R1 3 Obraz Ziemi na mapie

advertisement
I. Podstawy geografii. Rozdział dodatkowy
3. Obraz Ziemi na mapie
1. Porównaj podane skale liczbowe. Wstaw we właściwe miejsca znaki ˂ lub ˃.
A. 1:40 000
B. 1:500 000
C. 1:75 000
D. 1:20 000 000
…..
…..
…..
…..
1:4 000 000
1:1 000 000
1:10 000
1:2 500 000
2. Długość rzeki Orinoko w terenie to 2740 km. Oblicz, ile wynosi długość sygnatury tej rzeki
na mapie sporządzonej w skali 1:40 000 000. Wynik podaj w centymetrach.
Obliczenia:
Odpowiedź:
____________________________________________________________________________
3. Na mapach wykonanych w trzech różnych skalach przedstawiono okolice Lublina.
I.
II.
III.
W każdym wierszu tabeli podkreśl właściwe dokończenie zdania.
Najmniejszy obszar przedstawiono na mapie oznaczonej numerem
Najwięcej szczegółów przedstawiono na mapie oznaczonej numerem
W największej skali wykonano mapę oznaczoną numerem
I.
II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.
4. Na podstawie mapy poziomicowej wykonaj polecenia.
a) Przedstaw podziałkę liniową w postaci skali liczbowej i mianowanej.
Skala liczbowa: __________________ Skala mianowana: __________________
b) Oblicz odległość w terenie w linii prostej między szczytami Cyrlowa Skała i Nowa Góra.
Obliczenia:
Odpowiedź:
____________________________________________________________________________
c) Podkreśl właściwe informacje w poniższych zdaniach.
Czarny Potok płynie w kierunku południowo-zachodnim / północno-wschodnim.
Wysokość bezwzględna źródła potoku położonego na 20°24'E wynosi około 780 / 720 m n.p.m.
d) Oblicz wysokość względną, którą pokona turysta, wchodząc na szczyt Łączana
z przełęczy Trzy Kopce.
Obliczenia:
Odpowiedź: _____________________________________________________________
5. Na każdej z poniższych map zastosowano pewną metodę prezentacji zjawisk.
1.
2.
3.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Metodę izolinii wykorzystano na mapie nr
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 3 i 1.
6. Na rysunku poziomicowym zaznaczono punkty 1–8.
Oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest
fałszywa.
1.
Punkt oznaczony numerem 6 leży wyżej niż punkt oznaczony numerem 7.
P
F
2.
Wysokość bezwzględna źródła najdłuższego prawobrzeżnego dopływu rzeki
głównej wynosi 412 m n.p.m.
P
F
3.
Wysokość względna między punktem oznaczonym numerem 3 a punktem
oznaczonym numerem 4 wynosi ponad 30 m.
P
F
4.
Punkty 1, 2 i 5 są położone w dolinach.
P
F
5.
Pagórek o najbardziej stromych stokach zaznaczono na rysunku numerem 8.
P
F
7. Wykonaj polecenia.
a) Ustal, do jakiego rodzaju wyróżnionego ze względu na treść należą mapy, których tytuły
umieszczono w tabeli. Wpisz znak X w odpowiednie rubryki.
Mapa
tematyczna
Tytuł mapy
Mapa
ogólnogeograficzna
„Środowisko geograficzne Europy”
„Rozmieszczenie roślinności w Afryce”
„Gleby w Polsce”
b) Uzupełnij schemat. Wpisz we właściwe miejsca podane skale.
1:2 000 000, 1 cm – 150 m, 1:75 000, 1 cm – 600 km
Podział map ze względu
na skalę
mapy przeglądowe
mapy topograficzne
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Download