Ang Sinaunang Kabihasnan ng Mundo Fertil

advertisement
Sinaunang Kabihasnang Asyano sa
Fertile Crescent
1. Fertile Crescent
Ang Fertile Crescent ay tumutukoy sa nakalatag na matabang lupain sa
pagitan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates na sinasabing tunay na pinagmulan ng
sibilisasyon. Ito ay nakalatag ng paarko mula sa Persian Gulf hanggang sa
Mediterranean Sea. Sakop ng lupaing ito ang Israel, Lebanon, Jordan, Syria at Iraq.
Ang Mesopotamia o lupain sa pagitan ng dalawang ilog ay naging lundayan ng
mga sinaunang kabihasnan ng mga Sumerian, Akkadian, Babylonian at Assyrian.
Sa ngayon, ang kabuuan ng ilog lambak ay bahagi na ng Iraq. Fertile Crescent ay
may walong kabihasnan na unang nagtayo ng panahanan sa Mesopotamia.
2. Mga bansang bumubuo sa Fertile Cresecent:





Syria, Kabisera: Damascus
Jordan, Kabisera: Amman
Lebanon, Kabisera: Beirut
Israel, Kabisera: Jerusalem
Iraq, Kabisera: Baghdad
3. Bumuo o gumuhit ng isang dayagram na nagpapakita sa paglinang ng mga
sinaunang kabihasnan sa Fertile Crescent alinsunod sa hugis nito. At ang
paglalarawan sa mga ito.
Mga
Kabihasnan
Sistemang Pampulitika
at Ekonomiya
Sistemang
Panrelihiyon
Sistemang
Panlipunan
Mga Ambag/
Kontribusyon
Kabihasnang
Sumer
- Ilan sa mga lungsod na
lumitaw sa Sumer ay ang Ur,
Uruk, Eridu, Lagash, Nippur
at Kish
- pagtatanim, pangangalakal,
pangangaso at pag- aalag ng
mga hayo ang pangunahing
hanapbuhay ng mga Sumerian
- Ang
pinakamalaking
gusali sa Sumer
ay ang temple na
tinatawag na
Ziggurat.
Pinamumunuan
ng mga haring
pari ang lungsod
na ito.
- Matataas ang
tingin sa mga
pinunong hari
kasunod nito ang
mga
mangangalakal,
artisano at mga
scribe at panghuli
ang mga alipin at
magsasaka.
- Sistemang pagsulat na
tinatawag na Cuneiform
- Epic of Gilgamesh
- Araro at gulong
- Mga palayok
- Perang pilak
- Lunar calendar
- Decimal system
- Cacao
- Luwad
Kabihasnang
Indus
-Sinasabing ang mga
Dravidians ang bumuo sa
kabihasnang Indus
- May dalawang lungsod
ang umusbong ditto, ang
Harappa at Mohenjo Daro
- Pagsasaka ang
ikinabubuhay ng mga tao
ditto
- Natuto rin silang
makipag- kalakan sa mga
karatig lungsod
- Sinasamba ng
mga Dravidians
ang maramiing
Diyos na
sumisimbolo sa
pwersa ng
kalikasan.
- pinamumunuan
ang kabihasnang
ito ng mga haring
pari
- pictogram, bronse, pilak,
tanso, ivory, bulak, shell,
pearl, Urban Planning, (Grid
Pattern), Sewerage System,
Decimal System, Vedas,
Sanskrit, Mahabharata,
Ramayana, Panchatantra,
Arthashastra, Arkitektura,
Astronomiya, paggawa ng
mga barko, drainage system,
Bhagavad Gita, Surgery,
Amputation, konsepto ng zero
Kabihasnang
Shang
- Ang Lungshan ang naging
transkripsyon sa
kabihasnang Shang
- pagtatanim ang
pangunahing hanapbuhay
ng mga tao dito
- Sinasamba ng
mga tao ang
langit upang
magkaroon ng
magandang
panahon at mga
pananim
- Sinasamba rin
nila ang kanilang
mga ninuno na
tinatawag ring
pagsamba sa
kaluluwa
- Nagtatamasa
ang mga
aristokrato ng
karangyaan
samantalang
namumuhay na
parang aso ang
mga alipin
- Oracle bones
- Calligraphy
- paggamit ng bronse sa
paggawa ng sandata
- Sistema ng irigasyon at
pagkontrol sa pagbaha
- paggamit ng ararong bato,
pala at karet
- Lunar calendar
- paggamit ng gulong
- Sistemang decimal
- paghuhula at pakikipagusap sa mga espirito.
4. Ano ang pinakamahalagang bagay na natamo sa pag- aaral sa mga ito?
Ang pinakamahalagang bagay na natamo sa pag- aaral nito ay ang
pagkakakilanlan ng mga bagay bagay o pag- usbong at pag- unlad ng kabihasnang
Asyano. Sa pag- aaral nito, mas mauunawaan natin at mas malilinang ang ating
mga kaisipan patungkol sa pag- usbong ng sinaunang kabihasnan
PROYEKTO
SA
ARALING
PANLIPUNAN
Ipinasa ni:
Aaron Bryan L. Abello
Ipinasa kina:
1.
2.
3.
Nj Gallardez
Melwin L. Tansioco
John Ezekiel N. Orozco
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards