เอกสาร

advertisement
Establishing a Culture of
Achievement:
Multiliteracies in the ELT Classroom
Session #2: 27 July 2012
Review of Session #1
• Introduction to Multiliteracies
• Expanded definition of
Multiliteracy and Multiliteracies
Homework from Session #1
• Information from your students.
• What social issues are important to
them?
• Which Multiliteracies are they
already using?
• Share at each site – and then reports
from each site.
Overview of Session #2
• Key Competencies from Thailand
Basic Education Core Curriculum
• Critical Reading
• Assessment in online work
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
Basic Education Core Curriculum B.E.2551
จุดหมาย (Goal)
เก่ง
Wisdom
ดี
Morality
มีสุข
Happiness
สมรรถนะสาคัญ
5 ประการ
5 Key
Competencies
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ
8 Desirable
Characteristics
สมรรถนะสาคัญ (Key Competencies)
ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Capacity )
การรับส่งสาร
(receipt & transmission of information )
การใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
(Linguistic ability and skills in expressing thought &
knowledge)
การเจรจาต่อรองเพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ง
(Negotiation for solving or reducing problems & conflict)
ความสามารถในการสื่อสาร (Cont.)
(Communication Capacity)
การเลือกรับ-ไม่รบั ข้อมูลด้วยหลักเหตุผล
(Ability to distinguish & choose information through proper
reasoning)
การเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
(Ability to choose efficient methods of communication)
ความสามารถในการคิด สูก่ ารสร้างองค์ความรู ้ / สารสนเทศ
(Thinking Capacity)
คิดวิเคราะห์
(Analytical thinking)
คิดสังเคราะห์ (Synthetic thinking)
คิดอย่างสร้างสรรค์ (Constructive thinking)
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
คิดเป็ นระบบ (Systematic thinking)
ความสามารถในการแก้ปัญหา
(Problem–Solving Capacity)
แก้ปัญหาบนพื้ นฐานของเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
(Elimination of problems based on reasoning, moral
principles and accurate information)
เข้าใจความสัมพันธ์ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
(Appreciation of relationships and changes in
various social situations)
ความสามารถในการแก้ปัญหา (Cont.)
(Problem–Solving Capacity)
แสวง / ประยุกต์ความรู ้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหา
(Ability to seek and apply knowledge to prevent and solve
problems)
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ คานึ งถึงผลกระทบ
(Ability for judicious decision-making)
ความสามารถในการใช้ชีวิต
(Capacity for Applying Life Skills )
เรียนรูต้ ลอดชีวติ
(life-long learning)
สร้างเสริมความสัมพันธ์อนั ดีในการอยูร่ ่วมกัน
(Social harmony through interpersonal relationships)
จัดการปั ญหา ความขัดแย้งอย่างเหมาะสม
(Elimination of conflicts through proper means)
ความสามารถในการใช้ชีวิต (Cont.)
(Capacity for Applying Life Skills )
ปรับตัวให้ทนั การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Ability for self-adjustment to keep pace with social and
environmental changes)
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(Capacity for avoiding undesirable behavior)
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
(Capacity for Technological Application)
เลือกและใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
(Ability to choose and apply different technologies)
มีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อ:
(Skills in application of technological processes for: )
- การเรียนรู ้ (Learning)
- การสื่อสาร (Communication)
- การทางาน (Working)
- การแก้ปัญหา (Problem-solving)
Inquiry Focus
Key Competencies from Thailand Basic
Education Core Curriculum
• Ajarn Cheleosri
• Multiliteracy is a part of the Thai
Basic Education Core Curriculum!
Critical Reading
• What is Critical Reading?
• Why is it important in the Online
Environment?
Developing Critical Reading Skills
• Critical Thinking (HOTS) Skills
• Applied to Reading Skills
• How is critical reading different from
simple reading?
Practice
• Obamacare
• Supreme Court Decision
• June 2012
• What do you already know about
this? Chat with a partner. Use
worksheet #1.
Reading from Bangkok Post
• Read
• Discuss with a partner
• What questions do you have about
the article?
• We will hear 1 or 2 questions from
each site.
• This is a practice in critical reading.
What does Critical Reading demand?
• Talk with a partner.
• Sharing from each site.
Five Myths about Obamacare
• Refer to Obamacare Worksheet
#2
Reflections and Feedback
• Any further thoughts on what Critical
Reading demands that we do?
• What implications does this have for
your work with Multiliteracy and
your students?
Assessment in Online Work
• What makes assessment difficult in
online work?
• Share with a partner
• Reflections from each site
Some issues. . .
•
•
•
•
Plagiarism
Sharing assignments/copying
Depth and perspective
Other “typical” issues with
assessment
Some resolutions
• Assignments are joint/shared and
submitted as a pair or group
• Students must submit web
resources; teachers check out the
resources and talk to students early
about possible plagiarism
Online Resources are Available
• http://www.plagiarismchecker.com/
Assignment for Session #5
• Send to Shei Sanchez:
[email protected]
• Examples of student work using
critical reading skills.
Thank you
• Next Session is Friday, August 10.
• See you then!
Download