Lietuvių šokiai

advertisement
 Aukstaitija
distinguished circles abundance.
Even the songs are turned into circles. They
are simple, two-piece, where the first go
round, and the second for sukamasi handy or
Plaited willow (ratcheting Cuckoo "," Growing
up in July), and sometimes in different ways
and mingled chain ("What's Garden").
 Aukštaitija
išsiskiria ratelių gausumu. Netgi
dainos yra virtusios rateliais. Jie nesudėtingi,
dviejų dalių, kur pirmoje einama ratu, o
antroje sukamasi už parankių ar pinamas
žilvitis („Skrenda gegutė“, „Augo liepa“),
kartais įvairiais būdais supinama grandinėlė
(„Kas darži“).
http://www.youtube.com/watch?v=_oxncALjFSU
 In
Suvalkija more linear Circles (Simas my
uncle), and playful, which is illustrated by
the text ("Sparrow chide Tupi) and
unsophisticated local origin of the dance Ciceliukė Marceliukė," Chan "," Pepper. "
 Suvalkijoje
daugiau linijinių ratelių („Simas
mano dėdė“) ir žaidybinių, kur iliustruojamas
tekstas („Tupi žvirblis pabaryje“) bei
neįmantrių vietinės kilmės šokių – „Ciceliukė
Marceliukė“, „Kubilas“, „Pipiras“.
http://www.youtube.com/watch?v=1qmdrqS7mSM
 Dzukija
rich ancient ritual choreography. It is
linked with the Christmas season and to
Wedding ceremonies (I Motul PASOK). There
is a beautiful dance - Melnyk,,, roll, "Tanco"
and non-indigenous "Karobuška, Čerkesas.
 Dzūkijoje
gausu senosios apeiginės
choreografijos. Ji siejasi su Kalėdų
laikotarpiu ir vestuvinėmis apeigomis („Aš
motulai pašoksiu“). Yra gražių šokių –
„Melnykas“, ,,Suktinukas“, „Tancius“ bei
nevietinės kilmės „Karobuška“, „Čerkesas“.
http://www.youtube.com/watch?v=cYSArWefQYM
 Most
keen on dancing and dancing mostly
created in Zemaitija. Here is more of a
dance that was not in other regions of the
shocks - marigold, Lestingis, Marcel,
Vajaunas, Germans, jonkelis, Uolinderis,
Sein, Galiopas, Grečenikė "and others.
 Labiausiai
mėgta šokti ir daugiausiai šokių
sukurta Žemaitijoje. Čia daugiau tokių šokių,
kurie nebuvo šokami kituose regionuose –
„Lakišius“, „Lestingis“, „Marcelė“,
„Vajaunas“, „Vokietuks“, „Jonkelis“,
„Uolinderis“, „Šeinas“, „Galiopas“,
„Grečenikė“ ir kiti.
http://www.youtube.com/watch?v=3vpY52N4acI
Greta Jankuvienė
Lolita Skumbinienė
Jolanta Grinkienė
Download