและสามารถนาไปใช้ประโยชนในการ
์
วางแผน
การตัดสิ นใจ และการคาดการณในอนาคตได
้
์
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง
การรับรูและความเข
าใจสารสนเทศจนถึ
งระดับทีส
่ มารถวิเคราะห ์ และ
้
้
สั งเคราะหได
(Understanding) ในองคประกอบ
้
์ ้ คือ มีความเขาใจ
์
Introducti
ตางๆ
จนอาจสรางเป็
นทฤษฎี01:หรืIntroduction
อเป็ นแบบจาลองทางความคิ
ด KM
่
้
to
ICT
in
on to KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
What is Knowledge?
ความหมายของความรู้
ความรู้
คือ
การผสมผสานของประสบการณ์ สารสนเทศ ความเขาใจ
ทักษะและ
้
ความเชีย
่ วชาญ
รวมถึงสิ่ งทีไ่ ดรั
ั ที่
้ บการสั่ งสมมาจากการศึ กษาเลนเรี
่ ยน ค้นควาวิ
้ จย
นาไปสู่การกาหนดกรอบความคิด
สาหรับการประเมิน ความเขาใจ
และการนาสารสนเทศและประสบการณ์
้
Introducti
ใหมมาผสมรวมกั
น
to ICT in KM
่ 01: Introduction
on to KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Category of Knowledge
Knowledge can be taxonomical categorized in
different point of views…
Complexity of Knowledge
Creation of Knowledge
Use of Knowledge
Category of
Knowledge
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
1. Complexity of Knowledge
Nonaka classify knowledge into two type i.e. Tacit knowledge and explicit knowledge,
by using complexity of knowledge.
ความรูโดยนั
ย (Tacit knowledge)
้
เป็ นความรูทีซ
่ อนอยูในตัวบุคคล ยากทีจ
่ ะถายทอดออกมาเป็ นตัวอักษร
้ ่
่
่
และเป็ นความรูที
่ รางความได
เปรี
้ ส
้
้ ยบในการแขงขั
่ น
ความรูที
่ ด
ั แจ้ง (Explicit
้ ช
Knowledge)
เป็ นความรูที
้ เ่ ป็ นเหตุและผล
Category
of
สามารถเขี
ยนบรรยายหรือถายทอดมาเป็
นตัวอักษรได้ เช
นICT
คูมื
อin
ตางๆ
่
่
่
่ KM
01:
Introduction
to
Knowledge
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
2. Creation of Knowledge
In the domain of collaboration classify knowledge by using how knowledge is created
i.e. individual and social knowledge.
Approach
Creation
of
Knowled
ge
Category of
Knowledge
Knowledge
types
Individual
Social
Definition
Created by and
inherent in the
individual
Examples
Individual’s
belief on cause
and effect such
as crafting skill
Created by and Norm for interinherent in
group
collective actions communication
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
3. Use of Knowledge
Another view point of knowledge categorization is how the knowledge is used.
Approach
Knowledge
types
Networking
Declarative
Procedural
Use of
Knowledge
Category of
Knowledge
Conditional
Locational
Relational
Definition
Know-Who
Examples
How can I "know who knows"?
e.g. yellow pages
Know-What What method is appropriate for
shipping products?
Know-How How to solve production
problem?
Know-When When the seminar will take
place?
KnowWhere is the conference about
Where
product design?
Know-With Understanding how the
problem relates
another
01: Introduction
toto ICT
in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
ความหมายของการจัดการความรู้
(Knowledge management)
กระบวนการอยางเป็
นระบบในการสรรหา การเลือก การรวบรวมการ
่
จัดระบบ
และจัดเก็บความรูในลั
กษณะทีเ่ ป็ นแหลงความรู
ที
่ ุกคนในองคการ
้
่
้ ท
์
สามารถเขาถึ
งปั
้ งไดง้ ายและแบ
่
่ นความรูได
้ อย
้ างเหมาะสม
่
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
การจัดการความรู้
KM:Knowledge Management
คน (People)
เทคโนโลยี
(Technolog
y)
กระบวนการ
องคกร
์
(Organizati
on
Process)
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
ประโยชนของการจั
ดการความรู้
์
ช่วยเก็บรักษาความรูให
้ ้ควบคูกั
่ บองคการตลอดไป
์
ช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ การให้บริการ
ช่วยปรับปรุงประสิ ทธิภาพ
เสริมสรางนวั
ตกรรมใหม่
้
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แสดงความคิดเห็ นและแลกเปลีย
่ นความรูส
้ ่ งผลให้
บุคลากรมีคุณภาพเพิม
่ ขึน
้
ช่วยให้องคการมี
ความพรอมในการปรั
บตัว
้
์
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
รูปแบบของการจัดการความรู้
1. เป็ นการจัดการเปลีย
่ นแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior
Management)
สรางวั
้ ตอการแลกเปลี
ย
่ นและแบงปั
้ ฒนธรรมทีเ่ อือ
่
่ งความรูซึ
้ ง่ การ
แลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม
จะตองได
รั
อของบุคลากรทุก
้
้ บการสนับสนุ นจากผู้บริหารและความรวมมื
่
ระดับ
2. การสื่ อสาร (Communication)
องคการต
องมี
การวางแผนอยางเป็
นระบบ โดยคานึงถึงเนื้อหา
้
่
์
กลุมเป
่ ้ าหมายหรือช่องทางในการสื่ อสาร
3. กระบวนการและเครือ
่ งมือ (Process and Tools)
มีกระบวนการและเครือ
่ งมือทีเ่ หมาสมให้เกิดการแลกเปลีย
่ นความรู้ใน
องคการ
์
Introduction to ICT in KM
4. เรียนรู01:
้ (Learning)
กระบวนการของการจัดการ
Knowledge Management
ความรู้
ACTIVITIES
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Management Activities
The main activities of knowledge
management:
1. Knowledge Creation or Knowledge
Generation
2. Knowledge Codification
3. Knowledge Distribution
4. Knowledge
Utilization
01: Introduction to ICT in KM
Achara Khamaksorn : June 2011
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Creation
Knowledge Creation process
by Nonaka
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Codification
(การประมวลความรู้)
กาหนดขอบเขตและเนื้อหาของความรูที
้ ่
ตองการประมวล
้
กาหนดแหลงที
่ าของความรู้
่ ม
Introduction
in KM
ระบุวธ
ิ ก
ี าร เครือ
่ งมื01:
อในการเข
และดึ
ง
้าถึงto ICT
Achara Khamaksorn : June 2011
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Distribution
(การเผยแพรความรู
)
่
้
- จัดการและประสานงานระหวาง
่
ั งิ าน
ผู้ปฏิบต
ทีเ่ กีย
่ วกับการจัดการความรู้
- เชือ
่ มโยงงานของผู้ปฏิบต
ั งิ านดานความรู
้
้
ทุกระดับ
- เชือ
่ มโยงองคกรกั
องคกรภายนอก
to ICT in KM
์ 01: บIntroduction
์
Achara Khamaksorn : June 2011
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Distribution
IT and Knowledge
Representation
Increase ability of sharing
(เพิม
่ ความสามารถในการใช้งานรวมกั
น)
่
Maintain quality of knowledge
(รักษาคุณภาพของความรู)้
Simplify the complexity of knowledge
(ลดความซับซ
)้ in KM
้อนของความรู
01:
Introduction to ICT
Achara Khamaksorn : June 2011
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Distribution
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Utilization
(การใช้ความรู)้
Storing is preserving the knowledge in the right format for
reuse.
(การจัดเก็บรักษาความรูในรู
ปแบบทีเ่ หมาะสมสาหรับนามาใช้ใหม)่
้
Retrieving is extracting knowledge from identified
knowledge storage.
(การเรียกคืนคือการสกัดความรูจากการจั
ดเก็บความรูที
้
้ ร่ ะบุ)
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Utilization
Storing
Knowledge
Storage
Retrieving
- Paper
- Database
- Image
- Video format
- Etc.
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Utilization
Example of information technology that support storing and
retrieving of knowledge.
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Utilization
Chatti
ng
essaging Service
Internet
Application
Meeting
FAX
Telepho
ne
01: Introduction to ICT in KM
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
ความแตกตางระหว
าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
่
่
และ การจั
การความรู
ประเด็น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัด
ดการความรู
้
้
มีทง้ั ความรูแบบชั
ดแจงและไม
ชั
ด
้
้
่
ประเภทความรู้
แจ้ง
- ผสมผสานวิธท
ี เี่ ป็ นทางการและ
ไมเป็
่ นทางการในกระบวนการ
-เน้นวิธก
ี ารทีเ่ ป็ นทางการ
วิธก
ี าร
จัดการความรู้
- เฉพาะเนื้อหาขอมู
ล
และ
้
- เน้นการสรางมู
ลคาเพิ
่ โดย
้
่ ม
เผยแพร่
สารสนเทศ
การกลัย
่ กริงตีความ และ
สั งเคราะหสารสนเทศ
์
สนับสนุ นการสรางสิ
่
้ ่ งแวดลอมที
้
สนับสนุ นการปฏิบต
ั งิ าน
เอือ
้ ตอการสร
าง
การประมวล
ประโยชน์
่
้
การใช้ และการเผยแพรความรู
่
้
การลงทุนดานเทคโนโลยี
้
บทบาทของ
เน้นการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศปานกลาง สรางดุ
ลย
้
้
ภาพระหวางเทคโนโลยี
เทคโนโลยี สารสนเทศมากและเน้นเทคนิคใน
่
การรวบรวมและประมวลผล
สารสนเทศและบริ
บททางสั
งคม2011
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
สารสนเทศ
01:
Introduction
ICT
in
เน้นเรืand
อ
่ งการน
าไปใช
Knowledge Management Program, College of Arts, Media
Technology,
Chiangmai
University
้ประโยชน
์
เน้นความรูแบบชั
ดแจง้
้
Knowledge Management Activities
Knowledge Mapping
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Distribution
What is KNOWLEDGE MAPPING?
Knowledge Mapping (การทาแผนทีค
่ วามรู)้
คือ กระบวนการในแสดงความรูที
้ อยางเป็
นแบบแผน
้ เ่ กิดขึน
่
โดยส่วนใหญจะมี
ลก
ั ษณะเป็ น วงกลม วงรี หรือสี่ เหลีย
่ ม
่
มีความสั มพันธกั
์ น
มีความสั มพันธกั
์ นแบบ 1 หรือ 2 ทิศทาง
หัวลูกศรทาให้ทราบวาต
านในทิ
ศทางใด
่ องอ
้
่
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
KNOWLEDGE MAPPING
Knowledge Distribution
แ ผ น ที่ ค ว า ม รู้ ท า ง า น อ ย่ า ง ไ ร (How
Knowledge
Maps
Work)
1. แผนที่อ ธิบ ายผลของธุ
ร กิจ หรื
อ ปัญ หาที่เ กิด ขึ้น (The
map
depicts visually the business issue or problem at hand)
2. มีก ารตั้ง ค าถามให้ กับ กลุ่มที่ม ีก ารอภิป รายกัน เพื่อ สร้ างการแบ่งบัน
ความรู้ (Pace of the group’s collaborative discussions guided by
questions to create shared knowledge)
3. ข้อเท็จจริงแสดงถึงกลุมความเป็
นจริงของปัญหา (Facts presented
่
to the group to focus on realities of the problem)
4. ธรรมชาติของการอภิปรายของคนทีม
่ ต
ี าแหน่งเทากั
่ นควรจะต้องเปิ ดเผย
, ทาให้สะดวกโดยครูฝึก (Nature of the collaborative discussion
among peers should be an open environment, facilitated by a
coach)
5. กิจกรรมทีต
่ ามมาถูกตรวจสอบ, และไดผลสรุ
ปออกมา (Post session
้
follow-up activities are reviewed,
and
conclusions
drawn)
Acharaare
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
to
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
KNOWLEDGE MAPPING
Knowledge Distribution
แผนทีค
่ วามรู้
1. เป็ นการแสดงของความรู้, ไมใช
่ ่ ทีเ่ ก็บ (Visual representation of
knowledge, not a repository)
2. เพือ
่ บงชี
้ งึ ความสามารถ และ เติมเต็มช่องวาง
(Identify strengths
่ ถ
่
to exploit and missing knowledge gaps to fill)
3. สามารถประยุกตใช
์ ้ ในการตัดความรู้ (Can
Knowledge Capture)
be
applied
in
4. ไดเรคทอรีต
่ รงไปข้างหน้า ซึ่งผู้คนให้ทีซ
่ ึ่งเขาสามารถค้นพบความ
ชานาญจานวนหนึ่ง (A straightforward directory that points people to
where they can find certain expertise)
5. ตัดทัง้ ความรู้ทีช
่ ด
ั เจน และ ความรู้ทีอ
่ ยูในตั
วคนในเอกสาร
่
Achara to
Khamaksorn
: และใน
JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Distribution
Tools for KNOWLEDGE MAPPING
Cluster Map and Webs
Mind Maps®
Computer-Generated Associative Networks
Concept Circle Diagrams
Concept Maps
Semantic Networks
Conceptual Graphs
Visual Thinking Networking
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Mind Maps®
Similar to cluster maps and webs, but they have been developed
and promoted independently by Tony Buzon.
Mind Map หรือ แผนทีค
่ วามคิด
เป็ นวิธก
ี ารบันทึกความคิดเพือ
่ ให้เห็ นภาพ
ของความคิดทีห
่ ลากหลาย
มุมมองทีก
่ วาง
และทีช
่ ด
ั เจน
โดยยังไมจั
้
่ ดระบบระเบียบความคิดใดๆ
ทัง้ สิ้ น เป็ นการเขียนตามความคิดทีเ่ กิดขึน
้ ขณะนั้น การเขียนมีลก
ั ษณะ
เหมือนตนไม
สาขาออกไปเรือ
่ ยๆ
ทาให้สมองไดคิ
้
้แตกกิง่ กาน
้
้ ดได้
ทางานตามธรรมชาติอยางและมี
การจินตนาการกวางไกล
่
้
แผนทีค
่ วามคิด
ยังเป็ นวิธก
ี ารหนึ่งทีใ่ ช้ในการบันทึกความคิดของการ
อภิปรายกลุมหรื
อการระดมความคิด
โดยให้สมาชิกทุกคนเสนอความ
่
คิดเห็น และวิทยากรจะทาการจดบันทึกดวยค
าสั้ นๆ คาโตๆ ให้ทุกคน
้
Khamaksorn
: JuneKM
2011
มองเห็น พรอมทั
ง้ โยงเขาหากิ
ง่ กานที
เ่ Introduction
กีย
่ วของกั
น Achara
เพือ
่ to
รวบรวมความคิ
ด
01:
ICT
in
้ Knowledge
้
้
้
Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time
Management7:Project Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human
Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management
12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope
Management 6:Project Time Management7:Project Cost Management8:Project Quality
Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication
Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project
Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project
Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management
10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement
Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time
Management7:Project Cost Management 8:Project Quality Management 9:Project Human
Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management
12:Project Procurement Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope
Management 6:Project Time Management 7:Project Cost Management 8:Project Quality
Management 9:Project Human Resource Management 10:Project Communication
Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement Management 4:Project
Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time Management7:Project
Cost Management8:Project Quality Management 9:Project Human Resource Management
10:Project Communication Management 11:Project Risk Management 12:Project Procurement
Management 4:Project Integration Management 5:Project Scope Management 6:Project Time
Management7:Project Cost Management 8:Project Quality Management 9:Project Human
Resource Management 10:Project Communication Management 11:Project Risk Management
Achara 5:Project
Khamaksorn
: JuneKM
2011
12:Project Procurement Management 4:Project
Integration
Management
Scope
01:
Introduction
to
ICT
in
What
is
Mind Map ?
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
ความเป็ นมาของ MIND MAP
แผนที่ความคิด เป็ นการนาเอาทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นายธัญญา
ผลอนันต์ เป็ นผู น้ าความคิดและวิธกี ารเขียนแผนทีค่ วามคิดเข้ามาใช้ และเผยแพร่ในประเทศไทย ผู ค้ ดิ
ริเริม่ คือ โทนี บูซาน (Tony Buzan) ชาวอังกฤษ เป็ นผู น้ าเอาความรู้เรือ่ งสมองมาปรับใช้
เพือ่ การเรียนรู้ของเขา โดยพัฒนาการจากการจดบันทึกแบบเดิมทีเ่ ป็ นตัวอักษร เป็ นบรรทัดๆ เป็ น
แถวๆ ใช้ปากกาหรือดินสอในการจดบันทึก เปลีย่ นมาเป็ นบันทึกด้วยคา ภาพ สัญลักษณ์ แบบแผ่
รัศมี ออกรอบ ๆ ศูนย์กลางเหมือนการแตกแขนงของกิง่ ไม้ โดยใช้สสี นั การเขียนแผนทีค่ วามคิด
ของโทนี บูซาน เป็ นการบันทึกในทุกๆเรือ่ ง ทัง้ ชีวติ จริงส่วนตัวและการงาน เช่น การวางแผน การ
ตัดสินใจ การช่วยจา การแก้ปญั หา การนาเสนอและการเขียนหนังสือ เป็ นต้น การบันทึกแบบนีเ้ ป็ น
การใช้ทกั ษะการทางานร่วมกันของสมองทัง้ สองซีก คือ ซีกซ้าย วิเคราะห์ คา ภาษา สัญลักษณ์
ระบบ ลาดับ ความเป็ นเหตุเป็ นผล ส่วนสมองซีกขวาจะทาหน้าทีส่ งั เคราะห์คดิ สร้างสรรค์
จินตนาการ ความงาม ศิลปะ จังหวะ
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
ความเป็ นมาของ MIND MAP
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
ความเป็ นมาของ MIND MAP
Creative :
Order
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
2.
หลักการเขียน MIND MAP
ใช้กระดาษแผ่นเดียว
การเขียนใช้สีสันหลากหลาย
ใช้โครงสร้างตามธรรมชาติท่ีแผ่กระจายออกมาจุดศูนย์ กลาง
ใช้เส้นโยง มีเครื่องหมาย สัญลักษณ์และรูปภาพที่ผสมผสานร่วมกัน
อย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับการทางานตามธรรมชาติของสมอง
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
3.
วิธีการเขียน MIND MAP
1. เตรียมกระดาษเปล่าทีไ่ ม่มเี ส้นบรรทัดและวางกระดาษภาพแนวนอน
2. วาดภาพสี หรือ เขียนคา หรือ ข้อความทีส่ อื่ หรือ แสดงถึงเรือ่ งจะทา Mind Map
กลางหน้ากระดาษ โดยใช้สอี ย่างน้อย 3 สี และต้องไม่ตกี รอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต
3. คิดถึงหัวเรือ่ งสาคัญทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของเรือ่ งทีท่ า Mind Map โดยให้เขียนเป็ นคา
ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นหน่วยหรือเป็ นคาสาคัญ (Key Word) สัน้ ๆ ทีม่ คี วามหมายบนเส้น
ซึง่ เส้นแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจากศูนย์กลางไม่ควรเกิน 8 กิง่
4. แตกความคิดของหัวเรือ่ งสาคัญแต่ละเรือ่ งในข้อ 3 ออกเป็ นกิง่ ๆ หลายกิง่
โดยเขียนคาหรือวลีบนเส้นทีแ่ ตกออกไป ลักษณะของกิง่ ควรเอนไม่เกิน 60 องศา
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
3.
วิธีการเขียน MIND MAP
5. แตกความคิดรองลงไปทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของแต่ละกิง่ ในข้อ 4 โดยเขียนคาหรือวลีเส้นทีแ่ ตก
ออกไป ซึง่ สามารถแตกความคิดออกไปเรือ่ ยๆ
6. การเขียนคา ควรเขียนด้วยคาทีเ่ ป็ นคาสาคัญ (Key Word) หรือคาหลัก
หรือเป็ นวลีทมี่ คี วามหมายชัดเจน
7. คา วลี สัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดทีต่ ้องการเน้น อาจใช้วธิ กี ารทาให้เด่น
เช่น การล้อมกรอบหรือใส่กล่อง เป็ นต้น
8. ตกแต่ง Mind Map ทีเ่ ขียนด้วยความสนุกสนานทัง้ ภาพและแนวคิดทีเ่ ชือ่ มโยงต่อกัน
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
ข้อดีของการเขียน MIND MAP
ทาให้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ ของหัวข้อใหญ่ หรือขอบเขตของเรื่อง
ทาให้สามารถวางแผนเส้นทางหรือตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพราะรู้ว่าตรงไหน
กาลังจะไปไหนหรือผ่านอะไรบ้าง
สามารถรวบรวมข้อมูลจานวนมากลงไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกัน
กระตุ้นให้คิดแก้ไขปัญหา โดยเปิ ดโอกาสให้มองเห็นวิธีใหม่ ๆ
ที่สร้างสรรค์
สร้างความเพลิดเพลินในการอ่ านและง่ายต่อการจดจา
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
5.
การประยุกต์ใช้การเขียนแผนที่ความคิดในงาน
1.ใช้เป็ นเครือ่ งมือช่วยในการเรียนรู้ การเรียนหนังสือ เพือ่ การจดบันทึก
แล้วนากลับมาทบทวนเพือ่ สอบ
2.ช่วยในการคิดและมองภาพรวมของเรือ่ งราวหรือปัญหา
ทีเ่ รากาลังเผชิญเพือ่ ให้เห็นองค์รวมแห่งปัญญาทีแ่ ท้จริง
3.การจับจ้องทีป่ ระเด็นทีเ่ ราสนใจเพือ่ การใช้ทกั ษะเชิงการวิพากษ์
4.ช่วยในการจาข้อมูลข่าวสาร
5.การจัดการงานทีท่ าด้วยความสะดวก เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสามารถ
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
5.
การประยุกต์ใช้การเขียนแผนที่ความคิดในงาน
6.การวางแผนในการนาเสนอหรือการเตรียมการเพือ่ การ
นาเสนออย่างมืออาชีพ น่าติดตาม มีชวี ติ ชีวา
7.การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย Mind Map?
8.การวางแผนทีม่ ปี ระสิทธิภาพบนกระดาษเพียงไม่กหี่ น้า
รวมทัง้ สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
9.การวางแผนการประชุมเริม่ จากกาหนดการ การนาการ
ประชุม ใช้เวลาให้สนั้ เข้าเสร็จสิน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
ตัวอย่างการเขียน MIND MAP
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Computer-Generated
Associative Networks
(cont.)
Knowledge Management)
One approach for assessing how people think about a topic is to
ask them to generate relatedness rating for paring of concept.
(วิธก
ี ารหนึ่ งในการประเมินวาผู
่ วกับหัวข้อทีจ
่ ะถามพวกเขา เพือ
่ สร้างการให้
่ ้คนคิดเกีย
คะแนนสาหรับการเชือ
่ มโยงความสั มพันธของแนวคิ
ด)
์
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Concept Circle Diagrams
Concept Circle Diagrams(CCDs): Help students to understand
inclusive/exclusive relations among elements and categories.
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Concept Maps
The most widely used method of knowledge representation in
science education in the US. Concept Mapping is a useful tool for
curriculum analysis and planning.
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Visual Thinking Networking
Incorporates many of the feature of Mind Mapping including;
Color Shapes Graphics and Playfulness
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Mapping
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
หลักการพืน
้ ฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ในการจัดการความรู้
(Introduction for Applications of Information and Communication Technology in
Knowledge Management)
Knowledge Mapping
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
Assignment
#
2
ใหนักศึ กษานาเสนอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
้
้
การสื่ อสาร (ICT) ในองคกรที
่
์
ทานปฏิ
บต
ั งิ าน โดยให้นาเสนอในดานของ
่
้
1. Software หรือ Program ทีท
่ านใช
ั งิ าน (วามี
่
้ในการปฏิบต
่
อะไรบ้าง?)
2. แตละ
Software หรือ Program ทีท
่ านใช
ั งิ าน
่
่
้ในการปฏิบต
(ท าหน้ าที่อ ะไร และมีบ ทบาทต่ อการปฏิบ ัต ิง านของท่ าน
อยางไร?
โดยนาเสนอในด้านของประโยชน์ ข้อดี-ข้อเสี ย,
่
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ (ถ้ามี))
3. ให้นาเสนอ Assignment ในรูปแบบของ Mind Maps
4. Send
Mind
map
of
Paper
via
E-mail
[email protected]
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
Assignment # 3
ให้นักศึ กษานาเสนอขาวสารและข
อมู
่ ่ าสนใจใน
่
้ ลทีน
แวดวง ICT
สั ปดาหละ
2 คนๆ 2 ขาว
พร้อมทัง้ แสดงแหลงที
่ า
์
่
่ ม
โดยการนาเสนอลงใน
Face book Group KM
CAMT
Achara to
Khamaksorn
: JuneKM
2011
01:
Introduction
ICT
in
Knowledge Management Program, College of Arts, Media and Technology, Chiangmai University
Assignment
#
4
ใหนักศึ กษาแบงกลุม ออกเป็ น 2 กลุม
้
่ นาเสนอ
่
่
่ เพือ
ข้อมูลพืน
้ ฐานทัว่ ไป การทางาน การใช้งาน
ความสาคัญ และอืน
่ ๆ รวมถึงดานความแตกต
าง
้
่
ระหวาง
่
Internet, Intranet and Extranet
โดยให้นาเสนอ Assignment ในรูปแบบของ Power Point
Presentation
Present on 24 June 2012
KM
CAMT.CMU
Thank You.
Download