See changes - World Archery Rulebook

advertisement
Bok 5
Diverse ronder
Page ㄀ ⼀‴
Version of 2013-07-01
Kapitel 33
Diverse ronder
Version of 2014-04-01
Kapitel 34
Diverse ronder
34.5. Flightrond
Målsättningen för flightskytte är att skjuta pilar så långt som möjligt med olika bågutrustningar
34.5.7. Skyttarnas utrustning
Dessa regler fastställer den typ av utrustning skyttarna får använda när de tävlar enligt World Archerys regler.
Om en skytt har utrustning som inte kontrollerats av domare, är det skyttens skyldighet att visa upp den för domarna innan den
används.
Varje skytt som använder utrustning som strider mot World Archerys regler kan få sitt resultat diskvalificerat.
Version of 2013-07-01
34.5.7.1. Recurvebåge:
Vilken bågtyp som helst får användas förutsatt att den överensstämmer med det vedertagna och accepterade begreppet
båge såsom den används i tavelbågskytte och förutsatt att den uppfyller längdkravet i tionde punkten nedan.
Bågen skall uppfylla kraven i Regel 11.1. i Bok 3;
Längden på bågens handtagssektion skall inte överstiga 26 tum.
Justeringsmekanismer för tiller och bågstyrka skall plomberas av arrangören vid kontrollen av bågen. Att bryta
plomberingen utan att meddela arrangören skall leda till diskvalificering. Skulle plomberingen råka brytas av misstag
skall bågen kontrolleras igen innan den används.
Båge av genomskjutningstyp är inte tillåten.
Överdrag eller handtag utbyggda framåt är inte tillåtna.
Skyttarna skall använda sina egna kommersiellt tillgängliga tavelskyttepilar och –spetsar med normal pillängd, och en
normal tab eller skjuthandske.
Spetsar med stor diameter (jaktspetsar mm.) är inte tillåtet.
Maximala bågstyrkan för alla klasser skall vara 15.88kg (35lbs); eller 22.7kg (50lbs);
Minimilängden för en recurvebåge som används i flightskytte skall vara 64 tum för alla klasser. Mätmetoden framgår
nedan:
Mätningen sker längs den osträngade bågens insida mellan två punkter som motsvarar strängnockarna på lemmens baksida.
Måttbandet (av stål) skall följa lemmens kontur, men inte konturen vid handtaget. Toleransen vid mätningen är en tum.
Version of 2014-04-01
34.5.7.1. Target Bow Recurve Division.
A bow of any type may be used provided it subscribes to the accepted principle and meaning of the word bow as used
in target archery and provided that the bow conforms to bullet 10 below;
Bows shall conform to Regel 11.1. i Bok 3;
The maximum handle riser length of the Recurve Target Flight Bow shall not exceed 26 inches;
Variable tillering adjustment mechanisms shall be sealed by the contest board at the time of qualifying. Breakage of
this seal without notifying the contest board shall constitute disqualification. Bows may be re-qualified prior to shooting
should this seal be accidentally broken;
Keyhole bows are not allowed;
Forward handles and overdraws are not allowed;
Athletes shall use their own commercially available standard length target arrows, points and normal tab or shooting
glove;
Page ㈀ ⼀‴
Broad head, edged, bodkin, silver spoon and other large diameter piles are not allowed;
Bow weights for Women, Men and Juniors shall be: 15.88kg (35lbs); 22.7kg (50lbs);
The minimum length of a Target Bow being used in Target Bow Flight Classes shall be 64 inches for Men and 64
inches for Women, and Juniors. The method of measurement is shown below:
Target bows shall be measured on the belly of the unstrung bow. A steel tape shall follow the curvature of the bow at the
tips, measured straight across from imaginary lines intersecting the nock grooves on the back. The steel tape shall not follow
the curvature at the handle riser. A one inch bow length measurement tolerance shall be allowed for Recurve Target Flight
Bows.
Version of 2013-07-01
34.5.7.6. Compoundbåge:
En compoundbåge enligt Regel 11.2. i Bok 3;
Överdrag är inte tillåtet förutom 6 cm (2 3/8 tum) till tryckpunkt eller pilhylla. Se Regel 11.2.1. i Bok 3.
Kommersiellt tillgängliga tavelskyttepilar och –spetsar skall användas, utan restriktioner på fjädringen.
Frambyggda handtag är inte tillåtna
Genomskjutningsbågar är tillåtna.
Mekanisk draghjälp är inte tillåtet. Mekaniska releaseanordningar är tillåtna. Tillbehör eller fastspänningar ovanför
handleden men nedanför armbågen är tillåtna.
Bågstyrkan för alla klasser skall vara: 45lbs (20.4kg); 60 lbs (27.2kg)
Version of 2014-04-01
34.5.7.6. Compound Target Bow Division.
A Compound Bow that shall conform to Regel 11.2. i Bok 3;
Overdraws are not allowed with the exception of the 6cm (2-3/8 in.) allowed in pressure point (rest) (see Regel 11.2.1.
i Bok 3);
Commercially available standard target arrows and points only are allowed without restriction in vane selection;
Forward handles are not permitted;
Keyhole bows are permitted;
Mechanical drawing aids are illegal. Mechanical release aids are permitted. Attachments or anchors above the wrist
but below the elbow are permitted;
Bow weights for Men, Women and Juniors shall be: 45lbs (20.4kg); 60 lbs (27.2kg).
Page ㌀ ⼀‴
Version of 2013-07-01
Kapitel 34
Skidbågskytte
Version of 2014-04-01
Kapitel 35
Skidbågskytte
Page 㐀 ⼀‴
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Related flashcards
Create Flashcards