Ledighet / Leave of Absence

advertisement
2013-10-08
Till föräldrar och vårdnadshavare för elever i grundskolans
högstadium samt gymnasiet
To parents and guardians of students in GS 7-9 and High School
Ledigheter under pågående läsår
Skolan får under läsåret in ett antal ansökningar om ledighet från studierna p g a
olika skäl. En elev kan beviljas ledigt från undervisningen endast vid synnerliga
skäl, se nedan, och endast i undantagsfall.
För att tydliggöra vad som gäller följer ett utdrag ur Skolverkets Anvisningar
gällande frånvaro och ledighet.
Leave of absence from school during an ongoing academic year
For various reasons, the School receives a number of applications each academic
year for leave of absence from studies. A student may only be granted leave of
absence from tuition for specific reasons (see below) and only in exceptional
cases. In order to clarify the applicable rules, an extract of the directions of the
Swedish National Agency for Education (Skolverket) regarding absenteeism and
leave is set forth below.
Elever i grundskolan
Elever i grundskolan har skolplikt och skall delta i den verksamhet som anordnas
för att ge den avsedda utbildningen om inte eleven har giltiga skäl att utebli.
Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet.
Students attending compulsory school (GS 7-9)
Students within GS 7-9 are subject to compulsory attendance and shall take part
in the activities organised and arranged to provide the intended tuition, unless the
student has a valid reason to be absent. Valid reasons are, for example, sickness
or authorised absence.
Elever på gymnasiet
Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform skall elever i gymnasieskolan
delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om
inte eleven har giltigt skäl att utebli. Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis
sjukdom eller beviljad ledighet.
Students attending High School
Even if High School is a voluntary form of schooling, students attending High
School shall nonetheless take part in the activities organised and arranged to
provide the intended tuition, unless the student has a valid reason to be absent.
Valid reasons are, for example, sickness or authorised absence.
Rektor får bevilja ledighet
I grundskolan och gymnasiet får rektorn bevilja en elev kortare ledighet för
enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
Grennaskolan Riksinternat
Borgmästargården, Box 95, SE-563 22 Gränna, Sweden.
Tel +46 (0)390-332 00, fax +46 (0)390-332 01.
info@grennaskolan.se. www.grennaskolan.se. Bankgiro 633-5699.
Ett beslut om ledighet skall grundas på en samlad bedömning av elevens
situation, t ex frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika
sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är
för eleven.
Enskild angelägenhet kan t ex vara en resa vid ett enstaka tillfälle i samband med
en familjehögtid eller religiösa högtider.
The Principal may grant leave of absence
Within GS 7-9 and High School, the Principal may grant a student short periods
of absence in individual and personal circumstances. A longer period of absence
may be granted should exceptional circumstances prevail.
A decision regarding absence shall be based on an overall appraisal of the
student's situation, such as the length of absence, the student's study
performance, the possibility in various ways of compensating the lost tuition, as
well as how important the leave of absence is for the student. Special
circumstances could, for example, be the need to travel upon a specific occasion
in conjunction with an important family event or religious festival.
Det är rektor som beslutar om ledighet mer än tre dagar i sträck och det är rektor
som avgör i varje enskilt fall om ledigheten kan beviljas eller inte.
Absence of more than three consecutive days shall be granted by the Principal,
and the Principal shall determine in each individual case whether leave of absence
may be granted or not.
Skolk - gymnasieelever
All otillåten frånvaro räknas som skolk. Skolan är skyldig att rapportera till CSN
om eleven skolkar mer än några enstaka timmar under en månad och om det sker
vid upprepade tillfällen. Detsamma gäller om eleven exempelvis reser bort på
semester utan att skolan godkänt det.
Efter anmälan från skolan stoppar CSN utbetalningen av studiebidraget och
prövar om eleven fått för mycket pengar. Eventuellt kan eleven bli
återbetalningsskyldig.
Truancy/hooky – High School students
All unauthorised absenteeism shall be considered as truancy/hooky. The School
is obliged to report to the Swedish National Board of Student Aid (CSN) should
a student play truant/hooky more than just a few hours during one month, and if
such occurs upon repeated occasions. The same shall apply should a student, for
example, go on vacation without being authorised by the School to do so.
Further to notification by the School, CSN will cease payment of the related
study grant and verify whether the student has received too much money. The
student could possibly be liable to make a refund.
Skolk – grundskoleelever
Eleven har skolplikt och närvaroplikt och skolan har tillsammans med
vårdnadshavarna en skyldighet att tillse att skolplikten fullgörs. Om en elev
uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens
vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.
Grennaskolan Riksinternat
Borgmästargården, Box 95, SE-563 22 Gränna, Sweden.
Tel +46 (0)390-332 00, fax +46 (0)390-332 01.
info@grennaskolan.se. www.grennaskolan.se. Bankgiro 633-5699.
Vid upprepad otillåten frånvaro kopplas skolans elevhälsovårdsteam in och en
åtgärdsplan upprättas som ett första steg.
Truancy/hooky – GS 7-9 students
GS 7-9 students are subject to compulsory schooling and have an obligation to
be present, while the School has an obligation together with the parents or
guardian to ensure that such be fulfilled. Should a student be absent from
compulsory school activities, the Principal shall ensure that the student's parents
or guardian be informed of such on the same day as the student was absent.
Upon repeated unauthorised absenteeism, the School's student healthcare team
shall be consulted, and an action plan prepared as an initial step.
Gränna 2013-10-08
Jessika Humphreys, rektor
Gränna, 8 October 2013
Jessika Humphreys, Principal
Grennaskolan Riksinternat
Borgmästargården, Box 95, SE-563 22 Gränna, Sweden.
Tel +46 (0)390-332 00, fax +46 (0)390-332 01.
info@grennaskolan.se. www.grennaskolan.se. Bankgiro 633-5699.
Download